Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Differensiert arbeidsgiveravgift og omlegging fra 1.1.2004 Regionale møter med næringslivets organisasjoner, november 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Differensiert arbeidsgiveravgift og omlegging fra 1.1.2004 Regionale møter med næringslivets organisasjoner, november 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Differensiert arbeidsgiveravgift og omlegging fra 1.1.2004 Regionale møter med næringslivets organisasjoner, november 2003

2 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Historikk Saken ble egentlig tapt i 1999: EFTA- domstolen støttet ESAs vedtak om at ordningen innebar statsstøtte …og 2000: Vedtaket mot Sverige i EU- kommisjonen: Nei til differensierte sosiale avgifter i Nord-Sverige

3 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Statsstøtteregelverket Statsstøtte påvirker per definisjon samhandel og konkurranseforhold og er i utgangspunktet forbudt. Men en del unntak, f.eks. visse former for SMB-støtte, FoU-støtte, miljøstøtte og regionalstøtte. Driftsstøtte er forbudt, med unntak for de fattigste regioner (mindre enn 75 % BNP av EUs gj.snitt) og transportstøtte i tynt befolkede områder.

4 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Prosess siste 1 1/2 år Regjeringen har arbeidet intenst med saken i over ett år. Målet har vært å redde ordningen. En viktig utfordring nå er å få større fleksibilitet inn i EU/ESAs retningslinjer for regionalstøtte som nå er under revisjon.

5 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Deler av ordningen blir videreført Fortsatt fritak for arbeidsgiveravgift i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Fiskeri og landbruk og næringsmiddelindustri basert på råvarer fra disse næringene holdes utenfor avgiftsøkningen. Fribeløpsordningen: Bunnfradrag på ca 270.000 kr per år for alle foretak. Små foretak får dermed full kompensasjon.

6 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Regjeringens kompensasjonstiltak Offentlig sektor får full kompensasjon Ny transportstøtteordning Overgangsperiode på 3 år i sone 3 og 4 Næringsrettede utviklingstiltak i regionene, ev. inkl. bransjerettede tiltak Lettelser i el-avgift

7 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Provenynøytral omlegging + kroner

8 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Overgangsordningen Regjeringen notifiserte en 3-årig overgangsordning i sone 3 og 4 til ESA. Innebærer en gradvis opptrapping av avgiften fra dagens sats opp til full avgiftssats på 14,1% i 2007, kombinert med fribeløpsordning og transportstøtte. ESA var i tvil og sendte derfor saken på formell høring i hele EØS-området. Kun norske uttalelser. ESA besluttet 12/11 å godta overgangsordningen.

9 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Overgangsperiode – godkjent ordning Sats i dag Sats i 2004 Sats i 2005 Sats i 2006 Sats i 2007 Sone 36,48,310,212,114,1 Sone 45,17,39,511,714,1

10 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Fribeløpsordningen (1) Innebærer at foretak fortsatt skal betale dagens satser for arbeidsgiveravgift inntil differansen mellom den avgiften foretaket har betalt hittil og det foretaket ville ha betalt med en avgiftssats på 14,1 %, når taket på 270.000 kr.

11 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Fribeløpsordningen (2) Fribeløpsordningen er ingen tilskuddsordning som foretakene må søke om. Foretaket får nyte godt av av fribeløpet gjennom den løpende beregningen av arbeidsgiveravgiften. En høyere sats vil ikke pålegges før ”fribeløpstaket” er nådd det året. Det er ikke noe krav om at fribeløpet skal fordeles over året. Avgiftsbetalinger med dagens satser kan beregnes fra begynnelsen av året og vedvarer inntil fribeløpet er brukt opp. Foretak i sone 1 og 5 vil også nyte godt av ordningen hvis de har ansatte som bor i sone 2-4.

12 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Fribeløpsordningen (3) Eksempler: Foretak med alle ansatte bosatt i sone 4, vil fortsatt betale 5,1 % arbeidsgiveravgift for lønnskostnader opp til 3 mill kr. Deretter overgangssats (7,3 %). Foretak med alle ansatte i sone 3: fortsatt 6,4 % for lønnskostnader opp til 3, 5 mill kr. Deretter overgangssats (8,3 %). Foretak med alle ansatte i sone 2: fortsatt 10,6 % for lønnskostnader opp til 7,7 mill kr.

13 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Antallet og andelen foretak som kompenseres gjennom fribeløpsordningen

14 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Transportstøtteordningen Minst mulig byråkratisk i utforming og forvaltning for å redusere ressursbruken både for bedrifter og forvaltning. Men må oppfylle kravene i statsstøtteregelverk og nasjonale retningslinjer. Ordningen er rettighetsbasert slik at alle som er berettiget støtte og som søker, vil få kompensasjon.

15 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Transportstøtteordningen - hovedregler Bedriften må ha et produksjonssted som ligger innenfor ordningens geografiske virkeområde. Transportkostnader som kan støttes: Inn- og uttransport av varer/produkter til/fra bedrifter i virkeområdet for transportstøtte, forutsatt minimum 350 km transportlengde. Det kan gis støtte til transport på vei, bane og sjø. Ved eksport kan transportstøtte kun gis som kompensasjon for ekstra transportkostnader frem til grensen eller nærmeste eksporthavn. Unntak: Transport til Sverige og Finland.

16 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Notifisert virkeområde for ny transport- støtteordning

17 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Transportstøtteordningen – støttesatser Transport-avstand i kilometer Sone 1Sone 2 350 - 70030 %20 % 701 -40 %30 %

18 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Transportstøtteordningen - dokumentasjon Det forutsettes som et minimum at -bedriften kan dokumentere sine transportutgifter i form av kvitteringer, fraktbrev o.l. -bedriften kan dokumentere hvor transportene har gått til/fra og hvor lange de har vært -bedriften identifiserer støtteberettigede transportkostnader i bedriftsregnskapet Det er et mål ikke å etterspørre informasjon som bedriftene allerede oppgir til andre instanser.

19 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Transportstøtteordningen - system Vi ser på muligheten for å utvikle et internettbasert system.

20 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Næringsrettede utviklingsmidler Foreslått ramme for 2004 (etter budsjettavtale): 500 millioner kroner Midlene vil øke for senere år når overgangsordningen trappes ned Vi vil ha med næringslivet når bruken av midlene skal bestemmes

21 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Hva utviklingsmidlene kan brukes til Midlene kan brukes til en rekke tiltak innen ulike sektorer for å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og lønnsomt Eksempler: Samferdsel, digital infrastruktur, FoU og nyskaping, kompetanseheving, samarbeid skole-næringsliv, næringsrettede program i regi av virkemiddelapparatet Kan ikke brukes til ordinær drift av fylkeskommunale eller kommunale tjenester

22 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Bruken må være i tråd med EØS-regler for offentlig støtte Konkurransevridende statsstøtte til næringslivet forbudt når støtten påvirker samhandelen mellom landene. Regional- og distriktspolitisk støtte tillatt på visse vilkår. SNDs ordninger er eksempler på godkjent støtte. Også tillatt med støtte til FoU, kompetanseutvikling og miljø på visse vilkår. Driftstøtte ikke tillatt (bortsett fra transportstøtte)

23 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Muligheter innenfor EØS-reglene Finansiering av offentlig infrastruktur rammes ikke. Midlene kan brukes til å skjøte på eksisterende ordninger (Eksempler: SND sine ordninger, programsatsinger i regi av SND eller Forskningsrådet). Det kan etableres nye ordninger innenfor EØS- reglene. Slike ordninger må godkjennes av ESA før de trer i kraft.

24 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Utviklingsmidlene – veien videre Det utformes regionale handlingsplaner. Næringslivet må tungt inn i arbeidet med disse. Fylkeskommunene bes om å koordinere. Handlingsplanene sendes departementet innen utgangen av april. Endelig beslutning om disponering av midlene senest neste sommer. Mer informasjon når endelige rammer er klare - Infomøter 16. desember i Bodø og 17. desember på Gardermoen.

25 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Notodden – et eksempel Fikk forhøyet arbeidsgiveravgiften fra 10,6 til 14,1 pst i 2000. Fikk 40 mill kr i kompensasjon. Notodden Utvikling fikk ansvaret for å forvalte midlene, Notodden kommune, Norsk Hydro og Tinfoss eier selskapet. Bred prosess i lokalsamfunnet for prinsipper for bruken av midler.

26 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET forts. Notodden Tiltak: –Kompetansehevende tiltak –Infrastruktur, eks. høyhastighetsnett –Kreativt senter – fagkompetanse og teknologi ble stilt til disposisjon –Spesielle bedriftsrettede tiltak - innovasjon Virkning: Nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv.

27 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Finanskomiteens innstilling Slutter seg til Regjeringens opplegg. I tillegg: –El-avgiften holdes utenfor –Regjeringen bes om å søke ESA om å videreføre differensiert avgift for hele vesentlige deler av bransjer som ikke er i faktisk eller potensiell internasjonal konkurranse –Regjeringen bes om å vurdere å utvide det geografiske virkeområdet for transportstøtten. –Lovhjemmel for at samvirkeforetak kan ha heleide datterselskap

28 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Finanskomiteens innstilling (II) Næringsrettede utviklingsmidler: –Regjeringen bes vurdere nasjonale bransjerettede program –Regionale utviklingsmidler bør overføres til den enkelte region gjennom fylkeskommunen. –Forpliktende handlingsplaner utformet i nært samarbeid med næringslivet, organisasjonene i arbeidslivet og kommunene.


Laste ned ppt "Differensiert arbeidsgiveravgift og omlegging fra 1.1.2004 Regionale møter med næringslivets organisasjoner, november 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google