Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonsprogram Salten Status Status Innovasjonsprogram Salten, februar 2005 ”Tanker om ” 2005 og innspill til diskusjon Status bransjeprogram + EØS-regelverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonsprogram Salten Status Status Innovasjonsprogram Salten, februar 2005 ”Tanker om ” 2005 og innspill til diskusjon Status bransjeprogram + EØS-regelverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonsprogram Salten Status Status Innovasjonsprogram Salten, februar 2005 ”Tanker om ” 2005 og innspill til diskusjon Status bransjeprogram + EØS-regelverk Revidering av handlingsplanen + Såkorn + konsekvens Utfordring pr lokalområde

2 Innovasjonsprogram Salten Bakgrunn RDA-midler Norge fikk ikke fortsette ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift Fra 1.1.2004 ble arbeidsgiveravgiften økt fra 5,1% til 7,3%, 9,5%, 11,7 og til 14,1 i 2007. Bedrifter med mindre enn 3 mill i årlige lønnskostnader kompenseres kr for kr Regionene får tilbakeført ”merbelastningen” som bedriftene har/får i forhold til utgangspunktet i 2003 Disse midlene er fordelt på 3 ordninger:  Transportstøtte  Bransjeprogram  Regionale utviklingsprogram

3 Innovasjonsprogram Salten Transportstøtte Rettighetsbasert ordning for bedrifter som har fått økt arbeidsgiveravgift Bedrifter med bransje/næringskoder:  13 til 22  24 – 37 Foretaket må framstille en egenprodusert vare (råvare inn/ferdigvare ut), og ha transportlengde i Norge på mer enn 350 km. Gjelder også virksomheter i regionen der hovedkontor ligger utenfor virkeområdet Søknadsfrist for 2004: 1. juni 2005 Max støtte = Økning av arbeidsgiveravgift Se www.transportstotte.no

4 Innovasjonsprogram Salten Regionale utviklingsprogram (IPS 2004) KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE Midlene skal brukes til tiltak som har ”varig effekt” for næringsliv og region direkte eller indirekte Næringslivet skal spille en sentral rolle i de regionale prosessene  Oppfatning at prosess i 2003/2004 var omfattende og god  Handlingsplanen utarbeidet på bakgrunn av innspill  Næringslivet har gitt tilslutning til ”felles” satsninger EØS-regelverket skal overholdes

5 Innovasjonsprogram Salten Prosess i 2004 Spørreundersøkelse ble gjennomført tidlig i 2004. Her meldte næringslivet tilbake hvilke områder som burde prioriteres 4 åpne dialogmøter i juni:  35 bedrifter / 47 personer  10 separatmøter med bedrifter Prioriteringer i handlingsplanen  Bedriftsrettet tiltak  Infrastruktur og samferdsel  Salten digital  Innovasjon og entreprenørskap  Universitet  Akkvisisjon, markedsføring, profilering, programledelse

6 Innovasjonsprogram Salten IPS i full gang fra 1.10.2004 Styret for Innovasjonsprogram Salten kom på plass rundt 1.10.2004 og har gjennomført 4 styremøter i 2004 og 1 i 2005 Styret består av  Thor P. Andersen (leder)  Odd-Tore Fygle (nestleder)  Geir Morten Melhus  Berit Woie Berg  Arild Kjerpeseth  Gry Alsos  Unni Olsen (inntil videre)  Lindor Lorentzen  Sissel Jakobsen  Jan-Folke Sandnes

7 Innovasjonsprogram Salten Formål/mål for IPS IPS skal i samarbeid med berørte foretak, næringsorganisasjoner, utviklingsselskap, kommuner og andre offentlige myndigheter arbeide for:  Gjennomføring av IPS 2004-2007 slik at midlene som skal kompensere for økt arbeidsgiveravgift bidrar til utvikling av næringslivet og samfunn  Å videreutvikle programmets innhold og felles utviklingsstrategier for regionen Innovasjonsprogrammet skal samordne innsatsen fra ulike aktører og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver.

8 Innovasjonsprogram Salten Økonomisk ramme 2004 Bedriftsrettet tiltak Infrastruktur og samferdsel Salten Digital Innovasjon og entreprenørskap Universitet i Bodø Akkvisisjon, markedsføring og programledelse 11 mill 10 mill 2 mill 5 mill 6 mill 4 mill TOTALT 38 mill

9 Innovasjonsprogram Salten Bevilgninger hittil Høgskolen i Bodø/Universitetsdannelsen (6 mill kr) Støtte til akseltrykkforsterkninger på veier i Steigen/Hamarøy for å lette næringstransporten (2+8 mill) Støtte til utbedring av RV 80, flaskehalser Bodø havn (2+6,5 mill) Bredbånd til ulike områder i Salten (1,5+3 mill) Markedsundersøkelse for nye tjenester i HT Safe i Hamarøy (53.000) Støtte til kompetanseutvikling reiselivet i Meløy (90.000) Støtte til Innovasjon Meløy (200.00) Etablering av en inkubator (”fødselshjelper” for nye bedrifter) i Meløy (1,2 mill) TOTALTCa 30 mill

10 Innovasjonsprogram Salten IPS i 2005

11 Innovasjonsprogram Salten Nordland får tilført:  200,6 mill kr til regionale program og bransjeprogram  117,4 mill til transportstøtte Bransjeprogrammene: 50 mill Innovasjonsprogram Salten: 58 mill Sør-Helgeland: 6,3 mill Helgeland: 20,2 mill Indre Helgeland: 27 mill Ofoten: 16,6 mill Lofoten: 8,8 mill Vesterålen 12,2 mill Nordland

12 Innovasjonsprogram Salten Retningslinjer fra KDR, 07.02.05 Spissede mål, strategier og satsningsområder framfor en for sterk oppsplitting av virkemiddelbruken (som kan resultere i tiltak uten særlig effekt) Satsningene bør komme næringslivet og samfunnslivet til gode sett i forhold til de langsiktige utfordringene vi står overfor For bedriftsutviklingstiltak anbefales bruk av eksisterende ordninger som allerede er notifisert. Det bør ikke bygges opp nye parallelle virkemiddelordninger Midler skal brukes innenfor regelverket i EØS-avtalen, og ikke til ordinær drift i kommuner/fylkeskommunen Næringslivets innspill og ønsker er viktige

13 Innovasjonsprogram Salten Betyr Mer fokusering STØRRE satsninger som kan bidra til vekst og utvikling av næringsliv og region på lang sikt OG Som kommer næringslivet og regionen direkte eller indirekte til gode Mindre enkeltsøknader i IPS, men vi kan bidra i forhold til utvikling av ”gode” prosjekt

14 Innovasjonsprogram Salten 2-deling av midler Bedriftsrettede tiltakInfrastruktur og andre tilretteleggingstiltak Skal bidra til vekst og utvikling av næringsliv og samfunn

15 Innovasjonsprogram Salten Infrastruktur og tilretteleggingstiltak UTFORDRING FOR Bodø, Fauske, Saltdal, Meløy og de øvrige: Hva skal til for at næringsliv og samfunn skal vokse og utvikle seg positivt framover? Hvordan skape nye arbeidsplasser? Hvordan beholde eller tiltrekke seg ungdom? Og hvordan stimulere dem til å ”starte” egen bedrift? Hvilke ”grep” kan vi ta – som gir varig positiv effekt? Hvordan få til et godt samarbeid mellom næringsliv, kommune/virkemiddelapparat og høgskole/universitet/ forskning?

16 Innovasjonsprogram Salten Bedriftsrettede tiltak IPS ønsker å stimulere eksisterende og nye bedrifter til å komme med nye/flere ideer som kan gi nye produkter, tjeneseter eller markeder på sikt Vi ønsker et enkelt system for næringslivet (”En dør” til virkemiddelapparatet). Dette betyr et tett og fortsatt godt samarbeid med Innovasjon Norge Kjenner næringslivet til de eksisterende ordningene hos Innovasjon Norge, NT-programmet, Forskningsrådet osv? Er bedriftene ”gode nok” på å tenke langsiktig? Har vi noe å hente? Har vi gode ideer med potensial for et nasjonalt og internasjonalt marked? Kan vi få flere slike gode ideer?


Laste ned ppt "Innovasjonsprogram Salten Status Status Innovasjonsprogram Salten, februar 2005 ”Tanker om ” 2005 og innspill til diskusjon Status bransjeprogram + EØS-regelverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google