Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Jeger- og Fiskerforbund Drift av foreninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Jeger- og Fiskerforbund Drift av foreninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Jeger- og Fiskerforbund Drift av foreninger

2 Velkommen til en innføring i drift av lokale jeger- og fiskerforeninger! Formålet med presentasjonen er å gi en enkel innføring i de viktigste funksjoner og oppgaver hos en lokalforening. Det er mest omtale av de ulike roller i foreningsstyret.

3 Alle temaene i dette kurset er knyttet til NJFFs Tillitsvalgtguide. Den finner du på njff.no NJFFs Organisasjonskurs del 1 gir en grunnleggende og enkel oversikt over Norges Jeger- Fiskerforbunds oppbygning og struktur og hvilke innsatsområder organisasjonen jobber for. Se njff.no for nærmere informasjon og kurset i sin helhet. Har du spørsmål? - Ta kontakt med fylkeslaget eller NJFF Sentralt Utfyllende informasjon

4 1.Styrearbeid. Plansje 5 - 15 2.Øvrig foreningsdrift. Plansje 16 - 36 1.Styrearbeid. Plansje 5 - 15 2.Øvrig foreningsdrift. Plansje 16 - 36 Innhold:

5 1. Styrearbeid

6 Har det totale ansvaret for foreningen og dens virksomhet mellom årsmøtene Ivareta foreningens og medlemmenes interesser Gjøre beslutninger i alle aktuelle saker Behandle saker som styret selv tar opp eller som kommer fra foreningens utvalg eller andre ressurspersoner, eller fra medlemmene, og gjøre beslutninger Sørge for at vedtak følges opp Styrets oppgaver I

7 Styrets oppgaver II Sørge for at foreningen informerer godt, både til egne medlemmer og samfunnet rundt, og driver god opplæringsvirksomhet Ha god kontroll på foreningens økonomi, bl.a. gjennom gode økonomirutiner og god regnskapsførsel Sørge for avholdelse av foreningens årsmøte, utforme årsmelding og regnskap Avlegge virksomhetsrapport og regnskap overfor årsmøtet, og foreslå arbeidsprogram, budsjett og eventuelt andre viktige saker for fremtiden Sørge for at foreningen informerer godt, både til egne medlemmer og samfunnet rundt, og driver god opplæringsvirksomhet Ha god kontroll på foreningens økonomi, bl.a. gjennom gode økonomirutiner og god regnskapsførsel Sørge for avholdelse av foreningens årsmøte, utforme årsmelding og regnskap Avlegge virksomhetsrapport og regnskap overfor årsmøtet, og foreslå arbeidsprogram, budsjett og eventuelt andre viktige saker for fremtiden

8 Leder Nestleder Sekretær Styreroller Kasserer Utvalgsledere Studieansvarlig Varamedlem

9 Valgt av årsmøtet til å lede foreningen etter vedtektene og andre viktige beslutninger som er gjort Nestleder er leders «høyre hånd» og stedfortreder Leder og nestleder avtaler arbeidsfordeling Gjør omgivelsene kjent med dere! Leder og nestleder I

10 Arbeidsoppgaver: Delegere oppgaver Innkalle til årsmøte, styremøter og andre viktige møter Lede styremøter og andre møter Besvare henvendelser Påse at frister overholdes Utarbeide årsplan Representere foreningen eksternt Leder og nestleder II

11 Arbeidsoppgaver: Føre protokoll fra styremøter og referater fra medlemsmøter Ivareta foreningens korrespondanse Dokumenthåndtering, deriblant arkivering Utarbeide forslag til styrets årsberetning Sekretær

12 Arbeidsoppgaver: Ha god oversikt over foreningens økonomi Føre regnskap, eller være kontaktperson mot den som regnskapsføringen eventuelt er satt bort til Informere andre tillitsvalgte om økonomirutinene Holde styret informert om den økonomiske situasjonen Utarbeide regnskap og budsjettforslag, sammen med styret Kasserer

13 Utvalgsledere Arbeidsoppgaver: Lede virksomheten i utvalget, deriblant følge opp slik at utvalgets oppgaver blir gjennomført Holde styret orientert om utvalgets arbeid Arbeidsoppgaver: Lede virksomheten i utvalget, deriblant følge opp slik at utvalgets oppgaver blir gjennomført Holde styret orientert om utvalgets arbeid

14 Studieansvarlig Arbeidsoppgaver: Ansvar for oppgaver knyttet til opplæringsvirksomheten Ta initiativ til kurs og andre opplæringstiltak Ansvar for å følge opp forenings egne kurs og opplæringstiltak Ansvar for å følge opp forenings egne instruktører, og få fram nye Forholde seg til Studieforbundet natur og miljø, fylkeslaget og NJFF Sentralt Arbeidsoppgaver: Ansvar for oppgaver knyttet til opplæringsvirksomheten Ta initiativ til kurs og andre opplæringstiltak Ansvar for å følge opp forenings egne kurs og opplæringstiltak Ansvar for å følge opp forenings egne instruktører, og få fram nye Forholde seg til Studieforbundet natur og miljø, fylkeslaget og NJFF Sentralt

15 Vanlig at første varamedlem innkalles fast til styremøtene Øvrige varamedlemmer innkalles ved frafall av mer en ett fast styremedlem Husk at også varamedlemmer kan gis konkrete oppgaver Varamedlemmer

16 Temaer for diskusjon Nå følger et par problemstillinger som dere bes om å diskutere kort.

17 Oppgave 1 Hvilke roller består styret i forening av? Hvilke retningslinjer har foreningen for disse personene? Dekker disse rollene alle de viktigste innsatsområdene som foreningen har? Hvilke roller består styret i forening av? Hvilke retningslinjer har foreningen for disse personene? Dekker disse rollene alle de viktigste innsatsområdene som foreningen har?

18 Oppgave 2 Hva mener dere er fordelene med at utvalgslederne i foreningen er styremedlemmer?

19 2. Foreningsdrift

20 Daglig drift Styret har sammen ansvaret for den daglige driften Noen oppgaver knyttet til daglig drift: -Møtevirksomhet -Økonomi -Dokumenthåndtering med arkivhold -Informasjonsarbeid -Rekruttering -Kursvirksomhet -Mm. mm.mm. - oppgavene er mange Styret har sammen ansvaret for den daglige driften Noen oppgaver knyttet til daglig drift: -Møtevirksomhet -Økonomi -Dokumenthåndtering med arkivhold -Informasjonsarbeid -Rekruttering -Kursvirksomhet -Mm. mm.mm. - oppgavene er mange

21 Møtevirksomhet I Alle møter i foreningen bør ha: -Innkalling/invitasjon med evt. saksliste -Referat / protokoll fra de formelle møtene (som kan ta beslutninger) Husk å avklare i god tid hvem som har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av møtene Alle møter i foreningen bør ha: -Innkalling/invitasjon med evt. saksliste -Referat / protokoll fra de formelle møtene (som kan ta beslutninger) Husk å avklare i god tid hvem som har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av møtene

22 Møtevirksomhet II Møtelederen har ansvaret for avviklingen av møtet

23 Økonomi Foreningens økonomihåndtering må være grundig og nøyaktig Styret må til en hver tid ha god kontroll over status i økonomien og hvordan de økonomiske sakene håndteres Hele styrets ansvar, ikke bare kasserers Regnskap legges frem på foreningens årsmøte Foreningens økonomihåndtering må være grundig og nøyaktig Styret må til en hver tid ha god kontroll over status i økonomien og hvordan de økonomiske sakene håndteres Hele styrets ansvar, ikke bare kasserers Regnskap legges frem på foreningens årsmøte

24 Arkivhold En svært viktig oppgave, men som lett kan bli forsømt Viktig og nyttig dokumentasjon må foreningen ta vare på Både papir- og digitale arkiver En svært viktig oppgave, men som lett kan bli forsømt Viktig og nyttig dokumentasjon må foreningen ta vare på Både papir- og digitale arkiver

25 Godt informasjonsarbeid gir en levende forening og øker mulighetene for god måloppnåelse: -Hjemmesider, njff.no -Facebook -Medlemsblad -Lokale medier -SMS -E-post Informasjonsarbeid

26 NJFF-portalen ”Like viktig som å gjøre en god jobb er å fortelle andre at vi gjør det” Rekruttere nye medlemmer -Aktivitet = medlemmer -Aktivitet = NJFF-kalenderen Markedsføre foreningens tilbud Vise de gode historiene Tilgang på verktøy som tillitsvalgt Tilgang til medlemsadministrasjon

27 Friske krefter Flere drar lasset sammen Flere kunnskapsressurser Større politisk slagkraft lokalt Synliggjør lokalforeningen -markedsføringsmateriale NJFF sentralt Driv aktiv medlemsverving! Rekruttering

28 Et godt miljø i lokalforeningen er et bra utgangspunkt for god drift Dersom konflikten er et faktum: -Ta tak med en gang! Konflikthåndtering

29 Faste årlige arbeidsoppgaver Styret er sammen ansvarlig for å løse faste årlige arbeidsoppgaver Faste årlige arbeidsoppgaver: -Årsmøteavvikling -Beretning -Årsplan -Regnskap og budsjett -Valgkomité -Diverse søknader og rapporteringer Styret er sammen ansvarlig for å løse faste årlige arbeidsoppgaver Faste årlige arbeidsoppgaver: -Årsmøteavvikling -Beretning -Årsplan -Regnskap og budsjett -Valgkomité -Diverse søknader og rapporteringer

30 Årsmøtet Foreningens høyeste organ Skal avholdes hvert år innen 15. mars i flg. NJFFs normalvedtekter Styret har ansvaret for å innkalle og avholde årsmøte Foreningens høyeste organ Skal avholdes hvert år innen 15. mars i flg. NJFFs normalvedtekter Styret har ansvaret for å innkalle og avholde årsmøte

31 Beretning Beskriver foreningens arbeid siste år Behandles på årsmøtet Beskriver foreningens arbeid siste år Behandles på årsmøtet

32 Regnskap og budsjett Regnskap -En oversikt over foreningens økonomi forrige år -På årsmøtet skal det legges frem revidert regnskap for siste kalenderår og velges revisor Regnskap -En oversikt over foreningens økonomi forrige år -På årsmøtet skal det legges frem revidert regnskap for siste kalenderår og velges revisor Budsjett -Retningsgivende for virksomheten det kommende året -Må sees i sammenheng med virksomhetsplanen

33 Årsplan Målsettinger og virkemidler om foreningsvirksomheten kommende år Opplæringsvirksomheten (kurstilbudene) skal være en del av årsplanen Retningslinjer for foreningens satsningsområder Vedtas av årsmøtet Styret er forpliktet til å følge opp planen Målsettinger og virkemidler om foreningsvirksomheten kommende år Opplæringsvirksomheten (kurstilbudene) skal være en del av årsplanen Retningslinjer for foreningens satsningsområder Vedtas av årsmøtet Styret er forpliktet til å følge opp planen

34 Valgkomite En hjelp for årsmøtet i valg av styre og andre tillitsvalgte Arbeidsoppgaver: -Foreslå kandidater til styret -Foreslå kandidater til andre tillitsverv Et meget viktig organ i foreningen! En hjelp for årsmøtet i valg av styre og andre tillitsvalgte Arbeidsoppgaver: -Foreslå kandidater til styret -Foreslå kandidater til andre tillitsverv Et meget viktig organ i foreningen!

35 Temaer for diskusjon Som avslutning på gjennomgangen følger nå noen oppgaver/problemstillinger som dere bes om å gjennomgå og finne svar på.

36 Oppgave 1 En viktig oppgave for tillitsvalgte i foreningen er å fungere som møteleder. Dette er hovedsakelig leders oppgaver, men er en rolle som alle tillitsvalgte bør kunne håndtere. Hvem i det sittende foreningsstyret kan påta seg oppgaver med å være møteleder i ulike møter? Hva kan foreningen bidra med for å at flere skal kunne være møteledere? En viktig oppgave for tillitsvalgte i foreningen er å fungere som møteleder. Dette er hovedsakelig leders oppgaver, men er en rolle som alle tillitsvalgte bør kunne håndtere. Hvem i det sittende foreningsstyret kan påta seg oppgaver med å være møteleder i ulike møter? Hva kan foreningen bidra med for å at flere skal kunne være møteledere?

37 Oppgave 2 I løpet av et år mottar foreningen mange henvendelser og mye informasjon. Det er brev, eposter og telefoner. Hvem i styret svarer på slike henvendelser i din forening? Hvilke rutiner har dere får å at informasjon kommer frem til rette vedkommende? Hva slags rutiner har dere for arkivhold? Er det behov for forbedring innen noen av de innsatsområder som er nevnt ovenfor? Hvis ja, hvordan kan rutinene forbedres? I løpet av et år mottar foreningen mange henvendelser og mye informasjon. Det er brev, eposter og telefoner. Hvem i styret svarer på slike henvendelser i din forening? Hvilke rutiner har dere får å at informasjon kommer frem til rette vedkommende? Hva slags rutiner har dere for arkivhold? Er det behov for forbedring innen noen av de innsatsområder som er nevnt ovenfor? Hvis ja, hvordan kan rutinene forbedres?

38 Oppgave 3 I forbindelse med trening på skytebanen hører en av dere et medlem gjentatte ganger kritisere hvordan en av de få damene på banen skyter. Hun overhører kommentarene og det blir en høylytt diskusjon mellom de to involverte. Hva gjør du? Hvordan håndterer foreningen en slik situasjon? I forbindelse med trening på skytebanen hører en av dere et medlem gjentatte ganger kritisere hvordan en av de få damene på banen skyter. Hun overhører kommentarene og det blir en høylytt diskusjon mellom de to involverte. Hva gjør du? Hvordan håndterer foreningen en slik situasjon?

39 Det er viktig å trekke andre personer inn i foreningsarbeidet enn de som sitter i styret. Slik får medlemmene vite at det er behov for dem og slik skapes et godt miljø. Er dere bevisste på å trekke andre enn de sittende tillitsvalgte inn i deler av foreningens virksomhet? Hva tror dere er viktigst for å skape et best mulig sosialt miljø i foreningen? Oppgave 4

40 Oppgave 5 Et godt miljø i foreningen kan blant annet sikres av gode rutiner for sikkerhet. Hvilket fokus har dere på sikkerhet i foreningen? Skytebaner Politiattest ved barne- og ungdomsarrangementer Et godt miljø i foreningen kan blant annet sikres av gode rutiner for sikkerhet. Hvilket fokus har dere på sikkerhet i foreningen? Skytebaner Politiattest ved barne- og ungdomsarrangementer

41 Oppgave 6 Årsmøtet er forenings øverste organ, og det er styret i foreningen som har ansvaret for innkalling og avvikling av årsmøtet. Hvordan forbereder styret i din forening årsmøtet og hvem har ansvar for hva? Hvordan jobber dere for at så mange medlemmer som mulig prioriterer å komme på forenings årsmøte? Årsmøtet er forenings øverste organ, og det er styret i foreningen som har ansvaret for innkalling og avvikling av årsmøtet. Hvordan forbereder styret i din forening årsmøtet og hvem har ansvar for hva? Hvordan jobber dere for at så mange medlemmer som mulig prioriterer å komme på forenings årsmøte?

42 Takk for deltakelsen og lykke til videre med foreningsdriften! Nå har vi svært kortfattet vært gjennom noen av de viktigste temaene mht. foreningsvirksomheten. Du finner mye stoff om de ulike temaer og roller på NJFFs hjemmeside, også mer detaljer om selve gjennomgangen/kurset. Se njff.nonjff.no Nå har vi svært kortfattet vært gjennom noen av de viktigste temaene mht. foreningsvirksomheten. Du finner mye stoff om de ulike temaer og roller på NJFFs hjemmeside, også mer detaljer om selve gjennomgangen/kurset. Se njff.nonjff.no


Laste ned ppt "Norges Jeger- og Fiskerforbund Drift av foreninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google