Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjon Nasjonalforeningen er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon 35 000 medlemmer i Nasjonalforeningens 565 helselag og demensforeninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjon Nasjonalforeningen er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon 35 000 medlemmer i Nasjonalforeningens 565 helselag og demensforeninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjon Nasjonalforeningen er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon 35 000 medlemmer i Nasjonalforeningens 565 helselag og demensforeninger Arbeidet finansieres med innsamlede midler

2 1910: Tuberkulosen 1948: Eldresaken 1955: Hjerte- og karsak Andre saker og tiltak kom til og ble forlatt: Psykisk helse, nyfødtmedisin, sorgarbeid, belastningslidelser, smertemestring, sosial kompetanse (Steg for steg), samlivskurs osv.

3 Sykdomspanorama

4 Nasjonalforeningens merkesaker ( profiltekst) To store folkehelseutfordringer: hjerte- og karsykdommer og demens. Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til hjerteforskningen i Norge. Vi finansierer også forskning innen demens. Nasjonalforeningen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningen tilbyr forebyggende tiltak og helseinformasjon for barn, voksne og eldre. Nasjonalforeningen er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge.

5 Handlingsprogram 2010-2014 2 hovedsatsningsområder: –Hjerte – og karsykdommer –Demens Organisasjonsutvikling –Rekruttere –Inntektsskapende arbeid –Organisasjonsopplæring –Følge opp HAP

6 Nytt handlingsprogram 2010-2014 :

7 Medlemsorganisasjonen

8 Styret – motoren i laget Vedtekter for helselag og demensforeninger §6 Forbereder og gjennomfører årsmøte hvert år Følger opp årsmøtets vedtak Driver laget i tråd med vedtekter for laget (i tråd med Nasjonalforeningens lover) Arbeider ut fra Nasjonalforeningens handlingsprogram og årsplan fra årsmøtet

9 Styret – motoren i laget forts Ansvar for lagets økonomi, følge opp budsjett, søke om tilskudd osv Representerer laget overfor samarbeidspartnere, offentlige myndigheter osv Har kontakt med media (jfr vedtekter for helselag og demensforeninger)

10 Styret – motoren i laget forts Styret mer enn en serie møter! En arbeidsgruppe som sammen har og tar ansvar for å utvikle laget. Alle styremedlemmer må ha oppgaver mellom styremøtene.

11 Styret – motoren i laget forts Styremedlemmene bør ha: Variert erfaringsbakgrunn Variert kunnskapsbrede Varierte interesser

12 Leder og nestleder Vedtekter for helselag og demensforeninger §7 og 8 Leder møtene Setter saker på dagsorden Delegerer oppgaver til andre styremedlemmer Følger opp styrets arbeid med vedtatte planer Nestleder er stedfortreder - må være forberedt og informert

13 Sekretæren Vedtekter for helselag og demensforeninger §9 Dokumenterer det som skjer i laget Skriver og arkiverer Er skriver/referent – styremøter, årsmøter. (Brev, innkallinger, søknader? – hvis leder ønsker hjelp) Informasjon om møter og aktiviteter til nærmiljøet (oppslag, annonser, pressemeldinger?)

14 Referat og protokoll – hva skal med? Protokoll: Kort referat Ikke diskusjon og saksbehandling – bare framlegg og vedtak. Referat (møter kurs, arrangement): Skriftlig gjengivelse av det som har hendt. Fyldigere enn protokoll – sier noe om debatten rundt selve saken.

15 Kassereren Vedtekter for helselag og demensforeninger §10 og 11 Økonomisjef Budsjett/regnskap og revisjon Forslag til årsbudsjett, basert på forslag planer Melder budsjettavvik underveis Rapporterer i styremøter om status økonomi Årsregnskap og kontakt med revisor (revisor møter i årsmøtet) Profesjonell bistand hvis store økonomiske forpliktelser

16 Kassereren forts Ta opp mulighet for inntjening på aktiviteter i laget Søke støtte til aktivitet (lokale stimuleringsmidler fra Nasjonalforeningen, kommunen, næringslivet) Alltid styrevedtak på utbetalinger Bilag på alle ut- og innbetalinger (obs info til leder) Kopi av bankutskrifter til minst to i styret (leder og kasserer?) Økonomi er hele styrets ansvar!!!!

17 Styremedlem og vara Vedtekter for helselag og demensforeninger §5 Styremedlem deltar med stemme- og forslagsrett i møtene Egne oppgaver mellom styremøtene: Eks: Aktiviteter/arrangement, inntektstiltak Lære om styrets arbeid som forberedelse til større verv Første vara til styret møter fast i styremøter

18 Nytt styre - konstituering Bli kjent og litt skolering nye styremedlem Fordele oppgaver – hvem har ansvar for hva? Møtene – hvor mange, hvor lange, hvor, når og hvordan skal møtene være? Hvem samarbeider om hva? Hvordan tar vi vare på hverandre i styret? – tilbakemeldinger på eget arbeid

19 Felles oppgaver for styret Vedtekter for helselag og demensforeninger §6 Årsmelding og årsplan – hvorfor er planlegging viktig? De gode ideene – hvordan få dem fram? Flere med på aktiviteten – hvordan? Evaluere det som er gjort Budsjettarbeid Årsmøter, styremøter og lagsmøter

20 Felles oppgaver for styret forts: Årsmelding og årsplan - godkjennes av årsmøtet Årsmelding: Hvor mange møter avholdt? Hvilke aktiviteter? Hvor mange medlemmer i året som gikk? Årsplan: Hva skal gjøres i året som kommer? Når skal det gjøres? Hvem har ansvaret for hva?

21 Felles oppgaver for styret forts: Planlegging – på kort og lang sikt: Hva gjør dere spesielt bra i deres lag? Hva ønsker dere å gjøre annerledes? Hvordan ønsker dere at deres lag skal se ut om fem år? Hva skal til for å komme dit? Handlingsprogrammet til Nasjonalforeningen som rettesnor for egne planer!!

22 Felles oppgaver for styret forts: Planer – et verktøy for å nå målet! Årsplanen (eget skjema fra fylkeskontor): Hva skal vi gjøre i år? Hvorfor skal vi gjøre akkurat dette? Hvordan skal det gjøres? Når det skal gjøres? Hvem gjør hva? Egen plan for større enkelt-aktiviteter (eks demensaksjon, hjerte-uke): Hvem gjør hva og når?

23 Felles oppgaver for styret forts: Evaluering – fikk vi til det vi ville? Hva ville vi oppnå med aktiviteten? Nådde vi dem vi ønsket med aktiviteten? Hva gikk bra og hva gikk mindre bra? Var valg av opplegg og framgangsmåte riktige? Fungerte arbeidsfordelingen? Kan opplegget benyttes en annen gang? Bør det endres? Hva har vi lært som enkeltpersoner og gruppe?

24 Felles oppgaver for styret forts: Budsjett - godkjennes av årsmøtet Kostnader: Hva skal planlagte aktiviteter koste? Inntekter: Hvordan vil laget skaffe penger til aktivitetene? Budsjett: Verktøy for å kontrollere og styre økonomien i laget Kasserer utarbeider i samråd med leder – ut fra forslag til årsplan – styret godkjenner før årsmøte! Bruk lagets penger til å skape aktivitet og interesse for laget!

25 Felles oppgaver for styret forts: Årsmøtet – må avholdes hvert år! Vedtekter for helselag og demensforeninger §5 Lagets øverste besluttende organ – demokratiets grunnstein! Medlemmenes mulighet til å påvirke – si sin mening og fatte vedtak for året som kommer Godkjenner årsmelding og regnskap for fjoråret Godkjenner årsplan og budsjett for året som kommer Velger nytt styre og evt repr til eksternt samarbeid Kan vedta saker som skal bringes videre i organisasjonen (til fylkesårsmøte eller fylkesstyret) Velger delegater til fylkesårsmøte

26 Felles oppgaver for styret forts: Styremøter Mulig dagsorden for et styremøte: Godkjenning av referat Innkalling til møtet Regnskapsoppdatering Oppfølging av planer: Hvem har gjort hva siden sist, og hvem skal gjøre hva til neste styremøte? Evaluering av aktiviteter som er gjennomført siden sist Orienteringer/mottatt post/saker fra overordnede styre (eks fylkesstyret for lokallagene) Eventuelt

27 Felles oppgaver for styret forts: Lagsmøter/medlemsmøter Tips til lagsmøte: Finn et tema som fenger mange Ikke ha for mange saker på dagsorden Varier innholdet - spennende møter! Planlegg så nødv utstyr eller innledere/aktivitetsledere kan skaffes til møtet Evaluer lagsmøtene: Erfaringer kan brukes når neste lagsmøte planlegges.


Laste ned ppt "Organisasjon Nasjonalforeningen er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon 35 000 medlemmer i Nasjonalforeningens 565 helselag og demensforeninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google