Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite 24.05.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite 24.05.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite 24.05.2004

2 KS Konsultasjoner Situasjonen i Kommune- Norge er: Regnskapet for 2003 viser at det er liten økonomisk bærekraft igjen Sektorens muligheter til å levere velferdsforbedringer til innbyggerne er små Så stor økonomisk ubalanse mange steder at det blir vanskeligere og vanskeligere å innfri nye tiltak…

3 KS Konsultasjoner

4 Ubalansen skyldes: Manglende samsvar mellom inntekter og oppgaver Demografisk utvikling Svikt i skatteinntekter Økte pensjonspremier

5 KS Konsultasjoner I tillegg, stort vedlikeholdsetterslep: Samlet etterslep på over 40 mrd. kroner For å unngå økt vedlikeholdsetterslep – i tråd med ”formuesbevaringsprinsippet” - må årlige vedlikeholdsutgifter i kommunene økes med over 1,5 mrd. kroner Innhenting av opparbeidet etterslep over 20 år tilsier et årlig ekstraordinært vedlikehold på 2 mrd. kroner Dette innebærer et samlet behov for 3,5 mrd. kroner i økte vedlikeholdsutgifter – netto driftsresultat blir tilsvarende lavere

6 KS Konsultasjoner Uttalelse fra Landsstyret i KS 19.05.04 KS’ landsstyre ber Stortinget om å: -gå inn for en avtalebasert gjenoppretting av kommune- økonomien, med gradvis økte rammer for kommune- sektoren og konkrete effektiviseringsforpliktelser som motytelse fra kommunenes og fylkeskommunenes side -få økt veksten i de frie inntektene opp til minst 2 ½ mrd. kr. i 2005 -fullfinansiere pågående reformer slik som for eksempel barnehagereformen

7 KS Konsultasjoner Kommuneprp. - 2005: Samlet vekst på 2 – 2 ½ mrd. kr. Frie inntekter: ¾ til 1 ½ mrd. kr. Men: Kommunenes utgifter til befolkningsendringer (demografi) øker med 1,4 mrd. kr. Resultat: Enda mindre handlingsrom i 2005 – ingen oppretting av ubalanse.

8 KS Konsultasjoner Kommuneprp. – ”struktur- tiltak”: Positivt med innlemming av øremerkede tilskudd Fortsatt fokus på forenkling, men liten kontroll over tilvekst av nye lover og forskrifter Fylkesmannen bør drive legalitetskontroll, og ikke unødig skjønnsutøvelse Modernisering skjer best nedenfra – bør fortsatt samarbeides og effektivisering og kvalitetsutvikling

9 KS Konsultasjoner Vekst i frie inntekter 2005

10 KS Konsultasjoner Men situasjonen kan bedres slik: Økonomiske tiltak/plan for å rette opp underbalansen – forpliktelse både fra kommunene og regjeringen Fortsatt krav om effektivisering Færre bindinger og arbeidskrevende statlige detaljbestemmelser Gjennomgang av kommunestruktur Mindre utgiftspress og fullfinansiering av statlige reformer

11 KS Konsultasjoner KS` krav: Vekst i frie inntekter, fullfinansierte statlig reformer og økonomiske tiltak/plan for oppretting av ubalansen Økt tempo i forenklingsarbeidet Langsiktig statlig styring – 4 års økonomiplaner Forutsigbare inntektsrammer – åpenhet om skatteanslag…

12 KS Konsultasjoner Manglende økonomi- balanse gir: Kutt i tjenestetilbud: skole, pleie- og omsorg, kultur etc. Manglende vedlikehold av eiendommer og infrastruktur Ytterligere effektiviseringspress = Velferdsstaten forringes.

13 KS Konsultasjoner Og kan løses slik: Årlig over en 3-års periode (tall i mrd. kr.) : Nødvendig oppretting: 1,80 Demografikomp.: 1,30 Effektivisering:-0,50 Årlig behov i tre år: 2,60 Tilsvarer årlig realvekst på 1,2% i tre år.

14 KS Konsultasjoner Landsstyret i KS om selskapsskatten: ”KS er prinsipielt positiv til at en del av selskapsskatten tilbakeføres til kommunene slik det nå foreslås i Kommuneproposisjonen. Men det er uheldig at dette ikke ses i sammenheng med arbeidet i inntektssystemutvalget. Overgangen til et nytt system med ny inntektsutjevning gir store negative utslag for mange kommuner i en periode hvor kommunene allerede har en trang økonomi og tjenestetilbudet reduseres. Dette er svært problematisk og må i en overgangsperiode kompenseres gjennom skjønnet.”

15 KS Konsultasjoner Dagens inntektsutjevning

16 KS Konsultasjoner Ny (symmetrisk) inntektsutjevning

17 KS Konsultasjoner Symmetrisk inntektsutjevning pluss minste- nivå – isolert effekt fra inntektsutjevning Mer igjen av egen skatt Her illustreres hva den endring i inntektsutjevning gjør (uavhengig av nivå på selskapsskatt. Kommuner fra 90% og opp til nær 125% får ”beholde” mer av egne skatter – sterkere utjevning over 125%!

18 KS Konsultasjoner Oppsummert: Stor økonomisk ubalanse er utviklet over tid: Tiltak/plan for gjenoppretting er absolutt nødvendig Frie inntekter må øke med minimum 2 ½ mrd. kr. i 2005 Betinget ja til selskapsskatt og symmetrisk inntektsutjamning Positivt med fokus på modernisering/forenkling, men liten kontroll med nye lover og forskrifter


Laste ned ppt "Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite 24.05.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google