Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hordaland.no Søknadskvalitet ” den blå boken”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hordaland.no Søknadskvalitet ” den blå boken”."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hordaland.no Søknadskvalitet ” den blå boken”

2 www.hordaland.no Førehandsgodkjenning av anlegg  Dette punktet gjeld for store anlegg som til dømes fleirbrukshall og symjehall  førehandsgodkjente planer/teikningar – skal være godkjent av kommune / Kyrkje og kulturdepartementKyrkje og kulturdepartement  søknad om førehandsgodkjenning skal alltid sendast via kultur og idrett i Hordaland fylkeskommune

3 www.hordaland.no Dokumentasjon som skal følgje søknaden  kun relevante bilag, jfr side 3 i søknadsskjema  anbod/tilbod må være tilstrekkeleg spesifisert og kunne kontrollerast i ettertid  dugnad må spesifiserast

4 www.hordaland.no Kostnadsoverslag  må fordelast på kva som gir rett til tilskot og kva som ikkje gir rett til tilskot  administrasjon maks 5% av godkjent tilskotsberettiga kostnadsoverslag  kun renter på byggjelån i perioden  kan kalkulere med inntil 10% uføresette utgifter, men ikkje framtidig prisstigning

5 www.hordaland.no Finansieringsplan  eigenkapital – kontoutskrift frå bank  (fylkes)kommunalt tilskot dvs kopi av vedtak; NB! side 4 i søknadsskjema (fylles ut av kommunen)  private tilskot/gåver – kopi av gåvebrev  rabattar; reelle konkurransedyktige markedspriser kopi av tilbod/faktura –kan ikkje rekne med mva på rabattar

6 www.hordaland.no Finansieringsplan forts  Gjentatt søknad: skriv opp midlar som er gjeve tidlegare  lån – kopi av lånetilsegn og stadfesting på at lånevilkårene er akseptert  dugnad – verdien av dugnad skal framkome i egen oversikt –kalkulert av kvalifisert fagperson / firma / enterprise –kan ikkje berekne meirverdiavgift på dugnad

7 www.hordaland.no Forvaltning, drift og vedlikehald  Plan for bruk av anlegg inkl driftsbudsjett  Plan for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling med tilhøyrande budsjett må leggjast ved for; –fleirbrukshaller –symjehaller –spesialhaller

8 www.hordaland.no Grunnboksutskrift  Kopi av stadfeste grunnboksutskrift der anlegget er lokalisert  Ved avtale om feste/leie er det naudsynt også med kopi av tinglyst feste- /leieavtale på minimum –40 år ved ordinære anlegg –20 år ved nærmiljøanlegg

9 www.hordaland.no Vedlegg til søknad  alle vedlegg må merkes med tall / bokstaver  mangelfull søknad inklusiv dokumentasjon; –skaper meirarbeid for alle parter med å hente inn tilleggsopplysningar i ettertid –søknadsbeløp kan ikkje godkjennast

10 www.hordaland.no Søker på nytt der søknad tidligare er godkjent 1.Uendra kostnad og finansiering –Ingen vedlegg skal leggast ved søknaden 2.Kostnad er oppjustert –Nye oppjusterte tal for kostnader og finansiering må dokumenterast i form av at berre nye relevante vedlegg sendes inn

11 www.hordaland.no Kor er anlegget lokalisert ?  Kartkoordinat  Gards (gnr) - og bruksnummer (bnr)  Kommunen fyller ut kartkoordinat, gnr og bnr på side 4 av søknadsskjemaet

12 www.hordaland.no Spørsmål / hjelp ???  www.hordaland.no/idrett www.hordaland.no/idrett  Seksjon for idrett og friluftsliv i Hordaland fylkeskommune tlf 5523 9185


Laste ned ppt "Www.hordaland.no Søknadskvalitet ” den blå boken”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google