Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Et tvangserverv av eiendomsrett til fast eiendom mot erstatning fastsatt ved skjønn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Et tvangserverv av eiendomsrett til fast eiendom mot erstatning fastsatt ved skjønn."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Et tvangserverv av eiendomsrett til fast eiendom mot erstatning fastsatt ved skjønn

3 Et tvangserverv av eiendomsrett til fast eiendom mot erstatning fastsatt ved skjønn

4  Et tvangserverv  Forvaltningen må ha hjemmel i lov for å innskrenke borgernes rettigheter  Grunnlovens § 105: ◦ ikke et hjemmelsgrunnlag  Skal se nærmere på hvilke lovbestemmelser som gir adgang til tvangserverv

5  Den alminnelige lov for ekspropriasjon er oreigningslova av 23. oktober 1959  Oreigningslovas bestemmelser gjelder i utgangspunktet også der det eksproprieres etter annet lovverk, se lovens § 30  Den sentrale ekspropriasjonshjemmel er oreigningslova § 2  Her er det ikke et krav om at det foreligger en reguleringsplan

6 «Mot vederlag etter skjøn til den det råkar, kan oreigningsinngrep setjast i verk etter vedtak av eller samtykke frå Kongen, så langt det trengst til eller for:» -55 formål- «Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast utan det må reknast med at inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade.»

7  «Kongen» (regjeringen) – kan fatte vedtak eller gi samtykke  Kongens kompetanse kan i utgangspunktet kun delegeres til stat og kommune, se § 3  Forskrifter om delegasjon til departementene og fylkesmennene jf § 5  Man må man rett og slett se nærmere på den enkelte bestemmelse/det enkelte formål for å se hvem kompetansen er delegert til – kan være komplisert å finne frem

8  Vedtaket må gjelde ett av de nevnte formål  Nr. 3 skole  Nr. 26 kommunale tiltak  Nr. 35 barneheim, barnehage, leikeplass og liknande for born  Nr. 38 idrottsplass  Nr. 47 vassforsyning og avløp  Nr. 48 fjernvarmeanlegg

9  Kan ekspropriere kun så langt det er nødvendig for å realisere formålet  Permanent/midlertidig?  Omfang?  Eie/bruksrett?  Formelt et selvstendig vilkår

10  Interesseavveining  Vurderingstemaet gjelder ved all ekspropriasjon  vurdere hensynene som taler for ekspropriasjon opp mot de ulemper inngrepet fører med seg  tvillaust: interesseovervekt

11  Kommunale formål ◦ Vei ◦ Friareal ◦ Nytt rådhus  Private interesser ◦ Tilrettelegge for boligtomter ◦ Tilrettelegge for industritomter  Til fordel for private

12

13  Grunneiers anførsler:  - «ikke er behov for noe boligfelt i Syvde på det nåværende tidspunkt. Det har vært planer om dette helt tilbake til 1970-tallet, men som grunneier har han aldri opplevd noen etterspørsel»  «Det er tilgjengelige tomter både i Eidså og Fiskå, som ligger henholdsvis 5 minutter og 10-12 minutter unna med bil. Kommunen har selv opplyst at det på et tidspunkt befant seg ca. 90 tomme hus i kommunen»

14  «I Vanylven kommunestyre har det vært enstemmighet med hensyn til å ekspropriere arealer i henhold til reguleringsplanen vedtatt 18. mars 2003. Kommunen har hatt en negativ befolkningsutvikling, noe som har gitt grunnlag for tildeling av statlige omstillingsmidler. Utviklingen er nå i ferd med å snu. I den situasjon som kommunen er, har det vært politisk samstemmighet om å være i forkant med hensyn til utbud av kommunale tomter.»  «All erfaring tilsier i følge kommunen at etterspørselen vil komme når tomtefeltet er byggemodnet. Et sideargument for å fremme planen er å fremskaffe en lenge etterlengtet ny vei til skole og barnehage.»  «Det fremstår som klart at det ikke er usaklige hensyn som ligger bak vedtaket og det ligger klart innenfor det en kommune kan bestemme. Lagmannsretten bedømmer det slik at det er opp til kommunestyret å foreta avveining av om tiltaket alle forhold tatt i betraktning er til «meir gagn enn skade», og finner ikke grunnlag for å sette denne vurdering til side.»

15

16  Et ekspropriasjonsvedtak til gjennomføring av en reguleringsplan vil som hovedregel ikke være basert på en ny og selvstendig interesseavveining. Denne avveiningen har kommunen normalt sett tatt allerede da planen ble vedtatt, se Rt. 1998 s. 416.  Unntak: ◦ Endrede forhold ◦ Tvil om planens gyldighet

17  Formelt to prosesser  I praksis vil spørsmålet om vilkårene foreligger og om kompetansen bør benyttes flyte over i hverandre

18  Flere bestemmelser  Hovedregel: kommunen kan ekspropriere når det foreligger en reguleringsplan  Plan- og bygningslovens § 16-2 ◦ «Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan.»

19  Kommunen har her en direkte rett til ekspropriasjon  Angir ingen konkrete formål, slik oreigningslova § 2 gjør - skal realisere reguleringsformålet  også områdereguleringsplan

20  Viktig systematikk  Kommunen er planmyndighet  Ekspropriasjonsadgangen er et verktøy for å realisere en vedtatt plan  Ingen dramatikk i et ekspropriasjonsvedtak - kommunen bruker det verktøy lovgiver har gitt den

21  Vilkåret i oreigningslova § 2 om at «inngrepet må tvillaust være meir til gagn enn skade» kommer til anvendelse, men er som nevnt normalt ivaretatt ved vedtagelse av reguleringsplanen  Med andre ord: når det foreligger en reguleringsplan, så trenger man som hovedregel ikke å ta interesseavveiningen en gang til!  Planen må ikke være mer enn 10 år

22  Andre ledd: ◦ Staten har også en alminnelig ekspropriasjonsadgang til gjennomføring av reguleringsplan  Tredje ledd: ◦ Praktisk bestemmelse  Adgang til å ekspropriere utenfor reguleringsplan til «vegskjæringer og fyllinger»  Kommunen kan med samtykke fra departementet også ekspropriere tilstøtende areal til andre formål

23  Femte ledd: ◦ Kommunen bør i alminnelighet gi en frist til å bygge i samsvar med planen ◦ Konkret vurdering om/hvor lang frist  Sjette ledd ledd: ◦ ikke ekspropriasjonsadgang der reguleringsformålet er landbruk jf. § 12-5 nr. 5

24  Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan  Kommunestyret kan, med samtykke fra departementet, foreta ekspropriasjon «for å sikre kommunen grunnarealer til ny tettbebyggelse» ◦ Sikre kommunen eiendomsrett til større, sammenhengende arealer som anses egnet for utbygging til tettbebyggelse

25  Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg  Ikke krav om reguleringsplan  Kommunen kan etter samtykke fra departementet ekspropriere til: ◦ «avløpsanlegg jf. forurensningsloven § 21 for regulert strøk … utenfor veggrunn» ◦ «for ledning med tilhørende innretninger» ◦ «vannledning»

26  § 16-5 ◦ Adgang til ekspropriasjon for at private skal kunne etterkomme vilkår / fellestiltak ved plan  § 16-6 ◦ Første ledd: kommunen direkte ekspropriasjonshjemmel  ubebygde grunnstykker som etter reguleringsplanen kan bebygges selvstendig ◦ Andre ledd: Grunneiers rett, med samtykke  til å ekspropriere for mer hensiktsmessig grense eller form

27  Falle tilbake på oreigningslova  Krav om samtykke  Sikkerhetsbestemmelsen i § 2 nr. 27


Laste ned ppt " Et tvangserverv av eiendomsrett til fast eiendom mot erstatning fastsatt ved skjønn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google