Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Regjeringens Europapolitiske Forum Statsstøtte 9.12.2003 Statssekretær Anders Eira.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Regjeringens Europapolitiske Forum Statsstøtte 9.12.2003 Statssekretær Anders Eira."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Regjeringens Europapolitiske Forum Statsstøtte 9.12.2003 Statssekretær Anders Eira

2 2 Statsstøtte-reglene i EØS-avtalen  Hovedprinsipp: Statsstørre i avtalens forstand er støtte til foretak, altså ikke til enkeltindivider eller husholdninger. Støtte som favoriserer enkelte foretak eller samtlige foretak i en sektor eller en region, som fordreier eller truer med å fordreie konkurransen, og som påvirker samhandelen, er i utgangspunktet forbudt  Det er fastsatt flere unntak i Statsstøtteretningslinjene Eks.: miljøstøtte, støtte til forskning og utvikling, regional investeringsstøtte m.v.

3 3 Eksempler på hva som er offentlig støtte:  Tilskudd  Lån på gunstige betingelser  Garantier uten normal provisjon  Manglende betaling for offentlige tjenester  Skatte- og avgiftsfordeler  Manglende avkastning på investert kapital  Overdragelse av verdier til under markedspris

4 4 Regional statsstøtte  art.61.3.a - Regioner på Nuts II-nivå hvor levestandarden er spesielt lav, dvs. mindre enn 75% av EUs gjennomsnitt målt i BNP og kjøpekraft  art.61.3.c - For å lette den økonomiske utviklingen i regioner hvor slik støtte ikke motvirker konkurransen på en slik måte at det påvirker fellesskapets interesse

5 5 Kriterier for avgrensning av virkeområdet under 61.3.c  To trinns metode 1.Kommisjonen/ESA fastsetter et tak for hvert enkelt land m.h.t. befolkningsandel 2. Valg av regioner – må være sammenhengende områder

6 6 Kriterier for avgrensing av virkeområdet under 61.3.c  Basert på indikatorer som på en objektiv måte beskriver den sosioøkonomiske situasjon i regionen (NUTS III). Maksimum 5 indikatorer  Lav befolkningstetthet, mindre enn 12,5 innb.pr. km2  Basert på EUs strukturfond (mål 2-områder) ikke relevant for Norge

7 7 Støtteintensiteter  I 61.3.a-områder (BNP<75% av EU gj.sn.) er maks støtteintensitet 50% for investeringsstøtte  I 61.3.c-områder (Norge bl.a.) er maks støtteintensitet 30% av de totale investeringskostnadene  For FOU-støtte, støtte til kompetanseutvikling, konsulentbistand, teknologioverføring m.v. er det ulike maks støtteintensiteter, varierende fra 25% til 75%

8 8 Driftsstøtte Driftsstøtte er ikke tillatt i 61.3.c-områder, med unntak av transportstøtte i områder med lav befolkningstetthet mindre enn 12,5 innb. pr. km2

9 9 Generelle synspunkter  Brev av 3.juli 2003 fra KRD/NHD til Kommisjonen via ESA  Streng kontroll av statsstøtte er viktig for å sikre like konkurransevilkår innen EØS/EU  Høyt støttenivå i sentrale og konkurransekraftige regioner underminerer effekten av regionalpolitikk generelt og regional statsstøtte spesielt

10 10 Generelle synspunkter  Fremdeles store forskjeller i Europa mellom de rikeste og fattigste regioner og land  Fremdeles behov for regionalpolitiske virkemidler – inkludert regional statsstøtte - de fattigste regionene må fortsatt kunne gis støtte (mindre enn 75% BNP av EUs gj. Snitt - også behov for å kunne gi støtte i regioner med strukturelle og permanente handicaps

11 11 Generelle synspunkter Statistiske indikatorer som BNP pr. innb., arbeidsledighet og andre sosioøkonomiske variable er ikke tilstrekkelig. Også perifer beliggenhet, topografi, klima m.v. må være relevant

12 12 Perifer beliggenhet - implikasjoner  Lang avstand til nasjonale og europeiske sentrale markeder  Produksjon for lokale/regional markeder  Mangel på innovasjons-miljø  Mangel på risikokapital, lave fortjenestemarginer m.v.  befolkningsnedgang

13 13  EUs toppmøter i Lisboa, Gøteborg og Barcelona - Generell reduksjon i statsstøtte, spesielt konkurransevridende støtte - Mer investeringer i fysisk og ikke-fysisk infrastruktur  Infrastrukturinvesteringer gjør ”Europa” mer konkurransedyktig, men den relative ulempen for perifere områder øker  Dette skyldes lange avstander, vanskelig topografi og klimatiske betingelser som øker kostnadene for næringslivet Perifer beliggenhet – implikasjoner

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 Konklusjoner 1.Reduksjon i statsstøtte generelt og en streng kontroll 2.De fattigste regionene må fortsatt kunne gi støtte (61.3.a-regioner) - vurdere behovet for samme maks støtteintensitet (50%) - vurdere behovet for overgangsordninger for de regionene som faller ut som 61.3.a.-regioner p.g.a. ”den statistiske effekten” av de nye medlemslandene

24 24 Konklusjoner 3.Regional statsstøtte er et viktig insentiv for regioner med strukturelle og permanente handicaps 4.Regional statsstøtte primært til SMB 5.P.g.a. utvidelsen av EU, bør befolkningsandelen for regionalpolitisk virkeområde innen EU/EØS øke fra dagens 42,7% til minst 50%

25 25 Konklusjoner 6.Argumentere for å beholde lav befolkningstetthet som et viktig kriterium 7.Argumentere også får andre kriterier som indikatorer for perifere områder, for eksempel tilgjengelighet, fjellregioner, isolerte øyer m.v. 8.Argumentere for transportstøtte

26 26 Konklusjoner 9.Argumentere for differensiert arbeidsgiveravgift som treffsikkert virkemiddel - Er direkte knyttet til kostnadene ved å øke sysselsettingen - Klar insentivstruktur - favoriserer bruk av arbeidskraft - favoriserer sysselsetting i perifere områder - Automatisk og likeartet innen den enkelte region - Forutsigbar og oversiktlig

27 27 Finanskomiteens innstilling Slutter seg til Regjeringens opplegg. I tillegg: El-avgiften holdes utenfor Regjeringen bes om å søke ESA om å videreføre differensiert avgift for hele vesentlige deler av bransjer som ikke er i faktisk eller potensiell internasjonal konkurranse Regjeringen bes om å vurdere å utvide det geografiske virkeområdet for transportstøtten Lovhjemmel for at samvirkeforetak kan ha heleide datterselskap

28 28 Finanskomiteens innstilling (II) Næringsrettede utviklingsmidler: -Regjeringen bes vurdere nasjonale bransjerettede program -Regionale utviklingsmidler bør overføres til den enkelte region gjennom fylkeskommunen -Forpliktende handlingsplaner utformet i nært samarbeid med næringslivet, organisasjonene i arbeidslivet og kommunene.

29 29 Finanskomiteens innstilling (III) -Nedsetting av offentlig utvalg for å vurdere handlingsrommet innenfor EØS- regelverket, dvs. hvilke konkrete virkemidler som kan settes inn. - Skal bestå av representanter for regionale myndigheter, næringslivet, forskningsmiljø og sentrale myndigheter -Utvalget vil bli nedsatt i løpet av januar 2004


Laste ned ppt "1 Regjeringens Europapolitiske Forum Statsstøtte 9.12.2003 Statssekretær Anders Eira."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google