Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er statsstøtte – EØS artikkel 61(1)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er statsstøtte – EØS artikkel 61(1)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er statsstøtte – EØS artikkel 61(1)
Bjørnar Alterskjær, visedirektør, juridisk avdeling, ESA Oslo, 9. november 2010

2 Hvorfor finne ut om noe er statsstøtte?
Statsstøtte etter artikkel 61(1) er forbudt Statsstøtte må en ha en unntakshjemmel All støtte må meldes til ESA (med unntak av gruppeunntatt støtte) Feilvurderinger kan medføre tilbakebetaling

3

4

5 6 vilkår – som alle må være oppfylt
Må være støtte Gitt av offentlige midler Begunstige enkelte foretak eller enkelte varer (selektivitet)

6 6 vilkår – alle må være oppfylt (II)
Til foretak Vrir konkurransen eller truer med å vri konkurransen Egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene

7 Vilkår 1: Støtte Støtte – i enhver form Ikke bare positive tilskudd
Også lettelse av byrder Både midlertidige og permanente ordninger

8 Vilkår 2: Støtte gitt av offentlige midler
Staten Kommunene Fylkeskommunene Andre offentlige organer Statseide eller statskontrollerte foretak Private foretak?

9 (Vilkår 2) Stat og (fylkes)kommuner
Ikke rettslig uklart – se blant annet sak 248/84 fra EF-domstolen Alle kommunene og fylkeskommunene er potensielle støttegivere som bør være klar over at deres handlinger må utføres i overensstemmelse med statsstøttereglene i EØS-avtalen

10

11 (Vilkår 2) Andre offentlige organer
Spesielt der staten, kommunene eller fylkeskommunene har opprettet organer som skal utøve offentlig myndighet på deres vegne Organer etablert med sikte på å yte støtte, eller med ansvar for å forvalte støtteordninger

12 (Vilkår 2) Andre offentlige organer
Eksempler: Innovasjon Norge, enova, lokale eller regionale kraftfond, investeringsfond, utviklingsfond og næringsfond

13 (Vilkår 2) Offentlige selskaper
Etter fast praksis fra EF-domstolen vil tiltak fra offentlige selskaper falle inn under vilkår 2 dersom tiltaket inneholder statsmidler det konkrete tiltaket kan tilregnes staten Se særlig sak C-482/99 Stardust Marine

14 (Vilkår 2) Private selskaper?
Private selskaper er ikke omfattet av statsstøttereglene Selv om staten skulle ha påvirket/pålagt tiltaket vil vilkåret om statsmidler ikke være oppfylt Sak C-379/98 PreussenElektra og C-345/02 Pearle Men, dersom det private selskapet formidler støtte på vegne av staten vil støtten likevel være omfattet

15 Vilkår 3: Selektivitet Norge kan selv utforme sin generelle økonomiske politikk Skille mellom generelle og selektive tiltak Generelle tiltak: infrastruktur og skatteordninger som behandler alle likt Selektive tiltak: tilskudd til enkeltnæringer/bedrifter Ser på effekten av tiltaket, ikke hensikten

16 (Vilkår 3) Sektoravgrensede tiltak
Selektivt selv om omfatter hele sektorer av økonomien: Sak C-143/99 Adria Wien, omfattet all produksjon av varer, men ikke av tjenester Sak E-5/04, E-6/04 and E-7/04 Norsk El-avgift, omfattet prosessindustrien og gruveindustrien, men tjenesteytende industri og byggenæringen var ikke omfattet

17 (Vilkår 3) Regional avgrensning
Selektivt dersom tiltaket er regionalt avgrenset EFTA-domstolen: Sak E-6/98 Differensiert arbeidsgiveravgift

18 (Vilkår 3) Når er det ikke selektivt?
Ikke selektivt dersom et tiltak Gjelder alle foretak (formelt og reelt) Er ikke-diskriminerende Ikke åpner opp for skjønn ved tildelingen Ikke fremstår som et unntak fra en generell regel Særtilfelle: skatteordinger, hvor en i tillegg ser på skattesystemets logikk

19 Vilkår 4: Foretak Vidt begrep – omfatter stort sett alle typer foretak, selskaper og enheter som driver økonomisk aktivitet Omfatter ikke privatpersoner eller det offentlige som myndighetsutøver Overføringer til for eksempel personer eller kommuner vil derfor ikke omfattes av statsstøtteforbudet

20 Vilkår 5: Vri konkurransen
Skal svært lite til Nok at truer med å vri konkurransen på det relevante markedet (mindre grundig markedsavgrensing enn i konkurranseretten forøvrig) Ofte nok at et foretak styrkes økonomisk (EF-domstolen, sak 730/79 Philip Morris avsnitt 10-11)

21 Vilkår 6: Påvirke samhandelen
Tolkes meget vidt Støttemottaker, konkurrenter Potensielle aktører på markedet Fremtidig handel Men kan tenkes unntak for enkelte lokale tjenester

22 (Vilkår 6) Administrativ praksis samhandel
N 258/2000 Dorsten svømmehall N 376/2001 Italienske taubaner N 543/2001 Irske sykehus NN 29/2002 Trailere på Tenerife N560/2002 og NN 17/2002 Brighton West Pier N465/2005 Skoletjenester Nederland N702/2009 Taubane Mt Snežka C(2003)3890 Nederlandske båthavner 291/03/COL Barnehager i Oslo (ESA)

23 (Vilkår 6) Støtteordninger og samhandel
Se blant annet ESAs avgjørelse i sak 298/05/COL om differensiert arbeidsgiveravgift for spesielle sektorer ESA konkluderte med at ordningen ville påvirke samhandelen Avgjørelsen går grundig gjennom domstols- og kommisjonspraksis på området

24 (Vilkår 6) C-172/03 Heiser (EU-domstolen)
Spesielle momsregler for tannleger. Etter domstolens mening var den lokale karakteren av tjenesten eller tjenestens omfang ikke avgjørende ved vurderingen av om hvorvidt handelen var påvirket Det kunne ikke utelukkes at tannlegene kunne være i konkurranse med tannleger i andre land Se avsnitt i dommen

25 (Vilkår 6) C-280/00 Altmark (EU-domstolen)
Domstolen kom til at støtte til lokaltransport kunne påvirke samhandelen selv om mottakeren selv ikke opererte i andre medlemsstater Domstolen pekte på at flere land hadde åpnet opp markedene for lokaltransport og at flere tilbydere tilbød sine tjenester i andre land Se avsnitt i dommen

26 (Vilkår 5 og 6) De minimis Bagatellmessig støtte (de minimis)
Samlet bagatellmessig støtte som gis til et foretak skal ikke overstige Euro over en treårsperiode Komplisert i praksis, se blant annet EU-domstolens sak C-382/99 om Nederlandske bensinstasjoner

27 (Vilkår 5 og 6) De minimis Euro over hvilken som helst 3-årsperiode Må informere mottaker om at støtten er de minimis Staten må innehente informasjon fra mottakeren om tidligere gitt de minimis-støtte Kan kun gi støtte etter å ha sjekket at de minimis- taket ikke er overskredet Oppbevaring av informasjon i 10 år

28 Noen særtilfeller – EØS artikkel 61(1)
Markedsinvestorprinsippet Salg av offentlig eiendom Skatt Offentlige garantier Tjenester av allmenn økonomisk interesse

29 Oppsummering – hva er støtte
Støtte i enhver form Som er gitt av det offentlige Som begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer Hvor mottakeren er et foretak Som truer med å vri konkurransen Som er egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene

30 Spørsmål eller kommentarer?
Ta gjerne kontakt – du finner meg her: eller


Laste ned ppt "Hva er statsstøtte – EØS artikkel 61(1)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google