Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HALVÅRSPLAN Januar – August 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HALVÅRSPLAN Januar – August 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 HALVÅRSPLAN Januar – August 2015
TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE HALVÅRSPLAN Januar – August 2015

2 TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS
Privat , ordinær barnehage, sentralt i Rissa. Krobakken 8. 18 plasser 0-6 år. Barnehagen er lovpålagt å utarbeide en årsplan for sin pedagogiske virksomhet. Barnehagens innhold og oppgaver skal være i samsvar med departementets rammeplan og de 7 fagområdene som er beskrevet der. Rammeplan legges ut på barnehagens hjemmeside. Styringsdokumentene for barnehagen blir delt ut ved oppstart. Vi har samarbeid med Rissa kommune ved hovedopptak, og vi følger de kommunale satsene for foreldrebetaling. For mer utfyllende informasjon, viser vi til barnehagens virksomhetsplan og vedtekter. Barnehagen er et as og eies og drives av: Vibeke Stoum Sand, førskolelærer Heidi Vangen Wemundstad, barne- og ungdomsarbeider

3 Barnehagens telefonnummer: 90 24 30 20 avdeling 45 21 99 82 kontor
FOREDLDRENES SAMARBEIDSUTVALG: Utvalget består av representanter fra de ansatte, foreldrene og eierne, i tillegg til en representant fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK). De skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldre / foresatte. For barnehageåret 2014/2015 er Erik Jakobsen og Ingrid Bue valgt. For de ansatte er Heidi Vangen Wemundstad valgt. Representant fra HOK Vibeke Stoum Sand sitter som eier og er referent på møtene. For nærmere beskrivelse av hva som er Su sine oppgaver, se hjemmesiden. EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE: BUP (Barne- og ungdomspsykiatri) PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) Hjemkonsulent Torill Leikvang. Barnevern Helsestasjon Skole Barnehagens telefonnummer: avdeling kontor Barnehagens hjemmeside: tryllefloytenbhg.barnehageside.no Barnehagen har også egen facebookside: Tryllefløyten Musikkbarnehage

4 Styrer 40%, Pedagogisk leder 50%
ORGANISERING Vibeke Stoum Sand Styrer 40%, Pedagogisk leder 50% Lisa Enebakk pedagogisk leder 40% Heidi Therese Krognes Berg Musikkpedagog 80% Heidi Vangen Wemundstad Barne- og ungdomsarbeider 90% Nina Helen By barne- og ungdomsarbeider 40% Elin Mari Pettersen Assistent 20%, styrking av gruppa 40% Vikarer: Lidiane Kvitland, Karoline Skimmeli, Elisabeth Meyer

5 Oppstart og tilvenning
De fleste arbeidsplasser har en avtale som gir foreldre rett til 3 dager permisjon m/lønn for tilvenning av barn i barnehage. Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar i mot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt. Tilvenningsplanen tilpasses da den tiden som er til rådighet. I løpet av de første dagene vil vi gjennomføre en oppstartssamtale med foreldrene. Første dag Denne første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv., informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer. Andre dag Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 4-5 timer. Personalet overtar mer av ansvaret for barnet - men fremdeles er foreldrene med ved stell, måltid, legging. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet / barnet en stund, gå på pauserommet el. Tredje dag Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. Utgangspunktet vil være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene. Hvordan ta avskjed med barnet Si klart i fra at/når dere går og prøv å ikke vise usikkerhet - gå når dere har sagt dere skal gå. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis dere viser usikkerhet, blir barnet usikkert og tilvenningsprosessen tar lengre tid. Dette betyr ikke at det ikke er tillatt å være usikker - men snakk med personalet om det, ikke barnet. Når/ hvis barnet gråter når dere går Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en litt smertelig prosess i starten. Vår erfaring tilsier imidlertid at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn - ring oss og hør hvordan det går!

6 INNHOLD Vi vil gjennom musikk gi barna et helhetlig tilbud i henhold til rammeplanen for barnehager og de 7 fagområdene den omfatter. Musikk er en kilde til glede og energi, men kan også brukes til for eksempel å roe ned, få på klær og sko, bli kjent med kroppen, til utvikling og stimulans. Det å uttrykke seg gjennom musikk er svært naturlig for barn. Vi vil også ha fokus på natur, miljø og uteliv. Vi bruker Strømmensområdet og skogen aktivt. Vi har ikke mange, flotte lekeapparater, men ved bruk av naturen utvikler barna motorikk, selvstendighet og fantasi. Leik i naturen stimulerer også til mer likestilt leik mellom kjønnene, noe som er et viktig tema for oss. Tema for våren 2015 er «gamle dager» . Vi avslutter prosjektet med en framvisning/utstilling av det vi har gjort i juni 2015 og inviterer da foreldre, søsken og besteforeldre til hentekaffe. Vi vil tilpasse våre prosjekt til gruppesammensetningen og de ulike årstidene. Vi har musikkverksted for Symfonien og Munnharpa en dag i uka. Der utforsker de musikkens verden med både sang, spill, bevegelse og dramatisering. For mer informasjon se barnehagens hjemmeside. Vi skal starte et nytt samarbeidsprosjekt med de andre private barnehagene i kommunen. Temaet er den lærende barnehage. For mer informasjon se eget ark. En dag i uka skal Symfonien og Munnharpa jobbe med Språksprell. Det er metodiske språkleker som er med øke barns språklige bevissthet gjennom rim, regler og lytting.

7 På våren 2013 ble vi faddere til Siniketiwe Phephile, som bor i Swaziland og er født i juli Vi er en solsikkebarnehage og har fadderskapet gjennom Sos Barnebyer. Det betyr at vi sender penger til Siniketiwe hver måned og to-tre ganger i året får vi et brev fra barnebyen hennes, med informasjon om hvordan hun har det. Vi sender også et brev tilbake for å fortelle hvordan det er her. Vi arrangerer solsikkeasksjon i barnehagen hver vår, der inntektene går til en Sos barneby. Dette er en fin mulighet for barna til på bli kjent med andre deler av verden som ikke har det like bra som oss. Vi har en halvårsplan med våre faste aktiviteter. I gangen henger det en ukeplan, som blir endret hver mandag morgen, der dere ser hva som skal skje den uka. I år deler vi gruppa i tre, både i forhold til turer, samlinger, uteleik og aktiviteter. Dette for å bedre kunne møte barna på deres premisser og legge opp ett opplegg som passer for den aldersgruppa. Vi ser at en 1åring og en 3åring har helt forskjellige behov og ønsker for en barnehagedag. Gruppene har fått navnet Symfonien førskolebarna, Munnharpa 3-4år og Lirekassen 0-3år. Symfonien har førskole hver mandag. Vi skal treffe Fosnaheim barnehage og Skaugdalen barnehage en gang pr måned slik at vi blir kjent med flere barn før skolestart. På førskolene skal vi gjennomføre ulike skoleforberedende aktiviteter gjennom leik, oppgaver og turer. Det er også lagt opp til 5 fellesturer med de andre førskolebarna i kommunene i løpet av barnehageåret. For mer informasjon les brosjyren: «No kjæm vi». Link til brosjyren:

8 DE 7 FAGOMRÅDENE 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
2: KROPP BEVEGELSE OG HELSE 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN 7: ANTALL, ROM OG FORM Alle fagområdene er en naturlig del av hverdagen i barnehagen. Vi vil i hver periode/måned legge vekt på et av fagområdene. Dette kommer nærmere fram i kalenderdelen av halvårsplanen. Arbeidsmåten vår er å legge til rette for samtaler om for eksempel farger, tall, begreper, naturen, og undring over det vi møter i løpet av dagen. Vi går på turer i skogen og i nærmiljøet, synger, leser bøker, tegner og former osv. Fagområdene er en naturlig del av det daglige livet i barnehagen, og de går ofte over i hverandre.  Vi har en progresjonsplan, den beskriver hvilke mål vi har for hver gruppe. Se Virksomhetsplan.

9 Årshjul for fagområdene
Måned Fagområdet Aktiviteter Januar Kommunikasjon, språk og tekst Besøke biblioteket, tekstskaping, høytlesning, bli kjent med ulik litteratur, fokus på «samtalen», bli kjent med tall, symboler i daglige sammenhenger. Februar Natur, miljø og teknikk Tenne bål ute, besøk på gård, opplevelser i all slags vær, miljøvern. Mars Etikk, religion og filosofi. Kunst, kultur og kreativitet Påskeforming, påskebudskapet. Fokus på respekt for andre, bli kjent med andre religioner som er representer i barnegruppa. Oppleve kunst og kultur, lage kunst selv. April Antall, rom og form Lese og lage tellehistorier, måle høyde på barna, puslespill, terningspill, sortere og klassifisere. Mai Nærmiljø og samfunn Hentekaffe med tema der alle fagområder inngår, bli kjent med nærmiljøet. Få kjennskap til samene, barns rettigheter. Besøk på gård. Juni Kropp, bevegelse og helse Turer i skog og mark, fotballbanen, gymsal. Ulike sanseleker. Fokus på rytme på musikkverksted, August Bli kjent i nærmiljøet. Likestilling, kulturelle forskjeller og likheter i Rissa. September Brannvernuke, teaterforestillinger, tekstskaping, fokus på følelser, vennskap. Oktober Miljøuke, besøk i gymsalen, fotballbanen, hinderløyper, bevegelsesleker, hygiene. November Hentekaffe med tema der alle fagområder inngår, terningspill, måle høyden på barna, leke med tall, former, mønster. Desember Kunst, kultur og kreativitet. Juleforming, julebudskapet, mulighet for besøk i kirka. Bli kjent med andre religioner og tradisjoner.

10 SATSNINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEÅRET 2014/2015
Barns medvirkning og språk. Lov om barnehager og rammeplanen (2006) tydeliggjør alle barns rett til medvirkning i barnehagen. Medvirkning i barnehagen gir personalet utfordringer i form av hvordan vi skal fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk, prøve å tolke dem, og svare på uttrykkene på en tydelig og ansvarlig måte. Spesielt for de yngste barna er det viktig å tolke barnas kroppsspråk og observere hva de er opptatt av. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning). Vi vil også gjennomføre barneintervju i løpet av våren 2015, dette for å kartlegge barns arbeidsmiljø og trivsel i barnehagen Personalet har ansvar for å utfordre barna til nye aktiviteter, og tilrettelegge forholdene slik at barna blir inspirert og fristet til å velge noe nytt og spennende.

11 Satsningsområde for halvåret januar-juli 2015 Den lærende barnehage og miljø
Den lærende barnehagen. Vi vil i løpet av mars 2015 starte et nytt samarbeidsprosjekt med de andre private barnehagene i Rissa. Dette er et prosjekt som vi har gitt navnet den lærende barnehage og skal ledes av Kjell Åge Gotvassli, første amanuensis ved HINT og Dronning Mauds Minne. Han har skrevet flere bøker om personalutvikling og kompetanseheving i barnehagen. Han skal også lede et kompetanseutviklingsarbeid for pedagogiske ledere på Fosen våren Vi skal gjennom dette prosjektet bli mer bevisst på hvordan vi jobber med kvalitetsutvikling i barnehagen. ”Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse” (RP06:16) Dette er et prosjekt som dere som foreldre og barna deres vil merke en langtidsvirkning av, gjennom at personalet utvikler seg. Miljø: Vi synes det er viktig at barna våre lærer seg å ta vare på naturen og miljøet vårt. I hverdagen følger vi opp miljøarbeidet gjennom å kildesortere og kompostere husholdningsavfall. Komposten vår står ved søppeldunkene og jorda som blir der skal vi bruke til å plante ulike grønnsaker i til våren. Glass og metall, restavfall, papp og papir og matavfall har fått sin egen boks. Heldigvis ligger miljøstasjonen i gangavstand fra barnehagen så vi kan ta turen dit for å levere glass og metall når boksen blir full. Denne viktige oppgaven er det turgruppene som tar ansvar for. Resten av søppelet blir hentet av søppelbilen. Vi har miljøuke i uke 19.

12 GENERELL INFORMASJON Barnehagens tradisjoner for foreldre/foresatte:
hentekaffe, julefrokost, juletrefest sammen med de andre barnehagene (arr av su), solsikkefest, sommerfest. Alle får tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, samt oppstartsamtale. Foreldresamtaler i barnehagen er frivillige. Foreldremøter høst og vår. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Da er det stengt. Barnehagen er stengt i 4 uker på sommeren, når dette er, avgjøres på Su møte i januar. Barnehagen er stengt i jula . Redusert foreldrebetaling i denne månedene. Barnehagen holder stengt på «innklemt-dager». For øvrige bestemmelser angående betaling, fridager osv, se barnehagens vedtekter. Vi har dugnad to ganger i året, en på høsten og en på våren. Den blir brukt til vedlikehold og det blir en sosial sammenkomst etterpå.

13 HUSK! Jevnlig sjekk av barnas klær!
UTSTYRSLISTE Sandaler/ innesko, som er gode på foten og gir lufting. Vogn med dyne/pose til å sove i. Myggnetting Egne soveklær, som kun brukes til soving: Tynn lue, gjerne halslue og tynne votter, gjerne ull. På grunn av plassmangel, settes vognene igjen i vognbua på eget ansvar. Kosedyr/smokk. Bleier, ikke trusebleier. Salve, kremer. 2 hele klesskift ( lag 1 og 2). Det står på kurvene i garderoben hvilke klær vi ønsker hvor. Fottøy og klær tilpasset vær, temperatur og årstid. Kuldekrem og solkrem smøres på barna før de kommer i barnehagen. Vi smører deretter ved behov utover dagen. Forsiktig med vask om morgenen når det er kaldt, det fjerner naturlig beskyttelse av huden. Solbeskyttelse (briller/hatt/caps) Foreldre som ønsker at barna skal ha ullundertøy på seg når de skal være ute, tar på det før de kommer i barnehagen. Vi triller inn vognene på ettermiddagen, og ut igjen på morgenen. Når det er kaldt ute triller vi inn vognene ca en time før barna legger seg slik at det blir godt og varmt i vogna. Vi har ingen tørkemuligheter i barnehagen, bløte og skitne klær må tas med hjem!! HUSK! Jevnlig sjekk av barnas klær!

14 KOSTHOLD OG BURSDAGER Vi ønsker å gi barna et variert, godt og sunt kosthold, dette gjelder også ved bursdagsfeiringer. Vi serverer grøt til frokost hver dag kl De som kommer tidlig får tilbud om yoghurt, frukt eller knekkebrød. Vi servere og så lunsj og ettermiddagsmat. På turdager ordner barnehagen med mat, kald eller varm drikke til barna. Vi serverer varmmat en dag i uka: torsdag eller fredag. Og har en bakedag i uka. Selv om vi ønsker et kosthold uten for mye sukker, skal vi ikke glemme «verdien av det unyttige». Det er rom for både vafler og ny-stekte boller, kakao og varm saft Barnehagen er en 5 om dagen barnehage. Dette betyr at vi skal tilby barna fem forskjellige frukt eller grønt hver dag. Vi sender inn rapporter på vårt arbeid i forhold til satsning på frukt og grønt til opplysningskontoret for frukt og grønt.

15 MÅLTIDER Barn er avhengig av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for å vokse og utvikle seg. De har et stort behov for næringsstoffer i forhold til sin egen vekt. Fordi den totale mengden mat de spiser kan være relativt liten er det viktig at de ikke fyller opp kroppen med mat og drikke som ikke gir dem de næringsstoffene de trenger. Vi er opptatt av: At barna har muligheter til å spise til faste måltider At det settes av god tid til måltidene Det estetiske, at det ser - og lukter godt At måltidet innbyr til fellesskap God sammensetning For å være ernæringsmessig fullverdige, bør måltidene Inneholde mat fra alle de følgende tre gruppene: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, pasta, ris Grønnsaker, frukt eller bær Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser Drikke bør være melk og vann. Vi forholder oss til retningslinjer for mat i barnehagen utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med kunnskapsdepartementet. Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Maten i barnehagen, enten den er medbrakt eller tilberedet i barnehagen, er derfor av stor betydning for barns utvikling og helse. Barn lærer om mat og drikke på en naturlig måte gjennom de daglige måltidene. Et måltid handler om mye mer enn å få maten i seg. Måltider kan også bety samhandling og fellesskap. De er en del av dannelsen vår og bidrar til utviklingen av barnas sosiale kompetanse.

16 Barnehagens dagsrytme
SYMFONIEN MUNNHARPA LIREKASSEN Frileik 08.30 Felles frokost 09.30 Felles samling Felles samling  10-11 Frileik inne/ Førskole /språksprell/musikkverksted Frileik inne/tilrettelagt aktivitet/språksprell/musikkverksted Uteleik 11.00 Mat 12.00 Påkledning og utleik Påkledning og uteleik Frileik inne/ tilrettelagte aktiviteter. 14.00 Frukt inne/ute Frukt 14.30 16.30 Frileik inne/ute Barnehagen stenger Frileik ute / inne Frileik ute/inne Kjernetida er på grunn av turer og aktiviteter. Gi oss beskjed hvis dere kommer etter kjernetida starter, eller tar fri.

17 Ukeplan for januar-august 2014
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Symfonien 5-6år Førskole / Språksprell Uteleik  Aktiviteter Uteleik  Aktiviteter  Musikkverksed Sangstund  Uteleik Munnharpa 3-6år Musikkverksted    Språksprell MAT Smøremåltid Varmmat / Bakedag Varmmat /Bakedag Lirekassen 0-3år Aktiviteter  Tema for samlingene og musikkverksted våren 2015 blir «Gamle dager». Vi vil også ha Minirøris en dag i løpet av uken, dette er at aktivitetsprogram som er utviklet av «Friskis og Svettis», og går ut på å bevege seg etter musikk. Dere vil også finne sangene vi til en hver tid jobber, med på hjemmesida vår.

18 JANUAR 29.Januar har vi hentekaffe KLÆR OM VINTEREN:
En av forutsetningene for at leken utendørs skal være positiv, er at barnet ikke fryser. Flere tynne lag med klær varmer bedre enn få og tykke lag. Ull er best i kulda, den isolerer også når den er våt. Superundertøy og fleece er bedre enn bomull. Bruk gjerne longs i stedet for strømpebukse. Da er det lettere å skifte til tørt hvis sokkene blir våte. Lag 1: Undertøy, sokker, longs, bukse, genser. Lag 2: Fleece eller ullbukse, genser og hals. Lag 3: Dress, regntøy, lue som dekker ørene og votter. ”Spise” votter på tur (finger votter) Fagområdet for januar er: Kommunikasjon, språk og tekst. Vi skal besøke biblioteket og holde på med tekstskaping, høytlesning og bli kjent med ulik litteratur. Vi skal ha fokus på «samtalen» og bli kjent med tall og symboler i daglige sammen henger. Sko med ullsåle og tynne ullsokker. Husk: Ikke cherrox i minusgrader. Se også plakat i gangen, eller på hjemmesiden, om bekledning om vinteren. 29.Januar har vi hentekaffe

19 JANUAR 2015 1 1.1 2.1 Stengt 3.1 4.1 2 5.1 6.1 Elin Mari har bursdag
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 1.1 2.1 Stengt 3.1 4.1 2 5.1 6.1 Elin Mari har bursdag 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 3 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 4 Besøk på biblioteket 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 5 26.1 27.1 28.1 Heidi Therese bursdag 29.1 Hentekaffe  30.1 31.1 

20 FEBRUAR 12.Februar skal vi ha karneval på barnehagen. Da kan alle barna kle seg ut, vi har pølsefest og katta i sekken. I uke 8 er det vinterferie på skolen, gi oss gjerne beskjed om noen tar fri. Fagområdet for februar er: Natur, miljø og teknikk. Vi skal på besøk på Elin Mari sin gård og vi skal tenne bål ute. Vi skal også ha fokus på miljøvern og det å være ute i allslags vær.

21 FEBRUAR 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5
1.2 6 Vennskapsuke  2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 7 9.2 10.2 11.2 12.2 KARNEVAL! 13.2 14.2 15.2 8  Vinterferie i skolen 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 9 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2  28.2 

22 Nå er det lurt å ha litt lettere klær, solkrem, solhatt og solbriller liggende i hylla. Snart er det sommer! MARS Vi minner om frist for påmelding i uke 14 og oversikt over fri i sommermåneden 1.april. Vi har stengt onsdag 01. april 10.mars er det barnehagedagen. Tema er barnehagens arbeid med natur og friluftsliv. Vi markerer dagen med hentekaffe rundt bålplassen og åpen barnehage fra kl Fagområdet for mars er religion, etikk og filosofi og kunst, kultur og kreativitet. Barna skal få kjennskap til påskebudskapet og vi skal ha påskeforming. Vi skal også ha fokus på respekt for andre og bli kjent med andre religioner som er representert i barnegruppa. 13.Mars har vi planleggingsdag, vi skal starte det nye samarbeidsprosjektet vårt, den lærende barnehagen.

23

24 Påmelding til «den stille uke». Uke 14
Leveres til personalet innen 12.mars Barnets navn:________________________ 30.mars Kommer: fra kl:_________ til kl:___________ kommer ikke ______ 31.mars Kommer: fra kl:_________ til kl:___________ kommer ikke:________ Vi minner om at påmeldingen er bindende!  Underskrift foreldre:_____________________________

25

26 MARS 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9 1.3
Heidi har bursdag 10 Vennskapsuke 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 11 Påmelding til den stille uke. 9.3 10.3 Barnehagedagen! Hentekaffe ved bålplassen og åpen barnehage. 11.3 12.3 13.3 Planleggings-dag. 14.3 15.3 12 Påskeforming 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 13 Påskeforming 23.3 24.3 25.3 Påskeeggjakt. 26.3 27.3 28.3 29.3 14 Påmelding! 30.3 31.3 Søknadsfrist for endring av plass.

27 APRIL 2015 15.April har vi planleggingsdag, barnehagen er stengt.
Fagområdet for april er: antall, rom og form. Vi skal måle høyden på barna, lese og lage tellefortellinger og legge puslespill, terningspill sortere og klassifisere. 15.April har vi planleggingsdag, barnehagen er stengt. Vi minner om frist for innlevering av oversikt over sommermånedene 10.april.

28 Sommerferie Uke 26 kommer fra kl………….til kl…………fri……….. Uke 27 Uke 28
Det nærmer seg sommerferie, og vi vil gjerne ha en oversikt over når dere skal ha ferie i sommer. Antall voksne som skal være på jobb er ut i fra antall barn. Vi tilpasser åpningstiden i forhold til hvor mange barn som kommer. Barnets navn : __________________________ UTDRAG FRA VEDTEKTENE: Barna skal ha fire uker ferie i løpet av driftsåret. Dette kompenseres med én betalingsfri måned. Ferien kommer i tillegg til de fem planleggingsdagene. Barnehagene i Rissa holder stengt i fire uker sammenhengende om sommeren. Den enkelte barnehage avgjør – i samråd med SU – innen 1. april når de fire ferieukene legges. For å sikre en hensiktsmessig bemanning i sommermånedene, skal foreldre/foresatte innen 1. mai hvert år på fastsatt skjema gi melding om hvilke dager/uker i løpet av sommeren deres barn blir borte fra barnehagen – i tillegg til de fire ferieukene barnehagen er stengt. Denne meldingen er bindende. Su avgjør hvor mange barn som må være påmeldt i dagene før påske for at vi skal holde åpent. I 2013/2014 er dette 4 barn. Uke 26 kommer fra kl………….til kl…………fri……….. Uke 27 Uke 28 Kommer fra kl ………….til kl…………fri………… Uke 29, 30, 31 og 32 er det stengt! Uke 33 Kommer fra kl………. Til kl……….. Fri………. Leveres innen Påmeldingen er bindende, jmf vedtektene!! Foresattes underskrift……………………………………………………..

29

30 APRIL 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 14
1.4 Stengt 2.4 Skjærtorsdag 3.4 Langfredag 4.4 5.4 15 6.4 2.påskedag Stengt! 7.4 8.4 9.4 10.4 Påmelding sommerferie. 11.4 12.4 16 13.4 14.4 15.4 Planleggingsdag. Bhg stengt 16.4 17.4 18.4 19.4 17 20.4 21.4 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 18 27.4 28.4 29.4 30.4

31 MAI Fagområdene for mai er: Nærmiljø og samfunn. Vi skal bli kjent med nærmiljøet vårt og vi skal ha hentekaffe med tema. Vi skal også bli kjent med samene og barns rettigheter og besøke Elin Mari sin gård. I løpet av mai vil vi gjennomføre foreldresamtaler. Oppslag over tidspunkt vil bli hengt opp i garderobene. I uke 19, skal vi ha miljøuke, da har vi ekstra fokus på miljøet.

32 MAI 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18 1.5
1.5 Stengt 2.5 3.5 19 Miljøuke Foreldre-samtaler 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 20 11.5 12.5 13.5 14.5 Kristi Himmelfartsdag. Stengt! 15.5 Stengt! 16.5 17.5 21 18.5 19.5 20.5 Vibeke har bursdag 21.5 22.5 23.5 24.5 22 25.5 2.pinsedag, stengt! 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5

33 JUNI OG JULI 11.juni blir det sommerfest. Vi skal samtidig ha utstilling med temaet gamle dager, der vi viser fram det vi har jobbet med i vår. Nærmere informasjon kommer. Fagområdene for juni er: Kropp, bevegelse og helse Vi skal besøke skolen og gymsalen, vi skal lage hinderløyper, og ha fokus på rytme på musikkverkstedet. 15.Juni har vi planleggingsdag, barnehagen er da stengt! Minner om at vi har stengt uke 29, og 32 og planleggingsdag mandag 10.august. Første dag etter ferien er tirsdag 11.august. Dette på grunn av at vi skal gjøre alt klart i vår nye barnehagen til dere kommer tilbake fra ferie.

34 JUNI og JULI 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 23 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 24  Vennskapsuke 8.6 9.6 10.6 11.6 Sommerfest med utstilling 12.6 13.6 14.6 25 15.6 Planleggingsdag Bhg stengt 16.6 17.6 18.6 19.6 20.6 21.6 26 22.6 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 27 29.6 30.6 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 28 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7 11.7 12.7 Barnehagen er stengt uke 29, 30, 31, 32. Oppstart 11.august

35 Mandag 10.august har vi planleggingsdag, barnehagen er da stengt.
De første ukene i august vil bære preg av oppstart og tilvenning . Det er viktig å huske at noen barn trenger litt tid etter en lang sommerferie, for å komme inn i rutinene igjen. Vi flytter også inn i et nytt bygg så det er viktig at dere tar god tid i starten om nødvendig. Fagområdet for august er nærmiljø og samfunn: vi skal bli kjent med nærmiljøet vårt og gå på tur, ha fokus på likestilling og kulturelle forskjeller og likheter i Rissa. Vi skal også bruke god tid på å bli kjent med den nye barnehagen vår. 12.augsut blir det foreldremøte for alle foreldre på Tryllefløyten Musikkbarnehage Fredag 7.august blir det mulighet for å komme på besøk i nybarnehagen.

36 AUGUST 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 32 STENGT! 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 Besøksdag på nybarnehagen Kl 11-13 8.8 9.8 33 Oppstart 10.8 Planleggingsdag! Bhg er stengt 11.8 12.8 Foreldremøte 13.8 14.8 15.8 16.8 34 17.8 18.8 19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 35 24.8 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 30.8 Fredag 7.august mellom kl 11 og 13 inviterer vi alle nye og «gamle» barn med foreldre til å komme på besøk på nybarnehagen våres. Det er mulighet for omvisning på hele barnehagen den dagen.


Laste ned ppt "HALVÅRSPLAN Januar – August 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google