Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Marina Malkova, ECgroup AS

2 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Foreta vegvalg og definere mål og strategier Foreta vegvalg og definere mål og strategier Utvikle plan for iverksetting av prioriterte tiltak Utvikle plan for iverksetting av prioriterte tiltak Forankre planen og foreta adm. / politiske vedtak Forankre planen og foreta adm. / politiske vedtak Rapportering (Prosjektleder) Prosjektledelse (Prosjektleder) Overordnet styring / kvalitetssikring (Styringsgruppe og Prosjektansvarlig) I prosjektet har en gjennomført følgende hovedaktiviteter: Beskrive status for kommunens klima- og energiomleggingsarbeid Samle inn av data relatert til klima, energibruk og energikilder i Levanger og analysere disse Foreta vegvalg og definere mål og strategier for det videre arbeidet (prosess) Utvikle plan for iverksetting av prioriterte tiltak Forankre mål og strategier i Levangersamfunnet og foretatt administrative og politiske vedtak Samle inn data og gjennomføre analyser Samle inn data og gjennomføre analyser Beskrive status og strategiske utfordringer Beskrive status og strategiske utfordringer Internt og eksternt kommunikasjonsarbeid (Styringsgruppe, PA og PL) Prosjektplan - Hovedaktiviteter

3 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Del 1Innholdsfortegnelse 0. Innledning 0.1 Bakgrunn for initiativet, nasjonalt 0.2 Bakgrunn for initiativet, lokalt 1. Rammebetingelser 1.1 Geografi 1.2 Befolkning og bosetting 1.3 Sysselsetting og næring 1.4 Status for energi og klimaarbeid i kommunen 2. Nasjonale mål 2.1 Energibruk og produksjon 2.2 Klimagassutslipp 2.3 Kommunens rolle og tiltaksområder 3. Energibruk 3.1 Stasjonær energibruk etter sektor 3.2 Stasjonær energibruk etter energibærer 3.3 Stasjonær energibruk til de største 3.4 forbrukerne 3.4 Stasjonær energibruk i kommunale bygg 3.5 Mobil forbrenning 3.6 Energiflyt i kommunen 3.7 Kommentarer 3.8 Oppsummering 4. Klimautslipp 4.1 Klimautslipp i norske kommuner (1) 4.2 Klimautslipp i Levanger, fordeling på sektorer 4.3 Klimautslipp i Levanger, sammenlignet med andre 4.4 Klimautslipp i Levanger, utvikling 1991-2006 4.5 Kommentarer 5. Ressurskartlegging 5.1 Vannkraft 5.2 Vindkraft 5.3 Bioenergi – skogsressurser 5.4 Bioenergi – biogass fra gjødsel 5.5 Bioenergi – avfall og deponigass 5.6 Varmepumper 5.7 Enøk 5.8 Energidistribusjon 6. Fremtidig utvikling 6.1 Boligbygging og industriutbyggingsplaner. 6.2 Etterspørselsutvikling 6.3 Scenarioutvikling

4 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Del 2Disposisjon Mål og delmål  Energieffektivisering (kommunale bygg, private bygg, industri)  Velge prosjektleder  Kartlegge status på enøktiltak og tall for bygningsmasse (energiforbruk og areal)  Gjerne installere elektroniske målere for en bedre oversikt over forbruket  Beregne samlede enøkpotensiale  Utarbeide en konkret tiltaksplan for arbeidet i byggene  Utarbeide et budsjett og mål for energieffektiviseringsarbeidet.  Søke Enova om støtte  Energikonvertering (fjernvarme, nærvarme osv)  Energiproduksjon (biogassanlegg, vindkraftsentraler)  Kartlegge ressurspotensialer  Finne potensielle kunder  Oppnå interesse blant aktørene  Klimagassutslipp (transportløsninger osv)  Kartlegge potensialet til reduksjon av forurensende aktiviteter  Kartlegge potensialet til klimaeffektivisering av aktiviteter Organisere arbeidet i fagprogrammer (bygg, fornybar energi, transport osv.)  Definere fagprogrammer  Utpeke en programleder for hvert program  Inkludere relevante aktører  Utarbeide konkrete tiltaksområder for hvert program Forankre tiltakene  Kartlegge relevante aktørene  Kontakte og møte aktørene for å vekke interessen og samle informasjon  Samarbeide for å finne løsninger

5 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø ”Miljø og klimautfordringene kan kun løses hvis vi greier å skape engasjement og handling lokalt”, Åslaug Haga – 2007 Kommunen er i en unik posisjon når det gjelder påvirkning på energibruk og utvikling, blant annet som den aktøren som har best styring og oversikt over utbyggingsplaner og mange andre saksområder i sin region. Kommuner har i tillegg mye kunnskap om lokale forhold og er i tett kontakt med befolkningen, og derfor har de råd til å påvirke lokalsamfunnet for å ta riktige valg i forhold med energi og miljø. Kommunene eier 25 % av alle yrkesbygg i Norge og står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg, noe som utgjør et stort potensial i forhold til redusert energibruk og muligheter for energiomlegging. I tillegg er 20% av de nasjonale klimagassutslippene knyttet til kommunal virksomhet. 0.1Innledning - Kommunene utfordres

6 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 1.3Rammebetingelser - Sysselsetting og næring

7 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 2.2Nasjonale mål - Utslipp av klimagasser Klimapanelets fjerde hovedrapport anslår at en temperaturøkning på 2,0–2,4 °C vil kreve at CO₂ -utslippene i 2050 ligger 50–85 prosent under nivået i 2000. I Norge økte de samlede utslippene med 8 % i perioden 1990-2006, mens målet å begrense utslippene i perioden 2008-2012 til mindre enn 1 prosent over 1990-nivået. Det forventes at utslippene vil fortsette å øke ytterligere, dersom det ikke innføres nye klimatiltak. De tre største utslippskildene, olje- og gassvirksomheten, prosessindustrien og transportsektoren, sto samlet for nesten 82 % av de norske utslippene. Resten av utslippene kom fra kilder som landbruk (8 %), oppvarming av bygninger (4 %), avfall (3 %), fiskeri (2 %) og energiproduksjon (1%). (SSB) Kraftintensiv industri og treforedling står for rundt tre fjerdedeler av energibruken i industrien, og forbruket her var enten uendret eller gikk litt ned fra 2006 Det norske velstanden har økt mobiliteten blant innbyggere, som forårsaker en stor økning av transportutslippene. Kilde : SSB

8 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 2.3Nasjonale mål - Kommunens rolle og tiltaksområder (1) Kommunene kan bidra betydelig til å redusere Norges utslipp av klimagasser, både i egen drift og gjennom å stimulere andre aktører til å redusere sine utslipp. Særlig kan kommunene påvirke utslipp fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. I en rapport fra CICERO fra 2005 anslås det at om lag 20 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale virkemidler og tiltak. Dette omfatter utslipp fra transport, avfall og stasjonær energibruk, og det er forutsatt at om lag 25 prosent av all transport er lokal transport. Utslipp knyttet til landbruket kommer i tillegg. Kilde: st. meld. Nr. 34, Norsk klimapolitikk 2006-2007

9 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 2.3Nasjonale mål - Kommunens rolle og tiltaksområder (2) Plan- og bygningsloven gir kommunene ansvar for arealplanlegging og tilrettelegging av transportsystem. Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven vil først og fremst kunne bidra til å redusere utslipp fra transport gjennom å se lokalisering av boliger, arbeidsplasser og ulike tjenester i sammenheng med tilbudet av kollektivtrafikk, og fra stasjonær energibruk ved å tilrettelegge for bruk av fjernvarme. Plan- og bygningsloven gir også kommunene mulighet til å regulere parkering ved ny utbygging og ved bruksendringer, samt å utvikle gang-, sykkel- og turvegsystemet. Kommunenes arealbruk kan også påvirke karbonmengden som er bundet i skog og jordsmonn. Vegtrafikkloven gir kommunene mulighet til å ta i bruk vegprising, jf. kapittel 9 om landtransport og luftfart. I tillegg har kommunene og fylkeskommunene ansvaret for den lokale kollektivtransporten og for vedlikehold av gang- og sykkelvegnettet langs det kommunale og fylkeskommunale vegnettet. Kommunene kan sette krav knyttet til klimagassutslipp fra private aktører som leverer varer og tjenester til kommunal drift. Kilde: st. meld. Nr. 34, Norsk klimapolitikk 2006-2007

10 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Energiforbruket er dominert av stort forbruk av elektrisitet til kraftkrevende industri. Industrien har eget forbrenningsanlegg for biobrensel og produserer betydelig mengde varme til eget bruk Energiforbruket i husholdningene regnet som gj. Pr. husstand er ca 18 MWh/år, hvorav 5,1 MWh/år fra biobrensel, og er litt lavere enn i nabokommunene Verdal og Inderøy og i Nord-Trøndelag for øvrig. (Energiutredning 2007) 3.1Energibruk - Stasjonær energibruk etter sektor

11 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Elektrisitet og ved utgjø Industrien har eget forbrenningsanlegg for biobrensel og produserer betydelig mengde varme til eget bruk Energiforbruket i husholdningene regnet som gj. Pr. husstand er ca 18 MWh/år, hvorav 5,1 MWh/år fra biobrensel, og er litt lavere enn i nabokommunene Verdal og Inderøy og i Nord-Trøndelag for øvrig. (Energiutredning 2007) 3.2Energibruk - Stasjonær energibruk etter energibærer

12 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 3.3Energibruk - Stasjonær energibruk etter energibærer

13 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 3.7Energibruk - Mobil forbrenning

14 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 3.8Energisystemer - Energiflyt

15 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Fordelt på bygningstype 3.10Energibruk - Kommunale bygg Fordelt på energibærer

16 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 4.1Klimautslipp i Levanger - Klimautslipp i norske kommuner (1)

17 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 4.1Klimautslipp i Hadsel - Klimautslipp i norske kommuner (2)

18 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Prosessutslipp konstituerer mer enn havparten av Levanger kommune sine CO ₂ utslipp. Nesten alle prosessutslipp i kommunen forårsakes av landbruket og deponi. Disse utslippene har økt kraftig siden 2000. Veitrafikk er ansvarlig for mesteparten av utslippen fra mobile kilder, hvorav to tredjedeler skyldes personbiltrafikk. Økt utslipp fra veitrafikk driver den totale utslippsveksten i perioden 2000-2006. Store deler av stasjonær forbrenning foregår på industrifronten. Utslippene fra stasjonær forbrenning har vært svært redusert siden 2000. 4.2Klimautslipp i Levanger - Fordeling på sektorer

19 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø %-vis fordeling av sine klimautslipp for hver geografiske enhet Levanger har %-vis størst andel av sine klimautslipp knyttet til prosessutslipp Levanger har lave utslipp fra industri (5,5 %) og høye utslipp fra landbruk (42,9 %) NorgeNord-Tr.lag Innherred StjørdalFrostaLevangerVerdalInderøy fylke region kommune Stasjonær forbrenning37.5 %9.0 % 12.2 % 11.7 %9.9 %9.0 %9.1 %20.5 % Industri33.4 %4.8 % 8.1 % 6.0 %1.2 %5.3 %3.9 %19.0 % Annen næring2.0 %2.3 % 3.5 %6.2 %1.9 %2.8 %0.7 % Husholdninger1.7 %1.9 % 1.8 % 2.2 %2.6 %1.7 %2.3 %0.8 % Annen stasjonær forbrenning0.4 %0.0 % Prosessutslipp29.9 %48.4 % 46.3 % 25.6 %56.7 %50.6 %45.3 %63.2 % Industri18.5 %7.0 % 8.9 % 0.2 % 39.8 % Deponi2.6 %3.3 % 3.1 % 1.2 %0.1 %6.9 %3.1 %0.2 % Landbruk8.1 %37.4 % 33.7 % 23.1 %55.7 %42.9 %41.2 %23.0 % Andre prosessutslipp0.7 %0.6 % 0.7 % 1.0 %0.6 % 0.8 %0.2 % Mobile kilder32.6 %42.6 % 41.4 % 62.7 %33.4 %40.5 %45.6 %16.3 % Veitrafikk19.1 %30.7 % 29.4 % 40.1 %21.3 %32.3 %32.0 %12.3 % Personbiler13.9 %21.7 % 21.5 % 29.3 %16.1 %23.3 % 9.5 % Lastebiler og busser5.2 %9.0 % 7.9 % 10.9 %5.2 %8.9 %8.8 %2.8 % Skip og fiske7.5 %0.6 % 0.3 % 0.1 %0.3 %0.6 %0.3 %0.1 % Andre mobile kilder6.0 %11.4 % 11.7 % 22.5 %11.7 %7.6 %13.3 %3.9 % Totale utslipp100.0 % 4.3Klimautslipp i Levanger - Levanger sammenlignet med andre (2)

20 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø CO2-ekvivalenter pr innbygger: Levanger har samme klimautslippene pr innb. som nabokommunene (eks Inderøy) Klimautslippene i Levangers er 73 % av nasjonalt gjennomsnittsnivå NorgeNord-Tr.lag Innherred StjørdalFrostaLevangerVerdalInderøy fylke region kommune Stasjonær forbrenning 4.24 0.74 0.99 0.71 0.64 0.74 0.62 3.87 Industri 3.78 0.40 0.66 0.36 0.08 0.44 0.27 3.59 Annen næring 0.23 0.19 0.21 0.40 0.16 0.19 0.13 Husholdninger 0.19 0.15 0.14 0.17 0.14 0.16 0.15 Annen stasjonær forbrenning 0.04 0.00 - - - Prosessutslipp 3.38 3.97 3.76 1.54 3.67 4.19 3.08 11.96 Industri 2.10 0.57 0.72 0.01 0.02 0.01 7.53 Deponi 0.29 0.27 0.25 0.07 0.01 0.58 0.21 0.03 Landbruk 0.91 3.07 2.73 1.39 3.60 3.55 2.80 4.36 Andre prosessutslipp 0.08 0.05 0.06 0.04 0.05 0.04 Mobile kilder 3.69 3.50 3.36 3.77 2.16 3.36 3.10 3.08 Veitrafikk 2.17 2.52 2.39 2.42 1.38 2.68 2.18 2.33 Personbiler 1.58 1.78 1.75 1.76 1.04 1.93 1.58 1.81 Lastebiler og busser 0.59 0.74 0.64 0.66 0.34 0.74 0.60 0.52 Skip og fiske 0.84 0.05 0.02 0.00 0.02 0.05 0.02 0.01 Andre mobile kilder 0.68 0.93 0.95 1.35 0.76 0.63 0.90 0.74 Totale utslipp 11.32 8.21 8.12 6.02 6.47 8.29 6.80 18.92 4.3Klimautslipp i Levanger - Levanger sammenlignet med andre (3)

21 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø 5.4Energiressurser - Bioenergi – Biogass fra gjødsel Planl.liter pr mnd1012 m³ CH4 Energiinnhold (kWh) anleggpr. dyrmnd i m3 Storfe - ungdyr9,34670065,42278,506981,330 9,216,324 Storfe - vaksne dyr3,7151,50055,72566,870835,875 7,850,259 Storfe - ammekjyr1,0411,00010,41012,492156,150 1,466,509 Slaktegris t.f. pr år60,11720040,07848,094601,170 5,645,988 Purker2,3244009,29611,155139,440 1,309,574 Hester2118001,6882,02625,320 237,797 Lam/killinger050000 - Vinterfora sau og geit2,3301503,4954,19452,425 492,358 Verpehøner139,39956,9708,364104,550 981,899 Broiler pr år3,282,538213,13015,756196,950 1,849,689 Sum 206,214247,4573,093,21029,050,397

22 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Klimautslipp i Levanger: Landbruk  Produksjon av biogass fra storfegjødsel Kommunal virksomhet (sektorvise)  Helse og omsorg (bygg, transport)  Oppvekst (bygg, pedagogisk opplegg)  Kultur (bygg)  Teknisk (bygg, vann, avløp, veilys, transport, anlegg)  Plan – industriomr. / boligomr. Avfall / renovasjon  Transport kontra energiomforming lokalt / regionalt Stasjonært energibruk  Industri, yrkesbygg, boliger 8.6Klimautslipp i Levanger - Hva kan vi gjøre noe med? Forts. Transport  Flåte med elbiler / biodrivstoff  Krav til drivstoffeffektivitet ved innkjøp  Utvikle infrastruktur for elbiler  Utvikle infrastruktur for biodrivstoff Personbiler Lastebiler / busser Skip og fiske Tilrettelegging av sykkelpendling

23 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Gruppearbeid - Oppgave 1 Hva kan Levanger kommune gjøre som organisasjon? Stikkord: Energibruk og klimautslipp på rådmannens målekort Kommunale bygg og anlegg Klima- og energilære i skole og barnehage Kommunalt planarbeid Innkjøp og bestilling Levanger Næringsselskap Bygd- og byutvikling

24 Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Er det riktig å fokusere på "de store tallene som vi kan påvirke”? Skal vi heller fokusere på hva vi som enkeltpersoner kan bidra med? NorgeNord-Tr.lag Innherred StjørdalFrostaLevangerVerdalInderøy fylke region kommune Stasjonær forbrenning37.5 %9.0 % 12.2 % 11.7 %9.9 %9.0 %9.1 %20.5 % Industri33.4 %4.8 % 8.1 % 6.0 %1.2 %5.3 %3.9 %19.0 % Annen næring2.0 %2.3 % 3.5 %6.2 %1.9 %2.8 %0.7 % Husholdninger1.7 %1.9 % 1.8 % 2.2 %2.6 %1.7 %2.3 %0.8 % Annen stasjonær forbrenning0.4 %0.0 % Prosessutslipp29.9 %48.4 % 46.3 % 25.6 %56.7 %50.6 %45.3 %63.2 % Industri18.5 %7.0 % 8.9 % 0.2 % 39.8 % Deponi2.6 %3.3 % 3.1 % 1.2 %0.1 %6.9 %3.1 %0.2 % Landbruk8.1 %37.4 % 33.7 % 23.1 %55.7 %42.9 %41.2 %23.0 % Andre prosessutslipp0.7 %0.6 % 0.7 % 1.0 %0.6 % 0.8 %0.2 % Mobile kilder32.6 %42.6 % 41.4 % 62.7 %33.4 %40.5 %45.6 %16.3 % Veitrafikk19.1 %30.7 % 29.4 % 40.1 %21.3 %32.3 %32.0 %12.3 % Personbiler13.9 %21.7 % 21.5 % 29.3 %16.1 %23.3 % 9.5 % Lastebiler og busser5.2 %9.0 % 7.9 % 10.9 %5.2 %8.9 %8.8 %2.8 % Skip og fiske7.5 %0.6 % 0.3 % 0.1 %0.3 %0.6 %0.3 %0.1 % Andre mobile kilder6.0 %11.4 % 11.7 % 22.5 %11.7 %7.6 %13.3 %3.9 % Totale utslipp100.0 % Gruppearbeid - Oppgave 2


Laste ned ppt "Klima- og energiplan – Levanger kommunestyre – 03.09.08 - Ove Taranger Nesbø Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google