Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Langhus håndball Leder Nestleder Økonomi KassererDugnader/loddUllmax Informasjon Sekretær WEB-ansvarlig Event/arrangement JulecupArrangementEvent SPTKMarkedInnkjøp’matrialforvalter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Langhus håndball Leder Nestleder Økonomi KassererDugnader/loddUllmax Informasjon Sekretær WEB-ansvarlig Event/arrangement JulecupArrangementEvent SPTKMarkedInnkjøp’matrialforvalter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Langhus håndball Leder Nestleder Økonomi KassererDugnader/loddUllmax Informasjon Sekretær WEB-ansvarlig Event/arrangement JulecupArrangementEvent SPTKMarkedInnkjøp’matrialforvalter

2 Leder Lederen har det overordnede ansvaret for at gruppa fungerer organisasjonsmessig, økonomisk og samarbeidsmessig Leder skal innkalle til, og lede styremøtene, minimum 10 ganger i året. Ansvarlig for all kontakt med RØN, kommunen og Idrettsråd Pålagt å møte på Hovedlagets styremøter Representere Håndballgruppa utad. Påvirke, motivere til engasjement.. Ta initiativ, alene eller sammen med øvrig styre, til å gå inn der ting ikke fungerer. Være idémaker, miljøskaper og motivasjonsfaktor for styret og håndballgruppa Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av strategi / handlingsplaner Budsjettansvar Anvise utbetalinger

3 Økonomileder –Fungere som leder, i denne’s fravær, og delta aktivt i gruppas daglige drift. –Være lederens høyre hånd, bidra til at vedtak blir gjennomført. –Ha oversikt over gruppas økonomi. Kunne framlegge oppdatert regnskap og prognoser –Kontakt for kasserer, dugnad, og ullmax- ansvarlige

4 Informasjonsansvarlig –Skrive referat fra styremøter og distribuere disse til : Styret, Hovedlaget, trenere, lagledere, referatbok i kiosken. –Sørge for at Lagleders ABC og Vedtekter blir oppdatert etter årsmøtet. –Etter behov og kapasitet, være behjelpelig med andre oppgaver. –Svare på brev / søknader /saker tatt opp på styremøtene. –Sørge for at referat blir godkjent og underskrevet, og riktig arkivert. –Sørge for at gruppen har brevmal og konvolutter med logo. –Ansvarlig for at WEB-ansvarlig for nødvendig informasjon og at vedkommende foretar medlemsregistrering. –Ansvar for all informasjon til lag og medlemmer –Utsendelse av brev til presse, kommune. Posten skal hentes hver dag – Postboks 15, må se igjennom og hente kun vår post. –Fordele posten til de som skal ha den, ledere, kasserer, Cupinformasjon skal i CUPbok i hallen.

5 Event / Arrangement Koordinere og rapportere fra Arrangement, Julecup og event gruppene Ansvar for gjennomføring av de aktiviteter styret pålegger disse gruppene Ansvar for arrangementsbudsjett

6 Sport og trening –Utarbeidelse og gjennomføring av sportslige handlingsplaner etter gruppens strategier –Ansvarlig for at trenere forholder seg til gruppas ønsker og krav. –Bistå med hjelp til treningsopplegg og gjennomføring av treninger der hvor det er behov –Ansvarlig for håndballskole og kontakt med BISS –Rekruttering og skolering av trenere og dommere –Ansvar for den sportslige delen av arrangementer i håndballgruppas regi –Ansvar for Ungdomsutvalget –Utvelgelse av anbefalte cuper –Anbefale støtte til cupdeltagels –Fordele treningstid –Jury til sportspriser –Inkalle og gjennomføre temakvelder og spesialtrening –Anvar for alternative treninger –Arrangere informasjonsmøter for trenere og lagledere

7 Markedsansvarlig Ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av aktiviteter som styrker populariteten til håndballen generelt, og Langhushåndballen spesielt Ansvar for kontakt med sponsorer for å finne nye samarbeidsområder Pressekontakt Ansvar for aktiviteter som trekker publikum til hallen Nye inntektskilder

8 Materialforvalter Avklare innkjøp med styret, medlem av styret. Sørge for at vi til enhver tid har nødvendig materiell. Sørge for at lag får nødvendig utstyr. Ansvarlig for Ullmax-salg Innkjøp etter vedtatt budsjett

9 Arrangement Rapporterer til event / arrangement ansvarlig Ansvarlig for alt arrangement i hallen. Hallansvarlige, speaker og sørge for at lag vet når de har lagvakter. Holde seg oppdatert på nye regler Kiosken

10 Julecup Rapporterer til event / arrangementsansvarlig Ansvarlig for alt rundt Julecup. Sørge for oppdatering internt i gruppen Ansvarlig for kontakt med kommune og andre haller Avholde minimum ett evaluering/forbedrings- møte med styret, trenere, lagledere og andre komiteer

11 Event Planlegge og gjennomføre de arrangementer som styret fastlegger. Foreslå arrangementer som kan styrke oss sportslig, sosialt eller økonomisk Planlegging og gjennomføring av fellesCup, treningsleir, nattCup, skoleCup, håndball på storskjerm, årsfest

12 Dommerkontakt Medlem av Sport og treningskomiteen Møte på styremøter etter eget ønske Sørge for løpende oversikt over klubbens dommere. Sørge for at gruppa har minst det antall dommere som til en hver tid trengs, og melde disse til regionen. Sørge for at disse får nødvendige kurs og oppfølging. Sørge for dommere til J/G9 + J/G10 i sesongen. Være klubbens koordinator for dommernes interne bytter. Være klubbens kontaktperson til andre klubber, region og forbund

13 Kasserer –Rapportere til økonomileder –Sørge for kontering av bilag, levere regnskap til Regnskapsbyrå. –Sette opp budsjett sammen med leder. –Følge opp innbetalinger av treningsavgift, lodd og dugnader, evt. purre opp


Laste ned ppt "Langhus håndball Leder Nestleder Økonomi KassererDugnader/loddUllmax Informasjon Sekretær WEB-ansvarlig Event/arrangement JulecupArrangementEvent SPTKMarkedInnkjøp’matrialforvalter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google