Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2010 – informasjon om resultater Agder, 6. september 2010 Hege Mygland, Avdelingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2010 – informasjon om resultater Agder, 6. september 2010 Hege Mygland, Avdelingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2010 – informasjon om resultater Agder, 6. september 2010 Hege Mygland, Avdelingsdirektør

2 Fra strategikonferansene januar 2010: Forhandlingenes ”psykologi” Forventninger – ambisjoner Prioriteringer Interessefellesskap og / eller interessemotsetninger Alltid overraskelser

3

4 Konflikt i kommunesektoren Første meklingsrunde: ”Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt.” Konflikt med ”alle”: 28.5 - ca 17 000, opptrapping 2.6 til om lag 45 000 streikende Over 80 kommuner og 14 fylkeskommuner; skole, barnehage, renovasjon, administrasjon særlig rammet Andre meklingsrunde: Løsning med alle

5 Konflikten Kommunene/fylkeskommunene i streik og KS samlet til dialog/ ”debriefing”/ evaluering Viktig med erfaringsutveksling – ta det ”mens inntrykkene er ferske” Organisasjonene gir KS og kommunene ros for profesjonell holdning og adferd!

6 Løsning etter 13 døgn i streik! Krevende å komponere løsningskabalen: –Skyhøye forventninger, store avstander –Skuffelse – ikke ”likelønnspenger” –Stor motvilje mot lokale penger –Stort press på ramma –Kamp mellom likelønn, lavlønn, lærerlønn

7 Fra strategikonferansene januar 2010 og hovedstyrets vedtatte mandat: Ramme –tilpasset frontfaget og andre … Balanse sentrale/lokale tiltak –Aktiv lokal arbeidsgiverpolitikk Tydelig likelønnsprofil

8 Resultat – NB! Ulike datoer for iverksetting Ramme om lag 3,4 % - dvs. tilsvarende staten –Lokale forhandlinger: –Generelle tillegg Særlige tillegg til høyskolegruppen og 4C 2,1 % (dog minst kr. 7100) til alle (i kap 4) –Hevet minstelønn Med de generelle tilleggene + div ytterligere økninger –Laveste grunnlønn 20 års lønnsansiennitet

9 Ulike datoer Absolutt nødvendig for en totalløsning Stort overheng til 2011 –mellomårsforhandlinger i 2011? Konsekvenser for pensjonsutgifter –i 2010 (høye) og i 2011(lave) NB! –Minstelønnsgarantien – tvist om dato for iverksetting.

10 Tvist om iverksetting 1. mai eller 10. juni Rettstvist, dato for garantibeløp og lokale tillegg (kap 3.4/ 5.2) KS anfører at ingen arbeidstakere skal gis ny lønn før ny tariffavtale trådte i kraft 10. juni 2010. I tidsrommet fra det er oppstått en tvist og frem til tvisten er rettskraftig avgjort, skal KS’ forståelse av angjeldende tariffbestemmelser følges. Tvist om virkningstidspunkt for lokalt avtalte lønnstillegg (HTA kap 3.4 og HTA kap. 5.2) er avgrenset til å gjelde tidsrommet fra 1.5 til 10.6 2010. Resultater fra lokale forhandlinger der partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting ikke omfattes av rettstvisten.

11 Generelle tillegg MERK DATOER: 10.6.2010 OG 1.7.2010 (1) Pr. 10.6.2010 –Høyskolestillingene i 4B: kr. 2000,- –Stillingene i 4 C: 1,15 % av grunnlønn –20-års-garantien – kr. 311.200,- (2) Pr. 1.7.2010 –Alle –Alle stillinger i kap 4: 2,1 % av grunnlønn, dog minst kr. 7.100,-

12 Generelle tillegg pr. 10.6.2010 Kr. 2000,- gjelder utelukkende stillingskoder med rett til minstelønn ”stillinger med krav om høyskole” Direkte oppfølging av utvalgskonklusjon om lønnsutvikling for berørte grupper IKKE konsulent, saksbehandler, musikkskolelærere, ledere/fagledere 1,15 % - gjelder kun stillingskodene i 4C Ikke musikkskolelærere

13 Minstelønn MERK DATO: 1.8.2010 Alle minstelønnssatser er regulert med generelt/generelle tillegg Noen ytterligere justeringer av minstelønn ” primært på 10/16 år” DIVERSE (pr. 1.8.2010) –Frikjøpt HTV: 340.000,- –Fysioterapeut i turnus: 289.000,- –Unge arbeidstakere: 191.800,- (yngre enn 16 år) 215.700,- (16-18 år)

14 Lokale forhandlinger MERK DATOER: 1.8.2010 OG 1.1.2011 Avsetning 1,1 % som forhandles samlet, dog slik at: –0,85% gis med virkning 1.8.2010 –0,25% gis med virkning 1.1.2011 Viktig å drøfte dette lokalt! Forhandlingsperiode: 15.okt til 15. nov – må følges Føringer – likelønnsprofil –Mer enn pro rata til kvinner – fordeles individuelt eller til grupper –Kompetansetillegg –Ledere i kap 4

15 Forts: Lokale forhandlinger Lokale tillegg og ny minstelønn –Bestemmelsen fra 2008 gjaldt kun forrige tariffperiode (unntak: kompetansetillegg) –Ny bestemmelse for 2010-2012 Får i praksis kun virkning ved ”ansiennitetsopprykk Pluss presisering om gitte kompetansetillegg

16 Forts. Lokale forhandlinger En pott – to virkningtidspunkt Forberedelser ifht føringene Likelønn Kompetanse –Oppfølging etter 2008 –”lokale tillegg fra 2008-10” skal samordnes nye tillegg –Primært bruke januarpotten –De som har gitt kompetansetillegg, bruker potten fritt.

17 Andre resultater - fellesbestemmelser Tredelt skift- og turnusarbeid Deltid Lønnsansiennitet Ellers mest redaksjonelt

18 Andre resultater: Pensjon HTA kap 2 + vedleggene om TPO og AFP er endret ifht pensjonsløsningen i 2009 –Forbehold om Stortingets behandling –Forbehold om Grunnlovsvern –Henstilling om varsomhet ifht å vurdere leverandørskifte i perioden Grunnet usikkerhet om ytelser og avventer bransjenorm (grunnlag for premieberegning)

19 Andre resultater: Kap 3, 4, 5 Svært få endringer Kap 3 - Lokal lønnspolitikk – presiserende ordlyd om likelønn Kap 3.5 HTV: ”variable tillegg” Kap 4 – vedlegg 1 om stillingskoder skal vil vise st.kode<>minstelønn (kvalitetssikres i redaksjonsutvalg)

20 HTA 2010 - 2012 Redaksjonsarbeidet er i gang Forventes å sendes trykkeriet tidlig i september Når redigeringsarbeidet er ferdig, legges ny HTA ut på ks.no (og på KF KPS)

21


Laste ned ppt "Tariff 2010 – informasjon om resultater Agder, 6. september 2010 Hege Mygland, Avdelingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google