Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjons-struktur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjons-struktur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjons-struktur
NCF regioner

2 KRETS - REGIONSTRUKTUR
Bakgrunn/historikk Målsetting Forslag til regioninndeling Organisering Regionens oppgaver Økonomi Fremdriftsplan Det har vært en lang debatt og flere modeller er foreslått. Forbundsstyret ønsker å fremme et forslag til debatt her og til vedtak på Forbundstinget

3 Forbundstinget (hvert 2.år)
Organisasjonsmodell Forbundstinget (hvert 2.år) Forbundsstyret Administrasjon utvalg komité Kretser/Regioner Klubber Dette er dagens organisasjonsmodell I fjor endret vi og organiserte om litt i administrasjonen. Noen endringer har vi foreslått, men det kommer jeg tilbake til. Nå har vi sett litt på NCF’s organisasjonsstruktur, hva fungerer bra, hva fungerer ikke. Målet har vært å se på hvordan vi kan få en mer involverende og tettere struktur som gir de tillitsvalgte større innflytelse og påvirking på utviklingen av sporten.

4 Bakgrunn - historikk Under Forbundstinget 2010 presenterte forbundsstyret Syklepolitisk Dokument (SPD). Dette ble vedtatt uten tilføyelser. I SPD s. 33 står det sitat: NCFs mål for ledelse, organisasjon og styring. Legge frem for fellesmøtet i 2011 et forslag til ny regionstruktur for implementering innen utgangen av 2012. Forbundsstyret 2012 i Harstad i februar vedtok enstemmig innføring av regioner innen NCF. Dette ble gjort og styret har utarbeidet forslag til endring av NCFs lov for tilpasning/omgjøring av teksten. Forbundsstyrets erfaringer er at det i mange kretser er utfordringer å skaffe nok personer til alle lovpålagte verv, ofte er tillitsvalgte i kretsene også tillitsvalgte i klubbene

5 Målsetting for å endre – fornye!
Øke sportslig aktivitet Styrke arbeidet med anleggsutvikling Øke antall ritt for aldersbestemte klasser i alle grener Etablere regionale cuper i alle grener Flere regionale samlinger Styrke den regionale kommissær-, trener- og lederutviklingen

6 Regioner Særkretser er omtalt i NCFs Lov § 17 og i NIFs Lov Kapittel 7. Som en konsekvens av dette foreslår NCFs styre følgende geografisk inndeling.

7 7 regioner NORD Midt Vest Sør TeVeBu Innland Øst
(Finnmark, Troms og Nordland) Midt (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal) Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland) Sør (Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder) TeVeBu (Telemark, Vestfold, Buskerud) Innland (Hedmark, Oppland) Øst (Oslo, Akershus, Østfold)

8 Organisering Regionen ledes av et styre med minst 1 styremedlem fra hvert fylke Representere regionen på forbundstinget med 1 medlem fra hvert fylke i regionen. Representere på Idrettskretsting i sitt fylke Tildele/fordele aktivitetsmidler fra overordnet ledd Være bindeledd mellom NCF, idrettskrets, region og klubber Være en pådriver for økt aktivitet i form av kurs, møter, samlinger og lignende

9 Regionens oppgaver Alle oppgaver skal baseres på Syklepolitisk dokument Tilrettelegge for regionale samlinger og kurs for aktive, ledere, kommissærer med mer. Arrangere terminlistemøter/rittkalender for regionen Sørge for at det kommer i gang aktive ritt spesielt i aldersbestemte klasser i alle kategorier der det er mangler pr Landevei, terreng rund bane, utfor. Har ansvaret for å få satt opp kommissæroppsett for alle ritt i alle grener i regionen, (unntatt NM, Norges Cup og internasjonale ritt) Være et aktivt kontaktledd mellom NCF og klubbene

10 Regionens oppgaver Være en medspiller for antidopingarbeidet og få alle klubber og regioner til å melde seg inn i ren sykkelsport. Være pådriver for anleggsetablering i sin region i alle grener. Ha ansvar for oppfølging av regionale anlegg under planlegging. Søknader på støttemidler regionalt. Søknader på midler i idrettskretsene, overholde tidsfrister. Påse at klubbene sender inn rapporter på aktivitetstall. Være en aktiv medspiller i klubbutvikling for å bidra til økt aktivitet.

11 Regioner De rittene som i dag arrangeres av kretser gjøres om til egen juridisk enhet eid av regionen. Det blir opp til regionene å sørge for en myk overgang slik at SP´s formål oppfylles. Regionting arrangeres annet hvert år i oddetallsår.

12 Økonomi og ressurser Region- og aktivitetskoordinator.
Eventuell medlemskontingent fra klubbene på linje med kretskontingenten som flere kretser har i dag. Aktivitetsmidler fra NCF Fylkeskommunale midler Tilskudd fra Idrettskretsen Opparbeidede kontantmidler i kretsene disponeres av regionstyret til økt sportslig aktivitet. Fortrinnsvis i den kretsen midlene er opptjent. Dette bortfaller etter 3. år. Vi kan øremerke midlene

13 Fremdriftsplan NCFs styre ønsker medvirkning fra kretser og klubber i utvikling av regionene og hvilke oppgaver regionene skal utføre. Styret tar forbehold i forhold til overholdelse av NIFs lov. Det tas sikte på et overgangsår i 2012 for de gamle kretsene til regioner vil være fullt operative. Målet er: SKAPE MER AKTIVITET I ALLE GRENER I ALLE DELER AV LANDET


Laste ned ppt "Organisasjons-struktur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google