Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2009 – økonomiplan 2009-2012 Rådmann Oddbjørn Vassli 11.11.2008 Utgifter Inntekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2009 – økonomiplan 2009-2012 Rådmann Oddbjørn Vassli 11.11.2008 Utgifter Inntekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2009 – økonomiplan 2009-2012 Rådmann Oddbjørn Vassli 11.11.2008 Utgifter Inntekter

2 Målene og retningen står fast! Overordna målSuksessfaktorerResultatmål IndikatorAmbisjonsnivå SAMFUNN Befolkningsvekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Antall nye innbyggere pr. år 1 % årlig økning TJENESTER Et forutsigbart og godt tjenestetilbud Politisk vedtatte standarder for tjeneste- produksjonen Opplevd tjeneste- kvalitet på de 10 viktigste tjenestene Minst lik lands- gjennomsnittet ORGANISASJON Et godt arbeidsmiljø i en profesjonell organisasjon Godt lederskap og godt medarbeiderskap Score opplevd lederskap Score opplevd medarbeiderskap Bedre enn 4,0 på en skala 1-6 ØKONOMI Sunn kommune- økonomi Evne til å tilpasse virksomheten til de gitte nettorammer fra kommunestyret Positivt netto driftsresultat Minst 2 % Kongsvinger – handlekraftig regionsenter i vekst

3 Hva går pengene til?

4 Et godt 2009-budsjett! Økonomi  Første gang over 900 mill. kroner  5,5 % vekst i inntektene – 4,5 % vekst i utgiftene  1 % netto driftsresultat - 9 mill. Tjenestene  7,0 mill. i styrking av Oppvekst  9,5 mill. i nye tiltak Velferd – 5 mill. i netto vekst Samfunn  Viderefører 5 mill. til Utviklingsfondet Investeringer  22,3 mill. hvorav 5 mill til oppgradering kommunale bygg, 8,5 til kommunale veger og 5,5 til Sentrumsutvikling

5 Økonomi B2008B2009Endring Driftsinntekter8559025,5 % Driftsutgifter8258624,5 % Brutto driftsresultat304033 % Netto finans49512 % Netto driftsresultat9 Eiendomsskatten står for 6,4 mill. av inntektsveksten ved at satsen økes fra 4 til 5,5 promille 2 mill. ekstra fra ”100-mill” potten til skattesvake kommuner Betalingen for skolefritid, kulturskole og omsorgstjenester økes Midlertidige kutt i 2008 videreføres med 2,7 adm., 3,1 innkjøp, 2,0 ekstra lønnsoppgjør og 2,0 vedlikehold KKE – samlet 9,8 mill Ytterligere rammekutt på 4 mill for Adm, Samfunn, Velferd og Andre for 2009

6 Samfunn Samhandlingsprogrammet  Samferdsel, Kompetanse, Næring, Attraktivitet – kr. 525.000 Strategisk næringsplan/kommuneplan  1.linje næringsutvikling - kr. 1.000.000  Kompetanse – kr 750.000  Profilering – kr 1.400.000  Samferdsel – kr. 500.000  Byutvikling – kr. 750.000 Fra plan til gjennomføring  Jernbanegata, Mallings plass, Solbakken, oppstart Rv 2, Politihøgskolen, Strandpromenaden, Gjemselund, bydrift, markedsføring nye innbyggere 3 årig byutviklingsprosjekt – sammen med fylket Kultur  Nytt bibliotek, Scene U

7 Oppvekst – barn og unge Skjermet for rammekutt Forsterka opplæring norsk og matte på barnetrinnet – kr 1.000.000 Helårsvirkning 5 ekstra skoletimer – kr. 1.300.000 2 timer ekstra fysisk aktivitet – 154.000 Økt innsats barnevernet – kr. 2.200.000 ”Familiens hus” på Rasta – kr. 1.000.000 Ekstra skoleskyss – kr. 300.000 35 nye plasser i Lia barnehage – kr. 500.000 Ungdommens eget kulturhus – kr. 600.000 Total styrking Kr. 7,0 mill.

8 Velferd Opptrapping Holt til 22 plasser – kr. 3.000.000 Forsterket enhet Roverudhjemmet – kr. 3.000.000 Velferdsenhet/dagsenter – kr. 650.000 Korttidstilbud Langeland – kr 500.000 Ressurskrevende brukere/BPA – kr 900.000 Etablering NAV – kr. 1.475.000 Økning sosialsatsene fra 1.7.2009 Bosetting av 25 flyktninger Brutto styrking kr. 9.500.000 Omgjøring Austmarka til HDO – kr. 500.000 Forenkling enhetsstruktur – kr. 1.000.000 Ytterligere omstilling PLO – kr. 3.100.000 Omstilling kr. 4.600.000

9 Investeringer i 2009 TiltakTusen kroner Inventer, utstyr og IKT4.000 Kommunale formålsbygg5.000 Kommunale veger8.500 Sentrumsutvikling5.500 Annet300 Totale investeringer23.300 Salg av tomter og bygg3.700 Bruk av fond/avsetninger4.500 Nytt lånebehov15.100

10 Risiko Antall nye innbyggere blir lavere enn forutsatt – gir reduserte inntekter Vi balanserer på en knivsegg når det gjelder tilfredsstillende tjenester for krevende enkeltbrukere Har vi nok barnehageplasser? Rentas utvikling? Skatteinngangen? Arbeidsledighet? Underskudd/merforbruk i 2008 som føres videre inn i 2009 Barnevernet Sosial – økte behov, NAV, økte satser Omstilling pleie og omsorg Ressurskrevende brukere

11 Budskap Til politikerne Budsjettet følger opp målene og strategiene våre Politikk er å prioritere, være langsiktig og konsekvent Vi trenger buffer for å møte 2009 og for å få en sunnere kommuneøkonomi Til lederne Ta godt vare på styrkingene, men husk at driftsrammene fra 2008 ligger i bunn Tilpasse virksomheten til 2009-rammene med en gang. For mange vil det si bemanningsjusteringer Rammestyringen – en forutsetning for hele styringsmodellen vår Til ansattes tillitsvalgte Budsjettet for 2009 vil sette oss godt i stand til å løse vårt ”Unike oppdrag” – velferd for folk flest – og styrke vårt omdømme Produktivitetsarbeid handler om hvordan vi bruker tida vår Arbeid med lederskap, medarbeiderskap og økt HMS-innsats vil gjøre oss alle godt


Laste ned ppt "Budsjett 2009 – økonomiplan 2009-2012 Rådmann Oddbjørn Vassli 11.11.2008 Utgifter Inntekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google