Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstillingen av Høgskolen i Hedmark - status Hamar 16. juni 2005 Pål E Dietrichs Høgskolen i Hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstillingen av Høgskolen i Hedmark - status Hamar 16. juni 2005 Pål E Dietrichs Høgskolen i Hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstillingen av Høgskolen i Hedmark - status Hamar 16. juni 2005 Pål E Dietrichs Høgskolen i Hedmark

2 Virksomhetside HH ”Høgskolen i Hedmark skal drive høyere utdanning og forskning av høy kvalitet i samhandling med samfunnet” ”Gjennom målrettet kompetanseutvikling og forsknings-satsing, etablering av mastergradsutdanninger og forskerutdanning vil vi arbeide for å etablere Innlandsuniversitetet” ”Høgskolen skal forsterke sin rolle som regional og nasjonal leverandør av kompetanse for samfunns- og næringsliv”.

3 Visjon HH ”FRA HØGSKOLE TIL UNIVERSITET”

4 Strategiske mål 05-08 1.Bred kompetanse- og institusjonsbygging mot Innlandsuniversitetet 2.Inspirerende læringsmiljø på attraktive campuser innen 2008 skal: Høgskolens fag- og campusprofil fremstår som sterk og tydelig 3.Målrettet studieutvikling innen 2008 skal: hver campus ha en klar faglig profil 4.Styrket FoU-kultur, sterke FoU miljøer

5 Strategiske mål 05-08 5.Økt forskningsinnsats. Økt kvalitet Innen 2008 skal: høgskolen dokumentere aktivt FoU arbeid innenfor alle områder der det tilbys bachelorgrad, mastergrad og eventuelt PhD- program 6.Aktiv og engasjert formidling av forskning og utviklingsarbeid 7.Ekstern finansiert virksomhet som bygger faglig kompetanse regionalt, nasjonalt og internasjonalt

6 Mandatene For campus prosjektene - i forprosjektfasen

7 Prosjekt nr 1Prosjekt nr 2Prosjekt nr 3 Fase I Mandat Utred relevant studie- og forskningsprofil for: Helse og sosialfag + relevante faglige samarbeidsmiljøer Fase I Mandat A. Utred relevant studie- og forskningsprofil for: -en delt allmennlærer -en samlet allmennlærer B. Vurder hvilket av de to alternativene som gir den mest konkurransedyktige studie- og forskningsprofilen Fase I Mandat Utred relevant studie- og forskningsprofil for: -en modernisering av lærerutdanningen - lærerutdanning innenfor en universitetstenkning/modell bestående av mer enn rene ”lærerutdanningsfag” - inkludering av OPIM/IKT - inkludering av ”grønne” fag - en utvikling av lærerutdanning mot bachelor/master profiler PE: HSL PA: Erik FremstadPA: Hans I ThorstensenPA: Halvor Gillund Knudsen Prosjektleder: Bente BørdahlProsjektleder: Elin BakkeProsjektleder: Petter Dyndahl PG: Fase II: Økonomiske Markedsmessige Organisatoriske Infrastrukturelle konsekvenser Prosjekt nr 1-3; forprosjekt for campusene Elverum og Hamar

8 Forprosjekt 4; Campus Rena Forprosjekt for campus Rena startes når arbeidsgruppen har utredet videre forslagene til scenarier som ligger i forstudien, og gjort en anbefaling av to alternativer Disse to alternativene utredes videre i forprosjektet. Forprosjektet skal starte opp innen 01.03.05 Forprosjektet skal ende opp i en anbefaling av ett av alternativene som er beskrevet i forstudien

9 Forprosjekt 5; Campus Evenstad I forprosjektet skal Campus Evenstad utrede en: videreutvikling og forsterking av nåværende fagprofil behovet for en forbedret infrastruktur fremtidig organisering og tilknytningsform

10 Prosjekt 6; Fellesfunksjoner og ”Fellesledelse” I 2005 vil det bli startet opp et prosjekt som ser på ulike modeller for organiseringen av fellesfunksjonene ved HH, herunder mulige modeller for spesialisering og oppgavefordeling av fellesfunksjoner - fordelt mellom campusene Videre skal prosjektet se på Fellesadministrasjonens størrelse, sammensetning og funksjon

11 Organisering og rapportering Gjennomgang av status og fremdrift i Høgskolens strategiske ledergruppe (HSL) hver 14. dag Gjennomgang månedlig (og oftere) med HTV ene Organisering etter PLP metodikken Prosjekt eier: HSL Prosjekt ansvarlige: Erik Fremstad (1), Hans I Thorstensen (2), Halvor Gillund Knudsen (3), Tore Rydgren (4) Prosjekt ledere: Bente Børdahl (1), Elin Bakke (2), Petter Dyndahl (3), Erik Mønnes (4) PG ene: sammensatt av hovedsakelig faglige ansatte i fase 1 (studie og forskningsprofil), tyngde på ledelse og administrativt ansatte i fase 2 (infrastruktur, organisering, økonomi, markedsmessige forhold) PG ene er sammensatt av personale på tvers av campusene

12 Fremtidsbildet som skal tegnes… Hvilket bilde er vi skal beskrive? ”Hamar 2012” ”Elverum 2012” ”Rena 2012” ”Evenstad 2012”

13 Samarbeidspartner: NIFU-STEP NIFU-STEP: pr 1. juli 1.”Hvor synes vi å lykkes i dag” (søkergrunnlag, student gjennomstrømning, studiepoengsproduksjon) 2.”Hvor ligger de regionale og nasjonale utdanningsbehovene for høyere utdanning fremover?” 3.”For HH – er det et godt samsvar mellom (1) og (2)?” (hvor robuste er våre bachelor og masterprogrammer?)

14 Forventningene…? Høye… Fordi oppgaven er avgjørende for de beslutninger som skal fattes i alle sentrale organer fremover – hva angår HH’s videre utvikling – som en meget konkurransedyktig høgskole/universitet Høgskolestyret baserer seg på de vurderingene og konklusjonene campus prosjektgruppene kommer opp med Eksterne aktører likeså

15 Forventningene ”Svaret er campus prosjektene – hva var spørsmålet?” Resultatene av campus forprosjektene vil være avgjørende viktige for hvilken profil og derved substans vi skal presentere oss med Og campusene er våre byggeklosser inn i et fremtidig nettverksuniversitet

16 Evalueringen… På 2 kriterier: 1.Grundigheten i de faglige analysene - med tilhørende anbefalinger/konklusjoner (basert på data) 2.Prosessene som er blitt gjennomført

17 Fremover Det må jobbes systematisk frem mot 1. sept (innlev innen søn 28 aug kl 2400) Høgskolestyret vil behandle alle campus rapportene i september møtet (8. sept) Tett kontakt med NIFU-STEP fremover Behov for data/faktagrunnlag – som forutsetning for gode analyser og anbefalinger/konklusjoner Samling 16 juni Rapport fra NIFU-STEP 1 juli Tett kontakt med eksterne interessenter En viss overlapping mellom fase 1 og fase 2 (infrastruktur, organisering, økonomi)

18 Status campus prosjektene Pr 16. juni 2005

19 Status campus prosj 1 – Elverum/Folkehelse Studie- og forskningsprofil Folkehelseprofil (med basis i Helse- og sosialfag og idrettfag, og evt relevante spesialiseringer innen lærerutdanning) Ambisjon om PhD (helsekommunikasjon) Bygge opp 2 mastere på egen ”kjøl” (psykisk helse og én til, f eks helsekommunikasjon). Har master samarbeid både med HiG og HiVestfold) Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold Flerbruksanlegg, en samling av høgskolen på Elverum i ett fysisk anlegg Elverum kommune har nedsatt et eget driftsstyre for å utrede et flerbruksanlegg, og Elverum kommune har bevilget NOK 55 mill som sin andel til byggingen av et flerbruksanlegg Statsbygg har fått i oppdrag fra HH å iverksette utviklingen av en områdeplan for campus Elverum

20 Status campus prosj 2 – delt versus samlet allmennlærerutdanning Studie- og forskningsprofil Gruppen utreder den mulige relevante studie- og forskningsprofil for en geografisk delt/samlet allmennlærerutdanning hvilken studie- og forskningsprofil skal man ha på Elverum, gitt en delt lærerutdanning, hvilken studie- og forskningsprofil skal man ha på Hamar, gitt en delt lærerutdanning Er det mulig å bygge opp levedyktige allmennlærerutdanninger både på studiested Elverum og på studiested Hamar, med profiler som alene er sterke nok til å være profilerte inn i et innlandsuniversitet? Kan man tenke seg en samlet allmennlærerutdanning for de 2 første årene på Hamar, med spesialiseringer innen master profilene og PhD profilen på Hamar (innunder PIU paraplyen) og i tillegg evt spesialiseringer inn imot en folkehelseprofil for de to siste årene på Elverum? dette kan både være inn imot profiler utviklet fra Helse- og sosialfagene og profiler utviklet fra allmennlærerstudiet på Elverum.

21 Status campus prosj 2 – delt versus samlet allmennlærerutdanning Profil: Hamar PhD: Kultur og fagdidaktikk Master: Kultur og språkfagenes didaktikk (1), tilpasset opplæring (2), språk, kultur og kommunikasjon (3) Profil: Elverum PhD: ikke foreløpig, men ambisjoner innen helsekommunikasjon Master: Psykisk helsearbeid (1), Community care (KaU) (2), Community care (HiVe) (3), Helse- og sosialfaglig arbeid (HiG)(4)

22 Status campus prosj 2 – delt versus samlet allmennlærerutdanning Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold Se campus Elverum og campus Hamar Konklusjonen i prosjekt nr 2 vil kunne påvirke infrastruktur behovet på Elverum og Hamar Dvs om prosjekt nr 2 anbefaler en geografisk deling eller geografisk samling av allmennlærerutdanningen Merk at man også kan komme til å anbefale en delt modell, med de 2 første årene på Hamar, deretter 3-4 året valgfritt på Elverum/Hamar

23 Status campus prosj 3 – Lærerutdanning 2012 Studie- og forskningsprofil Alle tenkelige lærerutdanninger skal behandles i prosjektet. Rammene for forprosjektet domineres av PhD-føringer, vedtatte masterutdanninger og innsatsområdene. Rammene forstås som veiledende for utviklingen av lærerutdanningen og studiestedet, ikke begrensende. Rammene preges også av hvilke fagmiljøer som har en kompetanseprofil m.v. til å innfri ønskede faglige satsinger, dvs. hvilke reelle faglige utviklingsmuligheter man har. Fokus på rom for forskning. LU ses som en del av HH i sin helhet, ikke isolert. Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold Bioteknologiens hus Midtbyen skole (håp om å få inn full finansiering ifm revidert statsbudsjett for 2006 – det foreligger nå en enstemmig komitee merknad fra finanskomiteen der stortinget ber regjeringen om å finne penger til å ruste opp MS Statsbygg i ferd med å ferdigstille områdeplan for campus Hamar

24 Status campus prosj 4 - Rena Studie- og forskningsprofil En videreutvikling av nåværende faglige profil Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold Har foreløpig god status/behovsdekning på eiendom, bygg og anlegg

25 Status campus prosj 5 - Evenstad Studie- og forskningsprofil Videreføring av nåværende profil Oppbygging imot master og PhD i anvendt økologi Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold Utbygging av låven byggetrinn 1 ble vedtatt av styret 28 febr Utbygging av låven byggetrinn 2 kan bli vedtatt av styret i løpet av våren/høsten avhengig av SiHs videre satsing samt mulig tilleggsfinansiering fra eksterne interessenter

26 Status campus prosj 6 – administrative funksjoner Studie- og forskningsprofil Ikke relevant Prosjektet vil bli startet opp i løpet av sommer/tidlig høst 2005 Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold Ulike modeller for organisering og ulike mulige fysiske plasseringer av administrative funksjoner, inkludert ledelsen av HH, vil bli vurdert

27 Hva må campus prosjektene kunne gi tilfredsstillende svar på? 1.Profilene må bygges på kjeden: PhD – Master – Bachelor grader 2.Og: sterke studiesteder må kjennetegnes ved: fag og faglige tilbud kompetanse og kultur studiekvalitet og studentvelferd organisasjon og ledelse relasjoner og samarbeidsparter infrastruktur øvrige rammevilkår

28 Ny avdeling på Hamar fra 01.08.04: Avdeling for Lærerutdanning og Naturvitenskap (LUNA). Den nye avdelingen vil få følgende institutter på tvers av geografi og utdanninger: Institutt for humanistiske fag Institutt for naturvitenskap og teknologi Institutt for samfunnsvitenskap Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap Institutt for idrettsfag

29 Databestillinger fra NIFU- STEP

30 DataØnsket fra prosjektgruppe Søkerdata (av ulik type – inkl. data for avdelingenes konkurransekraft) [1] [1] 1, 2, 3 Studentgjennomstrømning LUH, LUE, HSE1, 2, 3 Studiepoeng-/vekttallsproduksjon1, 2, 3 Demografiske data (inkl. data som kan si noe om behovet for lærere i gitte deler av regionene) 2, 3 Opplysninger om behovet for videreutdanning for lærere i regionen 2, 3 Opplysninger om høgskoleansattes fag- og kompetanseprofil (ved HH) – og om deres kompetansebehov [2] [2] 2, 3 Opplysninger med relevans for HHs posisjonering i Innlandsuniversitetet 2, 3 Opplysninger om hvor robuste avdelingens bachelor-/masterprogrammer synes å kunne bli 2, 3 Data om behovet for fysioterapeuter, helsesøstre etc. i vår region1 Antall studieplasser ved fysioterapiutdanninger i Norge1 Søkerdata til andre høgskoler med studier innen folkehelse1 Data på hvor, faglig og geografisk, nyskaping skjer i arbeidslivet3

31 Data Bestillinger fra gruppe Demografiske data også på fagområde (f. eks. alderssammensetning blant naturfaglærerne i regionen og landet for øvrig) 3 Antall studenter ved mastergradsstudier innen helse- og sykepleiefag ved UiO, opptatt høsten 2004 1 Antall publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med refereebedømning (kategori K1) siste 5 år: HSE, LUE, LUH, HiG (helse- og sykepleie), HiL (helse- og sosialfag), og ved UiO: Institutt for sykepleievitenskap og Institutt for helsefag. 1 I hvor stor grad det fins tilbud om ulike varianter av allmennlærerutdanning (eks. typen uteskole) ved andre høgskoler. 1 Antallet med allmennlærerutdanning, som de siste 5 årene har startet på hovedfag/master ved universitetene i Norge 2 Har primærsøkere til allmennlærerutdanning på Hamar/Elverum det andre studiestedet som alternativ 2 Utdanningstrender, regionalt og nasjonalt2 Konkurransen om studenter4 Utdanningsbehov innen fagområdene ledelse/økonomifag, sosiologi/statsvitenskap, og informatikk/medie/PR 4

32 Status PhDer, Mastere, Innsatsområder og Vitenskapelig satsing For Høgskolen i Hedmark

33 HH`s bidrag til Universitetet - mastergrader NOKUT godkjent: Ma i språk og kulturfagenes didaktikk (aug 2005) Ma i tilpasset opplæring (aug 2005) NOKUT -under behandling: Ma i anvendt bioteknologi Ma i medier, informasjon og samfunnskontakt Ma i språk, kultur og digital kommunikasjon NOKUT sendt: Ma i psykisk helsearbeid Planlegges sendt 2005: Ma i anvendt økologi Ma i bedriftøkonomi og administrasjon Samarbeids MAer: MPA (gjennomført i 2 kull. Ny oppstart aug 2005. Grunnlag for NOKUT søknad) MCC (gjennomført 1 kull) MIM (startet) EUMIE – Erasmus program – joint degree

34 HH`s bidrag til Universitetet Dr.grads utdanninger HH har som oppdrag å utvikle 2 dr.grads områder: PhD-utdanning i kultur og fagdidaktikk PhD-utdanning i anvendt økologi NIFU skal vurdere potensialet innen bioteknologi ”Spirer” til framtidige PhD områder vurderes innen helsefagene og genuint tverrfaglige områder

35 Innsatsområdene for HH Profesjons- og yrkesaspektet: Arena for kultur- og språkfag (LU) Minoritetsstudier (LU) Helsefremende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet (HSE) Kommunikasjon, informasjons- og tjenesteformidling (ØSIR) Regionale perspektivet: Bioteknologi (LNB/LUNA) Grønne verdier (SUE) Lokalsamfunnsutvikling, verdiskaning, entreprenørskap og innovasjon (ØSIR)

36 HH`s bidrag til Universitetet - vitenskaplig satsinger Rekrutteringsstipend prgrammet - 11+1 stipendiater HH`s eget dr.grads program – 5+3 stipendiater Noen utenom – totalt ca 30 i dr.progam per dato 7 ledige for tilsetting i 2005 Professor kvalifisering: 5-6 og noen nesten i mål. Mål: ca 20 professorer i 2008


Laste ned ppt "Omstillingen av Høgskolen i Hedmark - status Hamar 16. juni 2005 Pål E Dietrichs Høgskolen i Hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google