Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye fiske- reguleringer i elv og sjø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye fiske- reguleringer i elv og sjø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye fiske- reguleringer i elv og sjø 2010 - 2014
Fiskeforvalter Atle Kambestad Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga Voss,

2 Lakse-bestander i Hordaland

3

4 Trusler mot de enkelte laksebestandene i Hordaland
●: noe påvirket. ●●: vesentleg påvirket. ●●●: sterkt påvirket/truet. VASSDRAG FORSURING REGULERING RØMT LAKS LAKSELUS Frøyset ● ● ●● ● Ekso ● ●● ●●● ●● Vosso ● ●●● ●● Dale ●● ●● ●● ●● Lone ● ●● Arna ● ● ●●● ●● Os ●●● ●● Tysse ●● ●● ●● ●● Steinsdal ●●● ●●● Granvin ●●● ●●● Eidfjord ●● ●●● ●●● Kinso ●●● ●●● Opo ●●● ●●● Jondal ● ● ●●● ●●● Hatteberg ●● ●●● ●●● Fjæra ● ●●● ●● Etne ● ●●● ●●

5 Gytemålet vanligvis oppnådd

6 Årsaker til nedgang 2009 i Etneelva
Flom 2005 Dårlige oppvekstvilkår i havet Lakselus

7

8 Hva må til? Fiskeriforvaltningen (FKD, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet) må innføre bærekraftprinsippet varslet av regjeringen Maks xx % rømt laks i gytebestandene, og xx lus pr sjøørret. Ikke ansamlinger av lakselusskadet sjøørret i elveosene Produksjonsstørrelsen justeres etter hvor godt en har oppnådd målene Varsel nå om at første justering vil komme om to år

9 Vitenskaplig råd for lakseforvaltning Lakseelver med fiske
VASSDRAG FISKETID GJ. OPPNÅDD GYTEMÅL SISTE 4 ÅR KONKLUSJON Etne 01.06 – 10.09 99 % OK Os 01.06 – 15.09 87 % Moderat redusere beskatning Lone 15.06 – 15.09 96 % Arna 01.07 – 15.09 100 % Dale

10 Vitenskaplig råd for lakseforvaltning Lakseelver uten fiske
VASSDRAG PERIODE GJENNOMSNITT OPPNÅDD GYTEMÅL Rosendal 2008 30 % Opo 80 % Eio 50 % Granvin 97 % Tysse Siste 4 år Maks 10 % Vosso 0 % Ekso 100 %

11 Lakseelver ikke behandlet i vitenskaplig råd
VASSDRAG FISKE KONKLUSJON Frøyset Usikker Steinsdalselva Fredet Kinso Jondal Uskedal 15.6 – 15.9 Overbeskattet Fjæra 15.7 – 15.9 Sannsynlig overbeskattet

12 Føringer for fylkesmannens fiskereguleringer
Ikke tillate fiske på bestander som ikke oppnår gytemålet Reguleringene skal bidra til å redusere andel rømt laks Ved >5% rømt laks skal det settes i verk tiltak Ved >20% må det settes i verk strenge tiltak Vurdere sosioøkonomiske forhold Identifisere berørte parter og involvering av disse i prosessen Identifisere alternative reguleringstiltak

13 Føringer for fylkesmannens fiskereguleringer forts.
Bruke fisketid som hovedvirkemiddel Ytre ramme – 31.08 Alternativer kun brukes etter forslag fra lokal forvaltning. Forutsetninger: Reell fangstregulerende effekt Rettighetshaverne godt organisert Tilstrekkelig opplegg for oppfølging Eksempler: Kvoter, gjenutsetting Videreføring av kvoter kun etter evaluering

14 Nasjonale laksevassdrag
Vurdering av fiskeoppgang og beskatning midt i sesongen Formalisert krav Regneark Forhåndsavtalte reguleringstiltak i sesongen Fylkesmannen kan innføre slike krav også i andre vassdrag

15 Dynamisk lakseforvaltning
Fordeler fremfor rigid regulering: Kunne beskatte i gode år, og oppnå gytemål også i dårlige Motsatt av sesongkvoter

16 Hva med sjøørret? Ekspertgruppe har gitt råd om redusert beskatning
Men: Den generelle bestandsnedgang de siste tre år fra Rogaland til N-Trøndelag synes å ha snudd Likevel bestander som sliter pga lakselus. Må bl.a. vurdere midtre Hardangerfjord

17 Prosedyre og tidsplan Berørte parter involveres i prosessen (oktober). (Dette møtet + møte i regionalt fagråd lokale møter) Fylkesmannen sender forslag på høring Høringsfrist ca 20.01 Vedtak 15.2

18 Regionalt fagråd for anadrome laksefisk i Hordaland
NAVN ORGANISASJON Anders Hummelsund Hordaland grunneigar- og sjølaksefiskarlag Asbjørn Borge Inge Sandven Fagråd for Daleelva Øyvind Jakobsen Etne elveeigarlag Oddbjørn Helland Bolstadelva grunneigarlag Alv Arne Lyse NJFF, Hordaland Tore Henrik Øye Hordaland Bondelag Olav Valle Oselvas eigarlag Gunnar Elnan Eidfjord kommune Sven-Helge Pedersen Hardangerfjord villfisklag

19 ANDEL OPPDRETT 0-50 % AV GYTEMÅL 50-100 % AV GYTEMÅL OPPNÅDD GYTEMÅL
50-60 % Vosso (1994) Ekso (1995) Uskedalselva (1980) Jondalselva (1985) 40-50 % Rosendalselva (1980) Fjæra (1980) 30-40 % Eio (1996) Steinsdalselva (1985) 20-30 % Oselva (1980) * Granvinselva (1985) Kinso (1996) Etne (1980) * 10-20 % Tysseelva (1980) Opo (1996) Daleelva (1980) Frøyset (1995) (?) Storelva (1980) 0-10 % Loneelva (1980) * = For lang fisketid Årstall markerer når oppdrettsfisk ble vanlig i elven


Laste ned ppt "Nye fiske- reguleringer i elv og sjø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google