Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EIERMØTE 10. JUNI 2008 - V isjon og verdier - Historisk tilbakeblikk på året 2007 - Hovedoppgaver framover Styreleder Are Langmoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EIERMØTE 10. JUNI 2008 - V isjon og verdier - Historisk tilbakeblikk på året 2007 - Hovedoppgaver framover Styreleder Are Langmoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 EIERMØTE 10. JUNI 2008 - V isjon og verdier - Historisk tilbakeblikk på året 2007 - Hovedoppgaver framover Styreleder Are Langmoen

2 Visjon og verdier Ny visjon: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld

3 Visjon og verdier Selskapets verdier: Troverdige Entusiastiske Nyskapende Kunnskapsrike rOmslige Miljøbevisste

4 Året 2007 Virksomheten i 2007 Benyttet mye deponivolum til bl.a. forurensede gravemasser. Containervirksomheten vokste ytterligere og ble en solid aktør Økte aktiviteten på anlegget i Oredalen Hadde luktproblemer pga. fuktig sommer. En lang rekke tiltak ble utført og flere kommer Betydelig satsing på luktreduksjon fra bl.a. deponiet som nå gir positive effekter Videreutviklet kompetansen og fikk bl.a. midler til hydrogensatsing Etablerte enkelt sorteringsanlegg for avfall. Etablerte avtale for leveranse av avfall til energigjenvinning/forbrenning Gjennomførte ”klimaundersøkelse” blant de ansatte med bra resultat Etablerte egen kommunikasjonsstrategi

5 Året 2007 Virksomheten i 2007 Tok i mot og behandlet 165.000.000 kg avfall, slam og forurenset masse 95% av mottatt slag og alt hage-/parkavfall ble behandlet og utlevert som jordforbedringsmiddel og i form av jordprodukter Av mottatt avfall (ekskl. forurenede masse og overdekningsmasser) ble 35% gjenvunnet 73,3% av avfall til gjenvinningsstasjon ble gjenvunnet (+1,3%) Antall besøk på gjennvinningsstasjonen var 88.382 (+4,5%)

6 Året 2007 Post2007 konsern 2006 konsern 2007 AS 2006 AS Driftsinntekter160.096119.384140.964108.662 Driftskostnader, inkl. avskrivn.111.13583.723106.20377.298 Sluttbehandlingsavgift staten30.66018.65630.66018.656 Fondsavsetninger2.3671.7502.3671.750 Finanskostnader-773-1641.7341.304 Ordinært resultat før skatt16.70715.4199.6639.654 Skattekostnad4.5473.9632.6742.655 Årsresultat12.16011.4566.9886.999 Minoritetens andel1.1881.254 Majoritetens andel10.97210.202 Hovedtall økonomi 2007

7 Året 2007 Selskapsomsetning og resultater 2007 Lindum AS Lindum Nett Bioressurs Østlandet Lindum Oredalen Lindum Vekst Omsetning 06 Omsetning 07 108 661 140 964 2 696 6 497 9 248 4 549 8 026 12 635 10 486 12 877 Avgift 06 Avgift 07 -18 656 -30 660 Resultat 06 Resultat 07 9 654 9 663 1 124 3 291 2 836 1 855 3 552 3 375 -996 -250 Eierandel100 % 50 %51 %50 % Lindums andel 06 Lindums andel 07 9 654 9 663 1 124 3 291 1 418 928 1 812 1 722 -498 -125

8 Året 2007 Bedriftens balanseutvikling 31.12.2007 Konsern 31.12.2007 AS 01.09.2001 AS Sum anleggsmidler124.855121.74876.530 Sum omløpsmidler69.67659.96211.298 Sum eiendeler194.531181.71087.828 Sum egenkapital (Endring fra 2006) 60.137 + 7.160 49 611 + 1.989 25.000 Avsetning forpliktelser31.394 15.367 Langsiktig gjeld45.711 38.951 Kortsiktig gjeld57.28854.9948.510 Sum egenkapital og gjeld194.531181.71087.828

9 Framtiden Avfallshierarkiet: 1) Avfallsminimering 2) Ombruk 3) Materialgjenvinning 4) Energigjenvinning/annen gjenvinning 5) Deponi

10 Framtiden Bedriftens rammebetingelser framover Eierstrategi (Fastsatt av formannskapet i 2001. Foreldet og uaktuell på flere punkter, tildels også i strid med lovverket. Revidert forslag fra våren 2005 ennå ikke behandlet ferdig hos eier) Bedriftens strategi (Fastsatt av styret, Formannskapet orienteres i eiermøtene. Hovedtrekk: Fra deponering til gjen- vinning; geografisk ekspansjon; kompetanseutvikling; lukt- bekjempelse) Reguleringsplan (Vedtatt av Bystyret i 1996) Konsesjoner/tillatelser (Gitt av Fylkesmannen i 2008 og SFT) Andre offentlige påbud (helse- og forurensningsmyndigheter mv)

11 Framtiden Etterdriftsfond Krav til etterdrift i 30 år etter avsluttet deponering. Midler til etterdrift skal avsettes i fond Fondet skal bygges opp til MNOK 80 gjennom årlige avsetninger og avkastning Fondet skal plasseres slik at midlene er sikret ved en evt. konkurs Dette innebærer sperret konto, pant i sikre verdier e.l. Ønsker å vurdere en løsning der DK overtar ansvaret for etterdrift og Lindum årlig betaler for dette. Dette vil frigi midler som kan benyttes til investeringer. Dette sparer Lindum for betydelige skattekostnader.

12 Framtiden Utbytte For 2007 vedtok generalforsamlingen styrets forslag om 5,0 MNOK i utbytte til eier, i tråd med økonomiplanen Selskapet anbefaler at det for framtida utbetales null i utbytte, og at eier, i posisjon som grunneier, i stedet mottar leie for grunnen. Dette vil redusere Lindums skattekostnader vesentlig, uten at det behøver å påvirke eiers netto inntekter.

13 Framtiden Deponiforbud Deponiforbud for organisk avfall innføres 1.7.2009 Dette begrenser hva som kan deponeres og mer avfall må gjenvinnes på annen måte (biologisk behandling, forbrenning, materialgjenvinning) Det vil bli visse unntak og overgangsregler Det må investeres tungt i nye anlegg og maskiner for å sikre en tidsriktig håndtering av avfallet som i dag går til deponering Finansieringen av investeringene vil stille oss overfor store utfordringer Nye anlegg vil gi lav direkteavkastning de første årene, samtidig som inntekter fra deponi faller bort. Det betyr at Lindum en periode etter 2009 vil vise klart svakere resultater.

14 Framtiden Framtidig slambehandling i Drammen Solumstrand RA ombygges. Dette gir ny type slam som må utråtnes. Utråtning av slam gir biogass som kan utnyttes til energi (strøm, varme, hydrogen) Drammen kommune må velge kontraheringsprosess: - Anbud - Direkte forhandling - Eget selskap Lindum behandler slammet i dag og vil gjerne gjøre det også i framtiden. Vi tror en løsning med Lindum er best for kommunen, både økonomisk, miljømessig og driftsmessig

15 Framtiden Konsekvenser av ny tillatelse fra Fylkesmannen Lukkede anlegg for behandling av våtorganisk avfall og slam Krav om annen sigevannshåndtering vil komme etter gjennomføring av pålagt utredning Luktreduserende tiltak i driften Behov for flere maskiner til mer mannskap Tak over ettermodning av kompostprodukter Bedret gasshåndtering

16 Framtiden Eksempler på mulige investeringer

17 Framtiden Eierskap Lindum arbeider i dag som om Drammen Kommune fortsatt skal være 100 % direkte eier av morselskapet. Det har vært nevnt mulige endringer av eierskapet, men Lindum har ikke mottatt noen endelige signaler fra eier på om dette er aktuelt. Om et eierskifte skulle være ønsket, er det selskapets oppfatning at høyest pris kan oppnås ved en vel forberedt salgsprosess med konkurranse mellom flere potensielle kjøpere Eventuelt salg av selskapet vil tilligge eiers disposisjonsrett, med de begrensninger som følger av aksjelovens § 4 –16. Lindumstyret er innforstått med dette, men anbefaler at en eventuell prosess skjer i samråd med styret

18 Framtiden Oppsummering Lindum er i dag et veldrevet, sunt og kompetansetungt selskap i ekspansjon Selskapet spiller en viktig rolle som serviceinstans i lokalsamfunnet (hva skulle vi ha gjort uten Lindum?) Lindum anbefaler konkrete endringer mht ansvar for etterdriftsfond og utbetaling av utbytte til eier, og avventer eiers respons på dette Avklaring av eierstrategien avventes Lindum står trolig foran store investeringer der finansiering ennå ikke er avklart De nærmeste par åra blir svært avgjørende for selskapets framtid

19 takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "EIERMØTE 10. JUNI 2008 - V isjon og verdier - Historisk tilbakeblikk på året 2007 - Hovedoppgaver framover Styreleder Are Langmoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google