Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ending og læring Kompetanse som begrep, læring og endring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ending og læring Kompetanse som begrep, læring og endring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ending og læring Kompetanse som begrep, læring og endring
Bernt Kristian Berntsen

2 Om endringer Endringer ”hender ikke”!
De skapes og gjennomføres av mennesker!

3 HENRY MINTZBERG SIER FØLGENDE OM FREMTIDIGE KOMPETANSEBEHOV:
Enhver strategisk endring involverer en eller annen form erfaring, et steg inn idet ukjente, å ta en eller annen form for risiko. Derfor kan ingen organisasjon på forhånd være sikker på at den etablerte kompetansen er en styrke eller svakhet.

4 Suksesskriterier KUNDEN Bedriftens evne til å møte kundenes krav
Vellykket bruk av bedriftens samlede kompetanse Bedriftens evne til å skape verdi i alle ledd i verdikjeden

5 Å utvikle mennesker All utvikling av mennesker har til hensikt å påvirke hvordan individer eller grupper løser konkrete oppgaver Dvs. endring av atferd gjennom en eller annen form for læring Dette er også kjerna i lederskapet

6 Generelt om å utføre oppgaver
Det meste vi gjør i jobben er basert på tillærte, repeterbare prosesser Enten gjennom prøving og feiling Eller gjennom innsiktsfull læring Hva er forskjell på disse to læringsformene?

7 Kompetanse og kapabiliteter
Utgangspunkt for suksess er bedriftens samlede kompetanse, som består av: Kjernekompetanse og Kapabiliteter Den flinkeste vil i det lange løp vinne. Dvs.: Den som er dyktigst i å møte markedets krav med de produkter/ tjenester som har den beste kundeoppfattede verdi.

8 Kapabiliteter som konkurransefortrinn
Kapabiliteter er de sett av kritiske forretnings-/arbeidsprosesser som fører til overlegen verdi for kunden Hvilke ”kapabiliteter” har vi? Kan være måten vi lager produktene på, distribusjon av varer, utvikling av teknologiske løsninger, tverrfunksjonell produktutvikling, læreprosesser, med mer.

9 Lynkurs i ”pedagogikk” Leksjon 1
Kompetanse blir kjernekompetanse når den er: Verdifullt i et verdiskapningsperspektiv (at det er noe som ”kunden” vil betale for) Vanskelig å imitere Bygget opp over tid Unik (Fra Industriell Markedsføring av Gunnar Wille) til å møte markedets krav til produkter og tjenester som har den beste kundeoppfattede verdi

10 Hvilken kjernekompetanse har vi på Saugbrugs?
Sjekkliste:

11 Lynkurs i ”pedagogikk” Leksjon 2
Handlingskompetanse defineres som produktet av individenes kunnskaper x ferdigheter x holdninger Der kunnskaper x ferdigheter er evne Der holdninger er vilje

12 Organisert mot det som er betydningsfullt for den enkelte:
Holdninger Konstant beredskap til å reagere på bestemte måter Organisert mot det som er betydningsfullt for den enkelte: Er positive til det som forbindes med behovstilfredsstillelse og behag Er negative til det som forbindes med ubehag og straff

13 Kan holdninger endres? Grunnprinsipp:
Alt som er lært – tillært, kan avlæres, modereres eller læres på nytt Er holdninger preget av tillærte innstillinger, så kan de endres Er holdninger i stor grad preget av personlighetstrekk, vanskeliggjøres læringen betraktelig

14 Lynkurs i ”pedagogikk” Leksjon 3
Læring defineres som relativt varig endring av atferd som et resultat av samspillet med miljøet. ”Miljøet” representerer ofte den erfaring vi gjør oss Relativt fordi vi glemmer eller får ”andre interesser”

15 Grunnleggende forutsetninger for læring
PERSEPSJON MOTIVASJON Evne til å oppfatte og se ting i sammenheng Drivkrefter som får oss til å handle

16 Kunnskap og ferdigheter
Kunnskap fører til = intellektuelle prestasjoner Ferdigheter fører til = motoriske prestasjoner Kunnskapsnivåene kan deles inn i viten, innhold nivå er forståelse: gjengivelse med egne ord, fortolkning eller utarbeiding av konklusjoner/ konsekvenser nivå er anvendelse: anvende de tilgjengelige kunnskaper på nye problem eller i nye situasjoner nivå er analyse: mer selvstendig problemløsning nivå er syntese: krever at noe nytt skal skapes nivå er vurdering: foretas ut fra bestemte kriterier (Fra Blooms klassifiseringssystem)

17 Kunnskapsnivå Kunnskapsnivåene kan deles inn 5 nivå:
nivå er forståelse: gjengivelse med egne ord, fortolkning eller utarbeiding av konklusjoner/ konsekvenser nivå er anvendelse: anvende de tilgjengelige kunnskaper på nye problem eller i nye situasjoner nivå er analyse: mer selvstendig problemløsning nivå er syntese: krever at noe nytt skal skapes nivå er vurdering: foretas ut fra bestemte kriterier (Fra Blooms klassifiseringssystem)

18 Lynkurs i ”pedagogikk” Leksjon 4:
En lærer ”ingenting” av det en hører En lærer ”noe” av det en ser En lærer ”alt” av det en gjør Hva menes med det?

19 Lynkurs i ”pedagogikk” Leksjon 5:
Konklusjon: Uten å praktisere og øve - ingen atferdsforandring (gjøre noe annet etter enn før) – ingen varig læring Uten læring - ingen fremgang – står på stedet hvil!

20 Læring i organisasjoner kan finne sted når de:
Erfarer noe F eks at etterspørsel synker Forsøker å analysere hvorfor dette har skjedd F eks undersøke hvordan bedriftens posisjon i markedet har endret seg i forhold til konkurrentene Forsøker å finne ut hva de må gjøre for å oppnå et annet resultat F eks kartlegger hva som er bedriftens fortrinn og konkurranseevne og hvordan en skal møte endringen i markedet Faktisk endrer atferd F eks velger å satse på andre konkurranseparametre enn tidligere

21 Kompetanseøkonomiske betraktninger:
Gjenkjøp Læring og utvikling Interne prosesser Kunden Økonomi Tilfredse kunder Leveranse til rett tid på rett sted Prosess: Kvalitet Prosess: Ledetid Ansattes kompetanse

22 To parallelle læreprosesser
Den rasjonelle, planlagte, organiserte og systematiske læringen Den læringen som en ikke direkte ser, som ikke planlegges og som ikke nødvendigvis er en del av bedriftens offisielle læring. Ofte betegnet som taus kompetanse 26

23 Individuell læring som grunnlag for organisasjonsmessig læring
Organisasjoner lærer kun gjennom at individene lærer. Likevel: Individuell læring er ingen garanti for organisasjonsmessig læring. Men: Uten individuell læring vil ikke organisasjonsmessig læring oppstå. (Peter Senge)

24 Læringsteori Vi kan lære ved å:
Utvikle nye mentale kart eller områder for læring Innebærer f. eks læring av et nytt fag Utvide eksisterende mentale kart Innebærer læring av mer om noe vi har lært fra før Erstatte gamle kart med nye Innebærer erstatting av gammel kunnskap med ny kunnskap Innebærer tung avlæringsprosess

25 Læringsdilemma På den ene siden lærer vi mest av:
Dem vi stoler på De kildene som er lett tilgjengelige Enkelt å forstå Dvs. mot hva vi allerede vet og har erfart På den andre siden må vi også: Forholde oss til ubehageligheter som kan endre status quo Ting som er vanskelige å forstå Ta hensyn til forhold som ikke passer inn Dvs. mot det vi ikke kan eller vet fra før

26 Oppsummering: Vårt syn på omstilling, læring og lederansvar
Krever at vi gjør ting på en annen måte og er en prosess for kontinuerlig og målrettet endring av organisasjonenes måte å tenke og handle på. (Bedriftskultur?) LÆRING Læring er relativt varig endring av atferd, som et resultat av samspill med miljøet. EVNE TIL Å LÆRE, TIL Å FORSTÅ HVA LÆRING ER, HVOR LÆRING FINNES OG HVORDAN LÆRING FOREGÅR, BLIR MEGET VIKTIGE LEDEROPPGAVER


Laste ned ppt "Ending og læring Kompetanse som begrep, læring og endring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google