Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bevaring av sjøørret i gyrovassdrag Sjøauren – fra rogn til voksen fisk Sunndalen 27-28.03.09 Ketil Skår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bevaring av sjøørret i gyrovassdrag Sjøauren – fra rogn til voksen fisk Sunndalen 27-28.03.09 Ketil Skår."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bevaring av sjøørret i gyrovassdrag Sjøauren – fra rogn til voksen fisk Sunndalen 27-28.03.09 Ketil Skår

2 Disposisjon Utgangspunkt Aktuelle strategier Genbank eller oppflytting? Strategi for Driva?

3 Utgangspunkt Veterinærinstituttet gjennomfører tiltak mot Gs på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmannen er tiltakshaver Mål: ●De tiltakene vi gjennomfører skal kun ha midlertidige effekter på andre bestander enn Gs ●De kompensatoriske tiltakene vi gjennomfører skal ikke påvirke sannsynligheten for å lykkes med behandlingene negativt ●Involvering av lokale: det gir eierskap, motivasjon, og tilgang på masse lokal kunnskap

4 Aktuelle bevaringsstrategier Behandlingstidspunkt 1 Behandlingstidspunkt 2 Oppbevaring av fisk i sjø Kultivering Flytting av fisk ovenfor sperrer Genbankkonseptet Hvilke vi benytter avhenger av situasjonen i det enkelte vassdrag. Kombinasjoner er aktuelt.

5 Behandlingstidspunkt 1 Konsept: behandlingstidspunkt legges til tidsrom der kun en liten andelen av sjøørretbestanden står på elva Mål: gjennomføre behandlinger uten vesentlig effekt på totalbestanden Gjennomførbarhet: varierer, dette er gjennomført i Leirelva i Vefsn for å unngå at smitte skulle spres opp til Storvatnet Styrke: lav kostnad, enkelt Svakhet: vil kunne gå ut over sannsynligheten for å lykkes, sårbart hvis behov for gjentatt behandling

6 Behandlingstidspunkt 2 Konsept: behandlingstidspunkt legges til rett før gyting Mål: stryke et stort antall fisk Gjennomførbarhet: varierer, ble gjennomført på laks og sjøørret i Røssåga med hell Styrke: lav kostnad, enkelt, stort antall fisk Svakhet: sårbart hvis behov for gjentatt behandling

7 Oppbevaring av sjøørret i sjø Konsept: oppfisking i forkant av behandling, oppbevaring i sjø med høy salinitet under behandling Mål: redusere mengden sjøørret i vassdraget under behandlingen, sikre stamfisk på elva etter behandling Gjennomførbarhet: god, merd eller brønnbåt Styrke: enkelt, rimelig, stort antall, involverer lokale Svakhet: krever stor innsats på innfanging, helst gode fangstanordninger i fbm trapper/sperrer, sårbart for sabotasje

8

9 Kultivering (utsetting av rogn eller fisk) Konsept: styrke bestander ved å sette ut ovenfor strekning som skal behandles Mål: la ungfisk overleve behandlingen Gjennomførbarhet: god, forutsetter vanligvis anlegg Styrke: enkelt, involverer lokale, Svakhet: arbeidskrevende, smoltutsett lite hensiktsmessig(?), lang anleggsfase gir domestisering, lavere antall stamfisk enn andre alternativer

10 Flytting av sjøørret ovenfor sperrer Konsept: la fisken gyte naturlig i områder ovenfor strekning som skal behandles,(sperre laks, lar sjøørreten gå naturlig) Mål: sikre genetikk ved rekruttering av ungfisk av flere årsklasser og stort antall ovenfor behandlet strekning Gjennomførbarhet: god hvis en har gode strekninger ovenfor vandringshinder og min 2 år før behandling Styrke: rimelig totalkostnad, involverer lokale, sikkert, naturlig, forutsetter gode fangstinnretninger, tillater et stort antall stamfisk Svakhet: må planlegges i god til for fullgod effekt, forutsetter god håndtering og lojalitet i fht konseptet, noe av fisken går ned

11 Noen tall fra bevaring Vefsn – pilot 2008 VassdragGodkjentHybrid Vefsa3292 Fusta2972 Drevja2642 Saltbehandling 2 x 33% 0 i 30 min, el 1 x 60 min Gentest for å avsløre hybrider Individmerking

12

13

14

15 Genbank for vill laks Desinfisert øyerogn

16 Genbank Konsept: stamfiskhold med full kontroll på sykdom og genetikk Mål: bevare genetisk variasjon over tid, oppformere et representativt utvalg av gener og sette de tilbake gjentatte ganger for å sikre at de overlever Gjennomførbarhet: god, hvis en har >4 år i forkant Styrke: kan ivareta populasjoner over lang tid, ideelt i fht sykdom og genetikk, sikrer store volum, tilpasningsmuligheter, robust Svakhet: Kostbart, forutsetter bra anlegg med bra vannkilde, anleggsfase gir domestisering

17 Genbank eller oppflytting av sjøørret? Normalt er det svært lite laks og mye sjøørret i ei gyroelv? Laksen er vert for gyro, ikke sjøørret Flytting er å foretrekke når antall individer er stort (økonomisk og genetisk) og arten ikke fungerer som vert Genbank er å foretrekke ved fåtallige bestander og når arten er vert Etter en evt mislykket behandling kan genbank være en aktuell strategi

18 Hvilken strategi bør velges i Driva? Kartlegging av sjøørretbestanden - DNA Lage en plan for bevaringsarbeidet i samarbeid med lokale krefter i løpet av 2009 Hvilke strategier som velges er avhengig av  resultatene fra kartleggingen  økonomi  muligheter innen regionen Regionen har flere kultiveringsanlegg, genbankanlegg, sperre med fangstmuligheter kommer, lang strekning ovenfor hinder, god salinitet i sjø…

19 Konklusjon Vi har metoder og erfaring som kan brukes Involvering av lokale er avgjørende Alt ligger til rette for et godt bevaringsarbeid for sjøørreten i Driva

20 Takk for invitasjonen og takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bevaring av sjøørret i gyrovassdrag Sjøauren – fra rogn til voksen fisk Sunndalen 27-28.03.09 Ketil Skår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google