Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 1 Evaluering UngdomsBirken ski 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 1 Evaluering UngdomsBirken ski 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 1 Evaluering UngdomsBirken ski 2010

2 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av påmeldte deltakere - eller foreldre eller foresatte av disse - til UngdomsBirken ski 2010. Formålet med undersøkelsen er å evaluere arrangementet og finne forbedringsområder for fremtidige arrangement. Vi sendte ut invitasjon om å delta i undersøkelsen via e-post til 1200 e-postadresser som var oppgitt for deltaker i forbindelse med påmelding til arrangementet. På grunn av at deltakerne er barn og ungdom, var en andel av disse e-postadressen til foreldre eller foresatte av deltakerne. I disse tilfellene ba vi de foresatte velge om de ville svare på undersøkelsen selv eller tilrettelegge det slik at deltaker kunne svare på undersøkelsen Totalt har vi svar fra 767 respondenter - 361 deltakere og 406 foreldre eller foresatte. Denne svarprosenten er tilfredsstillende. Undersøkelsen er rettet mor barn ned mot 12 år. Man skal være varsom i fortolkning av svar fra denne aldersgruppen. Vi må likevel kunne anta at eventuelle feil grunnet misforståelser av spørreskjemaet vil kunne variere begge veier – og at disse feilene blir relativt ubetydelige på et aggregert nivå. I de tilfeller foresatte velger å svare kan vi anta at dette valget i seg selv er gir en systematisk skjevhet. Vi må derfor være varsomme med å la disse representere gruppen foresatte generelt. I undersøkelsen har vi evaluert elementer før arrangementet og forhold ved å avvikle avbruddet på en tilfredshetsskala fra 1 til 6. I denne rapporten er denne skalaen omregnet til en skala fra 0 – 100 poeng, hvor 100 er best og vil tilsvare 6 (svært tilfreds) i gjennomsnitt. Erfaringsmessig er 70 - 75 poeng etablert som en kritisk grense for et tilfredsstillende resultat. Områder som scorer lavere enn dette bør det spesielt fokuseres på i forbedringsarbeidet. Stavanger 19.04.2010 Markedsføringshuset Bjørn Bruland Partner/Markedsanalytiker

3 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 3 Meget misfornøyd Spørsmål Hvor tilfreds er du med …? Omregning Eks: 5 på en 6-punktsskalaen, tilsvarer scoren 80 på 100- punktsskalaen. 0 25 50 75 100 1 2 3 4 5 6 0204060100 1 - 6 skala 0 - 100 skala 80 Meget fornøyd Metode - omregning fra 6- til 100-punkts skala Vi omregner til 0 – 100 skala for at det skal bli enklere å sammenligne resultater, uansett opprinnelig skalabruk. Eks. Et gjennomsnitt på 4,4 på en 1 – 6 skala gir scoren 68 poeng, mens 3,5 gir 50 poeng.

4 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 4 Gir en score på 54 poeng Utvalg av varmmat Metode - eksempel på svarfordeling  I undersøkelser skal vi som regel fortolke og sammenligne svarene fra mange spørsmål. For å forenkle dette fortolkningsarbeidet velger vi i hovedsak å presentere disse resultatene i form av gjennomsnitt på en 0 – 100 skala. (gjennomsnitt gir bare en meningsfull representasjon av resultatene dersom svarfordelingen er tilnærmet normalfordelt).  Forutsatt at svarfordelingene er tilnærmet normalfordelt, vil en gjennomsnittsscore representere en prosentvis svarfordeling som vist nedenfor. %-fordeling av svarene Gir en score på 76 poeng Tilgjengelighet til kontaktperson %-fordeling av svarene

5 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 5 Oppsummering

6 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 6 Deltakerne gir totalt en score på 76 poeng – noe som er åtte poeng tilbake sammenlignet med i fjor. Deltakerne gir også en lavere evaluering av enkelte forhold før start sammenlignet med i fjor. Spesielt ser vi at det har vært utfordringer med buss og transportavviklingen mellom Lillehammer og Sjusjøen. Løypeprepareringen/sporkvaliteten scorer også i år svært bra. Tilbudet under og etter målgang får også noe lavere score sammenlignet med i fjor. Oppsummering

7 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 7 Rundt halvparten av deltakerne bruker hjemmesidene regelmessig i forbindelse med arrangementene. De yngste deltakerne ”etterspør” først og fremst filmer og treningstips av innhold på websidene. Deltakerne er stort sett tilfredse med informasjon som gis i de forskjellige kanalene. Birkebeiner’n har blitt en enda viktigere informasjonskanal for de yngste deltakerne. Halvparten av deltakerne oppgir at det kan være interessant med et skreddersydd nettbasert treningsprogram. Det å konkurrere/prestere i selve UngdomsBirken er den aller viktigste grunnen til å delta i arrangementet. De fleste UngdomsBirkerne kan tenke seg å delta i det ordinære Birkebeinerrennet. Oppsummering

8 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 8 Alt i alt - hvor tilfreds er du med årets UngdomsBirk? Deltakerne gir totalt en score på 76 poeng – noe som er åtte poeng tilbake sammenlignet med i fjor. Forskjellen mellom deltaker og foresatte er som tidligere år.

9 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 9 Alt i alt - hvor tilfreds er du med årets UngdomsBirken? 70% av deltakerne er svært tilfredse med årets UngdomsBirken ski.

10 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 10 Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med UngdomsBirken? Deltakerne gir en lavere evaluering sammenlignet med i fjor på flere av områdene. Spesielt ser vi at det har vært utfordringer med buss og transportavviklingen mellom Lillehammer og Sjusjøen.

11 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 11 Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med UngdomsBirken? De foresatte er enda mer kritiske til transportavviklingen.

12 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 12 Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med UngdomsBirken? Løypeprepareringen/sporkvaliteten scorer også i år svært bra. Tilbudet under og etter målgang får noe lavere score sammenlignet med i fjor.

13 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 13 Savnet du en drikkestasjon under rennet? Enda flere savnet en drikkestasjon ved årets arrangement.

14 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 14 Hva synes du om sidene på birkebeiner.no? De unge deltakerne gir tilnærmet samme evaluering av birkebeiner.no som deltakerne i hovedrennet. De foresatte gir en noe lavere evaluering.

15 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 15 Hvor ofte besøker du birkebeiner.no? Rundt halvparten av deltakerne bruker hjemmesidene regelmessig i forbindelse med arrangementene.

16 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 16 Administrasjonen informerer er en fast nyhetsspalte på birkebeiner.no. Leser og følger du med på informasjonen som legges ut her? ”Administrasjonen informerer” er ikke like aktuelt blant de yngre deltakerne. De fleste kjenner ikke til denne nyhetssaken.

17 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 17 Det ligger en ny nyhet på birkebeiner.no hver dag. Viste du om disse? Tilsvarende så leses ikke nyhetene på birkebeiner.no like frekvent av de yngste deltakerne. Kjennskapen til at nyheter publiseres daglig er lav.

18 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 18 Besøker du siden oftere for å lese nyhetssakene? Nyhetssakene øker websidenes aktualitet for rundt fjerdedelen av dem som leser dem.

19 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 19 Bruker du ofte søkermotoren på Birkebeiner.no? De yngre deltakerne bruker søkemotoren mindre enn de foresatte. Tilsvarende søker de sjeldnere enn deltakerne i selve Birkebeinerrennet.

20 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 20 Har du brukt kjøp/salg-tjenesten via våre sider? De færreste har benyttet seg av denne tjenesten.

21 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 21 Hvordan synes du kjøp/salg-tjenesten fungerte? Tjenesten ble stort sett oppfattet som bra av de som hadde benyttet den.

22 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 22 Hvilke av følgende informasjonsområder ønsker du vi skal prioritere på www.birkebeiner.no De yngste deltakerne ”etterspør” først og fremst filmer og treningstips av innhold på websidene.

23 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 23 Nyhetsbrevene våre har fått nytt design. Hva synes du om de nye nyhetsbrevene? Nyhetsbrevene er noe deltakerne passivt er mottakere av. En kan derfor anta at motivasjonen til å lese disse, samt oppfatningen av innholdet, vil være variabelt mellom deltakerne. En total score på 74 bør i lys av dette bør oppfattes som meget tilfredsstillende.

24 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 24 Hvor ofte leser du våre nyhetsbrev? Kun en tredje del av de yngste deltakerne leser nyhetsbrevene regelmessig.

25 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 25 Hvor tilfreds er du med informasjonen vi gir angående UngdomsBirken via: Deltakerne er som i fjor stort sett tilfredse med informasjon som gis i de forskjellige kanalene.

26 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 26 Hvilke av følgende informasjonskanaler har du benyttet for å få tak i informasjon i forbindelse med UngdomsBirken? Birkebeiner’n har blitt en enda viktigere informasjonskanal for de yngste deltakerne. Websidene er blitt et noe mindre aktuelt medium for å skaffe informasjon i forhold til UngdomsBirken.

27 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 27 Når det gjelder treningstips, hva er du mest interessert i å få mer kunnskap om? Først og fremst er det viktig å få best resultater ut av treningen. Utover en mindre interesse for ”generelle artikler” så finner vi dette mønsteret til å være tilnærmet identisk med målingen fra Birkebeinerrennet.

28 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 28 Ville det være interessant for deg å få et skreddersydd nettbasert treningsprogram? Halvparten av deltakerne oppgir at det kan være interessant med et skreddersydd nettbasert treningsprogram. De foresatte ønsker i mindre grad treningstips via nettet.

29 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 29 Skal en av dine foresatte delta på det ordinære Birkebeinerrennet? Tilsvarende som tidligere år har ikke flertallet av de voksne tatt seg anledning til å delta i Birkebeinerrennet.

30 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 30 Hvor fornøyd er du med premieringen i UngdomsBirken? Premieringen er ”grei nok” den. Noen flere er likevel misfornøyde med premieringen i årets ungdomsarrangement.

31 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 31 Hva er de viktigste grunnene til at du deltar i UngdomsBirken? Det å konkurrere/prestere i selve UngdomsBirken er den aller viktigste grunnen til å delta. UngdomsBirken vil nok for mange være ett av de viktigste skiløpene for sesongen.

32 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 32 UngdomsBirken ble i år arrangert søndag før Birkebeinerrennet (2. søndag i mars). Hva synes du om at UngdomsBirken ble arrangert helgen før Birkebeinerrennet? De fleste av dem som deltok i årets arrangement eller foresatte av disse – synes at det var helt greit at årets arrangement var året før selve rennet.

33 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 33 Hvor viktig er det å få følgende: ”Premie” var viktigst i årets arrangement.

34 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 34 Kan du i fremtiden tenke deg å delta i det ordinære Birkebeinerrennet? De fleste UngdomsBirkerne kan tenke seg å delta i det ordinære Birkebeinerrennet.

35 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 35 Kan du i fremtiden tenke deg å delta i HalvBirken? HalvBirken har ikke den samme tiltrekningen som selve Birkebeinerrennet for UngdomsBirkerne.

36 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 36 Deltar du på UngdomsBirken sykkel eller løp? Løpet er også i år noe mer aktuelt enn sykkel.

37 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 37 Er det ønske om andre Birkebeinerkonkurranser? Det er også i år en økning i antallet av deltakerne som er åpne for ytterligere arrangementer.

38 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 38 Demografi

39 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 39 Hvor mange timer i uken trener du i gjennomsnitt?

40 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 40 Hvilket fylke bor du i?

41 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 41 ”Kjønn”

42 2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 42 Alder


Laste ned ppt "2010 - m arkedsføringshuset UngdomsBirken ski 1 Evaluering UngdomsBirken ski 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google