Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Universitetet i Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Universitetet i Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Universitetet i Agder
KUF-komiteen Campus Grimstad 10/03/2014

2 Universitetet i Agder 2007 Høgskolen i Agder 1994
Sørlandet tekniske skole 1967 Agder ingeniør- og distriktshøgskole 1977 Agder distriktshøgskole 1969 Agder maritime høgskole Høgskolen i Agder 1994 Statens gartnerskole Kristiansand lærerhøgskole Arendal sykepleierhøgskole 1920 Kristiansand sykepleiehøgskole (1917 – 1934) Lærerseminar på Holt 1839 Agder musikkonservatorium 1965 Til Kristiansand Kristiansand lærerskole

3 1994: Samling og faglig konsentrasjon
Samlet fagmiljøene fra de ulike institusjonene i fakulteter Den store lærerutdanningen lagt i matrise: Alle fagmiljøene bidrar inn Fordel for det enkelte fagmiljø: Det blir bærekraftig Fordel for lærerutdanningen: Lærerne er del av et levende fagmiljø Vekst i miljøene, særlig på førstestillings- og professornivå

4 Organisasjonsmodellen fra 1994 beholdt – i dag med 6 fakulteter og lærerutdanningene i matrise
Helse- og idrettsvitenskap Humaniora og pedagogikk Kunstfag Handelshøyskolen Samfunnsvitenskap Teknologi og realfag Samlet har UiA ca studenter og 1100 ansatte

5 Utviklingen HiA 1994 UiA 2013 Antall professorer Antall førstestillinger Stipendiater 2 90 Dr.gradsutdprogrammer 0 12 Hovedfag/masterutd 1 30 Virksomhetssteder 11 2 Ekstern fin virksomhet Studenter Publiseringspoeng Internasjonale avtaler

6 Campus Grimstad – Samlet UiAs virksomhet i Aust-Agder

7 Campus Kristiansand – vår hovedcampus

8 Vår identitet Yrkes- og profesjonsretta utdanninger kjerne i vår virksomhet De store: Ingeniør, økonom, lærer, sykepleier Anvendt forskning med relevans for utdanningene «Disiplinbaserte yrkes- og profesjonsutdanninger» Kunst og kultur Sterke disipliner: Naturvitenskap, humanistiske fag, samfunnsvitenskap: Grunn- og anvendt forskning Samarbeid med industri, næringsliv og offentlig sektor i vår region Tett på i utdanningene Anvendbar nærings- og samfunnsrelevant forskning Attraktiv samarbeidspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge Et internasjonalt universitet Økende andel ansatte kommer fra utlandet Internasjonale samarbeidspartnere og studentutveksling

9 Universitetsnettverket for profesjonsfagene skole, helse og sosialfag – UiA, UiN og UiS
Tar et spesielt ansvar for forskning og forskerutdanning knyttet til velferdsstatsprofesjonene Universitetene har hovedansvar for forskeropplæring Vi er i en unik situasjon: Vi har alt innomhus: Grunnutdanningene og masterutdanningene, nærheten til og samarbeidet med praksisfeltet Selvfølgelig skal vi ta et større ansvar for praksisnær og profesjonsrelatert forskning og forskerutdanning

10 Hvorfor er PhD utdanning knyttet til velferdsprofesjonene så viktig?
1. Rekruttering til UH-sektoren -utdanne fremtidens forskere og lærere i profesjonsutdanningene -PhD er framtida 2. Rekruttere til et kunnskapsbasert praksisfelt -behov for kvalitet og faglig styrke i tjenestene -forutsetter fagutvikling og forskning -evidensbasert praksis

11 Våre strategiske mål Kvalitet (i utdanningen), kvalitet (i forskningen), kvalitet (i samhandlingen)! Attraktive og anerkjente studier og læringsmiljøer Anerkjente forskningsmiljøer En aktiv samfunnsaktør Elite? Javisst! På våre områder

12 Strategi mot 2015 Styret for UiA vedtok strategiplanen for 2010 – 2015 høsten Midtveis i planperioden er det gode grunner til å vurdere behovet for revisjoner, både når det gjelder beskrivelsen av utfordringer og muligheter universitetet står overfor, og de målene UiA har satt seg for perioden. UiA fikk nytt styre høsten Styret har behov for å sette sitt preg på strategien, og ønsker derfor en slik gjennomgang av planen. Forutsetningene for og forventningene til universitetet har endret seg de siste årene. Kunnskapsdepartementet har bedt institusjonene inngå tettere samarbeid, for å bedre arbeidsdelingen innen høyere utdanning, og for å konsentrere fagtilbudene ved de enkelte institusjonene (det såkalte SAK-arbeidet). Dette har mange steder i landet ført til etablering av samarbeidsallianser, noen steder til fusjoner. UiA har inngått et foreløpig treårig institusjonelt samarbeid med Høgskolen i Telemark, der det faglige samarbeidet på utvalgte områder skal styrkes, og der en sammenslåing skal vurderes. Føringene fra departementet oppleves som ganske entydige i spørsmålet om sammenslåing av institusjoner. De siste årene har også kunnskapsgrunnlaget for UiAs virksomhet blitt bedre og bredere. Flere offentlige utredninger, tilgjengelig statistikk og UiAs eget arbeid med kartlegging av arbeidsmarkedsbehov, UiA-kandidatenes opplevelser av studiene og kandidatenes muligheter på arbeidsmarkedet har gitt bedre innsikt i hvor det er behov for å sette i verk tiltak. Midtveis i planperioden står det også klarere hvilke av målene fra 2009 det er realistisk å holde fast på, og hvilke som enten blir overoppfylt eller ikke kan nås. UiA skal strekke seg etter høye, men ikke uoppnåelige mål. Derfor er det grunn til en ny gjennomgang av institusjonens målsettinger fram mot 2015.

13

14 Innovativ IKT-bruk – et satsingsområde
En hovedsatsing er DDU – Det Digitale Universitet (2012- Digitalisering av eksamen (sluttevaluering) prioritert i 1.fase ut fra en erkjennelse at en ikke kan tilby dagens www-generasjon papir og penn som eksamensmedium studenter avla digital eksamen høst 2013. Parallell satsing på utvikling av digitale vurderingsformer som del av læringsarenaen Andre sentrale prosjekter i DDU: Opplæring, bl.a i bruk av digitale kommunikasjonsverktøy, digitalisering av klasserom og utvikling av ”Blended learning” Utvikling av digitaliserte administrative tjenester for bedre kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet

15 Institusjonssamarbeid
Samarbeidet med UiS og UiN Profesjonsforskning Finansiering av de nye universitetene Naturvitenskaplig forskning/utdanning Havforskningsinstituttet og CEES ved UiO Akvatisk økologi med Høgskolen i Telemark NIC: Norwegian Industrial Cluster Fire National Centres of Expertise/fire UH-institusjoner UiA-NODE, HiAa-Møre, HiBuVe-Kongsberg,HiG-Raufoss Rettsvitenskap: UiB Aalborg universitet og University of Nebraska at Omaha

16 Samarbeidsprosjektet UiA-HiT 2011-2014
Sammen om et 3-årig arbeid som skal utvikle og realisere flere konkrete faglige og administrative fellestiltak mellom de to institusjonene. Samarbeidsprosjektet skal utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid mellom HiT og UiA. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene og understøtte begge institusjonenes konkurransekraft. Spørsmålet om fusjon eller institusjonelt forankra samarbeid behandles i styrene i juni


Laste ned ppt "Velkommen til Universitetet i Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google