Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning i mikroøkonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning i mikroøkonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning i mikroøkonomi.
Lysark til Innføring i MIKROØKONOMI Viggo Andreassen (VA)

2 Forelesning i mikroøkonomi.
Forelesning i mikroøkonomi Kapittel 1 og 2

3 Forelesning i mikroøkonomi.
Tema Antall forelesninger Pensum Presentasjon av mikroøkonomi som fag. 1 VA kap. 1 og 2 Innledning til mikroøkonomi. 2 VA kap. 3 Produsentens økonomiske adferd. 5 VA kap. 4,5 og 6 Konsumentens økonomiske adferd. 4 VA kap. 7 og 8 Fullkommen konkurranse. 3 VA kap. 9 Ufullkommen konkurranse: Monopol. VA kap 10

4 Forelesning i mikroøkonomi.
Pensum: Viggo Andreassen (VA)(2012). Innføring i Mikroøkonomi for økonomisk administrative studier: Cappelen Damm Akademisk.

5 Forelesning i mikroøkonomi.
Samfunnsøkonomi er vitenskapen om hvordan samfunnets knappe ressurser brukes til alternative formål for å dekke behovene i samfunnet best mulig.

6 Forelesning i mikroøkonomi.
Med ressurs menes en innsatsfaktor i en økonomi som brukes til å produsere og distribuere goder, dvs. varer og tjenester. Senere i boka vil vi også benevne ressurs som en produksjonsfaktor.

7 Forelesning i mikroøkonomi.
Naturressurser er en fellesbetegnelse på de ressurser som naturen gir oss. Vi deler naturressursene inn i to forskjellige kategorier nemlig fornybare (skog, fisk, smolt og ulike former for fornybar elektrisk energi) og ikke-fornybare naturressursene (mineraler, olje og gass).

8 Forelesning i mikroøkonomi.
Arbeidskraft er tjenester som menneskene selv yter. Kvaliteten på arbeidskraft påvirkes av humankapitalen som er oppsamlet kompetanse, kunnskap og tillærte ferdigheter i arbeidsstaben.

9 Forelesning i mikroøkonomi.
Realkapital er en ressurs som kan beskrives som alle fysiske gjenstander som bidrar til produksjon. Den kan brukes over lengre tid og er menneskeskapt. Vi skiller mellom konsumkapital og produksjonskapital.

10 Forelesning i mikroøkonomi.
Behov er egenskaper ved mennesker som gjør at de ønsker seg goder som legger beslag på ressurser for å bli produsert.

11 Forelesning i mikroøkonomi.
Den store utfordringen til et samfunn med knappe ressurser er at den samlede mengden med goder som samfunnet ønsker seg, ikke er mulig å produsere med de ressursene samfunnet selv rår over. Samfunnet må derfor velge hvilke goder som skal produseres.

12 Forelesning i mikroøkonomi.
Produksjonsmulighetskurve viser hva et land med gitte ressurser maksimalt kan produsere når alle ressursene utnyttes effektivt og fullt ut. Vi ser i utgangspunktet bort fra endringer i det teknologiske og det organisatoriske kunnskaps-nivået i samfunnet

13 Forelesning i mikroøkonomi.

14 Forelesning i mikroøkonomi.

15 Forelesning i mikroøkonomi.
Alternativkostnad kan litt upresist definere som det samfunnet taper av andre goder når samfunnet bruker ressursene til å produsere en bestemt mengde av et gode.

16 Forelesning i mikroøkonomi.

17 Forelesning i mikroøkonomi.

18 Forelesning i mikroøkonomi.

19 Forelesning i mikroøkonomi.
En økonomisk modell er en forenklet versjon av det virkelige økonomiske liv og er utviklet for å forklare komplekse økonomiske prosesser.

20 Forelesning i mikroøkonomi.
Modellen fremstår som en teoretisk konstruksjon som viser de økonomiske prosessene gjennom et sett av variabler, som alle er knyttet sammen gjennom logiske relasjoner eller ligninger.

21 Forelesning i mikroøkonomi.
Modellene forbedres kontinuerlig gjennom tilbake-meldinger til modellbyggerne pga. nye observasjoner i virkeligheten, erfaring fra testing av modeller og ny teoretisk innsikt som erverves gjennom den forsknings-innsatsen som foregår nasjonalt og internasjonalt.

22 Forelesning i mikroøkonomi.

23 Forelesning i mikroøkonomi.
Med eksogene variabler mener vi variabler hvor verdien på variabelen blir bestemt utenfor modellen, mens endogene variabler er variabler som vi ønsker å bestemme verdien av i modellen


Laste ned ppt "Forelesning i mikroøkonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google