Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming i offentlige anskaffelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming i offentlige anskaffelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming i offentlige anskaffelser
Haakon Aspelund Deltasenteret

2 Disposisjon Deltasenteret Funksjonshemmende barrierer Noen gode grunner Noen lover

3 Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Visjon: deltakelse for alle Strategi: universell utforming transport, bygninger og uteområder, IKT, opplæring og arbeid 9 stillinger

4 Hva gjør Deltasenteret:
Identifiserer funksjonshemmende barrierer Lager veiledningsmateriell, høringsuttalelser Bygger nettverk, offentlig, privat, undervisning Informerer og foreleser Deltar i standardiseringsarbeid Utfører oppdrag fra departementer, direktorater Initierer og deltar i prosjekter

5 Hva er nedsatt funksjonsevne?
Tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner: Nedsatt bevegelighet, syn eller hørsel Lese- skrivevansker Kronisk sykdom  Nedsatt funksjonsevne ≠ funksjonshemming

6 Hva er funksjonshemming?
Funksjonshemming = dårlig design Funksjonshemming oppstår i møte med samfunnsskapte barrierer, også kalt funksjonshemmende barrierer Alle kan oppleve funksjonshemming

7 Funksjonshemmende barrierer…..

8 Andre barrierer…. emballasje… høy musikk i restaurant… sterk parfyme…
Når tekst er for liten eller har dårlig kontrast – eller begge deler emballasje… høy musikk i restaurant… sterk parfyme… Motlys / blending…

9 4 gode grunner for uu

10 De gode grunnene (1) - demografi
Ca. 25% Ca. 13%

11 De gode grunnene (2) – Det folk vil
Folk flest ønsker å klare seg selv ”God design er å gjøre folk i stand til å utføre det de ønsker” Patricia Moore, 2010 Fullstendig tittel: Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Loven er todelt: - diskrimineringsdel - tilgjengelighetsdel §3 Offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig innenfor sine virkefelt for å fremme lovens formål. Arbeidsgiver i offentlig og privat sektor skal arbeide aktivt for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. § 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Krav om universell utforming i offentlig anskaffelse er et viktig verktøy for å sikre at varer og tjenester kan benyttes av alle. ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentlige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelser.” (§ 6)

12 De gode grunnene (3) - Markedet
Mange eldre + kjøpekraft = marked (Privat sektor) Fullstendig tittel: Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Loven er todelt: - diskrimineringsdel - tilgjengelighetsdel §3 Offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig innenfor sine virkefelt for å fremme lovens formål. Arbeidsgiver i offentlig og privat sektor skal arbeide aktivt for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. § 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Krav om universell utforming i offentlig anskaffelse er et viktig verktøy for å sikre at varer og tjenester kan benyttes av alle. ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentlige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelser.” (§ 6)

13 De gode grunnene (4) - Lovene
Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige anskaffelser Lov om universitet - og høgskoler Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen Eldrerådsloven Fullstendig tittel: Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Loven er todelt: - diskrimineringsdel - tilgjengelighetsdel §3 Offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig innenfor sine virkefelt for å fremme lovens formål. Arbeidsgiver i offentlig og privat sektor skal arbeide aktivt for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. § 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Krav om universell utforming i offentlig anskaffelse er et viktig verktøy for å sikre at varer og tjenester kan benyttes av alle. ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentlige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelser.” (§ 6)

14 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Gjelder alle samfunnsområder unntatt familielivet Lovens formål: Bygge ned samfunnsskapte barrierer og hindre at nye oppstår

15 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Fra §9: Plikt til generell tilrettelegging (uu) Med uu menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig … så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

16 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
§ 10. uu av bygninger, anlegg mv. bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten følger kravene til uu i plan- og bygningsloven

17 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
§ 11. Plikt til uu av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye IKT-løsninger… … skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021. Plikten omfatter ikke IKT -løsninger der utformingen reguleres av annen lovgivning.

18 Lov om offentlige anskaffelser
§6. Livsykluskostnader, universell utforming og miljø ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssyklus- kostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen” Gjelder alle anskaffelser

19 Evaluering av www.universelleanskaffelser.no

20 Hvilke anskaffelser ? Kommuner (særlig små kommuner) arbeider i større grad med anskaffelser innen ”bygg, anlegg og uteområde” enn de øvrige målgrupper. Fylkeskommuner skiller seg ut ved at de i større grad jobber med anskaffelser av varer.

21 Kjennskap til uu ifm. offentlige anskaffelser

22 Hensyn til uu i offentlige anskaffelser

23 Hvilke områder tas det hensyn til uu?
Store kommuner svarer vare, transport og IKT i større grad enn andre kommuner. Fylkeskommuner trekker frem ”tjenester” i større grad enn gjennomsnittet.

24 Hvordan hindre funksjonshemming?
Planlegging Kunnskap om kundene = mangfoldet Gode kravspesifikasjoner

25 Tenk funksjon Løsningene skal fungere for alle Få uu tidlig inn i prosessene Still også overordnede krav

26 Tenk helhet Det er fint med godt inngangsparti og hc toaletter i kulturhuset, men folk kommer for å få med seg forestillingen…... Kjeden er ikke sterkere enn det svakeste leddet (også på dette området)

27 Tenk på mangfoldet Blind Allergi Nedsatt syn Nedsatt kognisjon
Fargeblind Hørselshemmet Døv Bevegelseshemmet Allergi Nedsatt kognisjon Nedsatt håndfunksjon

28 Og ellers ? Difi arbeider med forskrifter til DTL
Oversetting av WCAG 2.0 til norsk / ny web-veileder SN/K 520 universell utforming av IKT Verktøykasse for utarbeiding av handlingsplaner for uu

29 Ressurser Deltasenterets nettsted: www.deltanettet.no
Verktøykasse for innkjøpere i offentlig sektor: Difi sine sider om anskaffelser:

30 Spørsmål ? Takk for oppmerksomheten! www.deltanettet.no
Haakon Aspelund Seniorrådgiver, Deltasenteret


Laste ned ppt "Universell utforming i offentlige anskaffelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google