Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummeringer Hva er et prosjekt? Prosjektorganisering Prosjektfaser m.m. 4: Arbeidsmåten i prosjekter Prosjektgruppen - sammensetning og utvikling Prosjektgruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummeringer Hva er et prosjekt? Prosjektorganisering Prosjektfaser m.m. 4: Arbeidsmåten i prosjekter Prosjektgruppen - sammensetning og utvikling Prosjektgruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummeringer Hva er et prosjekt? Prosjektorganisering Prosjektfaser m.m. 4: Arbeidsmåten i prosjekter Prosjektgruppen - sammensetning og utvikling Prosjektgruppen - sammensetning og utvikling Prosjektledelse Overføring og avslutting av prosjekter Nylen 2.

2 Hva er et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Oppgaven er unik. Den skiller seg fra det rutinemessige. Mål og rammer kan angis for den. Den er ofte tverrfaglig. Den krever normalt innsats fra flere avdelinger.

3 Hensikter eller former for nytte av prosjektorganisering Hensikter eller nytteUtdypet Bedre løsningerBedre i seg selv og bedre aksept og forståelse for dem. KommunikasjonPå tvers av fag, enheter og nivåer LæringGjennom samarbeid på tvers FleksibilitetI tid, kapasitet og kompetanse Utvikling av organisasjonenEt bidrag til å utvikle tenkning og refleksjon omkring organisering. Arbeidsmåten i seg selvEn hensiktsmessig form, som personer kan finne seg til rette og utvikle seg i.

4 Prosjektorganisering Nylen 1.

5 Fire varianter av prosjektorganisering Type prosjektorganiseringEksempel Enkeltprosjekter organisert i en linjeorganisasjon En prosjektgruppe som planlegger og gjennomfører en flytting til nye lokaler. Fullt gjennomført prosjektbasert organisering En forskningsstiftelse eller et konsulentfirma, der alle oppdrag organiseres om prosjekter. Matriseorganisasjon med prosjektvirksomhet En organisasjon med et sett av fagavdelinger og virksomhetsområder Autonome prosjekter: A)Megaprosjekter B)Prosjekter av mindre omfang A)OL på Lillehammer B)En festival eller utstilling

6 Prosjektfaser m.m. Nylen 2-3.

7 Faser i arbeidet i et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Innledende faseSondering, avklaring, rammer, vedtak, prosjektleder, organisering. StartfaseForankring, oppgaven, målene, ressurser, bemanning, organisering, avtaler. ArbeidsfaseEtablering av gruppen, inkludert lederen, selve arbeidet AvslutningsfaseOverføring, gjennomføring, implementering, oppsummering av resultater, rapportering, evaluering Andre kilder: Frame m.m LES: LUIS-prosjektet i boka til Nylehn.

8 Arbeidsmåten i prosjekter Nylen 4.

9 4.2 Noen midler til å håndtere dilemmaet mellom prosjektets autonomi og omgivelsenes innflytelse Brukerrepresentanter i prosjektgruppe og/eller styringsorganer. Skjerming av gruppen fra direkte innspill utenfra, blant annet ved å etablere styrings- eller hørings- eller samarbeidsorganer. Løpende kommunikasjon utad, men på gruppens premisser. Avtaler med omgivelsene, særlig med basisorganisasjonen og den sentrale ledelsen. Stor vekt på utvelgelse av prosjektgruppen, kanskje særlig lederen. Løpende organisering av prosjektet heller enn etablering av en gitt organisasjon. Prosjektet som en arena for samspill mellom aktører mer enn en egen organisasjon.

10 Premisser for målene i et prosjekt Premisser for prosjektetBetydning for målene Oppgaven, slik den er formulert på et gitt tidspunkt. Sier noe grunnleggende om målene, som i utgangspunktet er at denne bestemte oppgaven skal utføres. De ressursene som stilles til disposisjonBetyr noe for hva som er oppnåelig og gjennomførbart De betingelsene som råder for arbeidetDe kan endre seg underveis og medføre at målene må endres. De sluttilstanden som er tilsiktetUtviklingen i og omkring prosjektet kan medføre at målene må endres. Den eventuelt ønskede videreføringenProsjektet skal ofte bidra til noe utenfor det selv, og målene må avspeile endringer i dets omverden. Den læringen som skjer underveisDen medfører at saksforhold revurderes, både internt i prosjektet, men også i dets omverden.

11 Arbeidsmåten i prosjekter Nylen 4.

12 Noen dimensjoner innenfor idealtypen av prosjektorganisering DimensjonUtdyping Grad av usikkerhet og avklaringIdealtypen forutsetter åpne mål og oppgaver, men de kan bli definert mer eller mindre avklart og bestemt. Grad av byråkratiseringArbeidet kan organiseres på grunnlag av en prosjektbasert eller en byråkratisk tenkning, og gruppen legges an som en funksjonell arbeidsgruppe uten at en sosial enhet tilstrebes. Grad av heterogenitetGruppen kan omfatte personer med forskjelligartet erfaring, kunnskap og tilhørighet, eller den kan være homogen Grad av selvforsynthetIdealtypen forutsetter at prosjektet gjennomføres ved egne krefter, men gruppen kan suppleres med eksterne deltakere. Skillet mellom prosjekt og basisorganisasjon Prosjektet er ideelt sett en oppgave som kan gjennomføres som en avgrenset sak, men noen ganger involverer den de ansatte i basisorganisasjonen, som ved en omorganisering. En eller flere moderorganisasjoner Idealtypen har én moderorganisasjon, som også er basis, men prosjekter kan ha flere moderorganisasjoner. Grad av autonomiIdealtypisk er prosjektet igangsatt av og gjennomføres i en basisorganisasjon, og et avvik er at det er selvbestaltet.

13 Prosjektgruppen - sammensetning og utvikling Nylen 6.

14 6.2: Noen virkemidler for å utvikle gode grupper VirkemiddelUtdyping og eksemplifisering Fordele arbeidsoppgaverBevisst sikte på at de skal fungere integrerende. Blant annet legge til rette for felles oppgaveløsning. Ta opp arbeidsmåten eksplisittI egne sesjoner eller mer fortløpende Formidle informasjonBidra til at deltakerne er orientert om hva som foregår, gjøre gruppen og arbeidet til deres. Aktivisere de passiveOvervåke samspillet, forsøke å korrigere en uheldig utvikling Være bevisst på egen lederrolleBlant annet unngå å overta prosjektet fra deltakerne Være bevisst på gruppeprosesseneSørger for avklaring og konfliktløsning internt i gruppen. Gjøre noe med uenighetMen ikke dermed opphøye enighet til et mål i seg selv Bruke tid på møterIkke se dem bare i perspektiv av arbeid eller effektiviteten, møter har en sosialiserende funksjon.

15 Samarbeid og konflikt Nylen 7.

16 Definisjon av samarbeid og konflikt

17 Prosjektledelse: Teorier osv Nylen 5.

18 Overføring og avslutting av prosjekter Nylen 8.

19 Hovedtyper av evaluering ResultatevalueringProsessevaluering Summativ evaluering (oppsummerende) summativ resultatevaluering summativ prosessevaluering Formativ evaluering (påvirkende) formativ resultatevaluering formativ prosessevaluering


Laste ned ppt "Oppsummeringer Hva er et prosjekt? Prosjektorganisering Prosjektfaser m.m. 4: Arbeidsmåten i prosjekter Prosjektgruppen - sammensetning og utvikling Prosjektgruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google