Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjonsstrategi NFKK Kommunal arealavgift til havbrukskommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjonsstrategi NFKK Kommunal arealavgift til havbrukskommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjonsstrategi NFKK Kommunal arealavgift til havbrukskommuner
Oktober 2014

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Innhold Bakgrunn Mål Strategiske hovedgrep Analyse
4/7/ :27 AM Innhold Bakgrunn 1 Mål 2 Strategiske hovedgrep 3 Analyse 4 Strategisk anbefaling 5 Målgrupper 6 7 Fremdrift 8 Din innsats er avgjørende 9 7 Budskap © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

3 1 4/7/ :27 AM Bakgrunn © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

4 Kommunikasjonsstrategi
NFKK har lenge jobbet for innføring av en kommunal arealavgift. Den blå-blå regjeringen har ikke tidligere behandlet saken. Det gir et politisk mulighetsrom. Burson-Marstellers vurdering er at uten seier i 2015 kan gjennomslag være vanskelig på et senere tidspunkt i inneværende stortingsperiode.

5 Flertallsmerknad - Kommunal arealavgift
Kommunal- og forvaltningskomiteen, innstilling statsbudsjett 2014:  «Det vises til regjeringsplattformen som sier at kommuner som stiller arealer til disposisjon for næringen bør oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten. Flertallet er enig i dette og tror det er avgjørende for en positiv holdning i kommunene at man opplever større ringvirkninger og da må de etter flertallets mening i tillegg til engangstilskudd fra nye konsesjoner også være basert på inntekter som er innrettet på en måte slik at samlede skatte- og avgiftstrykk for næringen ikke går opp.»

6 2 Mål

7 Kommunal arealavgift i Havbruksmeldingen og statsbudsjett 2016
Mål og strategi Havbruksmeldingen: Gjennomslag for kommunal arealavgift basert på modell fra Caroline Lund. Statsbudsjettet 2016: Gjennomslag i statsbudsjett for kommunal arealavgift. Kommunal arealavgift i Havbruksmeldingen og statsbudsjett 2016 Påvirke regjeringen basert på økt kunnskap, mobilisering av sterke allierte og lokalt engasjement

8 Strategiske hovedgrep
3 Strategiske hovedgrep

9 Hovedgrep i strategien
Et solid kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å mobilisere støttespillere, skape engasjement og påvirke regjeringen til å se at en kommunal arealavgift kan gi gevinst i lokalvalgkampen. Kunnskap Allianser Engasjement Regjeringsgevinst

10 Mobiliser støttespillere
4/7/ :27 AM Bygg kunnskap Mobiliser allierte Skap engasjement Regjeringsgevinst Bygg kunnskap Etabler et fordelaktig faktagrunnlag om positive effekter av kommunal arealavgift Mobiliser støttespillere Identifiser og mobiliser støttespillere som skal påvirke de sentrale beslutningstakerne i regjeringen. Skap engasjement Engasjement lokalt/regionalt er avgjørende for at støttespillere og NFKK skal overbevise sentrale beslutningstakere. Regjeringsgevinst Gjør det attraktivt for regjeringen å støtte NFKKs krav. Gi regjeringen mulighet til å innkassere en politisk seier før valget. © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

11 4 Analyse

12 Analyse Positive effekter. NFKK bør mobilisere støttespillere og påvirke beslutningstakere med en argumentasjon om de positive effektene av kommunal arealavgift. Alle vinner. NFKK bør argumentere at en kommunal avgift er bra for næringen, miljøet, havbrukskommunene og regjeringen i valget. Null-sum: Det er avgjørende at de store aktørene i næring tidlig får kjennskap til at de ikke får økte kostnader ved en kommunal avgift. Kommunal avgift innebærer en omfordeling av inntektene fra stat til kommune.

13 Analyse Økt miljøvennlig areal. Kommunal avgift gir økt tilrettelegging av areal til havbruk, og kommunal arealavgift kan føre til mer ansvarlig tilrettelegging og mer miljøvennlig havbruk. Før Finansdepartementet. Det er avgjørende å skape kunnskap om, og aksept av, en kommunal arealavgift hos sentrale beslutningstakere før Finansdepartements embetsverk får anledning til å uttale seg negativt om Lunds forslag til arealavgift. Motargumentene. Embetsverket i Finansdepartementet vil motarbeide forslaget med en praktisk begrunnelse om at avgiftsgrunnlaget er vanskelig å avgrense, og en prinsipiell begrunnelse om at staten bør omfordel inntekter fra avgiften.

14 Analyse Finansdepartementet. Seier i saken er bare mulig dersom sentrale beslutningstakere slutter seg til en kommunal avgift på tross av kjente innvendinger. Mulig å avgrense. I all alliansebygging og påvirkning er det avgjørende å understreke at Lunds forslag til kommunal arealavgift er mulig å avgrense. Innvendinger fra Finansdepartementet om at tidligere forslag til kommunal avgift ikke var mulig å avgrense, er ikke lengre gyldig. Eierskap i Høyre og Frp. Strategien må ta sikte på å skape et sterkt eierskap til saken i Høyre og Fremskrittspartiet før Ap, SV og SP markerer støtte til kravet. Tidlig støtte til kravet i media fra opposisjonen kan gjøre det vanskeligere å få gjennomslag i regjeringen.

15 Analyse Politisk handlingsrom. Finansdepartementet har ikke kommentert den nye modellen for arealavgift. Mao. eksisterer det ikke et aktivt veto mot det nye forslaget. Det gir politisk handlingsrom overfor regjeringen som ikke har fastlåse standpunkt til saken. Motmakt. Motmakt må mobiliseres til støtte for de de positive effektene av en kommunalavgift.

16 Analyse Gevinst eller tap for regjeringen. Regjeringen må inviteres til å innkassere en politisk gevinst i lokalvalgkampen ved å gå inn for kommunal arealavgift i Havbruksmeldingen og i statsbudsjettet 2016. Venstre og KrF. Venstre og KrF må tidlig forpliktes til fortsatt å støtte saken i behandlingen av Havbruksmeldingen og statsbudsjett 2016 ettersom regjeringen er avhengig av samarbeidspartiene. Valgkampen. Kommunal arealavgift er viktig for velferdstilbud, sysselsetting og bosetting i havbrukskommuner, og bør derfor bli viktig i lokalvalgkampen.

17 Strategisk anbefaling
5 Strategisk anbefaling

18 Strategisk anbefaling
Kunnskapsgrunnlag og budskap bør vise: At en kommunal avgift gir vekst og miljøincentiver i havbruksnæringen. En kommunal avgift vil ikke medføre økte kostander for næringen. At en kommunal avgift gir mer ansvarlig kommunal miljøforvaltning av næringen, og styring av arbeidsplasser, velferd, helse og skole i havbrukskommuner pga. økte skatteinntekter. Kommunal arealavgift bør omtales med et attraktivt begrep. Ressursavgift kan diskuteres som ønskelig begrep. I tillegg til et attraktivt begrep bør en kommunal arealavgift alltid omtales som et virkemiddel som gir «positive miljø - og vekstincentiver for havbruksnæringen».

19 6 Målgrupper

20 Regjeringen Stortingsrepresentanter Lokale og regional politikere
Store aktører i havbruksnæringen (FHL, NFKK) Regjeringen

21 Målgrupper i strategien
Havbrukskommuner i og utenfor NFKK Store aktører i havbruksnæringen Interessegrupper (se under) Lokale/regionale politikere Embetsverk: NFD, KMD, Miljødepartementet, Miljødirektoratet Stortingsrepresentanter Statssekretærer Statsråder Statsminister

22 7 Budskapshus

23 KUNNSKAPFGRUNNLAG: 1) Arealavgift og vekst i næringen
2) Arealavgift og miljø 3) Arealavgift og velferd/arbeidsplasser Kyst-Norge, havbruksnæringen og regjeringen vil tjene på en kommunal arealavgift. Kommunal arealavgift er avgjørende for vekst i havbruks-næringen og gir ikke økte kostnader for næringen . Kommunal arealavgift gir bedre miljø- forvaltning av havbruks- næringen Kommunal arealavgift gir mer velferd og arbeids- plasser i havbruks- kommuner Regjeringen kan innkassere en politisk gevinst i Kyst-Norge.

24 Budskapsutvikling: Oppbygging av argumenter
Vekst Vekstprognoser for næringen med og uten kommunal arealavgift. Prognoser for kommune, fylke, region og nasjonalt. Nøktern vurdering økt tilrettelegging ved kommunal arealavgift. Miljø Politisk handlingsplan for bedre kommunal miljøforvaltning av havbruksnæringen. Skisser viktige tiltak. Understrek kommunenes ansvar for å balanser miljø og vekst i næringen. Understrek behovet for vekst av protein i verden. Knytt til Stortingets mål om vekst i næringen. Pek på miljøutfordringer i havbruk. Knytt til nasjonale miljømål. Gjør det attraktivt for miljøbevegelsen og myndighetene å ønske initiativet velkommen.

25 Budskapsutvikling: Oppbygging av argumenter
Velferd/arbeid Positive effekter av kommunal arealavgift for velferd, helse og skole, og arbeidsplasser. Tallfest økte inntekter i utvalgte kommuner. Tallfest utvikling i eksempelvis barnehageplasser, sykehjemsplasser etc. Regjerings- gevinst Inviter utvalgte statsråder til havbrukskommuner. Inviter utvalgte statsråder til dialog med næringen og lokalsamfunn om næringsutvikling i kyst-kommuner Knytt til nasjonale målsettinger om utvikling av velferdstjenester, skole og eldreomsorg. Knytt til kraftkommuners inntekter fra konsesjoner. Knytt til næringsutvikling og sysselsetting i kommunene. Knytt kommunal arealavgift til kommunevalget. Inviter regjeringen til å innkassere politiske gevinster før kommunevalget i Havbruksmeldingen. Om regjeringen ikke leverer i Havbruksmeldingen, gjennomfør spørreundersøkelse til alle kandidater fra H og Frp om syn på avgiften før valget. Om gjennomslag i meldingen, mobilisere H og Frp-press for gjennomslag i statsbudsjett 2016.

26 8 Fremdrift

27 Fremdriftsplan Tidslinjen skisserer en mulig fremdrift for arbeidet:
Presentasjon kommunikasjonsstrategi Nov Des Jan Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Feb Okt. Statsbudsjett Bygge kunnskap Etablerer budskap Mobilisere støttespillere Start dialog med regjeringen Synlighet i lokale medier Påvirke regjeringen: -Havbruksmelding -Statsbudsjett ’16 Riksmedia dekker saken Valg’15 Forberede valg ’15. Mobilisere støttespillere. Dialog med regjeringen. Statsbudsjettkonferanse Havbruksmeldingen Kommunevalg

28 Din innsats er avgjørende
9 Din innsats er avgjørende

29 Din innsats er avgjørende
Uten seier i 2015 er gjennomslag trolig ikke mulig før etter 2017. Et unisont krav fra din kommune, fylke og region er avgjørende for at regjeringen skal lytte. Innbyggerne må mobiliseres, og kravet må bli viktig i lokalvalgkampen. Du kan engasjere deg med leserinnlegg, utspill i lokalmedia, debatt i sosiale medier, direkte politisk påvirkning av regjeringen, folkemøter eller invitasjon av en statsråd til din kommune.

30 Din innsats er avgjørende
NFKK gir deg støtte i arbeidet, men kraften i nettverket er avhengig av din innsats. Utover Burson-Marstellers bistand til NFKKs styre, kan vi hjelpe din kommune individuelt. Kontakt Christian-Marius Stryken Mobil: Epost:

31


Laste ned ppt "Kommunikasjonsstrategi NFKK Kommunal arealavgift til havbrukskommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google