Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø BIR Nett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø BIR Nett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø BIR Nett

2 Roller i prosjektet jfr. Byggherreforskriften
Byggherren – enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. Byggherrens representant – enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til skriftlig avtale med byggherren. Prosjekterende – enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal oppføres. Koordinator – enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren Forbruker Enmannsbedrift

3 Bakgrunnen for krav om koordinering
«Midlertidige eller mobile byggeplasser utgjør en virksomhetssektor der arbeidstakerne utsettes for særlig høyt risikonivå. Utilfredsstillende arkitektoniske og eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging av arbeidene under forberedelsen av prosjektet har vært en medvirkende faktor ved mer enn halvparten av arbeidsulykkene i det europeiske felleskapet.»

4 SHA SHA er kort for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Krav til SHA er hjemlet i Byggherreforskriften Arbeidet med SHA skal koordineres dersom det er flere virksomheter involvert samtidig eller etter hverandre.

5 (Noen) oppgaver i prosjekteringsfasen
Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved å tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet. Påse at prosjekterende utfører risikovurdering av prosjekterte løsninger. Sørge for utarbeidelsen av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til BHF § 7 og 8 - basert på informasjon fra de prosjekterende og BH.

6 (Noen) Oppgaver i utførelsesfasen (BHF §14)
Følge opp at de spesifikke tiltakene i SHA-planen blir gjennomført Følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør en risiko Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner Følge opp at arbeidsgiveres og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir koordinert, inkludert samarbeid mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt Sørge for at det føres oversiktslister

7 Tillegg i dette prosjektet
På grunn av prosjektets nærhet til bebygget strøk er det i risikovurderingen også tatt med forhold som kan påvirke naboer.

8 Metode for risikovurdering
Det er utført flere risikovurderinger i prosjekteringsfasen. Samtlige er utført i henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger og er så kalte «Grovanalyser» Grovanalyse er enkel analysemetodikk å bruke og gir et tydelig bilde over risikonivået og hvor tiltak må prioriteres. Grovanalysen svarer på: Hvilke farekilder og trusler kan gi opphav til skade? Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe? Hvorfor inntreffer disse hendelsene? Hvor ofte inntreffer de uønskede hendelsene? Hvor alvorlige er disse hendelsene? Hvilke risikoreduserende tiltak kan være aktuelle å innføre? Hvor stor er risikoen i virksomheten.

9 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
Risiko er summen av sannsynlighet for og konsekvens av en fare eller uønsket hendelse. For å vurdere risiko har analysegruppen brukt tabellene under. Tabellene er basert på erfaringsdata og er tilpasset prosjektet. Konsekvensen gjelder kun for personer (dvs. ikke materielle gjenstander, rykte, økonomi eller andre tema som ellers er vanlig å vurdere)

10 Funn i risikovurderingen
c

11 Funn i risikovurderingen

12 Funn i risikovurderingen


Laste ned ppt "Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø BIR Nett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google