Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva innebærer en revisjon av konsesjonsvilkårene? Hva foreslår vi blir prioritert i Agder og Rogaland? Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva innebærer en revisjon av konsesjonsvilkårene? Hva foreslår vi blir prioritert i Agder og Rogaland? Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva innebærer en revisjon av konsesjonsvilkårene? Hva foreslår vi blir prioritert i Agder og Rogaland? Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragskonsesjoner Heiedagane, Åseral kommune, 23. september 2014

2 Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Revisjoner innen 2022 ■ Ca. 430 vannkraftkonsesjoner kan revideres innen 2022 ■ Ca. 340 av disse er reguleringskonsesjoner ■ Det er gjennomført 3 revisjoner: Vinstra, Tesse og Selbusjøen (omfatter flere konsesjoner) ■ Én innstilling til behandling i OED: Årdal i Rogaland ■ 35 revisjonssaker er til behandling i NVE

3 Norges vassdrags- og energidirektorat Formålet med revisjon ■ Hovedformålet er å modernisere vilkårene for å rette opp miljøskader som følge av reguleringen ■ Konsesjonsvilkårene regulerer forholdet mellom konsesjonæren og de allmenne interessene ■ Større vekt på miljøhensyn nå enn tidligere

4 Norges vassdrags- og energidirektorat 4 OEDs retningslinjer for revisjon ■ Saksgang og prioriteringskriterier i OEDs retningslinjer for revisjon ■ Fokus på større skader/ulemper ■ Der det kan oppnås miljøforbedringer innen en rimelig kost-nytte vurdering ■ Bl.a. oppretting av skader på utvalgte naturtyper, prioriterte arter og ansvarsarter, der også villrein inngår

5 Norges vassdrags- og energidirektorat 5 Villrein - påvirkninger ■ Vannkraftutbygging: ■ Magasiner; neddemming eller avskjæring av arealer og trekkveier ■ Tapping/effektregulering; vinteråpne vannløp, usikker is, bratte iskanter ■ Kraftledninger ■ Permanente anleggsveger, vinterbrøyting ■ Andre påvirkninger: ■ Private hytter, turisthytter ■ Gjerder ■ Veger, autovern, biltrafikk ■ Ferdsel, friluftsliv ■ Turistanlegg, alpinanlegg

6 Norges vassdrags- og energidirektorat 6 Hvilke muligheter i en revisjon? ■ Standardvilkår – mulighet til å pålegge tiltak og undersøkelser for fisk og vilt ■ Fond for miljøformål, bl.a. til opphjelp av fisk og vilt ■ Magasinrestriksjoner, f.eks. temporær senking av vannstanden for å holde trekkveier åpne ■ Endring i inntak eller tapperegime for å sikre tilstrekkelig isdekke på magasiner og elveløp ■ Fysiske tiltak, f.eks. landbruer, terskler, tunneler ■ Regler om ferdsel – regulere bruk av anleggsveger

7 Norges vassdrags- og energidirektorat 7 Hva som ikke omfattes ■ Selve konsesjonen kan ikke revideres, kun vilkårene ■ HRV og LRV i magasiner kan ikke endres ■ Manøvreringsrestriksjoner som umuliggjør utnyttelse av hele reguleringen ■ Konsesjonens varighet, eller nedlegging ■ Normalt omfattes heller ikke økonomiske vilkår ■ Privatrettslige forhold (må tas opp gjennom frivillige avtaler eller skjønn)

8 Norges vassdrags- og energidirektorat 8 Avveininger ■ Tiltak for villrein må balansers mot hensynet til andre interesser (landskap, friluftsliv, ferdsel m.v.) ■ Ikke medføre større krafttap eller begrensninger i reguleringsevne ■ Ikke urimelige kostnader ■ Vanskelig å pålegge omfattende tiltak dersom den tilsiktede effekten er usikker

9 9 Eksempel: Aursjøen – kunstig terskel Forslag om etablering av en kunstig terskel over eller under HRV (kote 856-853) for å skape en passasje for trekk av villrein mellom de østlige og vestlige områder

10 Norges vassdrags- og energidirektorat 10 Momenter i en samlet vurdering ■ En terskel over Aursjømagasinet vil kunne reetablere en viktig trekkrute for villrein ■ Kostnad ca. 20-30 mill. kr. for terskel over HRV, ca. 4-6 mill. kr. for terskel under HRV (sekundær løsning) ■ En terskel vil være et landskapsinngrep ■ Mulige sikkerhetsproblemer ■ Usikkert om villreinen vil bruke terskelen ■ Vil trolig også forutsette andre tiltak for å redusere barrierevirkninger (utenom rammen av revisjonen)

11 Norges vassdrags- og energidirektorat 11 Trekkveier og fokusområder i Nordfjella, Kongshellerområdet. Kilde: Strand m.fl. 2011 Kunnskapsgrunnlag - utredninger Ikke KU-plikt ved revisjoner, men kan pålegge utredninger i begrenset omfang etter behov

12 Norges vassdrags- og energidirektorat 12 Mulighet for samlet behandling av flere revisjoner ■ Mange revisjonssaker som forfaller til ulike tidspunkt ■ Kan være ønskelig med samlet behandling for å kunne se større områder i sammenheng ■ NVE har mulighet til å fremskynde eller utsette behandling av revisjonssaker innen samme vassdrag ■ NVE vil samordne saksbehandlingen av revisjonssaker så langt det er praktisk mulig

13 Nasjonal gjennomgang av revisjoner ■ Gjennomgang av 395 konsesjoner fordelt på 187 vassdrag (objekter) ■ Felles faglig råd om prioritering av vassdrag ■ Samfunnsmessig gevinst av miljøtiltak vs. kostnader i form av produksjonstap ■ Kunnskapsgrunnlag og underlag for nasjonale føringer

14 Norges vassdrags- og energidirektorat Direktoratenes forslag til prioritering Høy prioritet (kat.1.1): ■ Stort potensial for miljøgevinst i forhold til krafttap ■ 50 vassdrag ■ Anslått krafttap 1,1-1,7 TWh/år (ved slipp av Q95) Lavere prioritet (kat. 1.2): ■ Middels potensial for miljøgevinst i forhold til krafttap ■ 53 vassdrag ■ Anslått krafttap 1,2-1,9 TWh/år Ikke prioritet (kat. 2.1 og 2.2): ■ Liten potensiell miljøgevinst ■ 84 vassdrag

15 AGDER: Vassdrag foreslått prioritert* Vassdrag / vassdragsavsnittVillreinKategori Otravassdraget (Brokke), ByglandsfjordJa1.1 Hovatn i OtravassdragetJa1.1 Mandalsvassdraget, SkjerkaJa1.1 Åna-Sira (Sira-Kvina utbyggingen)-1.1 Kvina (Sira-Kvina utbyggingen)Ja1.2 Otravassdraget, øvre delJa1.2 Fedaelva-1.2 Sira-Kvina, TonstadoverføringenJa1.2 FinndølaJa1.2 NesvatnJa1.2 *) Antatt miljøgevinst > enn anslått produksjonstap

16 AGDER: Ikke prioriterte vassdrag Vassdrag / vassdragsavsnittVillreinKategori Uldalselv i Tovdalsvassdraget-2.1 Mandalsvassdraget, øvre delJa2.1 ÅmdalsvassdragetJa2.1 Finsåvassdraget-2.1 Haukelandsvassdraget-2.1 Napevatn(Ja)2.1 Nelaug-2.1 Trylandselva/Audna-2.2 Nisser og Vråvatn-2.2 Fyresvatn-2.2

17 ROGALAND: Vassdrag foreslått prioritert* Vassdrag / vassdragsavsnittVillreinKategori Årdalselva (Lysereguleringen)Ja1.1 FlørlivassdragetJa1.1 Ogna-1.1 Ulla-FørreJa1.2 Stølselva (Lysereguleringen)-1.2 Hellelandsvassdraget-1.2 *) Antatt miljøgevinst > enn anslått produksjonstap

18 ROGALAND: Ikke prioriterte vassdrag Vassdrag / vassdragsavsnittVillreinKategori Eiavatn i Sokndalsvassdraget-2.1 Grødemsvassdraget-2.1 Bjerkreimsvassdraget-2.1 Hjemelandsåna-2.1

19 Norges vassdrags- og energidirektorat Nasjonale føringer (OED/KLD) ■ Presiserer nødvendigheten av å sikre balanse mellom miljøforbedringer og kraftproduksjon ■ Tar utgangspunkt i den nasjonale gjennomgangen av vassdragene (NVE-rapport 49/2013) ■ Mest aktuelt å vurdere vannslipp og magasinrestriksjoner i de høyt prioriterte vassdragene (kat. 1.1) ■ I disse vassdragene er det antatt at nytten av miljøtiltak vil være større enn kostnadene

20 Norges vassdrags- og energidirektorat 20 Oppsummering ■ Revisjon gir mulighet for å pålegge tiltak for bedre forholdene for villrein ■ Kraftreduserende tiltak mest aktuelt i de høyt prioriterte vassdragene (4 vassdrag i Agder, 3 i Rogaland) ■ Andre tiltak kan pålegges gjennom standardvilkår ■ Men… verktøyene i verktøyskuffen er noe begrenset, viktig å sortere ut realistiske, kostnadseffektive tiltak! ■ Samlede belastninger på villrein kan kreve tiltak som ligger utenfor rammen av en revisjon ■ Tiltak for villrein kan ha negative virkninger på andre interesser – vil kreve avveininger

21 Norges vassdrags- og energidirektorat 21 Takk for oppmerksomheten! Foto: Arne Nyaas


Laste ned ppt "Hva innebærer en revisjon av konsesjonsvilkårene? Hva foreslår vi blir prioritert i Agder og Rogaland? Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google