Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet Ulovlig bygging i strandsonen - lettere å få tilgivelse enn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet Ulovlig bygging i strandsonen - lettere å få tilgivelse enn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet Ulovlig bygging i strandsonen - lettere å få tilgivelse enn tillatelse? Politiadvokat Inge Svae-Grotli inge.svae-grotli@politiet.no 11. august 2014

2 VERNER VIKTIGE VERDIER Plan og bygningsloven – en av våre viktigste miljølover - Loven gir kommunene anledning til – og ansvar for – å forvalte arealene til vårt felles beste og for fremtidige generasjoner. - Sikre allmennheten tilgang til skog, åpne bymiljøer og ikke minst kyst- og strandsonen vår. - Ta vare på miljøet og naturmangfoldet. Plan- og bygningsloven skal ivareta vern av naturområder og kulturminner som ikke er fredet (Ot.prp.45 (2007-08) s. 357-358).

3 VERNER VIKTIGE VERDIER Utfordring: - Strandsonen under press - Lovlig virksomhet allerede bekymringsfull i forhold til naturmangfoldet og tilgangen for allmenheten - Ulovlig virksomhet kommer på toppen av dette. - Svært viktig å følge opp ulovligheter - både av hensyn til miljøet og tilliten til forvaltning og politi

4 VERNER VIKTIGE VERDIER Hvem «tilgir» de som tar seg til rette? Kommunen eller politiet?

5 VERNER VIKTIGE VERDIER Tall fra KOSTRA - alle typer PBL-saker

6 VERNER VIKTIGE VERDIER Tall fra STRASAK – anmeldte saker

7 VERNER VIKTIGE VERDIER

8

9 o Kommunen ignorerer og følger ikke opp ulovligheter? o Kommunen anmelder ikke? o Kommunen benytter overtredelsesgebyr istedenfor anmeldelse? o Politiet prioriterer ikke? o Politiet henlegger? o Kommune og politi samarbeider for dårlig?  mangel på kunnskap om hverandres utgangspunkter og arbeidsmetoder  politiet avhengig av «gode» anmeldelser «Tilgivelsesårsaker»

10 VERNER VIKTIGE VERDIER J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid H344.a Antall overtredelsesgebyr gitt i alt 2010201120122013 EKA01 Østfold 09725 EKA02 Akershus 6212022 EKA03 Oslo 0057 EKA04 Hedmark 1095537 EKA05 Oppland 715978 EKA06 Buskerud 121713 EKA07 Vestfold 519138 EKA08 Telemark 0899 EKA09 Aust-Agder 0119 EKA10 Vest-Agder 2102421 EKA11 Rogaland 1792941 EKA12 Hordaland 43916 EKA14 Sogn og Fjordane 0782 EKA15 Møre og Romsdal 27927 EKA16 Sør-Trøndelag 8201314 EKA17 Nord-Trøndelag 1420 EKA18 Nordland 2151812 EKA19 Troms 7111520 EKA20 Finnmark 121613 Totalt130196265374 Kilde: SSB / KOSTRA - 4690-187 - Tall revidert 17.10.2013 Kommunen benytter overtredelsesgebyr istedenfor anmeldelse?

11 VERNER VIKTIGE VERDIER § 32-1: Plikt til å forfølge ulovligheter § 32-2: Forhåndsvarsel § 32-3/4: Pålegg om retting og pålegg om stans / øyeblikkelig virkning § 32-5: Tvangsmulkt § 32-6: Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg og forbud § 32-8: Overtredelsesgebyr § 32-: Tvangsfullbyrdelse Kommunen ignorerer og følger ikke opp ulovligheter? Kommunens ansvar og utfordringer

12 VERNER VIKTIGE VERDIER Prioritering av strandsonesaker, jf. § 32-1 annet ledd Ulovlighetskontroll i strandsonen er aldri saker av «mindre betydning»!(?) -Ikke noe vesentlighetskrav i § 32-1, også mindre vesentlige overtredelser omfattes -Strandsonen prioritert gjennom forbudet i § 1-8 og statlige planretningslinjer – FOR-2011-03-25-335 (Områdeforvaltningen) -Forbudet skal sikre en vesentlig interesse som allerede utgjør en «presset ressurs» -Ikke rom for «menneskelige hensyn», «rimelighetsvurderinger» eller «interesseavveininger», se SOMB-2009-344 -Når et ulovlig forhold er avdekket, enten gjennom tilsyn, etter klage eller på annen måte, har ikke kommunen lenger adgang til å velge hva som skal følges opp utover unntaket «av mindre betydning»

13 VERNER VIKTIGE VERDIER De viktigste virkemidlene er fortsatt: - Retting / stans - Tvangsmulkt / forelegg - Tvangsfullbyrdelse

14 VERNER VIKTIGE VERDIER § 32-1: Plikt til å forfølge ulovligheter § 32-2: Forhåndsvarsel § 32-3/4: Pålegg om retting og pålegg om stans / øyeblikkelig virkning § 32-5: Tvangsmulkt § 32-6: Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg og forbud § 32-8: Overtredelsesgebyr § 32-9: Anmeldelse / Straff § 32-: Tvangsfullbyrdelse Er «sanksjonstrappen» nedenfor riktig forståelse av sanksjonsmulighetene og tidspunkt for anmeldelse og straffesak? Kommunen anmelder ikke?

15 VERNER VIKTIGE VERDIER § 32-1: Plikt til å forfølge ulovligheter § 32-2: Forhåndsvarsel § 32-3/4: Pålegg om retting og pålegg om stans / øyeblikkelig virkning § 32-5: Tvangsmulkt § 32-6: Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg og forbud § 32-8: Overtredelsesgebyr § 32-9: Anmeldelse / Straff (Ileggelse av straff utelukker overtredelsesgebyr – her må gjøres et valg) § 32-: Tvangsfullbyrdelse NEI – hvor allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende (eks. miljøkrimsak) kan og bør anmeldelse vurderes så tidlig som mulig og ellers på ethvert trinn av saken Problematisk for politiet at saker blir gamle

16 VERNER VIKTIGE VERDIER Kort om straffevilkårene i § 32-9 Vesentlighetskrav (kan oppleves vanskelig) Skyldkrav: Grov uaktsomhet / Forsett (politiet) Første ledd: 1 års strafferamme Tredje ledd – grove overtredelser: 2 års strafferamme Foreldelse – 5 år både etter første og annet ledd o Utføring av tiltak: Frist løper fra ferdigstillelse o Bruk: Frist begynner ikke å løpe så lenge det er bruk – men denne må bevises!

17 VERNER VIKTIGE VERDIER Eksempel: Sak av betydning / vesentlig?

18 VERNER VIKTIGE VERDIER Eksempel: Sak av betydning / vesentlig?

19 VERNER VIKTIGE VERDIER

20 Den gode anmeldelsen – hvilke saker? o Grovhet - «vesentlig»  Type skade og omfang, uopprettelig, hvor, hva slags natur? o Gjentakelse (§ 32-9 første ledd siste punktum) o Inndragning, rettighetstap, erstatning o Tvangsmidler o Gebyr/anmeldelse – Velg spor så tidlig som mulig o Selvinkriminering – vær ryddig og åpen o Byggesaksforskriften § 16-3 o Fagbladet Miljøkrim – 2/2010 – www.miljøkrim.nowww.miljøkrim.no

21 VERNER VIKTIGE VERDIER Miljøkrimsaker skal prioriteres av politiet! Fra Riksadvokaten 2014 – Prioritering ved oppstart og gjennomføring av etterforskning: - «…alvorlig miljøkriminalitet som rammer det indre miljøet (arbeidsmiljøet og arbeidsmarkedet) eller det ytre miljøet (natur, forurensing, kunst og kulturminner)» - «En skal føre videre arbeidet med å avdekke miljøkriminalitet. Politiet har en sentral rolle i å redusere slik kriminalitet gjennom rask etterforskning av brudd på miljølovgivningen.» - «Samarbeid mellom politiet og miljøforvaltningen» Politiet prioriterer ikke?

22 VERNER VIKTIGE VERDIER Hva kan plan– og bygningsmyndighetene gjøre dersom politiet henlegger saken? 1.Alltid påklage henleggelser til regional statsadvokat med kopi til ØKOKRIM. Henvise til Riksadvokatens prioriteringsrundskriv. Ikke gi dere! 2.I noen saker kan henleggelse som straffesak være fornuftig, men saken kan fortsatt være velegnet for overtredelsesgebyr (eks. grov uaktsomhet vs alminnelig uaktsomhet). Viktig da med kommunikasjon med påtale hos politiet slik at politiet henlegger med følgende begrunnelse: ”Saken tilbakeføres til behandling i forvaltningen fordi vilkårene for straff eller offentlig påtale ikke er oppfylt.» En tilbakeføring av saken fra politi/påtalemyndighet til forvaltningen reiser ikke problemer i forhold til forbudet mot gjentatt forfølgning. Hvis forvaltningen deretter ilegger en administrativ sanksjon, er dette ingen ny forfølgning, men en fortsettelse av den forfølgning som pågår. Henlegges og avsluttes saken hos politiet med annen begrunnelse eller standardkoder som for eksempel «bevisets stilling», «intet straffbart forhold» risikerer man overtredelsesgebyr som sanksjonsmiddel avskjæres pga. forbudet mot gjentatt forfølgning i EMK. Politiet henlegger?

23 VERNER VIKTIGE VERDIER Hvordan kan politi og forvaltning samarbeide bedre? Felles aksjoner Kommune se ut objekter evt. i samarbeid og «etterretning» fra miljøorganisasjoner slik som Norges naturvernforbund. Etablere en fast praksis for håndtering og utvelgelse av saker, holde kontaktmøter. Velge «de riktige sakene» – skape presedens og frykt Etablere kompetanse om hva som skal til for å kjøre en straffesak, men hold likevel fokus på det objektive ved overtredelsen og la politiet ta seg av vurderingen av subjektive forhold/skyldkrav. Kommune og politi samarbeider for dårlig?

24 VERNER VIKTIGE VERDIER Allmenprevensjon: ØKOKRIM er på utkikk etter sak hvor det kan ligge an til påstand om fengsel / høy foretaksbot. ØKOKRIM ønsker seg flere anmeldelser og saker som kan skape god allmennprevensjon / frykt Lokalt kan man tenke på samme måte i valget overtredelsesgebyr / anmeldelse til lokalt politi «Frykten er mitt våpen»

25 VERNER VIKTIGE VERDIER Utvikling utmålte bøter i plan- og bygningssaker Fengselsstraff ikke benyttet enda – potensiale for høyere bøtestraffer

26 VERNER VIKTIGE VERDIER Rt. 2011 s. 10 Oftenes-dommen (gammel lov) - prinsipielle uttalelser alvorligheten av miljøkrimsaker - Ville sannsynligvis vært gitt fengsel etter ny lov - etterfølgende tillatelse ikke formildende (-inndragning burde vært gjort) Rettspraksis - domstolene ser alvorlig på miljøkriminalitet

27 VERNER VIKTIGE VERDIER Rettspraksis forts. Rt 2011 s 631- Betydningen av tillatelse i etterkant (uten betydning, jf. premiss 52 og 53) Rt 2013 s. 684 – Nivå foretaksstraff – forurensingsloven § 7, høy bot fordi forurensingen kunne vært forhindret med enkle midler. (overføringsverdi til overtredelser etter plan- og bygningsloven) LH-2013-209815 – Betydningen av muntlige tillatelser fra kommunen, viktig å holde behandlingen skriftlig. (Vanlig innvending, viktig å etablere tillitsfull praksis) LF-2013-114675 – Vurdering av vesentlighetskrav for straff etter skogbruksloven (overføringsverdi til plan og bygningsloven) RG 2010 s 1354 – bøter for ulovlig oppføring mv. / Erstatning til kommunen

28 VERNER VIKTIGE VERDIER Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet Ulovlig bygging i strandsonen - lettere å få tilgivelse enn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google