Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning PIUs betydning for utviklingen innen forskning og høyere utdanning i Innlandet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning PIUs betydning for utviklingen innen forskning og høyere utdanning i Innlandet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning PIUs betydning for utviklingen innen forskning og høyere utdanning i Innlandet Per Hetland

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Dagens tema Milepæler PIU-prosjektet Noen nøkkeltall for å illustrere utviklingen fra 1999 til 2007 Hvordan ser framtida ut?  Et forsøk på å se inn i krystallkula Tre konkurransearenaer Innlandsuniversitetet 2012  Organisasjon  Forskning  Studenter  Regional relevans

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Innlandsuniversitetet anno høsten 1999 Nettverksuniversitetet: Utredning av styrings- og ledelsesstruktur, organisering, faglige, økonomiske og administrative føringer og konsekvenser Etter- og videreutdanningsvirksomheten (EVU) Felles oppdragsenhet for forskning og utviklingsarbeid (FOU) Oppbygging av ”Forsknings- og utviklingsfond” Igangsetting av Master-/hovedfagsutvikling innenfor Innlandsuniversitet på tvers av institusjonene

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning En vurdering av mulige PhD-program i 2004 7 søknader Robuste faglige spesialiseringer? Faglig samarbeid mellom de ulike programmene? Organisatoriske fellesutfordringer  Den faglige profilen styrkes gjennom forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til den påtenkte profil (de eksisterende søknadene illustrerer bl a at den utførte forskningen av faglig ansatte og påtenkt faglig profil på PhD-programmet ikke alltid er i samsvar) Bør etablere et ”Doktorgradsfakultet” (Graduate School) som ville innebære at man over tid bygger opp en organisatorisk og faglig forpliktende enhet på tvers av dagens faglige og geografiske strukturer  jmf Stjernøutvalgets forslag om satsing på forskerskoler

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Midtveis 2006 Positive sider  Studietilbudene er godt forankret i fagmiljøene med hensyn på både undervisningskompetanse, veiledningskompetanse og egen forskning  Det har vokst fram en rekke nyskapende studietilbud som kan vekke interesse i studentmarkedet Negative sider  Svak koordinering på tvers, spesielt når koordineringen skal skje på tvers av fagmiljøer som ikke til daglig samhandler  Nyskaping har i stor grad blitt knyttet til de enkelte fagmiljøene, i bare noen få tilfeller har man fått til samarbeid på tvers av fagmiljøene

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Noen nøkkeltall Mastergradsstudier  2003  1  2007  17 Mastergradsstudenter  2003  27  2007  579 Doktorgradssatsinger  2003  0  2007  6 under forberedelse Stipendiater  2003  24  2007  48

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel toppstillinger

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel mellomstillinger

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel med doktorgrad

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Totalt vitenskapelig personale

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Veksten i UoH-utdannede FoU-årsverk (1999=100)

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppsummert ”skryteliste” Markert økning i toppstillinger og mellomstillinger de siste 5 årene  fra 35% til 48% Fordobling i prosentandelen med doktorgrader siste 6 år  fra 10% til 20% 60% økning i FoU-årsverk de siste 4 år Kraftig økning i mastergradsstudier og mastergradsstudenter siste 4 år Fordobling i antallet stipendiater på 4 år 6 doktorgradsprogrammer under planlegging

13 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012/2015? Hvordan ser framtida for Innlandsuniversitetet ut?

14 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Mitt forsøk på å se inn i krystallkula - 1 Fleksibilitet og omstillingsevne blir enda viktigere  derfor elitesatsinger, ikke eliteinstitusjoner De statlige høgskolene som utvikler egne universitetssatsinger kommer primært til å utvikle seg til profesjonsuniversiteter Profesjonsuniversitetene får et særlig ansvar for forskning innenfor praksisfeltet De utvikler mastergrader og doktorgrader primært rettet mot praksisfeltet Økende krav om at høgskoler og universiteter blir mer aktive partnere i innovasjonsarbeidet (Mode 2, Triple Helix, system og samspillmodeller for innovasjon) De ”gamle” breddeuniversitetene, vitenskapelige høgskoler, profesjonsuniversiteter/høgskoler og instituttsektor vil løpende delta i prosesser som preges av både konvergens og divergens

15 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Mitt forsøk på å se inn i krystallkula - 2 I løpet av perioden 1996-2015 øker  Antallet akademikere fra 107 000 til 234 000  Kvinneandelen fra 26% til 42% Forholdet mellom tilbud og etterspørsel ser ut til å balansere godt totalt, men antakelig høyere etterspørsel enn tilbud for matematikk, naturvitenskap og teknologi Utdanningstilbudene retter seg i sterkere grad mot privat sektor og sysselsetting i privat sektor blir viktigere for akademikerne som gruppe Økende konkurranse om talentene  både studenter og akademisk arbeidskraft Det blir viktig å rekruttere ”utlendinger” som tar utdanning i Norge Den typiske representanten for de ”nye” studentgruppene er ”Kvinnelig høgskolestudent over 25 år med foreldre uten høgere utdanning”

16 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel doktordisputaser med utenlandsk statsborgerskap (hele landet)

17 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning To parallelle studieløp Bachelorprogrammer Mastergradsprogrammer (§3) PhD-programmerErfaringsbaserte PhD-programmer Erfaringsbaserte Mastergradsprogrammer (§5) Arbeidslivserfaring av minst 2 års varighet

18 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Scenario Innlandet Tre konkurransearenaer  Den regionale  Innlandsuniversitetet er Innlandets fremste akademiske institusjon  Den nasjonale  Innlandsuniversitetet er fremragende innenfor noen nisjer/satsingsområder  Den internasjonale  Innlandsuniversitetet er en interessant samarbeidspartner innenfor noen nisjer/satsingsområder

19 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Innlandsuniversitetet 2012 - organisasjon Stor vekt på ledelse og styring (effektivitet, produktivitet og kvalitet) Sammenslåing, men lite samlokalisering - multicampus, nettverksorganisering er krevende modeller  en måte å gjøre modellen mindre krevende på er å etablere klarere arbeidsdeling Fusjonsprosesser skal skape nye (fysiske/virtuelle) arenaer og møteplasser, og dette er det kostbart å få til

20 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Innlandsuniversitetet 2012 - forskning I iveren etter å fornye seg risikerer man å fjerne man seg fra det kanskje største profileringselementet – historien og tradisjonen (Genuin ”identitet” er vanskelig å kopiere) FoU-satsing etter Matteusprinsippet (de som har..)  Mange institusjoner ytre styrt når det gjelder FoU, mangel på egen strategi  ”Tellekantene” tvinger fram klarere prioriteringer Felles oppdragseenhet for forskning?  oppdragsforskning viktig for kontakten med praksisfeltet

21 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Innlandsuniversitetet 2012 - studenter Hvordan ivareta de som ikke er ”heltidsstudenter” (livslang læring, deltidsstudenter, EVU, etc)? Geografisk og sosial stabilitet i studievalg (I et 30- årsperspektiv har høgskolenes studentandel som er ”lokal” økt) Konkurransefordel? ”Nærhet” til studentene/ tilgjengelighet Innovasjon like gjerne som et resultat av utdanningssamarbeid som av FoU-samarbeid

22 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Spesielt om regional relevans Viktig utdanningsinstitusjon for innlandet  en satsing på Innlandsuniversitetet kan motvirke urbaniseringstrenden i studentenes studievalg Innlandsuniversitetet en stor og krevende kunde  over 900 ansatte og over 11000 studenter Etterspør praksisplasser og samhandling med arbeidslivet Leverer kandidater, forskning og etterutdanning til regionalt arbeidsliv Samarbeidsrelasjonen mellom universitet, arbeidsliv og offentlige myndigheter bygges ut for å stimulere til videre regional utvikling


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning PIUs betydning for utviklingen innen forskning og høyere utdanning i Innlandet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google