Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonal skatterett H13

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonal skatterett H13"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonal skatterett H13
Professor Frederik Zimmer

2 Dobbeltbeskatningssituasjoner 1
Stat A bosatt Stat B bosatt (Art 4)

3 Dobbeltbeskatningssituasjoner 2
Stat B kilde Stat A bosatt (Art 5 – 23)

4 CEN og CIN CEN – kapitaleksportnøytralitet: Samme skattlegging i hjemstat uansett hvor inntekt opptjenes CIN – kapitalimportnøytralitet: Samme skattlegging i kildestaten uansett hvor skattyter er bosatt/hjemmehørende

5 Forebyggelse av dobbeltbeskatning
Hjemstat Kildestat A bosatt inntekt 100 Skattesats 40% Skattesats 30% Unntaksmetoden: 100 er ikke inntekt for A i hjemstaten (men progresjonsforbehold). Skatt i kildestat: 30 Kreditmetoden: To trinn: 100 er inntekt for A i hjemstat og i kildestat Skatt på 100 i kildestat fradras i As skatt på inntekten i hjemstaten: Skatt i hj: 40 – 30 = 10. Skatt i ki: 30 Hva hvis skattesats i kildestat 50%?(Begrensning til ordinær kredit)

6 Skatteavtaler og intern norsk rett 1
Folkerett Skatteavtaler Intern norsk rett Lover, dommer osv.

7 Skatteavtaler og intern norsk rett 2
Skatteavtalene - gir ikke hjemmel for skattlegging - gir regler om avkall på nasjonal beskatningsrett Vilkår for skatteplikt i Norge: Norsk intern rett gir hjemmel, og Norge ikke gitt avkall på beskatningsrett i skatteavtale

8 Wienkonvensjonen om traktatretten art. 31.1
General rule of interpretation 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose

9 Tolking av skatteavtaler – Pierre Boulez case
USA Tyskland Utført plateinnspilling Bosatt USA: ”compensation for personal services” kildeskatt i USA Tyskland: royalty => ikke kildeskatt i USA

10 Internprising Utland Norge Corp. AS + 100 - 100 kreves
Korr. endring? godtas

11 Selskaper i lavskatteland - NOKUS
AS 100% Ltd

12 ”Treaty shopping” Ikke kildeskatt – skatteavt. No Sve Ikke kildeskatt
Intern rett

13 Hybrid finansiering Stat A Stat B Betaler Mottaker Renter Aksjeutbytte

14 Holdingselskap Norge Stat A Stat B M dd D
Fritaksmetode Ikke fritaksmetode

15 Utflyttingsskatt aksjegevinster
kjøp exit salg salg 2

16 Utflytting av selskap Norge Utland Eiendeler Forpliktelser Gt-konto
Underskudd A B C D

17 Utflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser
Norge Utland Fysiske drm Finansielle drm Forpliktelser Omsetningsgtst Immaterielle gjst PE A

18 Utflytting av eiendeler og forpliktelser forts
Norge Utland Lavskatteland AS eiendel A, B NOKUS

19 Bostedsbegrepet i art. 4 Bosatt i begge statene etter deres interne rett, 4.1 Hvis så, 4.2 – hierarki av kriterier: Hvor disponerer fast bolig De sterkeste personlige økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene) Vanlig opphold Statsborgerskap Gjensidig avtale

20 Rt. 2008 s. 577 Sølvik Norge USA Bolig, bortleid på Bor 2 ½ år, i leid
uoppsigelig kontrakt leilighet LK: fast bolig i Norge, ikke i USA HR: fast bolig i USA, ikke i Norge

21 Skatteavtalers typiske innhold
Inntektstype hjemstat kildestat Virksomhetsinnt. Ja, unnt. PE Ja, PE Fast eiendom Nei Ja Aksjeutbytte Ja, men kred Ja, kildesk Renter Ja Nei Royalty Ja Nei Salgsgevinst fast eiendom Nei ja Aksjer Ja, normalt Nei, normalt Arbeidsinntekt Ja unntak Ja hovedr.

22 Fast driftssted, art. 5.1 Tre hovedvilkår:
(1) Forretningssted, ”place of business” (2) Fast, ”fixed” stedskrav varighetskrav (3) Skattyters virksomhet må drives gjennom det faste driftsstedet, ”through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on”

23 Kommisjonær – fast driftssted for hovedmann?
I eget navn, men for fremmed regning Dell Products kunde Dell AS Rt s Dell Art. 5.5: ”an authority to conclude contracts in the name of the enterprise” Kommisjonslov § 56: ”Ved avtale, som kommisjonæren slutter for kommittenten regning, men i eget navn, faar tredjemann fordring kun på kommisjonæren og ikke paa kommittenten.”

24 Lønnsinntekt, art. 15.2 Norge Utland X bosatt Oppdragsgiver
«Arbeidsgiver» Fast driftssted

25 Struktur i ECJs dommer Diskriminering eller restriksjon
(Skattytere i samme stilling behandles ulikt) Er skattyterne i samme stilling? Direkte og indirekte forskjellsbehandling, ”inngående” og ”utgående” forskjellsbehandling/restriksjon Rettferdiggjørelse ut fra tvingende allmenne hensyn - sikre proveny? - forebygge omgåelse og unndragelse? - sammenheng i rettssystemet? - balansert avgrensning av skattleggingsrett? - fordeler andre steder i systemet? - med mer Treffsikker Ikke mer vidtgående enn nødvendig for formålet (forholdsmessighetsprinsippet)

26 Schumacker Tyskland Belgia All lønn Behandlet som bosatt i utlandet
Ektefelle ikke inntekt

27 Manninen Finland Sverige Telia Manninen Utbytte – Godtgjørelse?

28 Fokus bank Norge UK/Tyskland Kildeskatt Godtgjørelse? Fokus ”Aksjonær”
Utbytte ? Aksjesalg tilbakesalg AS

29 Marks & Spencer UK Utland MS Datter - MS mor + MS Datter --

30 Lasteyrie ”47. … Although it is possible to benefit from suspension of payment, that is not automatic and it is subject to strict conditions, … including in particular, conditions as to the setting up of guarantees. Those guarantees in themselves constitute a restrictive effect, in that they deprive the taxpayer of the enjoyment of the assets given as guarantee.”

31 Lasteyrie forts. “54 … the French authorities could, for example, provide for the taxation of taxpayers returning to France after the realising their increases in value during a relatively brief stay in another Member State which would avoid affecting the position of taxpayers having no aim other than the bona fide exercise of their freedom of establishment in another Member State.”

32 Ot.prp. nr pkt ”Omsetningsgjenstander er ment for salg og vil etter all sannsynlighet bli solgt videre kort tid etter uttaket. De latente gevinstene … antas å være av et begrenset omfang, og departementet legger til grunn at krav om umiddelbar beskatning ikke vil skape nevneverdige likviditetsproblemer for skattyter. I tillegg … vesentlige administrative problemer. … en umiddelbar beskatning … i alle tilfelle vil kunne rettferdiggjøres…”

33 Ot.prp. nr. 1 forts. ”…immaterielle eiendeler … er i mindre utstrekning gjenstand for realisasjon, og en utsettelse med skattebetalingen inntil faktisk realisasjon vil derfor kunne medføre at uttaksbeskatning blir uten realitet. … kan … uansett begrunnes i tvingende allmenne hensyn dersom en slik regel må anses som en restriksjon.”

34 C-317/10 National Grid Balansert allokering av beskatningsmyndighet mellom stater som justification: Slå fast skatteplikt og omfang ved utflytting, Men utsettelse med skattebetaling mindre vidtgående og må kunne velges av skattyter Sikkerhet, renteplikt

35 National Grid forts «62…. Freedom of establishment cannot … be understood av meaning that a Member State is required to draw up its tax rules on the basis of those in another Member State in order to ensure , in all circumstances, taxation which removes any disparities arising from national tax rules …»

36 Prop. L nr. 112 ( «prinsippa for utsetjing av skattebetaling etter mønster avgjerda i National Grid Indus-saka ikkje er brukelege for immaterielle eigedelar og object meint for omsetning.»

37 C-261/11 Komm. mot Danmark Gjelder generelt «overførsel av aktiver»
For aktiva som normalt ikke realiseres: statene «…berettigede til at foreskrive et andet udløsende kriterium for denne beskatning end den faktiske afståelse, … og som er mindre indgribende i etableringsfriheden end beskatning på tidspunktet for overførselen.»

38 Begrensning til ”ordinær kredit” 1
Utenlandsinntekt (300) Norsk skatt (140) x Samlet inntekt (500) Maksimal kredit: 140 x 300/500 = 84

39 Begrensning til ”ordinær kredit” 2
Ås, som er bosatt i Norge, hadde et år kr i arbeidsinntekt i Norge og kr. i arbeidsinntekt i utlandet . Han hadde gjeldsrenter på kr av gjeld på boliglån. Etter hovedregel: 150’ x 200/400 = 75’ anses å referere seg til utenlandsinntekt, altså Max kredit: norsk skatt x 125/250 Etter unntaksregel: 150 x 400/400 = 0 anses å referere seg til utenlandsinntekt, altså Max kredit: norsk skatt x 200/250

40 E-7/07 Seabrokers Norge UK Seabrokers HK Fast driftssted
Eiendomsinv. skipsmegling Gjeldsrenter 2,8’’ skatt 2,6 ’’ Samlet inntekt 14,8’’ Utlandsinntekt 9,4’’ LK: gjeldsrenter fordelt forholdsmessig til utlandsinntekt  bare kredit for 1,7’’ EFTA-domstol: diskriminering, i strid med Art. 31 om etableringsrett

41 Fordeling på inntektskategorier
Norge: inntekt 100 Stat A: innt. 300, skattesats 40  skatt 120 Stat B: innt. 200, skattesats 10  skatt 20 Generelt begrenset metode, max kredit: (600 x 0.28) x 500/600 = 140. Gjeldende rett, max kredit: Stat A: (400 x 0.28) x 300/400 = 84 Stat B: (300 x 0.28) x 200/300 = 56

42 Tidfestingsforskjeller 1
Skattyters eneste inntekt år 1 er lønn fra stat A på 100, utbetalt i år 2. Tidfestes stat A i år 1 (realisasjonsprinsipp) Tidfestes i Norge i år 2 (kontantprinsipp) År 1: Rett til kredit (§ 16-21,4), men ingen norsk skatt på utenlandsinntekt (fsfin § ) År 2: Norsk skatt på utenlandsinntekt, men ingen rett til kredit. Men fremføring av skatt fra år 1 (§ 16-22)

43 Tidfestingsforskjeller 2
Skattyters eneste inntekt år 1 er en aksjegevinst i stat A på 100, tidfestes i år 1 i Norge, i år 2 i stat A År 1: Norsk skatt på utenlandsinntekt, men ingen rett til kredit År 2: Rett til kredit for skatt i stat A, men ingen norsk skatt på utenlandsinntekt dette år Rett til fremføring av skatt i stat A hjelper lite.

44 Den alternative unntaksmetoden
Utenlandsinntekt (300) Norsk skatt (140) x Samlet inntekt (500) Nedsettelsesbeløp: 140 x 300/500 = 84 Skatt å betale i Norge: 140 – 84 = 56 Sett at utenlandsk skatt er a) 100, b) 60


Laste ned ppt "Internasjonal skatterett H13"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google