Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan holde orden i eget hus? Internkontrollforskriften

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan holde orden i eget hus? Internkontrollforskriften"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan holde orden i eget hus? Internkontrollforskriften
Kari Sletten Helgesen Avdelingssjef Operasjonsavdelingen Ålesund Sjukehus

2 Hva er internkontroll? Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Et ledelsesverktøy Hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift Vist seg å være nyttig i bransjer med virksomhet som innebærer risiko

3 Forskriften De virksomheter som forskriften omfatter er svært forskjellige med hensyn til oppgaver, organisering, ledelse og størrelse. Det finnes mange alternative måter å organisere og styre virksomheten og arbeidsprosesser på. Forskriften fastsetter ikke en detaljert standard mal for hvordan internkontrollen i den enkelte virksomhet skal se ut, men beskriver hvilke funksjoner internkontrollen skal ivareta.

4 Forskriften Virksomhetene stilles langt på vei fritt til å bestemme hvilke prosedyrer og andre administrative tiltak internkontrollen skal omfatte. Det er likevel noen grunnleggende elementer som må være på plass for at virksomheten skal ha tilstrekkelig internkontroll. Dette framgår av forskriftens §4 bokstavene a-h Der det heter at den /de ansvarlige for virksomheten skal:

5 § 4 Innholdet i internkontrollen
a) Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal gå klart fram hvordan virksomheten er organisert. Eksempler på aktuelle dokumenter: Organisasjonskart Funksjonsbeskrivelser Oversikt over ansatte Planer Budsjett

6 b) Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten
Tiltak: Gi medarbeiderne tilgang til elektronisk regelverksamling Opplæring i å bruke disse Aktuelle dokument: Lov og forskriftssamlinger Rundskriv Veiledere Faglige retningslinjer

7 c) Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll Tiltak: Kurs Veiledning Etter -videreutdanning Mentorordninger Eksempel på dokumenter: Funksjonsbeskrivelser Ansettelsesavtaler Kompetanseoversikt Kartlegging av kompetansebehov Opplæringsplaner Oversikt over gjennomførte opplæringstiltak og deltagere

8 d) Sørge for at medarbeiderne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
Eksempler på tiltak: Arbeidsgrupper Kvalitetssirkler Medarbeidersamtaler Forslagskasse Avviksbehandling Forbedringsarbeid Eksempler på dokumenter: Skriftlig arbeidsgiverpolitikk av hva som forventes av arbeidstakere og ledere Rutiner for problemanalyser og problemløsninger Handlingsplaner

9 e) Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/
tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten Eksempler på tiltak: Brukerundersøkelser i egen regi Brukerundersøkelser i andres regi Pårørende og brukerpanel Ombudsordninger Systematisering av innholdet i klager Eksempler på aktuelle dokument: Rutiner for innhenting og bruk av brukererfaringer Rapporter fra kartlegginger eller undersøkelser om bruker erfaringer.

10 f) Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav Eksempler på tiltak: Risiko og sårbarhetsanalyser Etableringer av ordninger for registrering av feil og uønskede hendelser Systemer for håndtering av tilbakemeldinger fra brukere Eksempler på aktuelle dokument: Rutine for avdekking av områder i virksomheten hvor det er fare for svikt Rutine for risiko og sårbarhetsanalyse Rapporter fra risiko og sårbarhetsanalyser Sjekklister

11 g) Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial og helselovgivningen Eksempler på tiltak: Rutinemessig rapporterering fra medarbeiderne i for eksempel. Medarbeidersamtaler, personalmøter eller skriftlig rapportering Eksempler på dokumenter: Faglige prosedyrer Administrative prosedyrer Instrukser Møtereferater Avviksrapporter Klageoversikter Resultat av prosess og resultatmåling Nødprosedyrer ved uhell, svikt , feil m.m

12 h) Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at de fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten Eksempler på tiltak: Ledermøter Inspeksjonsrunder Systemrevisjoner Eksempler på aktuelle dokumenter: Rutine for regelmessig gjennomgang av virksomheten og dokumentasjons av resultatene Sjekkliste for intern virksomhetsgjennomgang

13 §5 Dokumentasjon Dokumentasjon er et virkemiddel som skal bidra til å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt. Tiltak iverksatt med hjemmel i forskriftens §4 bokstav a-h, skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig av hensyn til virksomhetenes art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det innebærer at den øverste lederen og medarbeiderne må avgjøre hvilke ordninger, arbeidsprosesser eller resultater som skal foreligge i skriftlig form og etablere rutiner som sikrer skriftlighet på disse områdene.

14 Styrende dokumenter Organisasjonskart Fullmakter Funksjonsbeskrivelser
Instrukser Prosedyrer Planer Sjekklister m.m

15 Resultatdokumenter Registreringer
Kontroll og måleresultater som oppfølging av iverksatte tiltak Resultatdokumentasjon som følger av annet lovverk, for eksempel. Skriftlige vedtak om tildeling av tjenester (forvaltningsloven) Eller journalopplysninger ( forskrift om pasientjournal)

16 Dokumentstyring Bør organiseres slik at den er logisk og lett å finne fram i. Dokumentene må være tilgjengelige for de ansatte og det må etableres rutiner for å sikre at styrende dokumentene til enhver tid er oppdatert i forhold til gjeldende beslutninger, organisatoriske løsninger, rutiner mv.

17 Lover og forskrifter

18 Hvordan komme videre eller komme i gang?
Kartlegge Finne områder hvor det er fare for svikt Planlegge Prioritere Iverksette Utføre Kontrollere Korrigere/ forbedre


Laste ned ppt "Hvordan holde orden i eget hus? Internkontrollforskriften"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google