Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Budsjett 2004 Regjeringens forslag til Statsbudsjettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Budsjett 2004 Regjeringens forslag til Statsbudsjettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Budsjett 2004 Regjeringens forslag til Statsbudsjettet

2 Levanger kommune 12 Kommuneopplegget 2004 Kommunesektorens inntekter øker med 3¾ mrd. kr. Regjeringen hevder at de prioriterer et bedre velferdstilbud for: -småbarnsforeldre -brukere med stort omsorgsbehov -psykiatriske pasienter -elever og lærere -rusmisbrukere

3 Levanger kommune Styrking av lokaldemokratiet Økt frihet for kommuner og fylkeskommuner Rammefinansiering - økte frie inntekter - innlemming av øremerkede tilskudd Avvikling og forenkling av lover, regler og forskrifter Samordnet og helhetlig tilsyn Forsøk med lokal og regional oppgaveløsning

4 Levanger kommune Kommuneopplegget 2003 - justeringer Inntektsveksten fra 2002 til 2003 er ytterligere nedjustert med ½ mrd. kr. pga. lavere skatteinngang (fordeling kommuner 400 mill, f.k 100 mill) Realvekst i samlede inntekter om lag 3½ mrd. kr. Realvekst i frie inntekter om lag ¾ mrd. kr. Deflator 2003 er uendret – 3 ¾ pst.

5 Levanger kommune Nasjonalbudsjettet 2004 Kommunesektoren får en realvekst på 2 pst. og er blant ”budsjettvinnerne” Andre prioriterte områder: -sykehusene -psykisk helse -høyere utdanning og forskning Sterk vekst i folketrygdens utgifter

6 Levanger kommune Rammer for vekst i offentlig sektor Verdiskapning finansierer økt velferdstilbud i kommuner og fylkeskommuner Kommunesektoren er tjent med et stramt statsbudsjett som bidrar til lav pris- og lønnsvekst, lav rente og kronekurs

7 Levanger kommune Prisveksten i kommunesektoren 2004 (deflator): 3¼ pst Vekt Lønnsvekst 4 pst 2/3 Varer/tjenester/investeringer1¾ pst 1/3 Sum3¼ pst1,00

8 Levanger kommune Vekst i samlede inntekter fra 2003 til 2004 ½ mrd. kr. 4 ¼ mrd. kr. 3 ¾ mrd. kr. 200320042003 Anslag på regnskap RNB

9 Levanger kommune Netto driftsresultat (pst. av driftsinntekter)

10 Levanger kommune Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Reell vekst på 1,8 mrd. kr. -inkl. økt støtte til ressurskrevende brukere på 550 mill. kr. Lavere vekst enn varslet i kommuneproposisjonen -øremerket finansiering av barnehager (innlemmes fra 2006) -øremerket finansiering av ressurskrevende brukere I tillegg kompensasjon for Skolepakke II (240 mill. kr.)

11 Levanger kommune Fordeling av inntektsveksten (3¾ mrd. kr.) Frie inntekter1,3 mrd. kr. (ekskl. ressurskrevende brukere) Øremerkede tilskudd2,7 mrd. kr. - barnehager, om lag 1,7 mrd. kr. - ressurskrevende brukere, vel ½ mrd. kr. - psykiatri, knapt 1/4 mrd. kr. Gebyr/brukerbetaling-0,2 mrd. kr.

12 Levanger kommune Kommunenes frie inntekter i 2003 1) og 2004. Nominelle priser. 2) Prognose r KS / FM

13 Levanger kommune Skattøren 2004 Skattørene er tilpasset en skatteandel på knapt 49 pst. Kommunene Fylkeskomm. 200313,0 pst3,24 pst Forslag 200413,2 pst2,6 pst

14 Levanger kommune Innlemming av øremerkede tilskudd (I) Kommunesektoren skal rammefinansieres Tilskudd på om lag ½ mrd. kr. innlemmes i 2004 Barnehagetilskuddet innlemmes i 2006

15 Levanger kommune Innlemming av øremerkede tilskudd (II)

16 Levanger kommune Korreksjoner mellom 2003 og 2004 Redusert premie i SPK Kommunal egenandel faller bort for opphold på institusjoner som faller inn under Rus I Kommunalt ansvar for transport av helsepersonell Staten overtar ansvaret for kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen Bortfall av El-avgift

17 Levanger kommune Endringer i inntektssystemet i 2004 ” De fire endringene” i inntektssystemet får sterkere effekt Det innføres en ny delkostnadsnøkkel for miljø- og landbruk Det innføres en ny delkostnadsnøkkel for sosialtjenesten (storbytilskuddet og hovedstadstilskuddet avvikles) Kommuner som samlet sett taper vesentlig på endringene, og som har skatteinntekt under 110 pst. av landsgjennomsnittet, får kompensert tap utover 200 kr pr innbygger.

18 Levanger kommune Momskompensasjonsordningen Det trekkes ut om lag 6,1 mrd. kr fra rammetilskuddet (2004-kroner) På kort sikt fordeles uttrekket etter regnskapstall På lang sikt fordeles uttrekket –dels etter kostnadsnøkkelen (drift) –dels etter innbyggertall (innvesteringer)

19 Levanger kommune Særlig ressurskrevende brukere- hovedpunkter Ny toppfinansieringsordning Innslagspunkt på 700 000 kr Kompensasjon for 80 pst over 700 000 Bevilgningen økes fra 650 mill. kr. til ca. 1,2 mrd. Kr (Overslagsbevilgning) Flyttes fra skjønnsmidlene i rammetilskuddet på KRDs budsjett til øremerket post på SOS’ budsjett

20 Levanger kommune Særlig ressurskrevende brukere- praksis Kommunene rapporterer kostnader for SRB i februar. Det skal benyttes regnskapstall for foregående år Lønnsutgifter innenfor helse-, sosial-, pleie- og omsorgstjenestene –Netto utgifter etter fratrekk for øremerkede tilskudd og tilskudd gjennom PU kriteriet i inntektssystemet –Sterkt hjelpetrengende eldre over 67 år skal finansieres gjennom ordinære midler i eldreomsorgen –Brukere som mottar tjenester fra ikke kommunal aktør kan tas med Rapporteringen går direkte til Sosial- og helsedirektoratet (Brev sendes kommunene i høst)

21 Levanger kommune Ny kostnadsnøkkel for sosiale tjenester

22 Levanger kommune Fordelingsvirkninger Isolert tjener kommuner over om lag 37 000 innbyggere på det nye urbanitetskriteriet Endringer i de øvrige kriteriene – skilte – ledige og innvandere gir også fordelingsvirkninger. I tillegg: avvikles hovedstadstilskuddet og det midlertidige storbytilskuddet innført 2003

23 Levanger kommune Merverdiavgift og kommunene Generell kompensasjonsordning for kommunal sektor og visse private utførere av lovpålagte tjenester

24 Levanger kommuneBARNEHAGER Makspris innføres 1. mai 2004 – to trinn. Fleksibilitet Offentlig tilskudd på om lag 80 pst av kostnadene: Statstilskudd til drift Skjønnspott – fylkesmannen Kommunalt tilskudd – nominelt uendret Kommunene får plikt til likeverdig behandling av private og kommunale barnehager Investeringstilskudd Lovfestet plikt til å sørge for tilstrekkelig antall plasser

25 Levanger kommune 80 PST OFF FINANSIERING – 1.5 2004 80 pst finansiering: Kommunal finansiering – nominelt på dagens nivå (2003) 1.1.2004: Videreføring av differensiert statstilskudd (pris og kostnadsjustert); private barnehager vil motta høyere statstilskudd enn kommunale barnehager 1.5.2004: Skjønnspott på 485 mill kroner administrert av fylkesmannen Gis som øremerkede midler over BFDs budsjett Retningslinjer vil bli utarbeidet – stor vekt på sikre utbygging ved innføring av maksimalpris

26 Levanger kommune MAKSIMALPRIS – TO TRINN Forliket legger til grunn at makspris skal innføres på en slik måte at det ivaretar øvrige mål for barnehagesektoren (utbygging, kvalitet og mangfold) Fleksibel makspris i to trinn. 1. mai 2004 - Makspris på 2 750 kr (tilsvarer 2 500 kr i 2002-prisnivå) - Mulig å gå ut over denne prisen dersom fare for nedlegging eller dersom ”kvalitet rammes” - Samarbeidsutvalget må samtykke

27 Levanger kommune MAKSIMALPRIS – TO TRINN 1. august 2005 Trinn 2 forutsatt at utbyggingen går som forutsatt Makspris på 1 500 kroner (i 2002-prisnivå) - Mulig å gå ut over denne prisen dersom fare for nedlegging eller ”dersom barnehagen gir et tilbud ut over det ordinære tilbudet” -Samarbeidsutvalget må samtykke Hjemmel i barnehageloven for å gi forskrifter om regulering av foreldrebetalingen Forskrifter på høring denne høsten: - inntektsgradering, søskenmoderasjon, betaling for deltidsplasser

28 Levanger kommune LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER Ny lovbestemmelse – ”Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd” - Har ikke trådt i kraft - Forskrifter om økonomisk likeverdig behandling sendes på høring høsten 2003 - skal være klare 1.mai 2004 Offentlige tilskudd skal utgjøre 80 pst fra 1. mai 2004: - Statstilskudd – private barnehager får høyere tilskudd enn kommunale - Skjønnspott – forvaltes av fylkesmennene

29 Levanger kommune RAMMEFINANSIERING FRA 2006 Innst.S. nr. 259 (2002-2003) Kommunalkomiteens innstilling til kommuneproposisjonen for 2004 Arbeiderpartiet, Høyre og Kr.F. stemte for følgende forslag til vedtak: ”Driftstilskudd til barnehager, kap. 856 post 60, innlemmes i inntektssystemet fra 1. januar 2006. Stortinget ber Regjeringen i kommuneproposisjonen for 2006 fremme forslag om nødvendige endringer i inntektssystemet som legger til rette for dette.”


Laste ned ppt "Levanger kommune Budsjett 2004 Regjeringens forslag til Statsbudsjettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google