Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internt handlingsrom (IHR) UVs administrasjonsseminar 12. januar 2012 Prosjektleder Ingar Pettersen, IHR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internt handlingsrom (IHR) UVs administrasjonsseminar 12. januar 2012 Prosjektleder Ingar Pettersen, IHR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internt handlingsrom (IHR) UVs administrasjonsseminar 12. januar 2012 Prosjektleder Ingar Pettersen, IHR

2 Hva vil vi med IHR? Øke vårt økonomiske handlingsrom Bruke en større andel av ressursene på forskning og utdanning Skape en enda bedre arbeidsdag for studenter og ansatte Kultur for kontinuerlig forbedring

3 Ingen oppsigelser Styret har vedtatt at vi ved utgangen av 2013 skal vise et positivt resultat på mellom 10-30%

4 Klar tale fra styret Vi skal utvikle en handlingskraftig organisasjon med større muligheter for effektivisering og kvalitetsheving Brukerne skal settes i fokus Endringene i organisasjonen skal skje gjennom gode prosesser

5 Status for de fem prioriterte områdene i IHR Roller og ansvar knyttet til administrative nivåer Administrativ IT Eksternfinansierte prosjekter Studieadministrasjon Bilagslønn

6 Roller og ansvar knyttet til administrative nivåer Kartlegge nåsituasjonen – januar - februar Vurdere organisasjonsmodeller – februar - mars Analysefase avsluttes – april Styrebehandles - juni

7 Plangruppe for administrativ IT Hovedutfordringer –Mange av tjenestene oppleves som lite brukervennlige –Nye tjenester og løsninger innføres usystematisk og lite planlagt –Beslutninger knyttet til de administrative IT- systemene er kun unntaksvis sporbare –Tiltak gjennomføres uten at konsekvenser for andre tjenester eller systemene er klarlagt og tatt hensyn til

8 Prioriterte oppgaver for plangruppen Kortsiktige tiltak Etablere en entydig systemeierfunksjon –Tydeliggjøre de viktigste rollene rundt administrative IT-systemer Strategi for trinnvis utvikling / oppgradering av systemer (veikart) innen administrative IT- løsninger

9 Fremdrift Det arbeides fortløpende med kortsiktige løsninger –Etter hvert som nye og bedre løsninger innføres blir disse publisert på hjemmesiden. Forslag til organisering av systemeierrollen har høringsfrist 16/1. Styrebehandles 27/1 Forslag til et veikart avsluttes april 2012

10 Eksternfinansierte prosjekter Kartlegging av grunnbehov gjennomført ved MNF og MED –Fokusgrupper, – intervjuer Plangruppe etablert –10 deltakere fra MNF, MED, SV, ØPA, OPA –Utvides med deltakere fra de andre fakultetene ved tredjehvert møte

11 Hovedproblemstillinger Effektiv styring av prosjektene krever informasjon som ikke finnes i våre hovedsystemer, som –Søknaden –Milepeler for forskningsaktivitetene –Forbruk av frikjøp Vi mangler gode mekanismer for porteføljestyring av de eksternfinansierte forskningsprosjektene

12 Hovedproblemstillinger [2] Totalkostnadsføring krevende –Måten dette er implementert på ved UiO gjør prosjektoppfølging ekstra krevende Personalkostnader belastes feil –Dato for start og stopp, og konteringsinformasjon er for ofte feil –Prosedyrene for feilretting er for tungvinte og tidkrevende

13 Fase 1 i prosjektet skal: Beskrive og avgrense problemområdet Lage kortsiktig løsning Organisere arbeidet og arbeidsflyten Detaljplanlegge for fase 2 Fase 1 avsluttes 30.06.12

14 Fase 2 skal: Lage kravspesifikasjon for IT-støtte Anskaffe/utvikle IT-støttesystem Revidere organisering og saksflyt som følge av IT-system Fase 2 skal være ferdig medio 2013

15 IHR studier Innpassing og godkjenning (Studentmobilitet) Lokalopptak

16 Innpasning og godkjenning – (Studentmobilitet) Ferdig utredet: -Godkjenning av norsk utdanning, enkle saker -Forhåndsgodkjenninger -Registrering av alternative forkunnskapskrav Noen arbeidsprosesser trenger videre utredning/ policyavklaring: -Godkjenning av norsk utdanning, tunge saker -Godkjenning utenlandsk utdanning Vurdering av videre arbeid herunder høring under utarbeidelse

17 Lokalopptak Utarbeidet forslag: Samordning og sentralisering av opptak til masterprogram til UiO Enhetene skal fortsatt: -Foreta faglig vurdering og rangering av kvalifiserte søkere som oversendes fra STA -Behandle saker som ikke kan poengberegnes (individuell behandling) Forslaget sendes på høring

18 Bilagslønn Overblikk: –Fra forvirring til strukturert forvaltning –Bringe klarhet i forhold knyttet til ekstern arbeidskraft med tilhørende rettigheter –Standardiseringsmulighet innenfor Arbeidsflyten fra enhetene til lønningsseksjonen Vurderingsarbeid – felles satser for hele UiO? Roller og ansvar Maler og rutiner

19 Framdrift Kartlegging av nåsituasjonen er i hovedsak avsluttet Ulike løsninger er under vurdering Forslag til endelige løsninger fremlegges mars/april 2012

20 Forslag til prioriterte områder 2012 www.uio.no Videreføring av arbeid med administrative IT- systemer Arkiv Eventuelle ytterligere prosjekter som følge av de prosjektene man jobber med Ph.D utdanningen Eksamen (vedtatt i desember 2011)

21 Endringer i Sentraladministrasjonen

22 Fra administrasjon til forskning og utdanning 10 prosent av driftsbudsjettet til Sentraladministrasjoene på 500 millioner kr. skal de neste tre årene overføres til forskning og utdanning 2012: 10 millioner kr.

23 Mulige tiltak i Sentraladministrasjonen Felles strategisk vurdering hver gang det er en ledig stilling Redusert ressursbruk på utvalgte områder Tenke stort, men også handle i det små

24 Mulige tiltak i Sentraladministrasjonen Aktivitetskutt (årsverk og oppgaver) Ambisjonsnivå (godt nok) Alternative måter å jobbe på (felles løsninger, systemer og tjeneste)

25 Hva skal pengene brukes til? Til prosjekter innen forskning og utdanning Forslag til disponering av pengene: –Tiltak for økt studiepoengproduksjon –Øremerket støtte til forskningsprosjekter med særlig strategisk profilering –Dekning av egenandel ved FRIPRO midler –Finansiering av seniorstillinger for å sikre større fleksibilitet ved omstillinger (tre års finansiering) –Styrking av Småforsk-området

26 Styringsstruktur


Laste ned ppt "Internt handlingsrom (IHR) UVs administrasjonsseminar 12. januar 2012 Prosjektleder Ingar Pettersen, IHR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google