Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Ekornbarna

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Ekornbarna"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Ekornbarna

2 Velkommen til et nytt barnehageår i Åkeberg barnehage
Åkeberg er en del av Kampenga barnehageenhet som består av seks barnehageteam, med tilbud til barn mellom 0 – 6 år. Teamleder har ansvar for sin barnehage, og enhetsleder er øverste ansvarlig for hele enheten. Åkeberg består av 7 avdelinger, totalt 99 barnehageplasser, og vi holder til i et gammelt ”slott” fra 1876 og har byens flotteste uteområde. Årsplanen er et plandokument som skal gi informasjon om hvordan barnehagen jobber for å gi barn omsorg, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter. Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om barnehager av Rammeplan for barnehager av Barnehageplan for bydel Gamle Oslo Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor Personalets kompetanse og erfaringer Rammeplanen inneholder sju fagområder som på ulikt vis preger det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

3 Kjekt å vite Felles satsningsområde for alle barnehageenhetene i bydelen er språk, og to av verktøyene vi bruker er TRAS og ”ABC og 1,2,3”. Disse har barnehagen jobbet med over lengre tid, og de er i stor grad en integrert del av barnehagens pedagogiske arbeid. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er av stor betydning for barns trivsel og utvikling. Foreldre/foresatte og personale har her et felles ansvar. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Samarbeidsutvalget 2009 – 2010 Foreldrerepresentanter: Erik Harviken erik.harvikenalfakrøllinfratek.no Gyda Askestad gydagydaalfakrøllhotmail.com Maria Moen /vara mariasmoenalfakrøllhotmail.com Tarjei Skjefstad /vara tajeetsalfakrøllgmail.com Personalets representanter: Britt Inger Budeng Katherine Navarro Fica Hanna Nicodemussen /vara Eierrepresentant: Odd Stensby Teamleder: Hanne Marit Øiamo-Holsen Samarbeidsutvalget skal jmf Lov om barnehager være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. I tillegg skal eiee, dvs Bydel Gamle Oslo, være representert. Det blir valgt foreldrerepresentanter hver høst på foreldremøtet. Informasjon om SU representantene vil henge på avdelingenes oppslagstavler.

4 Hva preger Åkeberg Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet. Vi er stolt over å ha et positivt språkmiljø som inkluderer og løfter frem barns hjemmekultur, språkkompetanse, og de språk som er representert i barnehagen. Vi har jobbet mye rundt synliggjøring av mangfold både blant personale og barn. Vi har synliggjort hvordan vi arbeider med språk. Barn lærer språk på mange ulike måter og i samspill med andre. Ulike former for lek, bruk av sang og musikk, bøker, turer og aktiviteter gir barna et mangfold av muligheter til å tilegne seg og utvikle sitt språk og sin evne til å kommunisere verbalt og non-verbalt Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo.

5 Språk – mangfold og flerspråkligeht
Fokusområder Miljø og Økologi (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010. Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Sunt kosthold (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen. Språk – mangfold og flerspråkligeht (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur.

6 Avdeling Ekornbarna Ekornbarna er en småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 0-3 år. Personalet består av en pedagogisk leder og to assistenter. Vi som arbeider på Ekornbarna i år er: Pedagogisk leder Marianne Olsen er 25 år og utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo. Hun hadde fordypning i organisasjon og ledelse med fokus på barnehageutvikling. Marianne hadde 3 måneder av sin studiepraksis i Namibia, Afrika. Assistent Zainab er 24 år, gift. Hun er fra Irak og har jobbet på Ekornbarna i 3 år. Hanna er 29 år, samboer og har to sønner på 3 og 8 år. Hun har jobbet på Ekornbarna siden januar Hun har tidligere jobbet i familiebarnehage i tre og et halvt år. Hanna er vikar for Asye som har svangerskapspermisjon. BARNEGRUPPEN BARNA KJØNN FØDT MAX GUTT NAJMA JENTE EIRILL JENTE MAGNUS GUTT OLAV GUTT MAJA JENTE MIKAEL AMOR GUTT HELMER GUTT TORA JENTE

7 Språk – mangfold og flerspråklighet
MÅL: Vi skal gi barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur. TRAS: TRAS står for ”Tidlig registrering av språkutvikling”. Alle barnehager i bydelen er pålagt å registrere barnas språkutvikling ved hjelp av et TRAS - skjema. Det er ment som en hjelp for personalet i samarbeid med foreldrene, slik at vi best mulig kan stimulere barnas språk. ABC og 1,2,3: Dette er et veiledningshefte utarbeidet av Utdanningsetaten i Oslo kommune. Det skal gi personalet støtte i arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lese-, skrive- og matematikkopplæringen i barnehagene. Det skal legge til rette for en enklere overgang fra barnehage til skole. Heftet inneholder mange fine ideer om hvordan vi kan strukturere og systematisere språk- og begrepsinnlæringen hos barna. Språkstimulering skjer hele dagen i barnehagen, dersom man har dette i fokus. Vi bruker blant annet: Samtaler Bøker, eventyr og historier Rim og regler Sang og musikk Drama CD og DVD Bokstaver og tall Former og farger Spill og puslespill Bilder og gjenstander Snakkepakken Morsmålsgrupper og lunsjer m/ tospråklige assistenter

8 Dagsrytmen på Ekornbarna
Tilvenning Vi blir kjent I august begynner det fem nye barn på Ekornbarna. Vi vil denne måneden bare fokusere på å bli kjent med hverandre, huset, uteområdet og at barna skal bli vant med rutinene på avdelingen. Dagsrytmen på Ekornbarna 07.30 Barnehagen åpner. Spiser medbrakt frokost for de som ønsker det. Frilek.         09.30 Tur på onsdag, forming på torsdag. De andre dagene har vi frilek ute eller på avdelingen. 10.30 Bleieskift, håndvask 10.45 Samlingsstund 11.00 Måltid: Brødmat mandag, torsdag og fredag. Varm mat på tirsdag. Onsdager må barna ha med 2 matpakker. Hviletid/sovestund (varierer fra barn til barn). 13.45 Bleieskift, håndvask 14.00 Vi spiser medbrakt matpakke Frilek inne eller ute 15.30 Spiser frukt 16.45 Ryddetid 17.00 Barnehagen stenger. Barna må være hentet og ute av barnehagen innen klokka fem.

9 A U G S T Tema: Vi blir kjent Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 31 32 33 34 35 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 Åkeberg åpner etter sommeren 4 5 6 7 Ha med dag- hver fredag... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mikael 2 år! Hanna 29 år! 21 22 Ramadan starter 23 24 25 26 Årets første turdag 27 28 Plan- leggingsdag. STENGT! 29 30 31

10 Fagområde: Natur, miljø og teknikk
September og oktober Vi jobber med alle fagområdene i rammeplanen gjennom hele året. I år har vi valgt å fokusere spesielt på hvert enkelt av de sju fagområdene. Noen fagområder har vi valgt å jobbe med i 1 måned, mens andre Skal vi jobbe med over to måneder. Selv om vi fokuserer spesielt på ett fagområde, vil flere områder Være representert samtidig i et temaopplegg. I følge Rammeplanen skal fagområdet natur, miljø og teknikk bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I Åkeberg har vi et fokusområde som heter Miljø og økologi, og fagområdet kommer inn under dette. På Ekornbarna driver vi med kildesortering. Vi lærer barna hvor de skal kaste papir, glass, metall og annet søppel. På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for september skal være: Naturmaterialer Eks. på aktiviteter. Vi går på tur ut i naturen. Prater om det vi ser og finner. Samler naturmaterialer som vi finner, for eksempel pinner, steiner, kongler, blader og skjell. Vi kan putte en og en ting oppi en skoeske med hull. La barna få stikke hånda nedi eska en etter en og kjenne på gjenstanden. De største kan Gjette hva som er oppi. Vi prater om former, lukter på og lager kunst ved å lime naturmaterialer på for Eksempel en treplate, en boks eller et ark. Vi lager potettrykk. Mer info kommer i ukeplanene.

11 Tema: Naturmaterialer
S E P T M B R Uke 36 37 38 39 50 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Første SU møte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Id 20 21 22 23 Maja 2 år! 24 25 26 27 28 29 30

12 Fagområde: Natur, miljø og teknikk
September og oktober På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for oktober skulle være: Dyra våre Eks. på aktiviteter. Vi synger om dyr, titter i billedbøker og leser eventyr om dyr. Vi snakker om lydene de lager, hva de spiser,hvor de bor og hvor store de er. Vi maler og tegner dyr, lager kjepphest og kongledyr. Vi går på besøk til en bondegård, og lager vår egen bondegård, hvor dyra vi har på avdelingen kan bo. Mer info kommer i ukeplanene. Planlegging, dokumentasjon og vurdering I rammeplanen står det at barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Foreldrene skal også ha mulighet for å påvirke innholdet i barnehagen. På Ekornbarna i år går vi over til å bruke ukeplaner. Disse vil vi sende til alle foreldre på mail. På slutten av hver måned vil pedagogisk leder sende et månedbrev på mail, hvor vi evaluerer måneden som har gått. I det daglige arbeidet bruker vi dagsreferat hvor vi skriver litt om hva vi har gjort denne dagen, i tillegg til muntlig dokumentasjon når barna blir levert og hentet.

13 O K T B E R Tema: Dyra våre Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 40 41 42 43 44 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 Verdens Barnedagen 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Fotografen kommer 29 30 Plan- leggingsdag STENGT! 31

14 Fagområde: Kropp, bevegelse og helse
November I rammeplanen står det at godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av Motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter har tatt initiativ til at barnehagen skal ha fokus på sunt kosthold. På Ekornbarna har vi for eksempel gått over til å ha sunne bursdagsfeiringer hvor vi oppfordrer til å ta med frukt eller sunt, grovt bakstverk sukret med frukt. Hovedfokuset har vi på barnet som har bursdag og ikke maten. På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for november skulle være: Kroppen min Eks. på aktiviteter. Vi lærer hva de forskjellige kroppsdelene heter og hvor de er. Synger bevegelsessanger som ”pekefinger”, ”Hode, skulder, kne og tå” ”Jeg har to øyne” osv. Titter i de fine bøkene vi har på avd om kroppen vår. Samtaler med de største om ting som for eksempel hvor vi var før vi ble født (magen til mamma). Hva skjer med kroppen etter vi dør( blir til jord). Vi leser og dramatiserer Karius og Baktus. Vi øver på tannpuss i barnehagen. Vi snakker om maten som kroppen og tennene våre trenger. Vi ser på, tar på, lukter og smaker på ulike frukt og grønnsaker. Synger ”grønnsaksspisevisa”, ”høyt i et epletre” og ”epler og pærer”. Fokuserer på grensesetting og intimsoner. Hva gjør vondt og hvorfor. Mer info kommer i ukeplanene.

15 N O V E M B R Tema: Kroppen min Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 44 45 46 47 48 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 Bonfire Night 6 7 8 Farsdag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Store Id 29 1. søndag i advent 30

16 Fagområde: Etikk, religion og filosofi
Desember I rammeplanen står det at barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er presentert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Det gjør vi blant annet ved å markere de ulike høytidene. (Eks. jul, påske, eid, osv.) Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier og at de utvikler toleranse og respekt for hverandre. Vi skal hjelpe barna til å finne konstruktive løsninger i konfliktsituasjoner. På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for desember skulle være: Jul og vennskap Eks. på aktiviteter. Legge til rette for lek og aktivitet i små grupper. Ta initiativ til rollelek med de største. De minste kan for eksempel bygge tårn av klosser sammen. La barn som vi ønsker skal ”finne hverandre”, gjøre hyggelige ting sammen som å gå på liten tur med en voksen, hjelpe til med ulike gjøremål, leke inne mens de andre er ute. Lese bøker om vennskap. Samtale med barna i konfliktsitasjoner. Dersom du slår, får hun vondt og blir lei seg. Synge sanger om vennskap eks ”smil og hver glad”. De voksne kan dramatisere at noen krangler og blir venner igjen etterpå. Jul med fokus på tradisjoner som adventskalender, nisser, lage julekort og gaver. Høre på julemusikk. Snakke om hvorfor vi feirer jul. Historien om Jesusbarnet som ble født i en stall. Bruke flanellograf, eller bruk av figurer. Lage en stall m krybbe, mennesker og dyr. Bruke drama. Mer info kommer i ukeplanene.

17 D E S M B R Tema: Jul og vennskap Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 49 50 51 52 53 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 Thailands nasjonaldag 6 7 8 9 10 11 Lucia feiring 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Stengt 26 27 28 29 30 31

18 Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst
Januar og februar I rammeplanen står det at å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Et satsningsområde i Åkeberg er kommunikasjon og relasjoner. På Ekornbarna er vi opptatt av å sette ord på det vi gjør i det daglige liv. For eksempel i garderoben og under måltidet. ”Nå skal vi ta på sko. Kan du finne jakken din.” og stille spørsmål som ”Hva vil du ha på brødskiven din?” Oppmuntre til at de sier ost, istedenfor å bare peke på osten. Vi vil også synliggjøre det språklige og kulturelle mangfoldet som er representert på avdelingen. Eksempler på det er å lære barna å telle og si si hei og hade på de ulike språkene som er representert og lære sanger på forskjellige språk. Vi er også opptatt av å lære barna å sette grenser for seg selv i relasjoner med andre barn og veileder dem i konfliktsituasjoner. Oppmuntrer dem til å bruke språket istedenfor å ty til det fysiske. Det er lov å si nei. På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for januar skulle være: Gullhår og de tre bjørnene Eks. på aktiviteter. Vi leser, samtaler om, bruker flannellograf og dramatiserer denne fortellingen. Vi inviterer til rollelek ved å ”lage” huset til de tre bjørnene inne på avdelingen, og later som at vi er Gullhår og bjørner. Mer info kommer i ukeplanene.

19 Tema: Gullhår og de tre bjørnene
Uke 53 1 2 3 4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Stengt 2 3 4 5 6 7 Helmer 2 år! 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Planleggingsdag. 23 24 25 26 27 28 29 30 31

20 Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst
Januar og februar I rammeplanen står det at å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et riktspråk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Et fokusområde i Åkeberg er Språk- Mangfold og flerspråklighet. På Ekornbarna vil vi jobbe for å synliggjøre det språklige og kulturelle mangfoldet som er representert på avdelingen. Eksempler på Hvordan vi vil jobbe med dette satsningsområdet er å lære barna å telle og si si hei og hadet på de ulike språkene som er representert. Høre på musikk fra ulike kulturer og lære sanger på forskjellige språk. Låne bøker med eventyr fra ulike land på biblioteket. Pynte avdelingen med gjenstander fra forskjellige kulturer. På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for februar skulle være: Rim, regler og sang Eks. på aktiviteter. Vi lærer mange nye rim, regler og sanger. Noen med bevegelser til. ”Det sner, det sner”, ”Gå i skogen”, epler og pærer”, ”alfabetsangen” osv. Lære sanger og regler på språk som er representert i barnegruppen, blant foreldrene og blant personalet på avdelingen. Lage hefte med alle sangene, som barna får med hjem og kan lære sine foreldre  Mer info kommer i ukeplanene. Foreldrenes medvirkning Foreldrene velger temaer for neste barnehageår på vårens foreldremøte Foreldrene velger hvilke merkedager og høytider som skal markeres på avdelingen Foreldrene oppfordres til å delta på flerkulturelle merkedager, bursdager, turer, juleverksted og andre aktiviteter. Foreldrene oppfordres til å komme med ideer og materiell til det pedagogiske arbeidet Foreldrene oppfordres til å delta på foreldrekaffe, Åkebergfestival, dugnad og lignende. Foreldrene får anledning til å evaluere arbeidet i barnehagen i forbindelse med Brukerundersøkelsen hver vår.

21 Tema: Rim, regler og sang
F E B R U A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 Same - folkets dag 7 Morsdag 8 Zainab 25 år! 9 10 11 12 Karneval 13 14 Valentines day 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Uke 5 6 7 8

22 Fagområde: Antall, rom og form
Mars Rammeplanen: Gjennom arbeid med antall, form og rom skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former. For eksempel sortere og sammenligne ulike typer størrelser Og former. På Ekornbarna vil vi blant annet bruke samlingsstunden til å snakke om ulike former. Sirkel, firkant, trekant osv. Hvilken form har et eple, en is, et hus osv. Vi teller alle eplene, alle barna. Synger telleviser.”5 små apekatter hoppet i sengen”. ”Petter slår med en hammer”. ”Jeg har en liten hund med 4 hår på magen”. Vi bygger tårn med klosser. Sorterer ulike former og putter oppi bokser. På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for mars skulle være: De tre bukkene bruse Eks. på aktiviteter. Her er det både telling og begreper som under og over (brua). Vi leser, samtaler om, bruker flanellograf Og dramatiserer denne fortellingen. Synger bukkene bruse sangen. Mer info kommer i ukeplanene.

23 Tema: De tre bukkene bruse
Uke 9 10 11 12 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 Max 3år! 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

24 Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet
April Rammeplanen: Fagområdet omhandler utrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk og litteratur. Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Både gjennom voksenledete og barnestyrte aktiviteter.Sørge for at barna har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og verktøy for skapende virksomhet. På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for april skulle være: Dans og musikk Vi vil ha sang eller dansesamling hver dag, hvor vi lærer mange nye sanger og danser ulike bevegelsesdanser som ”Boogie boogie boogie”, ”Alle barna klapper”, ”Andevinge”. Vi beveger oss etter musikk som ”Dovregubbens hall”- hvor vi leker at vi er troll. Ulike musikksjangre inspirerer til ulik dans/bevegelse. Eks. klassisk musikk, reggae, rock, arabisk musikk, norsk folkemusikk. Vi bruker rytmeinstrumenter. Lager egne instrumenter. Vi synger forskjellige matsanger før vi spiser. Mer info kommer i ukeplanene.

25 A P R I L Tema: Dans og musikk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 13 14 15 16 17 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Stengt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 DUGNAD 28 Olav 3 år! 29 30 Planleggings dag.

26 Fagområde: Nærmiljø og samfunn
Mai og juni Rammeplanen: Barn skal få bli kjent med og utforske nærmiljøet sitt. På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for april skulle være: Huset mitt Eks. på aktiviteter. Vi drar på besøk til alle barnas hus/dør. Evt. Leke i bakgården deres. Tar bilde av barnet og hele gruppa foran døra/huset sitt. Lager veggplakat til å henge på avdelingen med bildene vi har tatt. Samtale om fargen på huset, døra, etasjen de bor i. Hvem de bor sammen med. Fokusere på de ulike kulturene som Barna kommer fra. Barna kan ha med seg typiske ting som representerer landet/kulturen som familien har røtter fra. Hurra for 17. mai! Vi øver på 17.mai sanger og på å gå i tog og rope hurra. Går i 14.mai (som er siste dag i barnehagen før 17. mai) tog sammen med hele barnehagen. Mer info kommer i ukeplanene. -

27 M A I Tema: Huset mitt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Uke 17 18 19 20 21 22 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Stengt 14 15 16 17 Eirill 3 år! 18 19 20 21 22 23 Magnus 3 år! 24 25 26 27 28 29 30 31

28 Fagområde: Nærmiljø og samfunn
Mai og juni Rammeplanen: Barn skal få bli kjent med og utforske nærmiljøet sitt. På foreldremøtet i vår ble det bestemt at temaet for april skulle være: Huset mitt Eks. på aktiviteter. Vi drar på besøk til alle barnas hus/dør. Evt. Leke i bakgården deres. . Tar bilde av barnet og hele gruppa foran døra/huset sitt. Lager veggplakat til å henge på avdelingen med bildene vi har tatt. Samtale om fargen på huset, døra, etasjen de bor i. Hvem de bor sammen med. Fokusere på de ulike kulturene som barna kommer fra. Barna kan ha med seg typiske ting som representerer landet/kulturen som familien har røtter fra. Barns medvirkning I Rammeplanen står det at barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Hvor omfattende medvirkningen er, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barnets alder og funksjonsnivå. De voksne må lytte til barna og ta dem på alvor. Barna skal få mulighet til å uttale seg om saker som angår dem i deres hverdag. Barna er også til en viss grad med på planleggingen av temaer vi har gjennom året, og de får komme med tilbakemeldinger og evalueringer på sin egen måte. Vi bruker blant annet barnesamtaler som metode i dette arbeidet. Ekornbarna har også valgfrihet i mange hverdagssituasjoner , for eksempel bordplassering, hvilke sanger vi skal synge og hvilke aktiviteter de vil delta i.

29 J U N I Tema: Huset mitt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Uke 22 23 24 25 26 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Englands nasjonaldag 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tora 2 år! 29 30 J U N I

30 Flerkulturelt mangfold
Sommeråpent Flerkulturelt mangfold Åkeberg Barnehage er fokusbarnehage for NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Ekornbarna er stolt av å kunne framstå som en flerkulturell og fargerik avdeling. Vi tar utgangspunkt i barnas egen bakgrunn i vårt pedagogiske arbeid. Dette året er vi så heldige å ha barn med bakgrunn fra 5 ulike land / kulturer på Ekornbarna: England, Thailand, Libanon/Filippinene og Norge. Dette vil vi skal synes på avdelingen, slik at alle barn og foreldre skal kjenne seg igjen og føle seg hjemme. På Ekornbarna har vi globus og verdenskart om vi bruker i samtale med barna. I fjor fikk alle barna lage sine egne små flagg som vi hang på veggen. Pyntegjenstander og musikkinstrumenter fra forskjellige land er også med på å gi avdelingen et flerkulturelt preg. Barnehagens bibliotek har etter hvert fått et bra utvalg av flerkulturelle bøker og CDer, og Tøyen Bibliotek er et fint sted å gå på tur med barna. Eventyr, sanger og musikk fra forskjellige land er en naturlig del av hverdagen. På lekerommet har vi dukker med forskjellig hudfarge og utkledningsklær fra ulike kulturer. Barnehagens ansatte har også bakgrunn fra mange forskjellige land. På huset er det tradisjon med ulike ”lunsjer”, hvor vi samlerbarn og voksne med samme morsmål til å spise matpakke sammen en gang i blant. Her kommer også de tospråklige assistentene fra Pedagogisk Fagsenter inn med sin språkkompetanse. Vi markerer barnas forskjellige nasjonaldager og høytider, og vi oppfordrer foreldrene til å delta på ”sin dag”. Vi håper med dette at hvert enkelt barn skal bli stolt av sin bakgrunn og kultur. Vi vil at barna på Ekornbarna skal utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers likheter og ulikheter. Og vi tror at dette vil være med på å forebygge mobbing, diskriminering og rasisme.

31 J U L I Tema: Sommer og utelek Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 J U L I Uke 26 27 28 29 30


Laste ned ppt "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Ekornbarna"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google