Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Prioriterte innsatsområder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Prioriterte innsatsområder."— Utskrift av presentasjonen:

1 HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Prioriterte innsatsområder i handlingsplanen (bystyre sak 297/09)

2 KUNNSKAP OM FUNKSJONSHEMMEDE
Alle aktuelle virksomheter skal informere og skolere berørte ansatte om diskriminerings – og tilgjengelighetsloven Alle virksomheter skal utarbeide egne handlingsplaner for mennesker med funksjonshemninger med konkrete tiltak på denne planens satsningsområder

3 REHABILITERING OG HABILITERING
Oslo kommune skal: legge til rette for vedlikehold, erfaringsutveksling og utvikling av kompetanse legge til rette for brukermedvirkning, samarbeid med hjemmet og bidra til å sikre medvirkning fra foreldre/pårørende/foresatte styrke støttekontakt – og avlastningsordningen arbeide for at tilbudet av helse – og sosialtjenester til funksjonshemmede og kronisk syke skal ha et omfang og en kvalitet som bidrar til selvstendighet og livskvalitet ta initiativ til nødvendig koordinering mellom første – og andrelinjetjeneste

4 ARBEID OG SYSSELSETTING
Oslo kommune skal: som arbeidsgiver legge forholdene til rette for mennesker med funksjonsnedsettelser som ønsker seg arbeid øke kunnskapen om et mer inkluderende arbeidsliv i kommunens virksomheter arbeide for at virksomhetene oppfordrer mennesker med nedsatt funksjonsevne til å søke stillinger der det er mulig utarbeide informasjon til arbeidsgivere i kommunen om støtteordninger som finnes for tilrettelegging for funksjonshemmede på arbeidsplasser

5 sikre at virksomhetene innkaller minst en kvalifisert søker med nedsatt funksjonsevne, så sant det er noen slike søkere, til ansettelsesintervju ved utlysning av nye stillinger dele statens målsetning om at 5 % av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne sikre at alle bydeler, virksomheter og foretak i Oslo kommune overholder avtalen, med tilleggsavtale, om inkluderende arbeidsliv

6 BOLIG Oslo kommune skal:
ha differensierte boligtiltak og boformer tilpasset individuelle behov og utfordringer bidra til at den statlige finansieringsordningen for kjøp og etablering av egen bolig brukes aktivt i mindre grad samlokaliserer boliger for funksjonshemmede, og heller satse på tilrettelegging i etablerte boligområder

7 INDIVIDUELL PLAN Oslo kommune skal:
sørge for at informasjon om individuell plan er tilgjengelig for brukere og ansatte ha en koordinator i aktuelle virksomheter med kompetanse på å koordinere brukernes behov videreutvikle lokalt samarbeid med NAV sikre at tjenester og tiltak i den enkeltes individuelle plan blir gjennomført som forutsatt

8 TRANSPORT Oslo kommune skal:
bruke universell utforming som bærende prinsipp og virkemiddel for å bedre tilgjengeligheten til transport arbeide for forbedring av alternative kollektivtransportordninger

9 FRIVILLIGHET Oslo kommune skal:
videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner for å bedre tilbud som inkluderer alle legge til rette for at flere funksjonshemmede skal ha større mulighet til å utøve idrett og fysisk aktivitet

10 KUNNSKAP OM FUNKSJONSHEMMEDE Vern mot diskriminering i norsk rett
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i krafttredelse ) Lovens formål Lovens virkeområdet Hvor? Hvem? Begrepene diskriminering og tilgjengelighet

11 LOVENS FORMÅL § 1: ” Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.        Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. ”

12 Særlig viktig er; Det presiseres at loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Dermed: En erkjennelse av at funksjonshemmede ikke har like muligheter og er utsatt for diskriminering

13 LOVENS VIRKEOMRÅDE Hvor gjelder loven?
Loven gjelder på alle samfunnsområder eksempelvis arbeid, utdanning, forvaltning, fritid, privat og offentlig virksomhet mv. Unntak: Familieliv og forhold av personlig karakter faller utenfor (det enkelte individs rett til privatliv) Hvem verner loven om? Lovens vern knyttes til begrepet ”nedsatt funksjonsevne”.

14 ”nedsatt funksjonsevne”
Nedsatt funksjonsevne omfatter fysiske, psykiske og kognitive funksjoner. Tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner En betegnelse på visse individuelle biologiske eller medisinske forhold Ikke all sykdom Må avgrenses mot sykdom som kan helbredes innen rimelig tid, og problemer av minimal betydning Valget av begrep er avledet av hva som vil fungere best juridisk, og ikke medisinsk, sosiologisk eller ideologisk

15 Mer om begrepet.. Det er ikke noe krav om at tilstanden faktisk gir en nedsatt funksjonsevne som for eksempel i form av nedsatt bevegelighet. Personer som antas å ha en nedsatt funksjonsevne, har hatt en nedsatt funksjonsevne eller vil komme til å få en nedsatt funksjonsevne er også omfattet. Med på å gi et mest mulig effektivt vern Eksempel: noen feilaktig tror at en person har nedsatt funksjonsevne og på dette grunnlag diskriminerer vedkommende, eller foreldre til et funksjonshemmet barn kan møte diskriminering i arbeidslivet

16 Altså… Det avgjørende er at nedsatt funksjonsevne på en eller annen måte har utløst en diskrimineringssituasjon.

17 LOVENS VERN PÅ 2 OMRÅDER Begrepene diskriminering og tilgjengelighet
Holdningsdiskriminering Manglende tilgjengelighet

18 ”Diskriminering” Direkte og indirekte diskriminering, jf § 4
Diskriminerende hensikt/intensjon er ikke et nødvendig vilkår I diskriminering ligger at forskjellsbehandlingen må være ulovlig Negativ virkning Årsakssammenheng mellom diskrimineringen og nedsatt funksjonsevne Ikke har saklig grunn eller virker uforholdsmessig

19 Definisjon: (§ 4) Med direkte diskriminering menes;
at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer med nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt i en tilsvarende situasjon Med indirekte diskriminering menes; enhver tilsynelatende nøytral praksis som fører til at personer med nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre

20 ”Tilgjengelighet” Plikt til generell tilrettelegging jf loven § 9
Bygninger og anlegg mv. jf loven § 10 Informasjons – og kommunikasjonsteknologi (IKT) jf loven § 11 Plikt til individuell tilrettelegging jf loven § 12 Generell tilrettelegging – Universell utforming: ”Utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulige.”

21 Sanksjoner: Diskrimineringsombudsloven Nemnda Domstolene Skyldkrav
pålegge stansing, retting og andre tiltak treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg Domstolene Erstatning / Oppreisning Skyldkrav Oppreisning: uaktsomhet Erstatning: alminnelige erstatningsregler


Laste ned ppt "HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Prioriterte innsatsområder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google