Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsreform 2011. Disposisjon 1.Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 −Hvorfor pensjonsreform nå? −Hovedendringer −Pensjonsreformen i praksis −Eksempler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsreform 2011. Disposisjon 1.Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 −Hvorfor pensjonsreform nå? −Hovedendringer −Pensjonsreformen i praksis −Eksempler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsreform 2011

2 Disposisjon 1.Pensjonsreform Folketrygd fra −Hvorfor pensjonsreform nå? −Hovedendringer −Pensjonsreformen i praksis −Eksempler 2.Avtalefestet pensjon (AFP) −Hovedendringer −Eksempler 3.Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) −Hovedendringer

3 Prinsipp pensjonssystem før Folketrygden (NAV) Skanska Norge Konsernpensjonskasse Yrkesaktiv 67 år 60 % av lønn Livslang Alderspensjon:60% av PG Uførepensjon:60% av PG Ektefellepensjon:55% av AP Barnepensjon:50% av AP Opptjeningstid: min 40 år De 20 beste inntektsårene Opptjening max 8 G Livslang Opptjeningstid: min 30 år Opptjening max 12 G Livslang G = Nok G = Nok Max 12 G

4 Hvorfor ny pensjonsreform?

5 Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 2050: 1,8 2007: 2,6 Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Hvorfor pensjonsreform? I dag har et nyfødt barn en forventet levealder på 100 år

6 Hvorfor modernisert folketrygd ? −Færre år som yrkesaktiv – flere år som pensjonist år 18 år26 år 35 år Forventet levealder Gjennomsnittlig pensjoneringsalder Inntreden i yrkeslivet Andelen eldre over 65 år øker kraftig: 2010:22 % 2050:40 % Hvorfor pensjonsreform?

7 Pensjonsreformens mål −Et mer bærekraftig pensjonssystem −Levealderjustering −Regulering −Et mer fleksibelt pensjonssystem −Når ønsker du å ta ut pensjon? −Hvor stor pensjon ønsker du å ta ut? −Vil du kombinere arbeid og pensjon? −Et mer rettferdig pensjonssystem −Opptjeningsregler Et hovedmål er å få oss til å stå lenger i jobb Arbeids- og inkluderingsdepartementet har beskrevet pensjonsreformens mål som: Hvorfor pensjonsreform?

8 Hovedendringer fra Folketrygd −Alleårsregel for opptjening −Levealderjustering −Delingstall −Fleksibel pensjonering −Nøytralt uttak −Jobb og pensjon Hovedendringer Folketrygd

9 Hovedendringer (1) −Alleårsregel (ny opptjeningsmodell) −Alle yrkesaktive år skal telle like mye når pensjonen fastsettes −All opptjening inntil 75 år teller med (fra 13 år til 75 år) −Opptjening fra første krone og til inntekt opp til 7,1 G −Dette betyr at en av 6 lønnstakere ikke får opptjening på den øverste delen av inntekten sin 7,1 G = kr Hovedendringer Folketrygd

10 Hovedendringer (2) −Levealderjustering −Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder −Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået −Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år −Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år −Man skal kunne ta ut pensjon og jobbe videre parallelt uten avkortning −Pensjonen kan tas ut gradert (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Hovedendringer Folketrygd

11 Nye begreper (1) −Pensjonsbeholdning −Hvert år øker pensjonsbeholdningen din med 18,1% av lønnen. Pensjonsbeholdningen blir lønnsregulert med lønnsveksten (G) og utbetalt som pensjon i pensjonsalderen −Delingstall −Forventet levealder i levealdersjustering. Gjelder alderspensjon i ny folketrygd −Forholdstall −En gradvis innføring av forventet levetid i levealdersjustering. Begrep som gjelder alderspensjon som utbetales etter reglene i gammel folketrygd Hovedendringer Folketrygd

12 Nye begreper (2) −Fleksibel alderspensjon −Du kan ta ut pensjon mellom 62 og 75 år. Jo lenger du venter, desto høyere alderspensjon får du, men du får ikke med deg pengene i graven −Nøytral uttaksalder −Forventet nåverdi av din pensjon skal være uavhengig av uttaksalder −Pensjonsgrad −Du kan ta ut 20%, 40%, 60%, 80% eller 100% i pensjon −Pensjonsregulering −Pensjoner under opptjening reguleres med lønnsveksten (G-regulering) −Pensjoner under utbetaling reguleres med lønnsvekst minus 0,75% Hovedendringer Folketrygd

13 Hva vil gjelde og for hvem? Fødselsår f.o.m Dagens opptjeningsmodellXDelvis Ny opptjeningsmodellDelvisX Fleksibel pensjon fra årXXX LevealderjusteringXXX Fri kombinasjon av arbeid og pensjon XXX Ny regulering av løpende pensjon XXX DelingstallDelvisX ForholdstallXDelvis Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Hovedendringer Folketrygd

14 Ot.prp.111 Tabell 5.2 Anslag på forholdstall for årskullene ,3161,3201,3251,3301,3351, ,2531,2581,2621,2671,2721,2771, ,1901,1951,1991,2041,2081,2141,2201, ,1271,1321,1361,1411,1451,1511,1561,1621, ,0681,0731,0781,0831,0881,0931,0991,1051, ,0101,0151,0201,0251,0301,0361,0421,0481, ,9470,9520,9570,9630,9680,9730,9790,9850,9910, ,8890,8950,9010,9060,9110,9170,9230,9280,9350, ,8330,8380,8440,8500,8550,8610,8670,8730,8790,885 Hovedendringer Folketrygd

15 Folketrygden Senere uttak vil øke pensjonen år67 år70 år ,320 = ,030 = ,861 = Forholdstall Gjelder opptjening etter dagens regelverk 62 år67 år70 år 1949-årskullet 78 %100 %120 % Hovedendringer Folketrygd

16 Ny modell for alderspensjon fra Folketrygden Pensjons- beholdning Delingstall (antatt gjenstående leveår) Årlig pensjon ”Avkastning” på pensjonsbeholdning (gjennomsnittlig lønnsvekst) 18,1 % av årlig inntekt Maks beregningsgrunnlag 7,1 G (kr x18,1%=kr ) Årlig pensjon: Pensjonsbeholdning : Delingstall Konklusjon: Den årlig pensjonen øker jo lenger en venter med å ta ut pensjon *Inntekt *Førstegangstjeneste *Mottak av dagpenger *Omsorgsarbeid Hovedendringer Folketrygd

17 Pensjonsbeholdning og årlig pensjon Pensjonsbeholdning ved 67 år: kr Delingstell for fødselsår 1963 ved 67 år:17,02 Årlig pensjon ( kr / 17,02 =): kr Hovedendringer Folketrygd

18 Konsekvens av fleksibel pensjonsalder Eksempel 1963-kullet AlderPensjons- beholdning DelingstallÅrlig pensjon 2010 kr I % av pensjon ved ,-20, ,-72 % ,-19, ,-77 % ,-19, ,-82 % ,-18, ,-88 % ,-17, ,-97 % ,-17, ,-100 % ,-16, ,-107 % ,-15, ,-114 % ,-14, ,-122 % ,-14, ,-131 % ,-13, ,-141 % ,-12, ,-151 % ,-12, ,-163 % ,-11, ,-176 % Lønn 6G fra ansettelse 27 år, lønnsvekst = G-vekst Delingstallene er foreløpige prognoser Hovedendringer Folketrygd

19 Hvor mye får du i pensjon? Ny alderspensjon fra folketrygden fordelt på uttaksalder, lønn og fødselsår *) F Ø D S E L S Å R Lønn Uttaksalder 62 F Ø D S E L S Å R Lønn Uttaksalder 67 F Ø D S E L S Å R Lønn Uttaksalder 70 ●Forutsetninger i modellen:  Opptjening fra 25 år, lønnen angir gjennomsnittet man har hatt i arbeidslivet ●Tjenestepensjon fra arbeidsgiver kommer i tillegg *) Beregnet ved hjelp av FNHs prognosemodell for ny alderspensjon fra Folketrygden Eksempler

20 Eksempel: Levealderjustering for Årskull67 år iNødvendig pensjonsalder år år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år Eksempler

21 Levealderjustering født etter 1963 Årskull67 år iNødvendig pensjonsalder år 1 måned år 2 måneder år 3 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år 11 måneder år år 1 måned år 2 måneder år 3 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder Eksempler

22 Pensjonsreformen på Du tjener opp pensjon årlig med 18,1 % av inntekten (opp til 7,1G = pt ca kr) 2.Du bygger deg opp en pensjonsbeholdning som løpende indeksreguleres 3.Du finner din årlige pensjon ved å dele beholdningen på gjenstående leveår i årskullet ditt når man går av – ved hjelp av delingstall Eksempel: Pensjonsbeholdning ved 67 år:kr Delingstall ved 67 år:17,0 Årlig pensjon: kr /17,0 =kr Oppsummering

23 Avtalefestet pensjon (AFP) Privat sektor

24 Alderspensjon fra folketrygden 62 år Avtalefestet førtidspensjon - AFP Dagens AFP-ordning Ny AFP AFP er en tidligpensjonsordning AFP betales ut mellom 62 og 67 år Folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år Arbeidsinntekt max kr pr. år AFP er en tilleggspensjonsordning Livsvarig utbetaling Høyere utbetaling fra år Kan fritt kombineres med pensjon fra folketrygden og arbeid Alle som fyller kravene får AFP Lønn 62 år 67 år 72 år livslang 67 år 72 år livslang AFP Alderspensjon fra folketrygden Tjenestepensjon AFP Tjenestepensjon Illustrasjon Tjenestepensjon? Hovedendringer AFP

25 Fakta om ny AFP −Opptjening av pensjonsrettighet −0,314% av inntekt opptil 7,1G −Livsvarig pensjonstillegg −Høyere fra år, gitt tilstrekkelig opptjening −Øker ved senere uttak −Kan fritt kombineres med alderspensjon fra folketrygden Hvem får ny AFP? −Født før 1948: Dagens AFP −Også hvis de velger å ta ut AFP etter 2010 −Født 1948 eller senere: Ny AFP −Må være ansatt i bedrift som er med i AFP-ordningen −Den ansatte må ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene Ytelse fra arbeidsgiver Ytelse fra staten AFP Kompensasjonstillegg for årskullene ’48-’62, finansiert av staten ++= Hovedendringer AFP

26 Ny AFP - privat sektor AFP beholdning Delingstall Pensjon ”Avkastning” AFP beholdning 0,314 % av akk pensjonsgivende inntekt Maks beregningsgrunnlag 7,1 G (”ferdig innbetalt” ved 62 år) Årlig AFP-pensjon: AFP-beholdning : Delingstall Konklusjon: Den årlig AFP- pensjonen øker jo lenger en venter med å ta ut pensjon Hovedendringer AFP

27 Forutsetning for å få AFP (1) −Må være yrkesaktiv på uttakstidspunkt og arbeide i bedrift med rett til AFP. Du kan søke fra du fyller 62 år, men du må søke innen du går av med pensjon eller slutter. −Medlemskap i AFP-ordningen −Må være ansatt i en bedrift med rett til AFP i 7 av de 9 siste år før fylte 62 år −Bedriften man er ansatt i må ha vært tilknyttet AFP-ordningen i samme antall år −Overgangsregler for aldersgruppen 1944 til 1954 −Må søke om AP fra Folketrygden (minst 20%) samtidig med uttak fra AFP −Kan senere redusere / stopp AP fra Folketrygd Hovedendringer AFP

28 Forutsetning for å få AFP (2) −Ikke mulig med gradering av AFP −Krav om at AFP + AP fra Folketrygden ved 67 år minst tilsvarer garantipensjonen (2 G) for å få rett til AFP før 67 år −Tjener løpende opp AFP, men ingen rettighet. Avgjørende hvor du jobber på uttakstidspunktet Hovedendringer AFP

29 Eksempel Eksempel på beregning av pensjon fra NAV for en 62-åring i 2011: Alderspensjon (beregnet etter ”gammel” Folketrygd) AFP påslag ( beregnes etter 0,314 % av akkumulert inntekt) Kr (AFP-tillegg fram til 67 år) Kr ( kompensasjon for en som er født i 1949) Sum = pensjon I tillegg kommer vanlig lønn dersom vedkommende ønsker å jobbe videre Eventuelt også tjenestepensjon fra Skanska Eksempler AFP

30 Eksempel på alderspensjon for ulike årskull, lønn kroner Pensjoneringsalder Folketrygddelen AFP 37 % 10 % 49 % 14 % 35 % 9 % 48 % 12 % 33 % 7 % 47 % 10 % 31 % 7 % 44 % 10 % Sum47 %64 %43 %61 %40 %57 %38 %53 % Gammel folketrygd51 % I tillegg kommer kroner før fylte 67 i ny AFP Eksempler AFP

31 Tjenestepensjon Skanska Norge Konsernpensjonskasse

32 Forslag til endringer i Lov om Foretakspensjon Tjenestepensjoner −Tjenestepensjonene tilpasses til pensjonsreformen −Fleksibel pensjonsalder 62 – 75 år −Pensjon og arbeid side om side −Ytelsene omregnes til alderen på uttakstidspunket basert på premiereserven på dette tidspunktet −Endringene trer i kraft −Overgangsordning: Senest med virkning fra

33 Tidlig tjenestepensjon: Konsekvenser Tjenestepensjoner −Redusert årlig pensjon ved tidlig pensjon −Årlig utbetaling ved 62 år blir ca 35-45% lavere enn ved 67 år −Årsak: −Lengre periode å fordele den samlede pensjonen over −Manglende opptjening i 5 år (fra 62 år til 67 år)

34 Uttak av alderspensjon Oppsatt pensjon på kroner ved 67 år og innmeldt i alder 35 år – hvilke konsekvenser får 100 % uttak før 67 år og ingen videre opptjening?

35 Hvor finnes god informasjon: Internett er det beste alternativ, og gjør det mulig på en enkel måte å beregne total pensjon/AFP Start med Her finnes linker til −www.norskpensjon.no – finn pensjon fra Skanska/tidligere private arbeidsgivere.www.norskpensjon.no Gå deretter til −www.nav.no ogwww.nav.no −www.deterdinpensjon.nowww.deterdinpensjon.no


Laste ned ppt "Pensjonsreform 2011. Disposisjon 1.Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 −Hvorfor pensjonsreform nå? −Hovedendringer −Pensjonsreformen i praksis −Eksempler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google