Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Bjerke Avdeling Universell utforming Bydelens strategiske plan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Bjerke Avdeling Universell utforming Bydelens strategiske plan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Bjerke Avdeling Universell utforming Bydelens strategiske plan

2 Arbeidsgruppe Stab plan fikk i oppdrag av bydelsdirektøren å nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe som koordinerer arbeidet med strategisk plan for universell utforming i bydelen. Arbeidsgruppa består av Prosjektkoordinator Elisabeth Magnus Bygg og tømrermester Eivind Pedersen, konsulent Stab fag Arkitekt Sidsel Andersen, Stab plan Ergoterapeut Ida Olsen Weydahl Personal og informasjonskonsulent Ruth Inger Braanaas Rådet for funksjonshemmede, Arild Hovslien

3 Bakgrunn Oslo bystyre vedtok Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming den 22.4.2009, jfr. byrådssak 196 av 16.10.2008. ”Den overordnede målsettingen med universell utforming er at alle kommunens virksomheter skal ha en egen strategi for universell utforming.”

4 Aktuelt for alle!

5 Virksomhetene, herunder bydelene, skal Innen ett år etter bystyrets vedtak utarbeide egen strategi for universell utforming, med mål og tiltak. Planene skal omfatte –tjenesten /aktiviteten –forholdet til kundene/-publikum –egne lokaler/arbeidsplass.

6 Hva er universell utforming? Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forhold slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Definisjonen av universell utforming gitt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (vedtatt 10.06.2008) § 9 andre ledd

7 Ingen ”ideelle” mennesker…

8 Syv prinsipper for universell utforming Det er utviklet syv prinsipper for universell utforming som viser hvilke funksjons- og ytelseskrav som produkter, byggverk og løsninger må tilfredsstille for å være gode i bruk for personer med ulike forutsetninger.

9 De syv prinsippene: Like muligheter for bruk Fleksibel i bruk Enkel og intuitiv bruk Forståelig informasjon Toleranse for feil Lav fysisk anstrengelse Størrelse og plass for tilgang og bruk

10 De mest berørte grupper bevegelseshemmede synshemmede hørselshemmede orienteringshemmede miljøhemmede lese- og skrivehemmede utviklingshemmede psykisk syke

11 Taktil merking

12 Ledelinjer

13 Kontrastfarger, rampe, trinnmarkering

14 Utfordringer Gamle bygg Klima Er tilgjengelighet for alle alltid gunstig? Ulike utleiere (private, offentlig) for virksomhetene

15

16

17

18 Lovverk Norge universelt utformet 2025 FN - konvensjon Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Plan og bygningsloven, TEK 10 Lov om offentlige anskaffelser Arbeidsmiljøloven …og flere

19 Plan og bygningsloven § 1-1. Formål Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

20 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Trådte i kraft den 1. januar 2009 § 1: ”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering pga. nedsatt funksjonsevne”. Loven skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet og – nemnda, jfr.

21 Lov om offentlige anskaffelser Revidert lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt den 30. juni 2006 og trådte i kraft den 1. januar 2007. I lovens § 6 Livssykluskostnader, universell utforming og miljø heter det at: ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.”

22 Kartlegging og handlingsplan Virksomhetene skal foreta kartlegging av status for universell utforming som grunnlag for utarbeiding av handlingsplaner innen ett år etter at strategisk plan er vedtatt. Handlingsplanene som lages etter registrering bør ha en gjennomføringsramme på fem til ti år.

23 Rapportering Virksomhetene skal rapportere status for arbeidet med universell utforming og om gjennomførte tiltak.

24 Arbeidsgruppas oppgaver Utforming av kartleggingsskjema som omfatter egen virksomhet innvendig, tilhørende uteområder og adkomst. Gjennomføre kartleggings prosess; mini- kurs og utsendelse av skjema. Utforme overordnet strategi for bydelens virksomheter på basis av analyse av innhentet informasjon.

25 Et typisk eksempel

26 Rampe versus terreng

27 Inngangspartier

28 Fremdrift Obligatorisk minikurs i utfylling av kartleggingsskjema onsdag 12. jan kl. 9-11.30 eller tirsdag 25. januar 12.30-15.00 – alle virksomheter sender en representant. Utsendelse av skjema 25. januar og frist til fredag 11. februar. Kartleggingen oppsummeres Strategi utformes Behandling i bydelens organer

29 Innsendelse Kartleggingsskjemaet for universell utforming skal utfylles elektronisk. Alle tjenestestedene skal sende utfylte skjemaer til sin resultatsjef, som sender skjemaene samlet videre til koordinator for universell utforming, Elisabeth Magnus: elisabeth.magnus@bbj.oslo.kommune.noelisabeth.magnus@bbj.oslo.kommune.no Fristen for å sende inn ferdig utfylt skjema er fredag 11. februar! Ved spørsmål, kontakt Elisabeth Magnus, Stab Plan tlf: 41 677 109. Ved problemer med utfylling av skjema, kontakt konsulent Eivind Pedersen, Stab Fag tlf: 900 90 785


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Bjerke Avdeling Universell utforming Bydelens strategiske plan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google