Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernpanelet 21.01.2011 Gunnar Toresen, NOBO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernpanelet 21.01.2011 Gunnar Toresen, NOBO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernpanelet 21.01.2011 Gunnar Toresen, NOBO

2 Norsk barnevernlederorganisasjon Etablert april 2010 Styret representerer alle regionene, inkl Oslo Talerør for kommunebarnevernets interesser Foreløpig ca 100 kommuner eller interkommunale tjenester som medlemmer Handlingsplan – Ressurser til kommunene – Tiltaksapparatet i barnevernet – Forholdet til Bufetat

3 6 problemstillinger 1.Barnevernets mandat 2.Behov for endringer i lovverket? 3.Ressurser i barnevernet 4.Strukturelle utfordringer 5.Kvaliteten i tiltaksapparatet 6.Kompetanseutfordringen

4 Hva skal være barnevernets mandat? Stor vekst i antall barnevernstilfeller siste tiår Forskningen rundt velferdsbarnevernet Skal barnevernet være en hjelpetjeneste for barn eller ha fokus på omsorgssvikt? Barnevernets rolle i forebygging Grensesnitt mot andre tjenester – Barnefattigdom – Barn/unge med psykiske helseproblemer – Den flerkulturelle utfordringen – ”Det ytre barnevernet”

5 Bør lovverket endres? Barns rett til forutsigbar og trygg oppvekst må gå foran det biologiske prinsipp – utvikling mht terskler for tilbakeføring og samværsfastsetting – Adopsjon i stedet for langtidsplassering? Barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep – hvor går grensene? Foreldre som flytter over kommunegrensene – behov for klarere ansvarsplassering

6 Ressursutfordringen Manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser i kommunene er dokumentert Øremerking - 0pptrappingsplan? Kostnadseksplosjon på barneverntiltakene, særlig fosterhjemsutgiftene De ”sammensatte” barna - kasteballer Ressursfordeling mellom stat og kommune – noen tankekors

7 Den strukturelle utfordringen ny rollefordeling? Kommunestrukturen – Ressurser – Kompetanse – Nærhet/avstand Trenger vi Bufetat? – Størrelsen på fagfeltet – Er kvaliteten blitt 70% bedre? De små kommunene – Gir Bufetat et likeverdig tilbud til alle innbyggere? – Oppgavefordelingen i lov og praksis – Spesialisthelsetjeneste og samhandlingsreform

8 Kvaliteten i tiltaksapparatet Myndighetene må legge til rette for at kommunene kan ivareta de hjemmebaserte tiltakene. Hva er gode hjelpetiltak i barnevernet? Det er behov for en gjennomgang av fosterhjemspolitikken og ansvaret bør ligge nærmere kommunene Økonomisk innsparing skjult som retorikk har ført til kvalitetsreduksjon i institusjonene

9 Kompetansekrav i barnevernet Gjenspeiles de økte krav til barnevernet i utvikling av grunnutdanningen? (Befring) Fokus på videre- og etterutdanning – Behov for stimuleringsordninger – Kompetanseløft innen familievold – Kvello-bevegelsen – en grasrotbevegelse Kampen om arbeidskraften – kommunene taper Statlige kompetanseløft har begrenset effekt

10 Barnevernet ved et veiskille? Barnevernets mandat Barnevern som reell prioritering Barnevern som kommunal eller statlig tjeneste?

11 Hva er viktigst for de utsatte barna? Å bli sett i tide At hjelpeinstansene samarbeider til det beste for barna og ikke spiller svarteper At de tiltakene som settes inn er gode, målrettede og endrer barnets situasjon At barnets behov veier tyngst hvis det oppstår interessekonflikter At de som trenger det får hjelp så lenge de trenger det


Laste ned ppt "Barnevernpanelet 21.01.2011 Gunnar Toresen, NOBO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google