Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER I BARNEVERNET Av Tonje Gundersen, Gunhild R. Farstad, Anne Solberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER I BARNEVERNET Av Tonje Gundersen, Gunhild R. Farstad, Anne Solberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER I BARNEVERNET Av Tonje Gundersen, Gunhild R. Farstad, Anne Solberg

2 Hva vet vi • Antall barn og unge i barnevernet 2010 –49 800 mottok tiltak fra barnevernet –13 727 nye med barnevernstiltak –147 ”barnet er funksjonshemmet” • Forekomst funksjonshemmede i barnevernet? –11 % er innvilget hjelpe- og/eller grunnstønad, mot 4 % i øvrig barnebefolkning –Storbritannia 25% –USA 50-80 % av fosterhjemsbarn –Danmark, flere med adferdsproblemer i barnevernet enn øvrig barnebefolkning

3 Årsak til de høye tallene kan ha sammenheng med hvordan man definerer funksjonshemning • Kroniske tilstander (USA): –Fedme, astma, bronkitt, syn- og hørselsproblemer, feilernæring, fysiske skader, følelsesmessige problemer, adferds og tilpasningsproblemer • Underrapportering? –Terskelen for å rapportere er høyere når barnet har en funksjonsnedsettelse –Barneverns ansatte ”forstår” foreldrenes slit

4 En kvalitativ intervjustudie 28 Kvalitativ intervjuer • Unge voksne ned erfaring fra barnevernet • Saksbehandlere og andre ansatte i barnevernet • Fosterforeldre

5 Problemstillinger –Hvilken erfaring har barnevernsansatte med barn med funksjonsnedsettelser? Hvilke utfordringer og muligheter ser de i forhold til å ivareta disse barna på en best mulig måte? –Hvilke utfordringer opplever fosterforeldre når det gjelder å ha omsorg for et barn med funksjonsnedsettelser? –Hva synes barnevernsbarn selv om det å være under barnevernets omsorg? –Innebærer erfaring med begge omstendigheter en dobbel marginalisering? Eller kan det innebære noen fordeler for barn og unge med funksjonsnedsettelser at barnevernet blir involvert? –Hvilke faktorer synes å være viktige for å få til gode samhandling mellom ulike parter som er involvert i saker som angår barn/unge med funksjonsnedsettelser?

6 Funksjonsnedsettelse og funksjonshemmende forhold • Funksjonsnedsettelse referer til trekk ved den enkelte, som tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en psykisk, fysiologisk eller biologisk funksjon. • Funksjonshemning viser til hvordan en persons praktiske livsførsel er vesentlig begrenset på grunn av funksjonshemmende forhold i omgivelsene. • Funksjonshemmende forhold er gapet mellom den enkeltes forutsetninger og de krav samfunnet stiller til funksjon.

7 Relasjonell og kontekstuell • Funksjonshemning skapes i relasjonen mellom mennesker og mellom mennesker og omgivelsene • Kontekst avgjør om funksjonsnedsettelsen blir opplevd som en hemning • Funksjonshemning forstås ulike innenfor ulike sosiale systemer og posisjoner

8 Omsorgssvikt Foreldre eller den som har omsorg for barnet utsetter det for psykiske og/eller fysiske overgrep, eller forsømmer det så alvorlig at barnets fysiske og/ eller psykiske helse og utvikling er i fare (Killén) –Vanskjøtsel –Fysiske overgrep –Psykiske overgrep –Seksuelle overgrep –Å være vitne til vold i hjemmet

9 Lovregulering • Barnevernsloven Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp til rett tid, og bidra til at de får trygge oppvekstforhold • Sosialtjenesteloven (Helsetjenesteloven og Opplæringsloven m.f.) • De sosiale tjenester skal omfatte –Tjenester., –Hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv. –Rett til individuell plan –Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver. • Tvisteløsningsnemda

10 Saksbehandlere • Sorteringsarbeid 1: er det en barnevernssak? –Omsorgssvikt eller adferdsvansker eller sviktende sosiale tjenester? • Sorteringsarbeid 2: hvem har hvilket ansvar? –Helse- og sosialtjenesten, kommunalt barnevernet, statlig barnevern? «Det blir en dragkamp hvor man sitter på hver sin tue med en slunken pengesekk. Pengene står ikke i stil med behovet.»

11 Utfordringer: holdninger/forståelse • Funksjonshemming, Å synes synd på foreldrene Utfordringen når de (barna) er funksjonshemmede er at det blir et stort fokus på hvor krevende de er for foreldrene, og så blir de (barna) litt borte. Det er krevende når man skal undersøke omomsorgsevnen er god for et funksjonshemmet barn. Det blir fort at man tenker: Hvordan skal noen klare dette, dette barnet er jo så krevende. (saksbehandler, kommunalt barnevern)

12 • Fosterforeldrene: motsetningsfylte og uforenelige krav –Ressurssterke «en enorm lyst til å jobbe med barn som utvikler seg sakte». –Ikke profesjonelle –Vanskelig å finne fosterhjem –Vanskelig å bli glad i barn med funksjonsnedsettelse «Siden barnet har kommet dit så tidlig så har de (fosterforeldrene) jo blitt glad i det».

13 Fosterforeldrene • Ressurssterke • Stiller krav både til kommunale tjenester og barnevernet • De blir ”profesjonelle” (betalt og advokater) • Forventer at barnevernet viser engasjement for dem og barna Dalende fornøydhetskurve

14 Endring over tid (styrt nedtrapping) • Oppfølgingen fra barnevernet blir mindre –Brutte forventninger –Diskrepans mellom fosterforeldrene og barnevernets forståelse av barnet/ungdommens behov • Fosterhjemsavtalen ønskes reforhandlet –Barnas behov endres, men forsvinner ikke –Hva skyldes funksjonsnedsettelse og hva skyldes omsorgssvikt – la oss fordele ansvaret etter %

15 Barnevernsbarna, en byrde både foreldre og samfunnet • Omsorgsovertakelsen –Funksjonshemming årsak til omsorgssvikt –Barnevernet ”ansvarliggjør” barnets utfordringer • Institusjonsopphold –Manglende dobbeltkompetanse • Fosterhjem –Å bli sett og likt for dem man er • Utdannelse –Lave forventninger både til barnevernsbarn og funksjonshemmede (dobbel marginalisering) –Liten forståelse for deres særegne behov

16 Hovedfunn • Ansvarsfordeling mellom etater følger pengene. –Vanskeliggjøre samarbeidsklima mellom • saksbehandlere og ansatte i ulike statlige og kommunale virksomheter • Fosterforeldre og saksbehandlere / barnevernet • Mellom ungdom og barnevernet • Manglene ”forståelse” for betydningen av dobbeltkompetansen

17 TAKK! Nedlasting av NOVA rapporten 17/11 ”Ansvarsdeling til barns beste?” Kan gjøres på: WWW.NOVA.NO


Laste ned ppt "BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER I BARNEVERNET Av Tonje Gundersen, Gunhild R. Farstad, Anne Solberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google