Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tre scenarier for Rollag og Flesberg kommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tre scenarier for Rollag og Flesberg kommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tre scenarier for Rollag og Flesberg kommuner
Numedal fram mot 2020 Tre scenarier for Rollag og Flesberg kommuner

2 Hvordan kan vi vite noe om framtiden?

3 Drivkrefter Terrorfare BTV Statlig styring EU Miljø Høyhastighetsbane
Oljeprisen Globalisering Identitet Skolestruktur Kvinneunderskudd WTO Arbeidsplasser Flere hytter Kongsbergindustrien Vern av Trillemarka Terrorfare BTV

4 Relativ sikre utviklingstrekk mot 2020:
Innbyggerne Kvalitetsbevisste brukere og innbyggere med kunnskap om sine rettigheter Krav om individuelt tilpassede tjenester Flere unge eldre Mer fritid og økt privat kjøpekraft Fokus på natur, miljø og etikk

5 Relativ sikre utviklingstrekk mot 2020:
Demografi Økende andel/antall eldre Nye familiemønster Samferdsel Gode samferdselsløsninger vil fortsatt være viktig Mentalt og fysisk stadig kortere vei til Kongsberg, Drammen og Oslo med økt pendling Økt digitalisering av samfunnsliv, næringsliv og hjem Bredbånd til alle IKT-løsninger blir enda viktigere for flere

6 Relativ sikre utviklingstrekk mot 2020:
Endringer i forvaltningsstruktur Kommunestruktur Region/fylkesstruktur Statlige myndigheter enda fjernere? Flere med høyere utdanning Kamp om arbeidskraften Arbeidsvandring Mer utsatt for endringer i nasjonal og internasjonal politikk Globalisering (EU, WTO) Terrorfare

7 Relativ sikre utviklingstrekk mot 2020:
Næringsliv Kongsbergindustrien er fortsatt svært viktig for Numedal Stadig færre sysselsatte i primærnæringene Mangel på håndverkere Arbeidsplasser for ungdom med høyskoleutdanning Miljø Økt fokus på miljø Fortsatt sterke verneinteresser Fokus på energi- og klimautfordringene

8 BEFOLKNINGS UTVIKLING
NÆRINGSUTVIKLING/ SYSSELSETTING LITE NYSKAPNING STOR NYSKAPNING BEFOLKNINGS UTVIKLING 7000 3000 NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM PENDLERDALEN KOMMUNAL IDENTITET SVAK STERK MØRKETS DAL

9 Numedal 2020 PENDLERDALEN Mulige framtider NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM
MØRKETS DAL

10 MØRKETS DAL

11 GENERELT MØRKETS DAL ”Mørkets dal” er et framtidsbilde preget av stagnasjon og fraflytting Ungdom flytter ut fra dalen for å ta utdanning og flytter ikke tilbake På grunn av svake bomiljøer, dårlige kommunale tjenester og dårlige samferdselsløsninger flytter folk ut av Numedal De som blir igjen har levebrødet i offentlig sektor og primærnæringene De eldre som er igjen får gode tjenester som er høyt prioritert av kommunene, men lite til ungdommen Et høyhastighetstog farer gjennom dalen uten stopp. Veiene brukes mest til gjennomreise til andre destinasjoner

12 RAMMER MØRKETS DAL Vårt område og kommunetype er ikke prioritert fordi man har vært nødt til å prioritere storbyene Staten styrer kommunene sterkt gjennom rettighetslovgivning og velferdssjekker Struktur Dagens kommunestruktur består Kongsbergregionen ble ingen suksess for Rollag og Flesberg, og de har trukket seg ut av det regionale samarbeidet.

13 KOMMUNALE FUNKSJONER MØRKETS DAL Kommunene i Numedal er tjeneste-produsent av statlige standarder Det er innført frie brukervalg etter same modell som sykehusene innførte i 2003 Pengene følger brukerne og alle får velferdssjekker frå Folketrygden. De eldre bruker velferdsjekkene og rettighetene i Numedal. Resten bruker dem i stor grad andre steder

14 INNBYGGERNE Demografien er i endring:
MØRKETS DAL Demografien er i endring: Det blir stadig flere eldre. Færre arbeidsaktive. Veggli og Blefjell blir et attraktivt 60+ område. ”Alternativ kompetanse” flytter ut av dalen. Kultur og naturopplevelser er stadig viktigere for de som er igjen Lokalpolitikken får fokus på eldre-omsorg og ”det gode liv”

15 NÆRINGSLIV MØRKETS DAL Næringslivet i dalen har utviklet seg lite siden tusenårsskiftet: Landbruket og treforedling driver på tradisjonelt vis, men sliter med stadig lavere lønnsomhet. Noen har jobb utenfor kommunene etter at KA og Numedal Bruk ble lagt ned. Mange lever på trygd Stadig flere underskuddsbedrifter som sliter – flere har gitt opp Fortsatt mange hytter, men vi får ikke tatt ut verdiskapingen Dårligere med løypekjøring og andre fellesgoder Hyttene er i et ”lavprisområde” på grunn av manglende servicetilbud Mangler dyktige håndverkere i kommunene

16 BEFOLKNINGS UTVIKLING
NÆRINGSUTVIKLING/ SYSSELSETTING LITE NYSKAPNING STOR NYSKAPNING BEFOLKNINGS UTVIKLING 7000 3000 NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM PENDLERDALEN KOMMUNAL IDENTITET SVAK STERK MØRKETS DAL

17 PENDLERDALEN Kongsberg forstad Pendlerdalen

18 GENERELT ”Pendlerdalen” er preget av stor mobilitet blant innbyggerne:
Man forflytter seg stadig lenger for å jobbe Kongsbergregionen er det viktigste arbeidsmarkedet, men en god del pendler også til Ringerike, Hallingdal, Drammen og Oslo Numedal er en typisk bo-region med trygge og gode oppvekstmiljø og fritidstilbud Det er få arbeidsplasser i privat sektor i Numedal, men mange offentlige Kommunene i regionen samhandler tett og har mange felles funksjoner

19 KOMMUNAL IDENTITET Kongsberg forstad Pendlerdalen
Tyngden i boligutvikling skjer mellom Svene – Kongsberg som en følge av arbeidsmarkedsutviklingen i Drammen, Kongsberg og Kongsbergregionen for øvrig Innbyggernes holdninger og verdier i hovedtrekk: Manglende lokal og kommunal identitet Sterkt fokus på næringsliv alene, manglende fritidstilbud, for få som kan engasjere seg til å opprettholde lokale tilbud, dugnadsånden på vikende front, handelsnæringen orienterer seg bare mot hyttegjestene, generelt ønske om å bo i by, nyetableringer innenfor jakt, friluft, fiske og velvære ”Vi-bor-i-nærheten-av-Kongsberg-identitet” Differensiert boligbygging i dalen som følge av arbeidsmarkedsutviklingen i de andre kommunene rundt oss (i tillegg til Kongsberg) Innbyggernes holdninger og verdier i hovedtrekk: I pendlerdalen preges befolkningen av en mye større lokal identitet. ”Vi har aktivt valgt å bosette oss her” Vi bor i bygda/Numedal Pendlerdalen

20 STRUKTUR PENDLERDALEN Kommunene samhandler tett gjennom hele perioden, og de har i 2020 utviklet et tett integrert tjenestetilbud: Felles kommuneadministrasjon Fritt brukervalg innen de to kommunene på barnehage, skole og institusjonstjenester Felles IKT- systemer Mange av de mindre sentrale oppgavene er lagt inn i interkommunale selskaper

21 Servicesenter, barnehage, frivillighet, kultur, etc
STRUKTUR PENDLERDALEN Numedal kommune Ved Forvaltningsreformen i 2010 legger staten trykk på kommunesektoren for å få kommunene til å finne sammen i nye mer forpliktende regionale løsninger. Rollag og Flesberg velger å gå sammen i en kommune, men med to servicekommuner som skal ha ansvaret for servicesenter, barnehage, demokrati, frivillighet og kultur. N Teknisk, Sosial, Institusjonsdrift, Barnevern, Skatt, Næring, IKT, Plan, Videregående skole etc Servicesenter, barnehage, frivillighet, kultur, etc

22 KOMMUNALE FUNKSJONER PENDLERDALEN Kommunen yter gode basistjenester til befolkningen Skoler med bredt tilbud til elevene. Alle skolene tilbyr tilpasset opplæring Varm mat på skolene Landets beste på digital infrastruktur og læring Dette er muliggjort gjennom en strukturendring på skoleområdet. I 2020 er det en stor sentralskole i hver kommune, men under en felles ledelse. Det er fritt skolevalg mellom skolene. God, sikker og rask transport internt i dalen Ellers preges kommunene av: Gode helse- og omsorgstjenester Tilrettelagte tjenester på nett Gode barnehager Godt drikkevann

23 SAMFERDSEL Bredbånd til alle husstander
PENDLERDALEN Bredbånd til alle husstander God vegstandard som sikrer pendlere raske kommunikasjonslinjer mot viktig arbeidssentra Riksvei 134 og 40 går gjennom Kongsberg Riksvei 35 mot Riksvei 40 som turistvei gjennom Numedal Riksvei 40 Geilo – Larvik etablert som nasjonal turistvei Opprustet vei Tinn – Veggli (inkl. skitunnell?) Drammen havn - et nasjonalt logistikknutepunkt Transportkorridorene mellom regionene og byene er styrket Nettbuss, tilbringerbuss og henting satt i system Mange er ”digitale pendlere” Man bor hovedsakelig på sin ”bolig nr 2” på Blefjell eller Vegglifjell. Derifra jobber man 3 dager i uken, og de to andre tar man bussen inn til leiligheten i Oslo.

24 Gol – Rødberg-Veggli – Lampeland-Kongsberg-Drammen - Oslo
Gol – Veggli – Kongsberg/Torp – Drammen – Oslo - Gardermoen Gol – Rødberg-Veggli – Lampeland-Kongsberg-Drammen - Oslo Kongsberg Lampeland Veggli Rødberg Denne ruten er en ”KontorBuss”. Dette betyr at man inkludert i prisen får trådløsinternett-tilkobling, utskriftsmulighet, strøm, aviser og Kaffe/Te Gol Torp Tilbringerbuss – henting satt i system Flytog til Gardermoen fra Drammen Tilbringerbuss til Torp fra Kongsberg

25 KOMMUNAL IDENTITET PENDLERDALEN Innbyggerne har en sterk tilknytning til bygda si/kommunene sine som bosted. Kommunene er preget av: Høy bolyst Gode møteplasser Mangfoldig foreningsliv med gode arenaer Fellesskap - folk kjenner hverandre og bryr seg Innbyggerne er bevisste på at de vil bo i Rollag og Flesberg kommune Kommunene er sterke på identitet og kultur. De er bevisst sine forskjeller og dyrker hverandres styrker

26 INNBYGGERNE Innbyggerne lever ”Glokalt”.
PENDLERDALEN Innbyggerne lever ”Glokalt”. Det er i bygda vi bor, i regionsentra vi har vårt virke og i verden vi lever. ”Det er lenger til Trondheim enn til verden” Kongsberg Rollag

27 NÆRINGSLIV PENDLERDALEN Det er gode tider i Numedal. Det har vært en sterk vekst i antall hytter både på Blefjell og Veggli. ISS og Care er de største aktørene på tjenesteproduksjon til ”hyttefolket” og turistene. ”Problemet” for Numedal er at ingen ønsker å ta den risikoen det er å starte egen virksomhet. Det er enklere, tryggere og bedre betalt å pendle. Ingen andre regioner på Østlandet har så stor andel av sysselsettingen innenfor industrien som Kongsberg og Numedalskommunene

28 NÆRINGSLIV PENDLERDALEN Industrisamarbeidet Kongsberg, Drammen, Vestfold og Grenland har kommet godt i gang Teknologi- og kompetansemiljøet på Kongsberg med vekt på anvendt teknologi, innovasjon og nyskaping er videreutviklet Centre of Expertice på Kongsberg ble en suksess Det er etablert logistikksenter i Drammen

29 BEFOLKNINGS UTVIKLING
NÆRINGSUTVIKLING/ SYSSELSETTING LITE NYSKAPNING STOR NYSKAPNING BEFOLKNINGS UTVIKLING 7000 3000 NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM PENDLERDALEN KOMMUNAL IDENTITET SVAK STERK MØRKETS DAL

30 NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM

31 NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM GENERELT ”Kraftsentrum” er preget av innbyggere som har et sterkt forhold til Numedal som region De er opptatt av å skape gode trygge og gode bomiljøer Innbyggerne er positivt innstilt Det lokale næringsliv blomstrer Innbyggerne har entreprenørskapsånd og vilje til å satse på lokale næringspotensialer. Miljøhensyn og bærekraft er en forutsetning for næringsutviklingen i kommunene

32 NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM STATLIGE RAMMER Staten tilkjenner kommunesektoren utviklingsansvaret lokalt, og legger til rette for vekst i hele landet Rollag og Flesberg kommune er sammenslått til Nedre Numedal kommune Det er sammenheng i planverk i forhold til verneområder, landbruk, næringsliv, reise- og hytteliv, arealbruk og merkevarevarebygging Staten fører en distriktspolitikk som muliggjør vekst i bygdene. Nedre Numedal kommune utnytter dette potensialet maksimalt

33 KOMMUNAL IDENTITET Numedal
NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM KOMMUNAL IDENTITET Dette fremtidsbildet viser et dalføre med sterk regional identitet. Numedal er en viktig region i folks bevissthet Folketallet i har økt til 7000 i 2020 Slagordet er: ”Numedal – i hjerte av verden” Numedal

34 KOMMUNAL IDENTITET Innbyggernes holdninger og verdier Høy bolyst
NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM KOMMUNAL IDENTITET Innbyggernes holdninger og verdier Høy bolyst Eierforhold til kommunen Trivsel Nettverk Samhørighet/tilhørighet Mangfold Folkehelsekommunen Dugnadsånden blant befolkningen er høy, noe som medfører et rikt og aktivt kultur og foreningsliv

35 INNBYGGERNE Innbyggerne i Numedal preges av en positiv innstilling
NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM INNBYGGERNE Innbyggerne i Numedal preges av en positiv innstilling Kjerneverdiene til innbyggerne er: Gjestfrihet Romslighet Åpen for verden Kreativitet Positiv patriotisme og entusiasme for lokalsamfunnet Mange av hyttegjestene velger å melde flytting til kommunen Mange som aktivt velger å flytte til kommunen

36 DEMOGRAFISK UTVIKLING
NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM DEMOGRAFISK UTVIKLING Stadig flere av de unge velger å flytte hjem igjen etter endt utdanning, men også ”nye” innbyggere velger Numedal Særlig er veksten fra utenlandske borgere stor Mye av veksten skyldes at regionen i fellesskap greier å utvikle bolysten i distriktene samt at man har greid å skape attraktive arbeidsplasser Verdier som natur, frihet, og gode oppvekstmiljøer blir avgjørende

37 NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM NÆRINGSLIV Bioenergi som framtidsnæring Bioenergi, reiseliv og landbruk skal danne grunnlag for nye næringer og bosetting i distriktene. Det går fram av forslaget til tilleggsstrategier for næring og samferdsel i Regionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold. Kommunene er en aktiv tilrettelegger for lokalt og regionalt næringsliv Stadig nye nisje- og kvalitetsprodukter basert på tradisjonelle næringer for eksport ser dagens lys Veksten i Kongsberg industrien har skapt kompetansearbeidsplasser og vi har klart å ta vår andel Dalen har utiklet seg positivt som reiselivsområde. Det er strategiske allianser innen hotell, booking, overnatting og aktiviteter. Mange gjør det godt på å levere servicetjenester til våre besøkende

38 NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM KULTUR/FRITID Det lokale kultur- og fritidstilbudet i regionen blomster Trimtilbud Ungdomsklubb Kino Dansefestival Middelalderfestival og mjødfestival Uformelle møteplasser med servering Kjent for gode arenaer og møteplasser

39 Numedal 2020 PENDLERDALEN Mulige framtider Kongsberg forstad
NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM PENDLERDALEN Mulige framtider Kongsberg forstad MØRKETS DAL

40 Scenarier Kongsbergregionen 2015 Numedalskommuner
Grønn opplevelsesregion En nyskapingsregion Numedal: Et kraftsentrum Pendlerdalen Norges Florida Sove- og retrettsted for Oslo Global kunnskapsindustri Mørkets dal

41 Global kunnskapsindustri
Numedal 2020 En nyskapingsregion Grønn opplevelsesregion NUMEDAL - ET KRAFTSENTRUM PENDLERDALEN Mulige framtider Kongsberg forstad MØRKETS DAL Sove og retrettsted


Laste ned ppt "Tre scenarier for Rollag og Flesberg kommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google