Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CEDAW og de deltidsansatte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CEDAW og de deltidsansatte"— Utskrift av presentasjonen:

1 CEDAW og de deltidsansatte
Helga Aune

2 Deltidsarbeid – et kvinnefenomen
43 % av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid Avhengig av yrkesgruppe vil de som jobber deltid bestå av mellom 75 % og 90 % kvinner Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, d.v.s. kvinneyrker og mannsyrker

3 Hvorfor er deltidsarbeid et kvinnefenomen?
Grunnleggende samfunnsstrukturer Hvordan er samfunnet organisert? Kjønnsroller, fra vugge til grav Forventninger til hvordan gutter og jenter skal oppføre seg, valg av utdannelse, valg av jobb, valgt å bli minstepensjonist? Valg av kjønnsroller i familieliv: hvem tar permisjon for å passe barn? Hvem jobber deltid, hvem jobber full tid?

4 Hvor frie er våre valg? Ingen eksisterer i et vakuum Familie
Barnehage, skole og høyere utdanning Religioners syn på kjønnsroller NORMER, den ”gode mor” Organiseringen i arbeidslivet Skift/turnus - midlertidige ansettelser Helsevesenets norm om deltidsarbeid som normalen - tariffavtalene/likelønn

5 Hva med de som har levd sine liv etter kjønnssterotypiske mønstre?
Valgt kvinnetypiske yrker Lavtlønnsyrker Periodevis deltid eller/og hjemmeværende Minstepensjonistene Lovgivningen må ivareta og sikre likebehandling av kvinner og menn uavhengig av de kjønnssterotypiske valgene.

6 Hvordan endre de stereotypiske kjønnsrollene for fremtidige generasjoner?
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og deltidsarbeidet er symptomer på at de underliggende samfunnsstrukturer ikke reelt gir hvert enkelt individ mulighet til å foreta frie valg over egne liv uavhengig av kjønn.

7 De grunnleggende menneskerettslige prinsippene
Frihet Integritet Verdighet Ikke-diskriminering på grunn av kjønn På tvers av sosiologiske, kulturelle og religiøse samfunnsstrukturer

8 Likestillingsloven § 1: ”Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling”. § 1a: ”Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder”.

9 Fortalen til CEDAW Sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle økonomiske, sosiale og kulturelle, sivile og politiske rettigheter Oppmerksom på kvinnens viktige bidrag til familiens velferd, begge foreldres rolle i familien, oppfostringsansvaret for barn må deles mellom menn og kvinner og samfunnet for øvrig Oppmerksom på at den tradisjonelle manns- og kvinnerollen i samfunn og familie må endres for å oppnå full likestilling mellom menn og kvinner

10 Artikkel 5 – alle tiltak som er nødvendige:
a) for å endre menns og kvinners sosiale og kulturelle atferdsmønstre, med sikte på å avskaffe fordommer og hevdvunnen og all annen praksis som bygger på stereotype manns- og kvinneroller, eller på forestillingen om at et av kjønnene er det andre underlegent eller overlegent,

11 Artikkel 10 - utdanning Samme rett til utdanning Artikkel 11 - arbeid
Art. 10 c) avskaffe stereotype forestillinger om manns- og kvinneroller på alle nivåer i opplæringen Artikkel 11 - arbeid Alle tiltak som er nødvendige for å avskaffe diskriminering i arbeidslivet

12 Norges landrapporter Totalt 7 rapporter (1982-2005)
Rapport nr. 7 ( ) Art. 5 – prosjekter i utdanningssektoren om påvirkning av kjønnsroller også om mannsrollen og påvirkning av den ved lovgivning Art. 10 – barnehager underlagt undervisnings og forskningsdepartementet

13 Forts. Rapport nr. 7 Art. 10 forts. – statistikk for jenter og gutters utdanningsvalg Ledelsen ved alle skoler har ansvaret for å sikre at arbeidet for likestilling har høy prioritet Ulike prosjekter, eks ”Bevisst utdanningsvalg”

14 Rapport nr. 7 Artikkel 11 – statistikk på det kjønnsdelte arbeidsmarked Kvinnelige innvandrere har en sysselsettingsgrad på 51 %, ikke opplyst hvor mange av disse som er deltidsansatt Uønsket deltidsarbeid = undersysselsetting hos deltidsansatte Håndbok om virkemidler for å redusere uønsket deltid

15 Forts. rapport nr. 7 Funksjonshemmede Eldre kvinner
47% av menn med funksjonshemminger er sysselsatt, sammenlignet med bare 42 % av kvinnene Blant funksjonshemmede kvinner i arbeid er 60% deltidsansatt, mens av funksjonshemmede menn i arbeid er 23 % deltidsansatt Eldre kvinner

16 Rapport nr. 6 Art. 5 - så vidt nevnt
Art. 10 – redegjør for en rekke prosjekter Art. 11 – statistikk på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – deltidsarbeid og undersysselsetting

17 Rapport nr. 5 Deltidsarbeid særlig omtalt, pkt. 100
”The possibility of working part-time is of great importance for women`s participation in working life; because without this possibility many women would not work outside the home”.

18 Rapport nr. 5 forts. art. 11 Pkt likelønn: strukturelle forhold med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet ser ut til å bevare lønnsforskjellen mellom kvinner og menn Problemet med krav om 50 % stilling som vilkår for medlemskap i private tilleggspensjonsordninger

19 CEDAW-Kommiteens tilbakemeldinger til rapportene fra Norge
Rapport nr. 7 – pkt K. spør hvilke konkrete tiltak i tillegg til lovendringer som er iverksatt for å redusere undersysselsettingen blant deltidsansatte kvinner? Rapport nr. 5 og nr. 6 – pkt. 23 K. anbefaler iverksetting av ytterligere tiltak for å fjerne kulturelt forankrede stereotypiske holdninger

20 Prosess Identifisering av ”problem”områder Iverksetting av tiltak
Kontroll og sanksjonering

21 FORSLAG: Kopiere Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i arbeidslivet (internkontrollforskriften) tilpasset de krav som følger av CEDAW art. 5 Styrke Ombudets kontroll og sanksjonsmulighet


Laste ned ppt "CEDAW og de deltidsansatte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google