Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Problemstilling Frode Svartdal UtTø H-2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Problemstilling Frode Svartdal UtTø H-2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Problemstilling Frode Svartdal UtTø H-2007

2 Hva er en problemstilling?
Forskningsspørsmål Generelle & mer spesifikke EKSEMPLER Rosenhan (1972): ”If sanity and insanity exist, how shall we know them?” Har kognitiv atferdsterapi positiv effekt på behandling av tvangshandlinger? Har ART positiv effekt på atferdsproblemer? Er det forskjeller i læreres og foreldres vurdering av problematferd?

3 Problemstillinger Problemstillinger reises i innledningen
”Hovedhensikten med denne artikkelen er å undersøke om det er samsvar mellom foreldre og lærere i vurdering av elevers sosiale kompetanse og problematferd.” Problemstillinger reises også løpende i teksten, gjerne som presiseringer av en mer generell problemstilling ”… Vi vil derfor undersøke om det er slik at det er systematiske forskjeller mellom foreldre og lærere i vurdering av problematferd på subskalaene xxxx på CADBI.”

4 Problemstillinger Reis gjerne flere problemstillinger enn du besvarer (og begrunn hvilke du vil besvare) Ta utgangspunkt i problemstillinger Formuler spesifiserte problemstillinger løpende i teksten

5 Avgrensning Avgrens temaet! Hva er det mulig å skrive om?
Hva vil du faktisk skrive om? Begrunn avgrensning!

6 Avgrensning Problem! Hold deg innenfor temaet!

7 Andre tips

8 Andre tips Begrunn alle viktig valg HOVEDVALG MINDRE VALG
”Denne oppgaven omhandler … Dette temaet er viktig av flere grunner. Først og fremst …. Dessuten … I tillegg… ” MINDRE VALG ”I denne sammenheng vil jeg bare undersøke…”

9 Andre tips Gjennomfør en diskuterende stil
Ta utgangspunkt i problemstillinger Unngå referat uten problemstillinger ”Et sentralt spørsmål her er hvordan holdninger endres. Forskning har gitt ulike svar på dette. Festinger mente at holdninger…” Gi uttrykk for at du forstår at temaet er komplekst “En rekke studier har støttet … Samtidig finnes det studier som tyder på at …”

10 Andre tips Hold fokus på temaet
Det er lett å miste tråden. Minn deg selv – og leseren – på at du husker hva temaet er Dårlig: ”Et annet syn er …” Bedre: ”… Et annet syn på samspillet mellom arv og miljø er … ” [Dvs. minn leseren på hva spørsmålet er.]

11 Andre tips Skift perspektiv og nivå
Vær noen ganger generell, andre ganger mer konkret Beskriv gjerne en undersøkelse nokså detaljert (= konkret), men fortell oss også hva funnet er (= generelt)

12 Andre tips Impliser kunnskap
Det er umulig å fortelle alt du kan i en gitt oppgave, derfor impliser at du kan mer enn du kan vise Eksplisitt: ”Korrelasjon betyr at det er samvariasjon mellom hendelser. ….” Implisitt: ”Slike konklusjoner er basert på en observert korrelasjon mellom …. Konklusjonene er derfor usikre, …” Her definerer du et begrep Her bruker du begrepet, og tar for gitt at leser forstår

13 APA (American Psychological Association)
APA-krav til utforming Krav til struktur/form på oppgaven Krav til format på referanser I teksten refererer du til en kilde slik (Skinner, 1938), og denne må så oppgis i referanselisten Skinner, B.F. (1938). The behavior of organisms. NY: Appleton-Century. Nettside for APA:

14 Fusk, plagiat

15 Oppgaveløsning: Fusk og plagiat
Fusk i denne sammenheng kan være å levere en besvarelse som… du tidligere har brukt i forbindelse med en annen innlevering andre tidligere har brukt i forbindelse med en innlevering andre har skrevet for deg du har hentet fra Internett inneholder stoff som er kopiert fra en artikkel eller en bok siterer utstrakt fra andres arbeider uten å oppgi kilde

16 Oppgaveløsning: Fusk og plagiat
Ofte grensetilfeller Avskrift i mindre omfang (deler av en setning), lett omskriving av et avsnitt i en pensumbok Fusk eller umoden og uselvstendig behandling av fagstoff? Bruk av notater fra forelesning Fusk?

17 Oppgaveløsning: Fusk og plagiat
Hovedregel: Kilder du bruker, skal alltid oppgis Kildebruk innebærer at du siterer andres konklusjoner, argumenter, teoretiske fortolkninger, osv. Å unnlate å oppgi kilde (f.eks. ved å utgi et argument du har lest for å være ditt eget) vurderes som fusk Bruk av andres arbeider er grunnleggende i forskning All kildebruk skal oppgis ved referanse i teksten og kildehenvisning i referanselisten Sitert tekst kan stå i anførselstegn, eller man kan på annen måte vises hva referansen henspeiler på ”Et viktig argument som taler mot dette synet er at bla bla bla (Piaget, 1948)”. Her viser referansen direkte til argumentet


Laste ned ppt "Problemstilling Frode Svartdal UtTø H-2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google