Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan utforme den perfekte forskningsrapport Frode Svartdal UiTø Sept. 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan utforme den perfekte forskningsrapport Frode Svartdal UiTø Sept. 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan utforme den perfekte forskningsrapport Frode Svartdal UiTø Sept. 2007

2 Forskningsrapport  Empirisk  Egne data  Teoretisk  Bruker andres data og konklusjoner  Uansett:  Rapporten bør ha et format med en del nødvendige elementer

3 Nødvendige elementer i forskningsrapporten  Hva er…  TEMAET  PROBLEMSTILLINGEN  STATUS vedr. problemstillingen  Hva gjorde du for å finne SVAR  RESULTATER OG FUNN  Hva betyr dette funnet for STATUS

4 Nødvendige elementer i forskningsrapporten  TEMAET • Evaluering av ART  PROBLEMSTILLINGEN • Virker ART på denne målgruppen?  STATUS vedr. problemstillingen • Positiv forskning på en slik målgruppe er gjort i USA, men ikke i Norge. Her må man altså undersøke litteraturen for å finne ut hva som er gjort tidligere  Hva gjorde du for å finne SVAR • Metode: Eksperiment, ART-gruppe vs. kontrollgruppe. Test før og etter intervensjon  RESULTATENE • Signifikant lavere skårer på problematferd i ART-gruppen; høyere skårer for sosiale ferdigheter i ART-gruppen  FUNNET • Vår tolkning av resultatene er at ART virker  Hva betyr dette funnet for STATUS • Vi finner det samme som tidligere studier i USA, men mer forskning trengs…

5 Klassiske feil  Manglende eller diffus problemstilling •Symptomer: •Poengløs fremstilling, alt er like relevant •Fremstillingen “står i stampe” •Mye referat & gjengivelse, lite argumentasjon •Svak avgrensning av temaet

6 Klassiske feil  Svak avgrensning •Symptomer: •”Alt” skal med •Gjør ingen valg, bare skriver i vei •Fortellende, refererende stil

7 Klassiske feil  ”Rundt grøten” •Symptomer: •Lange omveier til poenget – må først si noe som egentlig ikke har noe med saken å gjøre •Omstendelig start – leseren glemmer hva som var utgangspunktet •Diffus – hva er egentlig temaet?

8 Klassiske feil  Den røde tråd mangler •Symptomer: •Vanskelig å lese sammenhengende •Brå overganger •Sier ikke viktige momenter eksplisitt (men sier kanskje noe som godt kan tas for gitt)

9 Klassiske feil  Blundere i fremstillingen •Eksempler: •Faglige blundere, særlig ille hvis feilen er grov, hvis samme feil gjentas, eller hvis feil forekommer på de første sidene •Feil i formatering, referanseteknikk, osv.

10 Klassiske feil  Unnlatelsesfeil •Eksempler: •Lite fagstoff, mange meninger •Åpenbart relevant stoff er ikke med

11 Klassiske +  God problemstilling •De innledende avsnitt/sider brukes til å bygge opp en klar problemstilling •Problemstillingen begrunnes •Problemstillingen oppleves som viktig og interesseant

12 Klassiske +  Diskusjon •Gode problemstillinger fører nærmest automatisk til diskusjon •Diskusjon røper vurderingsevne hos forfatteren •Diskusjon refelekterer en kompleks forståelse av temaet

13 Klassiske +  Varier fremstillingsformen •Konkret (undersøkelser) og abstrakt (teori) •Positiv (fremhev hva som taler for noe) og negativ (fremhev hva som taler mot noe) •Diskuterer et viktig begrep eller to, forutsett andre kjent (impliser gjerne forståelse ved korrekt bruk)

14 Klassiske +  Demonstrer forståelse •Eksempler: •Påpek implikasjoner av en teori (eks. hypoteser, konkrete følger) •Påpek implikasjoner av et funn (generalisering) •Påpek sammenhenger mellom teorier som ikke er åpenbare

15 Klassiske +  Sammenheng i fremstillingen •En hovedtanke per avsnitt •Bind sammen avsnitt ved å starte ett avsnitt med utgangspunkt i forrige •Gi oppsummeringer og konklusjoner underveis •Bruk overskrifter systematisk

16 Skriftlig fremstilling: ABC  Introduser temaet •Historisk •Forskningsmessig (empirisk) •Teoretisk •Anvendt •…

17 Skriftlig fremstilling: ABC  Avgrens temaet •Avgrensning er i praksis ALLTID nødvendig •Begrunn & forklar avgrensning •Velg DIN vri •“Jeg velger i denne sammenheng…” •“Fordi …., velger jeg å fokusere på …”

18 Skriftlig fremstilling: ABC  Spesifiser problemstillinger •Hva er forskningsspørsmålet? •Overordnet •Spesifikke

19 Problemstillinger  “If sanity and insanity exist, how shall we know them?” Rosenhan, D. On being sane in insane places, Science, Vol. 179 (Jan. 1973), 250-258.  “What happens to a person's private opinion if he is forced to do or say something contrary to that opinion?” Festinger, L. & Carlsmith, J.M (1958). Cognitive consequences of forced compliance. Journal of Abnormal and Social Psychology, 58, 203-210 Første avsnitt Første setning

20 Gjennomfør diskusjon  Presenter fagstoff i en kontekst av en problemstilling •Problemstilling  hva kan forskning si om dette? •Evidens for en antakelse; evidens mot denne antakelsen •Mye evidens: Velg et eksempel eller to som viser aktuelle posisjoner

21 Andre råd  Skill mellom viktig og perifert stoff  Impliser kunnskap •Si noe eksplisitt •Antyd annet implisitt  Skift nivåer •Sikker konklusjon – usikker konklisjon •Konkret – abstrakt  Unngå bastante formuleringer •“Alltid”, “det er bevist at”, …  Unngå for mye referat fra andre kilder •Etabler din egen struktur  Se ellers: http://www.sv.uit.no/seksjon/psyk/grf/oppgaveskr.html http://www.sv.uit.no/seksjon/psyk/grf/oppgaveskr.html

22 APA: Generell struktur på artikkel  Tema  Problemstilling(er)  Tidl. relevante studier  Metode  Resultater  Diskusjon  Referanseliste  Tabeller/figurer Tittel Sammendrag

23 APA  Tittel og sammendrag  Førsteinntrykket er viktig: Gjennom tittelen forteller du leseren hva temaet er og helst også hvilken problemstilling rapporten omhandler  Sammendraget er rapporten i kortversjon

24 APA DT: Journal-Article TI: Some evidence for heightened sexual attraction under conditions of high anxiety. AU: Dutton,-Donald-G.; Aron,-Arthur-P. AF: U British Columbia, Vancouver, Canada SO: Journal-of-Personality-and-Social-Psychology. 1974 Oct; Vol 30(4): 510-517 JN: Journal-of-Personality-and-Social-Psychology PY: 1974 LA: English AB: 85 male passersby were contacted either on a fear-arousing suspension bridge or a non-fear-arousing bridge by an attractive female interviewer who asked them to fill out questionnaires containing Thematic Apperception Test (TAT) pictures. Sexual content of stories written by Ss on the fear-arousing bridge and tendency of these Ss to attempt postexperimental contact with the interviewer were both significantly greater. No significant differences between bridges were obtained on either measure for Ss contacted by a male interviewer. A 2nd study using 34 males involved a similar field setting and attempted to clarify findings of Study 1. A 3rd study in a laboratory setting manipulated anticipated shock to 80 male undergraduates and an attractive female confederate independently. Anticipation of own shock but not anticipation of shock to confederate increased sexual imagery scores on the TAT and attraction to the confederate. (26 ref) ((c) 1997 APA/PsycINFO, all rights reserved)

25 APA  Innledning m/ problemstilling  Hva er eksisterende kunnskap innenfor feltet, relatert til spørsmålet?  Finnes det ikke allerede svar på det spørsmålet jeg vil besvare?  Hvorfor er det interessant å besvare dette spørsmålet?

26 APA  Metodedelen i en forskningsrapport er en beskrivelse av hvordan undersøkelsen konkret ble gjennomført  Deltakere (subjects) •Her beskrives utvalget  Apparatur, materiell •Beskrivelse av utstyr (eks. testmateriell)  Prosedyre •Den konkrete gjennomføring av undersøkelsen

27 APA  Resultatdelen er først og fremst en beskrivelse av hva du fant, og skal ikke inneholde fortolkninger, diskusjoner, osv.  Eksempel: Beskrivelse av alder, ansiennitet og lønn i et utvalg psykologer: •"Utvalget som hadde fylt ut skjemaet bestod av 76 kvinner og 57 menn. Gjennomsnittlig alder var 41,2 år (SD = 9.0). Utvalget hadde gjennomsnittlig 10,8 års ansiennitet (SD = 9,1) som psykolog. Dersom vi ser på psykologene i full stilling (N = 118), var gjennomsnittlig årslønn kr. 315 071.- (SD = 59 622.-)”.  Bruk tabeller og/eller figurer hvis nødvendig

28 APA  Diskusjonsdelen  Resultatene i resultatdelen må beskrives og tolkes •Eksempel: •Resultat: “Forsøkspersonene i høybelønningsgruppen hadde en gjennomsnittsskåre på 24,3 mens personene i lavbelønningsgruppen hadde en gjennomsnittsskåre på 11,1“ •Funn: “Personer som belønnes mye presterer bedre enn personer som belønnes lite".

29 APA  Diskusjonsdelen (2)  Funn må relateres til annen forskning •Eksempel: “Mens tidligere forskning (Duck, 1978) har vist at…, viser vår undersøkelse at dette først og fremst gjelder… Spesielt viste våre data at …”  Implikasjoner av funn (teoretisk, praktisk) påpekes •Eksempel, praktisk: “Våre funn innebærer at …”

30 APA  Referanser : Tidligere publikasjoner som brukes i din artikkel  I teksten •“Mens tidligere forskning (Duck, 1978) har vist at…, fant Rosenhan (1973) at…”  I referanselisten •Bok •Duck, D. (1978). Andeby i dag. Andeby: Smart Forlag. •Artikkel •Rosenhan, D. (1973). On being sane in insane places. Science, 179 (Jan. 1973), 250-258.

31 Forskningsartikkelen  Mer info: www.sv.uit.no/seksjon/psyk/frapport.htm www.sv.uit.no/seksjon/psyk/frapport.htm


Laste ned ppt "Hvordan utforme den perfekte forskningsrapport Frode Svartdal UiTø Sept. 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google