Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan utforme den perfekte forskningsrapport

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan utforme den perfekte forskningsrapport"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan utforme den perfekte forskningsrapport
Frode Svartdal UiTø Sept. 2007

2 Forskningsrapport Empirisk Teoretisk Uansett: Egne data
Bruker andres data og konklusjoner Uansett: Rapporten bør ha et format med en del nødvendige elementer

3 Nødvendige elementer i forskningsrapporten
Hva er… TEMAET PROBLEMSTILLINGEN STATUS vedr. problemstillingen Hva gjorde du for å finne SVAR RESULTATER OG FUNN Hva betyr dette funnet for STATUS

4 Nødvendige elementer i forskningsrapporten
TEMAET Evaluering av ART PROBLEMSTILLINGEN Virker ART på denne målgruppen? STATUS vedr. problemstillingen Positiv forskning på en slik målgruppe er gjort i USA, men ikke i Norge. Her må man altså undersøke litteraturen for å finne ut hva som er gjort tidligere Hva gjorde du for å finne SVAR Metode: Eksperiment, ART-gruppe vs. kontrollgruppe. Test før og etter intervensjon RESULTATENE Signifikant lavere skårer på problematferd i ART-gruppen; høyere skårer for sosiale ferdigheter i ART-gruppen FUNNET Vår tolkning av resultatene er at ART virker Hva betyr dette funnet for STATUS Vi finner det samme som tidligere studier i USA, men mer forskning trengs…

5 Klassiske feil Manglende eller diffus problemstilling Symptomer:
Poengløs fremstilling, alt er like relevant Fremstillingen “står i stampe” Mye referat & gjengivelse, lite argumentasjon Svak avgrensning av temaet

6 Klassiske feil Svak avgrensning Symptomer: ”Alt” skal med
Gjør ingen valg, bare skriver i vei Fortellende, refererende stil

7 Klassiske feil ”Rundt grøten” Symptomer:
Lange omveier til poenget – må først si noe som egentlig ikke har noe med saken å gjøre Omstendelig start – leseren glemmer hva som var utgangspunktet Diffus – hva er egentlig temaet?

8 Klassiske feil Den røde tråd mangler Symptomer:
Vanskelig å lese sammenhengende Brå overganger Sier ikke viktige momenter eksplisitt (men sier kanskje noe som godt kan tas for gitt)

9 Klassiske feil Blundere i fremstillingen Eksempler:
Faglige blundere, særlig ille hvis feilen er grov, hvis samme feil gjentas, eller hvis feil forekommer på de første sidene Feil i formatering, referanseteknikk, osv.

10 Klassiske feil Unnlatelsesfeil Eksempler:
Lite fagstoff, mange meninger Åpenbart relevant stoff er ikke med

11 Klassiske + God problemstilling
De innledende avsnitt/sider brukes til å bygge opp en klar problemstilling Problemstillingen begrunnes Problemstillingen oppleves som viktig og interesseant

12 Klassiske + Diskusjon Gode problemstillinger fører nærmest automatisk til diskusjon Diskusjon røper vurderingsevne hos forfatteren Diskusjon refelekterer en kompleks forståelse av temaet

13 Klassiske + Varier fremstillingsformen
Konkret (undersøkelser) og abstrakt (teori) Positiv (fremhev hva som taler for noe) og negativ (fremhev hva som taler mot noe) Diskuterer et viktig begrep eller to, forutsett andre kjent (impliser gjerne forståelse ved korrekt bruk)

14 Klassiske + Demonstrer forståelse Eksempler:
Påpek implikasjoner av en teori (eks. hypoteser, konkrete følger) Påpek implikasjoner av et funn (generalisering) Påpek sammenhenger mellom teorier som ikke er åpenbare

15 Klassiske + Sammenheng i fremstillingen En hovedtanke per avsnitt
Bind sammen avsnitt ved å starte ett avsnitt med utgangspunkt i forrige Gi oppsummeringer og konklusjoner underveis Bruk overskrifter systematisk

16 Skriftlig fremstilling: ABC
Introduser temaet Historisk Forskningsmessig (empirisk) Teoretisk Anvendt

17 Skriftlig fremstilling: ABC
Avgrens temaet Avgrensning er i praksis ALLTID nødvendig Begrunn & forklar avgrensning Velg DIN vri “Jeg velger i denne sammenheng…” “Fordi …., velger jeg å fokusere på …”

18 Skriftlig fremstilling: ABC
Spesifiser problemstillinger Hva er forskningsspørsmålet? Overordnet Spesifikke

19 Problemstillinger “If sanity and insanity exist, how shall we know them?” Rosenhan, D. On being sane in insane places, Science, Vol. 179 (Jan. 1973), “What happens to a person's private opinion if he is forced to do or say something contrary to that opinion?” Festinger, L. & Carlsmith, J.M (1958). Cognitive consequences of forced compliance. Journal of Abnormal and Social Psychology, 58, Første avsnitt Første setning

20 Gjennomfør diskusjon Presenter fagstoff i en kontekst av en problemstilling Problemstilling  hva kan forskning si om dette? Evidens for en antakelse; evidens mot denne antakelsen Mye evidens: Velg et eksempel eller to som viser aktuelle posisjoner

21 Andre råd Skill mellom viktig og perifert stoff Impliser kunnskap
Si noe eksplisitt Antyd annet implisitt Skift nivåer Sikker konklusjon – usikker konklisjon Konkret – abstrakt Unngå bastante formuleringer “Alltid”, “det er bevist at”, … Unngå for mye referat fra andre kilder Etabler din egen struktur Se ellers:

22 APA: Generell struktur på artikkel
Tema Problemstilling(er) Tidl. relevante studier Metode Resultater Diskusjon Referanseliste Tabeller/figurer Tittel Sammendrag

23 APA Tittel og sammendrag
Førsteinntrykket er viktig: Gjennom tittelen forteller du leseren hva temaet er og helst også hvilken problemstilling rapporten omhandler Sammendraget er rapporten i kortversjon

24 APA DT: Journal-Article TI: Some evidence for heightened sexual attraction under conditions of high anxiety. AU: Dutton,-Donald-G.; Aron,-Arthur-P. AF: U British Columbia, Vancouver, Canada SO: Journal-of-Personality-and-Social-Psychology Oct; Vol 30(4): JN: Journal-of-Personality-and-Social-Psychology PY: 1974 LA: English AB: 85 male passersby were contacted either on a fear-arousing suspension bridge or a non-fear-arousing bridge by an attractive female interviewer who asked them to fill out questionnaires containing Thematic Apperception Test (TAT) pictures. Sexual content of stories written by Ss on the fear-arousing bridge and tendency of these Ss to attempt postexperimental contact with the interviewer were both significantly greater. No significant differences between bridges were obtained on either measure for Ss contacted by a male interviewer. A 2nd study using 34 males involved a similar field setting and attempted to clarify findings of Study 1. A 3rd study in a laboratory setting manipulated anticipated shock to 80 male undergraduates and an attractive female confederate independently. Anticipation of own shock but not anticipation of shock to confederate increased sexual imagery scores on the TAT and attraction to the confederate. (26 ref) ((c) 1997 APA/PsycINFO, all rights reserved)

25 APA Innledning m/ problemstilling
Hva er eksisterende kunnskap innenfor feltet, relatert til spørsmålet? Finnes det ikke allerede svar på det spørsmålet jeg vil besvare? Hvorfor er det interessant å besvare dette spørsmålet?

26 APA Metodedelen i en forskningsrapport er en beskrivelse av hvordan undersøkelsen konkret ble gjennomført Deltakere (subjects) Her beskrives utvalget Apparatur, materiell Beskrivelse av utstyr (eks. testmateriell) Prosedyre Den konkrete gjennomføring av undersøkelsen

27 APA Resultatdelen er først og fremst en beskrivelse av hva du fant, og skal ikke inneholde fortolkninger, diskusjoner, osv. Eksempel: Beskrivelse av alder, ansiennitet og lønn i et utvalg psykologer: "Utvalget som hadde fylt ut skjemaet bestod av 76 kvinner og 57 menn. Gjennomsnittlig alder var 41,2 år (SD = 9.0). Utvalget hadde gjennomsnittlig 10,8 års ansiennitet (SD = 9,1) som psykolog. Dersom vi ser på psykologene i full stilling (N = 118), var gjennomsnittlig årslønn kr (SD = )”. Bruk tabeller og/eller figurer hvis nødvendig

28 APA Diskusjonsdelen Resultatene i resultatdelen må beskrives og tolkes
Eksempel: Resultat: “Forsøkspersonene i høybelønningsgruppen hadde en gjennomsnittsskåre på 24,3 mens personene i lavbelønningsgruppen hadde en gjennomsnittsskåre på 11,1“ Funn: “Personer som belønnes mye presterer bedre enn personer som belønnes lite".

29 APA Diskusjonsdelen (2) Funn må relateres til annen forskning
Eksempel: “Mens tidligere forskning (Duck, 1978) har vist at…, viser vår undersøkelse at dette først og fremst gjelder… Spesielt viste våre data at …” Implikasjoner av funn (teoretisk, praktisk) påpekes Eksempel, praktisk: “Våre funn innebærer at …”

30 APA Referanser: Tidligere publikasjoner som brukes i din artikkel
I teksten “Mens tidligere forskning (Duck, 1978) har vist at…, fant Rosenhan (1973) at…” I referanselisten Bok Duck, D. (1978). Andeby i dag. Andeby: Smart Forlag. Artikkel Rosenhan, D. (1973). On being sane in insane places. Science, 179 (Jan. 1973),

31 Forskningsartikkelen
Mer info:


Laste ned ppt "Hvordan utforme den perfekte forskningsrapport"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google