Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultater etter KBLs opplæring i husleieloven og forvaltningsloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultater etter KBLs opplæring i husleieloven og forvaltningsloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultater etter KBLs opplæring i husleieloven og forvaltningsloven
Alternative title slide. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels

2 kort om bakgrunnen I perioden har KBL gjennomført kurs om husleieloven og forvaltningsloven Overordnede mål: behandling av søknader og vedtak om kommunal bolig i tråd med gjeldende lovverk Riksrevisjonen 2008: ca 40% av kommunene utformer ikke enkeltvedtak Content slide

3 kort om oppdraget I perioden februar-april 2013 gjennomførte Rambøll en spørreundersøkelse blant kursdeltakere. Oppdragets problemstillinger var: Har kursene gitt deltakerne faglig utbytte? Har kurset vært et hensiktsmessig redskap for å endre kommunal praksis? Alle tidligere kursdeltakere (ca 430 deltakere fra 132 ulike kommuner) fikk undersøkelsen, 49 prosent av kursdeltakerne besvarte undersøkelsen En stor andel av respondentene kommer fra KBLs medlemskommuner Andelen respondenter er størst fra de mellomstore kommunene, ellers jevn fordeling av respondenter fra andre kommunestørrelser Content slide

4 Respondentene I undersøkelsen
De fleste kursdeltakerne jobber med oppgaver relatert til kommunale boliger To grupper: saksbehandleren og utleieren

5 Kursdeltakerenes utbytte
93 prosent svarer at de er fornøyd eller meget fornøyd med KBLs kurs Deltakerne mener kurset var innom de riktige temaene tilknyttet arbeid med kommunale boliger I sum vurderes temaene som aktuell for de ansatte i kommunene, og KBL har tilført nyttig informasjon om husleie og forvaltning

6 Økt forståelse og kunnskap om kursets emner
I størst grad økt kunnskap om utleie av bolig To grupper som ikke opplevde økt kunnskap om klagebehandling Fra kommuner med klagebehandling før kursdeltakelse Jobber ikke med kommunale boliger

7 Noen forskjeller mellom deltakerne
Det er i størst grad «saksbehandleren» som oppgir å ha fått mer forståelse og kunnskap om kursets ulike emner, sammenlignet med øvrige deltakere, særlig om: hva som skal inngå i et skriftlig vedtak; hvordan kommunen skal behandle klagesaker; forvaltningslovens bestemmelser Både «saksbehandleren» og «utleieren» opplever at de hadde fått bedre forståelse og kunnskap om hva som skal og kan avtales i husleiekontrakter Blant resterende kursdeltakere, som ikke jobber med søknad og kontrakt, var det i større grad forslag til andre kurstemaer Kursene har vært mest relevant for saksbehandlere og utleiere og deres arbeid

8 Kommunal praksis Undersøkelsen kan ikke si noe om den faktiske endringen i kommunale praksis Kursdeltakernes erfaringer tilsier likevel at KBLs kurs har hatt betydning for praksis i flere kommuner. Deltakerne opplever kommunen har blitt flinkere iht.: Kvalitet på vedtak, herunder utarbeide begrunnelse; behandle søkere på likt grunnlag; gjøre riktige vurderinger iht søknader

9 Skriftlig vedtaksbehandling på søknader om bolig
Ni kommuner (både store og små) har endret til vedtaksbehandling av alle søknader i etterkant av kurs Fem kommuner har ikke vedtaksbehandling Én liten kommune Fire mellomstore kommune

10 Endring I vedtakenes kvalitet
Flere opplever at kvaliteten på vedtakene har endret seg i etterkant av KBLs kurs Arbeider ikke med vedtak I disse tilfellene er det ikke skjedd andre endring tilknyttet vedtak Opplevd kvalitetsendring er størst hos saksbehandlerne (56% oppgir i stor/ noen grad)

11 Riktig Vurdering I behandling av søknader
Flere opplever at kurset bidro til å gjøre det enklere å fatte riktige vurderinger i behandling av søknader om kommunale boliger

12 Tidsbruk på søknader og vedtak
Deltakerne opplever å bruker omtrent like mye tid på søknader og vedtak, før og etter kurset Opplever samtidig økt kvalitet på vedtakene Forenkling… … og forbedring?

13 Klageordning før og etter deltakelse på kurs
Ulik oppfattelse mellom respondenter fra samme kommuner – tallet er derfor usikkert Likevel noen kommuner som ikke har klageordning

14 Områder kommunen har blitt flinkere til
Jobber ikke med søknader eller utleie

15 Boligsosial satsing I kommunen
Over 60 prosent opplever at KBLs kurs bidro til økt boligsosialt fokus i kommunen Halvparten oppga at informasjonen fra kurset ble videreformidlet til andre i kommunen i etterkant av kurset Over halvparten mener likevel at andre kolleger og/eller ledere i kommunen burde ha deltatt på KBLs kurs

16 Noen Forskjeller mellom små og store kommuner
Små kommuner Større andel har begynt å vedtaksbehandle alle søknader Store kommuner Større andel som videreformidlet kursinformasjon til andre ansatte Større andel opplever at kommunen har blitt flinkere til å utabeide skriftlige vedtak… Større andel som hadde vedtaksbehandling av alle søknader før kursdeltakelse … og at kvaliteten har endret seg etter kurset

17 Kort oppsummering Kurset har gitt ønskede resultater i form av økt kunnskap og forståelse blant kursdeltakere om ønskede temaer Undersøkelsen indikerer også en skjerping av kommunal behandling av søknader om kommunal bolig i enkelte kommuner Det er likevel grunn til å tro at KBL gjennom kompetanseheving bidrar positivt inn i praksisendring Men, vi vet ikke om denne forbedringen hadde funnet sted uavhengig av KBLs kurs

18 Tilbakemelding fra deltakere
Hva kan stå i leiekontrakter? Hvilke ansvar har og har ikke kommunen? Blant kursdeltakerne var det ønske om flere kursemner innen boligsosialt arbeid: Juridiske forhold Praktiske eksempler Forankring og tverrfaglig arbeid i kommunen Det var også flere som ønsket bedre tid/ mulighet til å diskutere problemstillinger Konkrete for målgrupper, så som rus, psykiatri, unge og eldre Eksempler på løsninger i mindre kommuner

19 Veien videre Kursene fungerer som forum for nettverksbygging
De gir også muligheter for deltakerne til å drøfte løsninger samt dele gode erfaringer Respondentene opplever at kursinnholdet fremdeles er aktuelt Skal KBL videreføre eksisterende kurs, eller utvikle nye kurs?

20 Kompetanseheving og nettverksbygging
Undersøkelsen viser en større endring og utvikling i de minste kommunene Samtidig er andelen deltakere fra små kommuner liten (kun 52 deltakere fra kommuner under innb.) - mange kommuner gjenstår Det finnes et behov for økt kompetanseheving og nettverksbygging Annerkjenne ansattes kompetanse og kunnskap Gi rom for å diskusjon lokalt, regionalt og nasjonalt Viktig å se boligsosialt arbeid som kunnskapsarbeid Gjelder for alle kommunetyper

21 Takk! Endslide


Laste ned ppt "Resultater etter KBLs opplæring i husleieloven og forvaltningsloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google