Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN RESULTATER ETTER KBL S OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN RESULTATER ETTER KBL S OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN RESULTATER ETTER KBL S OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN

2 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN KORT OM BAKGRUNNEN I perioden 2009-2012 har KBL gjennomført kurs om husleieloven og forvaltningsloven Overordnede mål: behandling av søknader og vedtak om kommunal bolig i tråd med gjeldende lovverk Riksrevisjonen 2008: ca 40% av kommunene utformer ikke enkeltvedtak

3 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN KORT OM OPPDRAGET I perioden februar-april 2013 gjennomførte Rambøll en spørreundersøkelse blant kursdeltakere. Oppdragets problemstillinger var: Har kursene gitt deltakerne faglig utbytte? Har kurset vært et hensiktsmessig redskap for å endre kommunal praksis? Alle tidligere kursdeltakere (ca 430 deltakere fra 132 ulike kommuner) fikk undersøkelsen, 49 prosent av kursdeltakerne besvarte undersøkelsen En stor andel av respondentene kommer fra KBLs medlemskommuner Andelen respondenter er størst fra de mellomstore kommunene, ellers jevn fordeling av respondenter fra andre kommunestørrelser

4 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN RESPONDENTENE I UNDERSØKELSEN De fleste kursdeltakerne jobber med oppgaver relatert til kommunale boliger To grupper: saksbehandleren og utleieren

5 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN KURSDELTAKERENES UTBYTTE 93 prosent svarer at de er fornøyd eller meget fornøyd med KBLs kurs Deltakerne mener kurset var innom de riktige temaene tilknyttet arbeid med kommunale boliger  I sum vurderes temaene som aktuell for de ansatte i kommunene, og KBL har tilført nyttig informasjon om husleie og forvaltning

6 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN ØKT FORSTÅELSE OG KUNNSKAP OM KURSETS EMNER I størst grad økt kunnskap om utleie av bolig To grupper som ikke opplevde økt kunnskap om klagebehandling Fra kommuner med klagebehandling før kursdeltakelse Jobber ikke med kommunale boliger

7 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN NOEN FORSKJELLER MELLOM DELTAKERNE Det er i størst grad «saksbehandleren» som oppgir å ha fått mer forståelse og kunnskap om kursets ulike emner, sammenlignet med øvrige deltakere, særlig om: hva som skal inngå i et skriftlig vedtak; hvordan kommunen skal behandle klagesaker; forvaltningslovens bestemmelser Både «saksbehandleren» og «utleieren» opplever at de hadde fått bedre forståelse og kunnskap om hva som skal og kan avtales i husleiekontrakter Blant resterende kursdeltakere, som ikke jobber med søknad og kontrakt, var det i større grad forslag til andre kurstemaer  Kursene har vært mest relevant for saksbehandlere og utleiere og deres arbeid

8 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN KOMMUNAL PRAKSIS Undersøkelsen kan ikke si noe om den faktiske endringen i kommunale praksis Kursdeltakernes erfaringer tilsier likevel at KBLs kurs har hatt betydning for praksis i flere kommuner. Deltakerne opplever kommunen har blitt flinkere iht.: Kvalitet på vedtak, herunder utarbeide begrunnelse; behandle søkere på likt grunnlag; gjøre riktige vurderinger iht søknader

9 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN SKRIFTLIG VEDTAKSBEHANDLING PÅ SØKNADER OM BOLIG Ni kommuner (både store og små) har endret til vedtaksbehandling av alle søknader i etterkant av kurs Fem kommuner har ikke vedtaksbehandling Én liten kommune Fire mellomstore kommune

10 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN ENDRING I VEDTAKENES KVALITET Flere opplever at kvaliteten på vedtakene har endret seg i etterkant av KBLs kurs Opplevd kvalitetsendring er størst hos saksbehandlerne (56% oppgir i stor/ noen grad) I disse tilfellene er det ikke skjedd andre endring tilknyttet vedtak Arbeider ikke med vedtak

11 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN RIKTIG VURDERING I BEHANDLING AV SØKNADER Flere opplever at kurset bidro til å gjøre det enklere å fatte riktige vurderinger i behandling av søknader om kommunale boliger

12 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN TIDSBRUK PÅ SØKNADER OG VEDTAK Deltakerne opplever å bruker omtrent like mye tid på søknader og vedtak, før og etter kurset Opplever samtidig økt kvalitet på vedtakene Forenkling… … og forbedring?

13 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN KLAGEORDNING FØR OG ETTER DELTAKELSE PÅ KURS Ulik oppfattelse mellom respondenter fra samme kommuner – tallet er derfor usikkert Likevel noen kommuner som ikke har klageordning

14 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN OMRÅDER KOMMUNEN HAR BLITT FLINKERE TIL Jobber ikke med søknader eller utleie

15 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN BOLIGSOSIAL SATSING I KOMMUNEN Over 60 prosent opplever at KBLs kurs bidro til økt boligsosialt fokus i kommunen Halvparten oppga at informasjonen fra kurset ble videreformidlet til andre i kommunen i etterkant av kurset Over halvparten mener likevel at andre kolleger og/eller ledere i kommunen burde ha deltatt på KBLs kurs

16 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN NOEN FORSKJELLER MELLOM SMÅ OG STORE KOMMUNER Små kommuner Større andel har begynt å vedtaksbehandle alle søknader Større andel opplever at kommunen har blitt flinkere til å utabeide skriftlige vedtak… … og at kvaliteten har endret seg etter kurset Store kommuner Større andel som hadde vedtaksbehandling av alle søknader før kursdeltakelse Større andel som videreformidlet kursinformasjon til andre ansatte

17 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN KORT OPPSUMMERING Kurset har gitt ønskede resultater i form av økt kunnskap og forståelse blant kursdeltakere om ønskede temaer Undersøkelsen indikerer også en skjerping av kommunal behandling av søknader om kommunal bolig i enkelte kommuner Men, vi vet ikke om denne forbedringen hadde funnet sted uavhengig av KBLs kurs Det er likevel grunn til å tro at KBL gjennom kompetanseheving bidrar positivt inn i praksisendring

18 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN TILBAKEMELDING FRA DELTAKERE Blant kursdeltakerne var det ønske om flere kursemner innen boligsosialt arbeid: Juridiske forhold Praktiske eksempler Forankring og tverrfaglig arbeid i kommunen Det var også flere som ønsket bedre tid/ mulighet til å diskutere problemstillinger Hva kan stå i leiekontrakter? Hvilke ansvar har og har ikke kommunen? Konkrete for målgrupper, så som rus, psykiatri, unge og eldre Eksempler på løsninger i mindre kommuner

19 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN VEIEN VIDERE Kursene fungerer som forum for nettverksbygging De gir også muligheter for deltakerne til å drøfte løsninger samt dele gode erfaringer Respondentene opplever at kursinnholdet fremdeles er aktuelt Skal KBL videreføre eksisterende kurs, eller utvikle nye kurs?

20 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN KOMPETANSEHEVING OG NETTVERKSBYGGING Undersøkelsen viser en større endring og utvikling i de minste kommunene Samtidig er andelen deltakere fra små kommuner liten (kun 52 deltakere fra kommuner under 5.000 innb.) - mange kommuner gjenstår  Det finnes et behov for økt kompetanseheving og nettverksbygging Gjelder for alle kommunetyper Viktig å se boligsosialt arbeid som kunnskapsarbeid Annerkjenne ansattes kompetanse og kunnskap Gi rom for å diskusjon lokalt, regionalt og nasjonalt

21 2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN TAKK! HEGH@RAMBOLL.COM


Laste ned ppt "2013/05/28 KBLS OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN RESULTATER ETTER KBL S OPPLÆRING I HUSLEIELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google