Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17.07.2014side 1 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO TARIFFKONFERANSE FLT 11. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17.07.2014side 1 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO TARIFFKONFERANSE FLT 11. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 17.07.2014side 1 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO TARIFFKONFERANSE FLT 11. februar 2010

2 17.07.2014 side 2 VIKTIGE SATSINGSOMRÅDER FOR LO 2009 - 2013 Skift- turnus Forbundsstyret Norsk Tjenestemannslag EVU Livslang læring

3 17.07.2014side 3 Hovedpunkter i oppgjøret: Den økonomiske situasjonen –Lønn – herunder likelønn og lavlønn –Overenskomstspessifike spørsmål ”På vent”: –Tjenestepensjon (privat sektor) –EVU

4 17.07.2014side 4 Arbeidsløshet i pst av arbeidsstyrken

5 17.07.2014side 5 Hensynet til de konkurranseutsatte næringene tilsier en gradvis normalisering av bruken av oljepenger… Det internasjonale tilbakeslaget rammer industrien ved: Lavere etterspørsel og lavere priser En sterkere krone vil forverre situasjonen Sysselsetting i industrien og priser på eksport av tradisjonelle varer i norske kroner 1 000 personer Indeks

6 17.07.2014side 6 6 ”Den norske modellen har vært en suksess” Lav ledighet og høy sysselsetting Sterk konkurranseutsatt sektor Små lønnsforskjeller Bidrar til stor omstillingsevne i næringslivet (høy etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft) Stimulerer til investeringer og gir høy økonomisk vekst i makro Inntektspolitikken gir et virkemiddel for å gjennomføre arbeidslivsrelatert politikk (inkluderende arbeidsliv, arbeidsmiljø, pensjonsreformer, etc.) (forsker Roger Bjørnstad, SSB på TBU seminar 9.nov 2009)

7 17.07.2014side 7 Bjørnstad konkluderer med at den utvikling som fant sted i Sverige ikke var heldig: ”Institusjonelle endringer i den svenske lønnsdannelsen bidro trolig til å forsterke lavkonjunkturen på 1990-tallet. Analysen viser at dersom Norge hadde opplevd det samme, kunne det bidra til 1 prosentpoeng høyere ledighet. Mye tyder på at lønnsdannelsen i Sverige nå er resentralisert.”

8 17.07.2014side 817.07.2014side 8 Andel i jobb i pst. av befolkning 15-64 år i 2008 MennKvinner Norge80,675,4 UK*78,566,9 USA*76,465,5 Tyskland75,964,3 EU-1574,460,4 Kilde: OECD Employment Outlook 2009; 16-64 år Vi har flere i jobb enn ”alle” andre

9 17.07.2014side 9 Bred jobbvekst; mest privat Sysselsettingsendring. 1000 årsverk (NR-SSB)

10 17.07.2014side 10 LO er ikke i mål med pensjon! Tjenestepensjoner under press- Må forbedres

11 17.07.2014side 11 Det nye er at fra 1/1/11 blir AFP påslagsordning og øker ved utsatt uttak

12 17.07.2014side 12 Banklovkommisjonens oppdrag Konsekvenstilpasninger Brede pensjonsordninger NOU 2009:13 Bygge videre på vedtatte endringer i lov om FT og AFP privat sektor provenynøytralitet Frist 30 april 2010

13 17.07.2014side 13 EVU – livslang læring – Finansiering av livsopphold – Kompetansesenter og kompetansetillitsvalgte Treparts prøveprosjekter i perioden 2010 – 2012?

14 17.07.2014side 14 LØNN Kjøpekraft Lavlønnsproblematikken Likelønn De med høyere utdanning – privat/offentlig sektor

15 17.07.2014side 1517.07.2014side 15 LO FF NI NHO LO P.Servce LO-St. LO-K Akad. Unio HSH Spekter (sykehus) FAD KS YS Frontfaget og Organisasjonsbildet - mye som skal på plass i et oppgjør!

16 17.07.2014side 16 ULIK SAMMENSETNING AV LØNNSVEKST Gjennomsnitt årene 2003-2008 Bidrag fra OverhengTilleggGlidning Industriarbeidere1,51,02,0 Kommunene1,12,70,7 Stat1,52,60,6 Industri i alt1,90,52,5

17 17.07.2014side 17 STOR PARALLELLITET Lønnsutvikling i prosent fra året før Kilde: TBU

18 17.07.2014side 18 Bra lønnsvekst Årslønnsvekst, endring fra året før i prosent 200720082009 Industriarbeidere (NHO) 5,55,73 1/2 - 4 Offentlig ansatte5,16,74 1/2

19 17.07.2014side 19 Industriarbeiderlønn 2009 ca 370 000 kr Lavlønnsgrense (85%) 313 000 Gjennomsnitt totalt 420 000 NHO-området 435 000 Antall lavlønte ca 400 000 NOEN LØNNSTALL (foreløpig)

20 17.07.2014side 20

21 17.07.2014side 21 Lavlønnsandel (under 85 % industriarbeiderlønn) Kilde: Beregningsutvalgets rapporter

22 17.07.2014side 22 Lønn etter utdanning? Offentlig mot privat sektor???

23 17.07.2014side 23 Lønnsfordeling, kroner per måned 2008

24 17.07.2014side 24 Kvinners inntekt som andel av tilsvarende for menn Kvinner har: lavere timelønn, 85% lavere kapitalinntekt, 28% lavere yrkesinntekt, 65%, blant annet på grunn av deltid Kvinner mottar mer i overføringer Skatten utligner også noe av forskjellen

25 17.07.2014side 25 KAM over fordelingen, mnd. 2008 i alt KAM: kvinners lønn i akt. desil for kvinner som andel av menns lønn i aktuell desil for menn Kilde: Bearbeiding av data fra Statistikkbanken, SSB

26 17.07.2014side 26 Høy utdanning er ingen ”kur” mot ulikelønn

27 17.07.2014side 27 Partene må komme til enighet om hvilke yrkesgrupper som skal prioriteres, og om at nye relative lønnsforhold ikke skal utløse kompensasjonskrav fra andre grupper. På dette grunnlag er regjeringen beredt til å gå inn i en dialog med partene om likelønn. Regjeringen vil be partene avklare om det er grunnlag for et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor, og utarbeide et forslag til grupper som skal omfattes. Soria Moria II - LIKELØNN

28 17.07.2014side 28 Videre må de utforme nødvendige og tilstrekkelige mekanismer for å oppnå en varig utjamning og for at en slik utjamning kan skje innenfor ansvarlige rammer i det enkelte lønnsoppgjør slik at det norske systemet for lønnsdannelse ikke svekkes. Avhengig av hvor langt partene har kommet i dette arbeidet er regjeringen innstilt på å gå inn i en nærmere dialog om likelønnsspørsmålet allerede i forbindelse med tariffoppgjøret 2010.

29 17.07.2014 side 29 Likelønn krever samarbeid i LO fellesskapet – og med andre Alle må forplikte seg (intensjoner) Regjeringen må ”slakke” på SM II Frontfaget må starte Overførings- eller ”vekslingsbart” Videreføres i HSH, Staten og KS –OBS OBS Spekter Helse

30 17.07.2014 side 30 En mulig løsning? Lavlønn = likelønn i frontfaget/ -ne Andre elementer i tillegg: Ytterligere målrettet økonomi Bidrag fra myndighetene til økt seriøsitet Konverteres til økte rammer i offentlig sektor

31 17.07.2014side 31 Lykke til med lønnsoppgjøret. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "17.07.2014side 1 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO TARIFFKONFERANSE FLT 11. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google