Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Hva er utfordringen? Studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn  Tronutvalgets vurderinger og forslag  Høringsuttalelsene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Hva er utfordringen? Studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn  Tronutvalgets vurderinger og forslag  Høringsuttalelsene."— Utskrift av presentasjonen:

1 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Hva er utfordringen? Studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn  Tronutvalgets vurderinger og forslag  Høringsuttalelsene  Oppfølging av utvalgsforslagene  Tilskudd og aktivitet …  Hva gjør VOFO og studieforbundene selv VOFOs årskonferanse 28. mai 2008 Sigrun Røstad Seniorrådgiver Vox

2 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund – læring for livet

3 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Tronutvalget utreder studieforbundene  Regjeringen ønsket en offentlig utredning om studieforbundenes rolle og oppgaver. Regjeringen ønsket å videreutvikle og styrke studieforbundenes rolle som opplæringsaktører og bidragsytere i det frivillige Norge  Tronutvalgets 10 medlemmer representerte bred kompetanse: ulik fagkunnskap, by og bygd, geografi, alder, kjønn – samt politisk bakgrunn

4 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Mandatet  Utvalget skulle gi anbefalinger om  studieforbundenes oppgaver og rolle for individ, arbeidsliv og samfunn - knyttet til kultur, folkeopplysning, likeverd, deltakelse, demokrati, integrering og inkludering - i forhold til offentlig o.a. opplæring  styring, organisering og finansiering av studieforbund

5 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Kunnskapsgrunnlaget om studieforbundene  Lange tradisjoner - folkeopplysning  Stort antall (20): svært ulike i profil, størrelse, aktivitet, organisering og arbeidsform  Mange tall om aktiviteten, men lite analyse  Virksomheten er svakt dokumentert mht effekter for individ, arbeidsliv og samfunn  Aktivitet og statstilskudd har gått ned  Lav status og legitimitet Utvalget initierte tre undersøkelser om økonomi, organisering og styring, deltakeres og kursholderes erfaringer

6 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Utvalgets vurderinger Studieforbundene har stort potensial som opplæringsaktører Det er behov for nye grep mht  tydeligere mål  tydeligere oppgaver og roller  tydeligere organisering og styring  styrkede samarbeidsrelasjoner  stabil finansiering med insentiver  informativ statistikk og dokumentasjon

7 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Utvalgets intensjoner  Styrke læring i frivillig sektor  Utvikle kompetanse i regionene  Brukerfokus - helhetlig opplæringstilbud for voksne  Tydelig ansvars- og rollefordeling  Samarbeid mellom opplæringsaktører  Koordinert virkemiddelbruk

8 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Utvalgets forslag  Ny paraplylov for ikke-formell opplæring  Tydeliggjøring av studieforbundene  seks overordnende mål  nye kriterier for godkjenning – ikke unntak  en statlig tre-delt finansiering av ikke-formell opplæring  dokumentasjon som grunnlag for mål- og resultatvurdering  Fylkeskommunen gis helhetlig ansvar for voksnes kompetanseutvikling  all formell grunnopplæring for voksne samles  prosedyre for kvalifisering av grunnopplæringstilbud  partnerskap med studieforbund og andre opplæringsaktører mht regionens kompetansebehov

9 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Studieforbundene – oppgaver og rolle  Hovedoppgaven er opplæring for voksne ubundet av læreplaner og eksamen  Må ha apparat for å nå flere og ha større slagkraft  Må synliggjøre rollen som samarbeidspartner  Må ha en struktur som sikrer kvalitet i tilrettelegging, gjennomføring og rapportering

10 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Figuren

11 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Forholdet til formell grunnutdanning  Ansvaret for rettighetsbasert grunnopplæring for voksne skal fortsatt ligge hos det offentlige  Studieforbundene bør utnyttes bedre i motivasjon for opplæring  Behov for mer fleksibel tilbudsstruktur mht tilgjengelighet og tilrettelegging ut fra voksnes behov og realkompetanse  Innføre prosedyre for kvalifisering av tilbud/tilbydere

12 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Høringssvar til NOU 11: 2007 - 1  Ny samlelov for ikke-formell opplæring  Vil gi en ryddig lovstruktur, styrke opplæring i frivillig sektor og gi bedre samhandling med utdanningssystemet  Folkehøgskolerådet går klart imot, NFFF er mer åpne og privatskoleorganisasjoene har ulikt syn  LNU, NSR, ABM-utvikling, Frivillighet Norge, FFO er positive og mener ny lov vil styrke frivillig sektor

13 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Høringssvar til NOU 11: 2007 -2  Mål for studieforbundenes virksomhet  Primæroppgaven må fortsatt være opplæring ubundet av læreplaner og eksamener  Nødvendig med bedre målstyring, foreslåtte mål er noe overlappende.  Trenger styringsparametre for å vurdere resultatoppnåelse

14 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Høringssvar til NOU 11: 2007 - 3  Godkjenning av studieforbund  Godkjenningskriterier må ha fokus på kvalitet og stimulere sammenslåing av studieforbund  Noe ulik holdning til studieforbundets rolle vs egne medlemsorganisasjoner mht organisasjonsstruktur  Enkelte interesseorganisasjoner mener det fortsatt må gis unntak for samiske studieforbund

15 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Høringssvar til NOU 11: 2007 - 4  Finansieringsordninger  Noe ulikt syn på øremerket tilskudd for definerte målgrupper  Ny kulturpott fordrer friske midler og må fordeles av studieforbundene sentralt  KS/fylkeskommunene åpne for at rettighetsbasert grunnopplæring finansieres likt uavhengig av tilbyder – krever økte rammeoverføringer

16 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Høringssvar til NOU 11: 2007 - 5  Fylkeskommunens ansvar for voksne  Tydeligere ansvar: interessant tilnærming mht samordnet veiledning og opplæringstilbud  Samle all grunnopplæring: 10 av 13 FK og 3 av 6 kommuner støtter forslaget. KIM er positiv mens IMDI er skeptisk  Kvalifiseringsordning for formell opplæring: kvalitetssikring betones av FK, UH-sektoren, UNIO, Udir, Vox

17 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Høringssvar studieforbundene – 16 av 20  Ny lov: Lovregulering er viktig, de fleste mener en felles lov vil styrke og gi status til feltet  Målstruktur: Nær alle støtter de foreslåtte målene. Positive til mer målstyring, men mindre byråkrati  Godkjenning: 6 krever fortsatt unntak for samiske og partipolitiske studieforbund, enkelte er skeptiske til krav om regional forankring  Finansiering: gjennomgående positive til en tre-delt statlig tilskuddsordning - forutsatt fleksible kriterier – ulikt syn på forhøyet tilskudd  Partnerskap: De fleste ser forslaget som interessant, ulikt syn på VOFOs rolle som evt. koordinator

18 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Prosessen videre  Arbeidsgruppe i KD har behandlet utvalgets forslag og høringsuttalelsene, forslag til oppfølging 14/3-08  Forslag om lovforankring  Forslag som bare angår studieforbund: Rammer for nye mål - nye godkjenningskriterier - ny statlig tilskuddsordning  Forslag som berører utdannings- og kompetansepolitikken i et bredere perspektiv: utredes nærmere  Politisk beslutning og forankring våren 2008  Regjeringens forslag i St.prp. 1 (2008-2009)

19 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Utfordring 2008….  Tronutvalget  framhever rollen som opplæringsaktør og bidragsyter i frivillig sektor  peker på behov for nye grep for å tydeliggjøre rolle, oppgaver og status  understreker aktiv reformvilje fra studieforbundene selv  studieforbundene må selv bidra til å synliggjøre hvordan de er alternative eller supplerende, og hvorfor det vil være en fordel å benytte dem som tilbydere av formell grunnopplæring og som samarbeidspartnere

20 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Utfordring utviklingssøknader Gjennomgang av utviklingssøknader studieforb. og fjernunderv. 2002-2007  Problemstilling: Formålet med ordningene og håndteringen i praksis  Betydelige forskjeller i søknadsporteføljen  Studieforbundene: Mye organisasjonsinternt, i ytterkant av intensjonene med ordningen. Prioriterte innsatsområder er i liten grad reflektert. Uventet stor andel retter seg mot formell opplæring.  Refleksjon: Bør ordningen klarere rettes mot tiltak som stimulerer studieforbundenes kompetanse som tilbydere av ikke formell opplæring? Behov for å betone metodeutvikling og kvalitetssystemer.

21 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Utfordring tilskudd og aktivitet  Statstilsbudsjettet for 2007 økt med 57,9 mill kr fra saldert budsjett 2006 (+ 30,9 mill fra RNB)  Aktiviteten for 2007 gått ytterligere ned: 1.964 kurs, 16.090 deltakere, 83.615 timer  Virkningen av økt ramme  Tilskudd pr time økt fra 92 til 119 kr  Tilskudd pr deltaker økt fra 253 til 320

22 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Å kommunisere kvalitet og resultater  Noe må måles og kontrolleres  Dokumentere utbytte for brukeren  Dokumentere effekter for politisk nivå  Kommunisere hva som måles og dokumenteres for samarbeidspartnere  Kritisk ettersyn av oppfølgingsprosedyrer  Utviklingspotensialet: systematisk arbeid fra enkeltdeler til helhet

23 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Studieforbundenes utfordring 2008…. DEMOS ”Både folkehøjskolerne, aftenskolerne, de store oplysningsforbund og folkeoplysningens paraplyorganisationer hævder, at folkeoplysningen er unik. Den kan noget helt særlig. Og kan derfor gøre krav på særlige forhold. Men det er dog ofte meget vanskelig at præcisere, hva dette særlige består i. Mange andre uddannelses- og kulturinstitutioner og andre aktører kan med god ret sige, at de har overtaget folkeoplysningens metoder og praksis. … Folkeoplysningens sæpreg er ikke meget bevendt, hvis det blot er retten til vedvarende å påberåbe en egenart uden at være i stand til at eksplicitere denne. For ikke at tale om at omsætte den i handling.”

24 VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Studieforbundenes utfordring 2008….  Hvilken indremedisin har studieforbundene og VOFO for å svare på nye grep som nå kommer?  Struktur og organisasjon  Synliggjøre pedagogiske fortrinn  Synliggjøre deltakerprofil  Synliggjøre kvalitet  Synliggjøre resultater og effekter  Status og slagkraft


Laste ned ppt "VOFOs årskonferanse 28.05.2008 Hva er utfordringen? Studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn  Tronutvalgets vurderinger og forslag  Høringsuttalelsene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google