Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LESE OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LESE OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV"— Utskrift av presentasjonen:

1 LESE OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV
Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Foredrag LESE OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV Utarbeidet av Rolf Theil, Nittedal Rotaryklubb

2 LESE- OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV Av Rolf Theil, Nittedal RK
Rotary Distrikt 2260 Distrikt 2260

3 Fortsatt kan mange mennesker ikke lese og skrive
Andel lese- og skrivekyndige i verdens land Distrikt 2260

4 Hvor er analfabetismen størst?
I Afrika sør for Sahara, den arabiske verden og Sør-Asia finnes om-råder med så mye som 40-50% analfabetisme. I Latin-Amerika og Øst-Asia er analfabetismen på 10-15%. Distrikt 2260

5 Analfabetisme blant personer over 15 år i Latin-Amerika og Karibia
Tallene er fra UNESCO, og gjelder for september 2006. Distrikt 2260

6 Analfabetisme blant personer over 15 år i Afrika sør for Sahara
Tallene er fra UNESCO, og gjelder for september 2006. Distrikt 2260

7 Analfabetisme blant personer over 15 år i den arabiske verden
Tallene er fra UNESCO, og gjelder for september 2006. Distrikt 2260

8 Analfabetisme blant personer over 15 år i Sør- og Vest-Asia
Tallene er fra UNESCO, og gjelder for september 2006. Distrikt 2260

9 Analfabetisme blant personer over 15 år i Øst-Asia og Oseania
Tallene er fra UNESCO, og gjelder for september 2006. Distrikt 2260

10 Analfabetisme blant ungdom (15–24 år) i ulike deler av verden
Tallene er fra UNESCO, og gjelder for september 2006. Distrikt 2260

11 Er tallene reelle? Distrikt 2260
Hva vil det si å kunne lese og skrive? Analfabetismen i verden er kanskje enda større. Distrikt 2260

12 UNESCOs definisjon av LESE- OG SKRIVEFERDIGHET
Lese- og skriveferdighet er evnen til å identifisere, for-stå, tolke, skape, kommu-nisere og regne ved hjelp av trykt og skrevet mate-riale knyttet til ulike kon-tekster. Lese- og skriveferdighet er et læringskontinuum som gjør et individ i stand til å oppnå sine mål, utvikle sin kunnskap og sine evner, og delta fullt og helt sam-funnet. Distrikt 2260

13 Tre andre definisjoner av LESE- OG SKRIVEFERDIGHET – gjerne til diskusjon!
Det å kunne lese og skrive en kort tekst som beskriver ens dagligliv. Det å kunne delta i alle gruppe- og samfunnsaktiviteter der lese- og skrivferdighet er en forutsetning for at man skal kunne fungere effektivt. Det å gjennomført fem eller flere års skolegang. Distrikt 2260

14 UNESCO Arbeidet de siste årtiene for å redusere analfabetismen har vært vellykket. Likevel finnes det fortsatt nærmere én milliard mennesker som mangler de mest grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Millioner av mennesker er funksjonelle analfabeter, og mangler de nødvendige ferdighetene som dagliglivet krever. Distrikt 2260

15 UNESCO UNESCO belyser de største utfordringene for dem som bekjemper analfabetismen: 98% av verdens analfabeter bor i utviklingsland. 50% av verdens analfabeter bor i India og Kina. Mer enn 50% av Afrikas befolkning er analfabeter To tredeler av alle som mangler lese-, skrive- og regneferdigheter er kvinner. Flere enn 130 millioner barn i skolealder går ikke på skolen. Distrikt 2260

16 Norge er ikke typisk Distrikt 2260
Vi må ikke tenke på det norske samfunnet som typisk i forbindelse med hva det innebærer å bli funksjonelt lese- og skrivekyndig. Distrikt 2260

17 Norge er ikke typisk, fordi:
Norge er praktisk talt ettspråklig. Nesten alle bruker norsk (bokmål / nynorsk) til daglig i tale og skrift. Vi bruker det samme språket hjemme, i lokalsamfunnet og på nasjonalt plan. Dette språker bruker vi også som undervisningsspråk i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Vi har stor og lett tilgang på bøker, blader og aviser på dette språket. Distrikt 2260

18 En typisk situasjon i Afrika 1
Flere afrikanske land med utbredt analfabetisme er sterkt flerspråklige. Med noen få unntak varierer antallet språk per land fra til over 400. Språket man bruker hjemme er ofte et annet enn det man bruker i lokalsamfunnet, som igjen er et annet enn det man bruker på nasjonalt plan. Distrikt 2260

19 En typisk situasjon i Afrika 2
Å lære å lese og skrive innebærer ofte å lære seg et nytt språk. Dersom man får den første lese- og skriveopplæringen på morsmålet, kan under-visningsspråket snart skifte til et annet språk, som igjen blir skiftet ut i videregående skole og høyere utdanning. Tilgangen til bøker, blader og aviser er svært begrenset. Distrikt 2260

20 Et konkret eksempel Kamerun
Kamerun har millioner innbyggere på km2 Norge har 4,5 millioner innbyggere på km2 Kamerun har 282 språk Norge har 10 språk Kamerun har 63,4% skriftkyndige, 75% blant mennene og 52,1 % blant kvinnene (1995, Encyclopædia Britannica) Norge har 96% - 100% skriftkyndige Kamerun har to offisielle språk, fransk og engelsk Norge har ett offisielt språk (i to målformer) Distrikt 2260

21 Skolegutten Kulanya i landsbyen Galim 1
Hjemme hos Kulanya snakker de nizaa, morsmålet til mennesker Hovedspråkene i Galim er nizaa, fulfulde, hausa, kanuri og tsjamba De er like forskjellige som norsk, urdu, tyrkisk, arabisk og gresk For å fungere i lokalsamfunnet, må Kulanya kunne fulfulde i tillegg til nizaa Fulfulde kan Kulanya bruke i hele Nord-Kamerun For å fungere på det nasjonale planet utenfor Nord-Kamerun, må Kulanya også lære seg fransk. Det er omtrent som å lære seg kinesisk for en norsktalende Tallene er fra UNESCO, og gjelder for september 2006 Distrikt 2260

22 Kulanya i Galim 2 Distrikt 2260
Når Kulanya begynner på skolen, lærer han å lese og skrive på et språk som han ikke kan fra før: fransk Fransk er det eneste under-visningsspråket fra første skoledag Resultatet er at alle fag i praksis blir opplæring i fransk Distrikt 2260

23 Kulanya i Galim 3 Distrikt 2260
Få eller ingen lærere kan snakke nizaa, morsmålet til Kulanya Dersom Kulanya og vennene hans snakker nizaa i timen, blir de straffet Noen av lærerne kan snakke fulfulde, men bruker det i svært liten grad, og aldri i den normale undervisningssituasjonen Kulanya går også på koranskole, hvor han lærer å lese Koranen på arabisk Distrikt 2260

24 Hvor mange fullfører skolen?
Tall fra skoler i den nordkamerunske byen Maroua på 1990-tallet viser at over halvparten av elevene i første klasse var redoublants – elever som gikk om igjen for andre eller tredje gang: 42% gikk i første klasse for første gang. Av de 58% redoublants gikk 41% i første klasse for andre gang, 11% for tredje gang og 6% for fjerde gang. I litt høyere klasser var prosenten av førstegangselever høyere. I tillegg til les redoublants var det også et stort frafall. Mange elever blir borte i løpet av året. Bortimot halvparten av de som begynte på skolen, fullførte den aldri. Distrikt 2260

25 Hva slags lesestoff har Kulanya tilgang til?
På skolen får Kulanya låne noen få franskspråklige lærebøker, men i kladdebøkene sine skriver han ned det læreren har skrevet på tavla Når Kulanya er ferdig med grunnskolen, kan han føre samtaler på fransk og lese enkle tekster Men han kan i svært liten grad skaffe seg annet lesestoff, og det er ingen tradisjon for å lese på fritiden De eneste bøkene som er tilgjengelige i Galim, er noen religiøse (muslimske) bøker på arabisk og hausa som selges på markedet Distrikt 2260

26 Hva slags lesestoff har Kulanya tilgang til?
For å få tak i mer lesestoff, må Kulanya reise 200 km til byen Ngaoundéré, hvor det selges franskspråklige blader og aviser, og noen få bøker Han har ikke penger for å betale bussen til Ngaoundéré, og langt mindre til å kjøpe seg bøker, som er svært dyre Det har blitt laget en rettskrivning for nizaa, morsmålet hans. Hvis han vil, kan han gå på kurs og lære å lese og skrive nizaa. Da kan han kjøpe seg noen få eventyrhefter, abc-bøker og kristne hefter på nizaa – nok lesestoff til noen få dager For noen år siden ble det laget kalender på nizaa Distrikt 2260

27 Hvorfor er det viktig å lære å lese og skrive?
Søster Ethel Normoyle er en irskfødt katolsk nonne og sykepleier som arbeider i slumområdet Missionvale ved byen Port Elizabeth i Sør-Afrika. I innledningsforedraget sitt under Rotary Internationals Convention i København / Malmö i juni 2006 gav hun et svar på dette spørsmålet: Se neste bilde! Distrikt 2260

28 Søster Ethel: Distrikt 2260
– Den menneskelige tragedie har mange sider, men i Sør-Afrika er analfabetismen blant de faktorene som mest avgjort fører til fattigdom og som hindrer folk i å komme ut av den. – Lese- og skriveferdighet er den eneste billetten ut av fattigdommen, da den berører alle sider ved en personlig, følelsesmessig, sosial og økonomisk utvikling. Distrikt 2260

29 Rotary International:
Evnen til å lese, skrive og regne er ikke bare avgjørende for å oppnå framgang og velstand, den er helt nødvendig for at et individ skal overleve i et moderne samfunn. Gjennom prosjekter knyttet til lese-, skrive- og regneopplæring kan rotarianere bidra til å bygge nasjoner, bekjempe fattigdom og skape muligheter for de som trenger dem. Distrikt 2260

30 Hva har Rotary gjort? Distrikt 2260
Rotarianere har gjen-nom mange år arbeidet for å redusere analfa-betismen i verden. Blant mye annet har de bygd skoler, betalt lærerlønninger, fungert som lærere og samlet inn bøker og annet undervisningsmateriell til bibliotek. Distrikt 2260

31 Hva kan Rotary gjøre? Distrikt 2260
Søke Rotary Foundation om støtte til å opprette et lese- og skriveopplæringsprogram for jenter og kvinner, i samarbeid med et internasjonal partner i et land med høy analfabetisme blant kvinner. Distrikt 2260

32 Hva kan Rotary gjøre? Distrikt 2260
Opprette et lese- og skrivesenter med bibliotek dit folk kan komme og lese med sammen med veiledere (tutors). Distrikt 2260

33 Hva kan Rotary gjøre? Distrikt 2260
Tilby opprettelsen av “satellittskoler”, dersom jenter ikke får lov til å dra så langt hjemmefra. Sponse jenteskoler med kvinnelige lærere, dersom felles jente- og gutteklasser er et kulturelt problem. Distrikt 2260

34 Hva kan Rotary gjøre? Distrikt 2260
Organisere en offentlig bevisst-gjøringskampanje for å oppmuntre foreldre til å lese for barna sine. Distrikt 2260

35 Hva kan Rotary gjøre? Distrikt 2260
Donere bøker til elever og skole-biblioteker i fattige land. Distrikt 2260

36 Hva kan Rotary gjøre? Distrikt 2260
Arrangere lesetime på et lokalt bibliotek, der klubbmedlem-mer leser for barn. Distrikt 2260

37 Hva kan Rotary gjøre? Distrikt 2260
Sørge for barnepass for foreldre som går på lese- og skrivekurs. Distrikt 2260

38 Et rotaryprosjekt Distrikt 2260
The Guatemala Literacy Project (GLP) er et partnerskap mellom nordamerikanske og guatemaltekiske rotaryklubber og den ideelle organisasjonen Cooperative for Education (CoEd). Prosjektet skaffer lærebøker, bibliotekmateriale og datamaskinrom til underprivilegerte barn i Guatemala. Distrikt 2260

39 The Guatemala Literacy Project (GLP)
Prosjektet har vært støttet av over 300 rotaryklubber. Siden 1996 har lærebok-programmet blitt etablert i mange lutfattige samfunn på landsbygda. Over 27,464 elever på 155 skoler har fått lærebøker. Distrikt 2260

40 The Guatemala Literacy Project (GLP)
GLP har også etablert 21 selvfinansierende data-maskinsenter og 18 skole-bibliotek. Prosjektet yter tjenester til 10% av landets ungdoms-skoler. Prosjektets mål er at alle barn som vokser opp i Guatemala skal mestre både tradisjonell og teknologisk lese- og skriveferdighet. Distrikt 2260

41 Hvorfor Guatemala? 1 Distrikt 2260
Guatemala, et land herjet av borgerkrig og med et sterkt forsømt utdanningssystem, har færre lese- og skrive-kyndige enn de fleste land på den vestlige halvkule. I noen området kan tre av fire voksne verken lese eller skrive. Denne nedslående statistikken er i stor grad et resultat av en fullstendig mangel på læremidler. Distrikt 2260

42 Hvorfor Guatemala? 2 Distrikt 2260
Over 90% av skolene mangler lærebøker og et enkelt skolebibliotek. Færre en 5% av barna har noen gang brukt datamaskin. De fleste guatemaltekiske skolebarn går ut av skolen uten de ferdigheter som trengs for middels faglærte stillinger og er derfor dømt til et liv i uvitenhet, fattigdom og diskriminering. Distrikt 2260

43 Florentina Puac Puac 1 Distrikt 2260
Florentina er en quiché-indianer på 16 år. Dette skaper straks to problemer for henne: hun er jente og hun er indianer – og begge deler er tilstrekkelig for å sette henne på bakerste benk i det guatemaltekiske samfunnet. Distrikt 2260

44 Florentina Puac Puac 2 Distrikt 2260
Disse to faktorene gjør det bortimot umulig for henne å få noe annet ut av livet sitt enn sine indianske søstre. Hun må arbeide på en gård eller i en sørvisnæring for en minimal lønn. Hun må være en overarbeidet hustru og mor. Hun må regne med å en svært lav forventet levealder. Hun får lite eller ingen skolegang. Distrikt 2260

45 Florentina Puac Puac 3 Distrikt 2260
Skjebnen til utallige Florentinaer er en av hovedgrunnene til at utdanning er så viktig i Guatemala. Da Florentina begynte på ungdomsskolen, opplevde hun hvordan lærebokpro-grammet til the Guatemala Literacy Project gjorde virkelig læring tilgjengelig for henne for første gang, med skikkelige bøker. Distrikt 2260

46 Florentina Puac Puac 4 Distrikt 2260
Gjennom utdanningen sin lærte Florentina om Abraham Lincolns liv og filosofi. – Jeg lærte i bøkene at han avskaffet diskrimi-neringen av de svarte. Og dét liker jeg veldig godt! Jeg vil ikke ha noen diskriminering, særlig mot indígenas som meg selv. Distrikt 2260

47 Florentina Puac Puac 5 Distrikt 2260
I dag går Florentina på en skole for unge kvinner. Om tre år håper hun å være ferdig utdannet grunnskolelærer.  Distrikt 2260

48 Utdanning legger grunnlaget for framskritt
I utviklingsland som Guatemala lever en stor del av befolkningen i fattigdom – uten ad-gang til skikkelig jobb, legebehandlig og bolig. Utdanning skaper det beste grunnlaget for at slike land skal få opp-leve varig framgang.  Distrikt 2260


Laste ned ppt "LESE OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google