Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærersamling ved Bergen tekniske fagskole 5. mars 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærersamling ved Bergen tekniske fagskole 5. mars 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om fagskolen http://fagskole.wikispaces.com/btf
Lærersamling ved Bergen tekniske fagskole 5. mars 2014 Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

2 Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune
Kort om koordinator Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

3 Koordinators funksjon
Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005 Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010. Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard. Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, råd og utvalg og andre relevante instanser. Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info) Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

4 Fagskolen er en tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet
Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

5 Hva er fagskoleutdanning?
Yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. (sitert fra loven)

6 http://www. regjeringen

7 Tilstandsrapport for fagskolen 2012
115 fagskoler 314 offentlige og 674 private fagskolestudier 83,6% stedbaserte tilbud. studenter (43% off. / 57%. priv.) 5.155 ferdige vår 2012 (56% menn / 44% kvinner) Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

8 Styring og rammer

9 Styring og organisering av fagskolene
KD KRD/HOD NOKUT Fagskolerådet Fylkene NUTF og NUFHO RFF Styrene Fagskolene 9 9

10 Rammer Fagskoleloven av 2003 Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven
NOKUT-forskriften Fagskoletilsynsforskriften av 12. des. 2013 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ny fagskoleforskrift kom 1. august Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

11 NOKUTs bestemmelser før forskriften
Fagskoleloven NOKUT-forskriften NOKUTs retningslinjer NOKUTs veiledning Andre lover

12 Rendyrking av bestemmelser og veiledning
NOKUTs veiledning VOX Fagskoleloven FFF NOKUT-forskriften NKR/ LUB Fagskole- forskriften NKR Andre lover DBH-F For å drive fagskole må du kjenne disse bestemmelsene og vår veiledning Prese- dens Fagskoletilsyns-forskriften Skjønn Forbruker- ombudet

13 Forvaltning etter Fylkeskommunene fikk ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering). Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

14 Godkjenning av tilbud Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. NOKUT har fått denne godkjennerrollen. NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

15 NOKUTs 18 kriterier for utdanningstilbud
5 kriterier for læringsmål og kvalifikasjoner 2 kriterier for faglig innhold 5 kriterier for undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer 2 kriterier for eksamen og vitnemål 4 kriterier for infrastruktur

16 Styret har ansvar - for studentene - overfor NOKUT - for utdanningene
En av NOKUTs hovedutfordringer ved godkjenning av fylkeskommunale tilbud er styret og styrets ansvar. Styret har ansvar - for studentene - overfor NOKUT - for utdanningene | 16 16

17 Ulike organiseringer av fagskoler
Ansvar Tilbyder = styre = fagskole Eier Eier Tilbyder = styre = fagskole Eier = tilbyder Fagskole Styre | 17 17

18 NOKUT om eiers styring:
Eier kan styre gjennom: Vedtekter (loven begrenser). Valg av medlemmer. Budsjett. - Dog ikke dag for dag.

19 Dimensjonering

20 Økonomi Statistikken gir foreløpig ikke godt nok erfaringsgrunnlag for ny fordelingsmodell. Tidligst i 2016-budsjettet Inntil da: telletall 2 år før.

21 I dag tre finansieringskanaler
Over KD’s budsjett (tidl. 6A-skoler) Til fylkeskommunene basert på studenttall. Tilskudd gjennom Helsedirektoratet.

22 Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

23 Nasjonal standard Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. Nasjonal standard for kodeverk forvaltes av Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF). 23 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012 23

24 Utdanningsplaner innenfor rammene
Hver skole lager og vedlikeholder egne studieplaner (utdanningsplaner) som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. Utdanningsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad. 24 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012 24

25 Hvorfor en nasjonal standard?
Ny fagskolelov i 2003 flyttet ansvar fra departement og direktorat til tilbyder. Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning. For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF) For fagfelt helse i 2006 (NUFHS) Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

26 Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget
NUTFs sammensetning Offentlige tilbydere (1) Private tilbydere (1) Arbeidstakerorganisasjoner (4) Arbeidsgiverorganisasjoner (3) Fylkesutdanningssjefene (1) Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

27 Typiske NUTF-saker Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)
Sette og forvalte nasjonal standard Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser Gi uttalelser Følge Fagskolerådets arbeid Kvalifikasjonsrammeverk Utdanningsveier Maritim utdanning Strategiarbeid Høringer Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

28 Nasjonalt planarbeid

29 Kjapt tilbakeblikk Fagskolen har ikke rammeplaner som annen tertiærutdanning Partene i arbeidslivet og skoleeier ønsket å etablere en nasjonal standard En rekke nasjonale planer utarbeidet og godkjent av NUTF i 2006. Altfor høyt detaljeringsnivå på planene til å være rammer

30 Vedtak i NUTF 21. mai 2008 Planene må revideres
Detaljeringsnivået må ned Redskapsemner skal integreres i tekniske moduler Fokus på tverrfaglighet Modulstørrelse 10 – 30 fagskolepoeng

31 Revisjon starter Først med LØM-modulen våren 2010
Så med to kjemiplaner høsten 2011

32 Nye momenter (krav) kommer inn
NKR med læringsutbyttebeskrivelser Nasjonale emner med emnenavn, emnekode og omfang i fagskolepoeng Styrking av faglig ledelse Nasjonal plan, generell del revideres våren 2013

33 NUTF-vedtatt emnemodell for de tekniske fagskoleutdanningene 050313
Det er en forutsetning at Emne 1 og Emne 2 (skisse neste bilde) fungerer som reelle redskaper anvendt på de øvrige emnene i tilbudet. NUTFs tidligere vedtak om at et emne skal ha omfang 10 – 30 fagskolepoeng, ligger til grunn for modellen. LØM-emnet er redusert fra 14 til 10 fagskolepoeng. LØM-reduksjonen må utføres slik at emnet fortsatt er «kompatibelt» med Mesterbrevs krav. (Håndteres av RFF.) Dette er på ingen måte tenkt som en svekkelse av lederopplæringen i fagskolen, snarere en forsterkning. Arbeidslivet stiller store krav til faglig ledelse, prosjektledelse og internkontroll. (Ref. NUTF-referat sak 34/12.) Disse elementene av profesjonsledelse må styrkes og integreres i fordypningsemnene.

34

35 Flere reviderte planer
Godkjente av NUTF etter høring: 2 bygg/anleggsplaner 3 elektroplaner I tillegg 4 nasjonale planer og 30 nasjonale emneplaner for maritim fagretning. (Gruppegodkjenning NOKUT våren 2013)

36 Gjenstår Plan for LØM-emnet 8 nasjonale planer TIP
Tilpasset Mesterbrev Tilpasset redusert omfang (14 til 10 fp) NKR læringsutbytte 8 nasjonale planer TIP 2 nasjonale planer datateknikk 4 nasjonale planer petroleum

37 Nasjonale planer NUTF Kjemi, 2 planer Bygg/anlegg, 3 planer
Elektro, 3 planer Petroleum, 4 planer TIP, 8 planer Datateknikk, 2 planer Maritimt, 4 planer LØM, en plan Generell del Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

38 Sentrale aktiviteter i sektoren

39 1. Etablering av Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010. Består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Skal sørge for at de ulike synspunktene i rådet blir kjent i departementet. Nettside under Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

40 2. Etablering av studentorganisasjon
Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

41 3. Kandidatundersøkelse (NIFU)
blant alle som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2011. Åtte av ti fagskolekandidater er tilfredse med utdanningen sin. De nyutdannede er imidlertid generelt mer fornøyde med utdanningenes faglige innhold enn med undervisningskvalitet og veiledning. Det ble kjørt ny kandidatundersøkelse våren 2013. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

42 4.Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk
Fastsatt av KD desember 2011 Fremme mobilitet Styrke mulighetene for livslang læring Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer) Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

43 De 7 NKR-nivåene Nivå 2: Grunnskolekompetanse
Nivå 3: Grunnkompetanse VGO Nivå 4A: Fullført videregående opplæring, fag- og yrkeskompetanse Nivå 4B: Fullført videregående opplæring, generell studiekompetanse Nivå 5: Fagskole 1 Nivå 5: Fagskole 2 Nivå 6 (delnivå av Bachelor): Høyskolekandidat Nivå 6: Bachelor (1. syklus) Nivå 7: Master (2. syklus) Nivå 8: Ph.d. (3. syklus)

44 Hva medfører NKR i praksis?
Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet). Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

45 Ikke bare kunnskap og ferdigheter.
..men også generell kompetanse Formuleringsevne Problemløsningsevne Evne til å behandle informasjon Samarbeidsevner osv. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

46 5. System for rapportering og statistikk
Etablering av Statistikkforum. DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. Oversikt over alle Norges fagskoler Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» i ny forskrift. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

47 Eksempel på bruk av fagskoledata:
Oppslag 23/10-12 Hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning fra fagskole Dette opplyser DBH-F. Data om gjennomføring viser at det totalt var studenter som fullførte en universitets- eller høyskoleutdanning i løpet av Til sammenligning var det 7178 fagskolestudenter som fullførte sin utdanning i løpet av fjoråret. Det tilsvarer 16 prosent av det totale antall uteksaminerte kandidater på tertiært nivå. Det betyr at hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning faktisk kommer fra en fagskole.

48 6. Felles dokumenttittel for fagskole-utdannede
Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. Fagskolerådet ønsker forskriftsfesting. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

49 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

50 7. Grundutvalget. Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget skal gi endelig rapport i form av en NOU senest innen utgangen av 2014. Utvalget skal se på hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter. Utvalget skal gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet. Utvalget vil kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt læringsutbytte. Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang. Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

51 Nasjonalt fagskolenettsted:
Nettportal: fagskoleportalen.no Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/btf Koordinators e-post: Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

52 Fagskolerelaterte forkortelser
DBH Datatjeneste eid av Kunnskapsdepartementet rapportering ECVET European Credit System for Vocational Education and Training EQF European Qualification Framework FFF Forum for fagskoler forum for private aktører FFU Forum for fylkesutdanningssjefer FP Fagskolepoeng omfangsmål IST Leverandør av skoleadministrative systemer KD Kunnskapsdepartementet KU Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRT Nasjonalt råd for teknologiske utdanninger under UHR NSD Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste driver DBH NUFHO Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag partsammensatt NUTF Najonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning RFF Rådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale) skoleledere STCW Standards of Training, Certification & Watchkeeping maritim konvensjon SRY Samarbeidsrådet for yrkesopplæring nasjonalt Udir Utdanningsdirektoratet UHR Universites- og høyskolerådet VIGO Styringsdatatjeneste eid av fylkeskommunene opptak, emnekoder Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012


Laste ned ppt "Lærersamling ved Bergen tekniske fagskole 5. mars 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google