Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolen – system og sentrale aktiviteter Lærerkonferansen Gjøvik 1. november 2012 v/Bård Inge Thun Nasjonal fagskolekoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolen – system og sentrale aktiviteter Lærerkonferansen Gjøvik 1. november 2012 v/Bård Inge Thun Nasjonal fagskolekoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolen – system og sentrale aktiviteter Lærerkonferansen Gjøvik 1. november 2012 v/Bård Inge Thun Nasjonal fagskolekoordinator

2 Plassering: Tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet 2

3 Rammer ► Fagskoleloven av 2003 ► Arbeidsmiljøloven ► Forvaltningsloven ► NOKUT-forskriften ► NOKUTs retningslinjer ► Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) 3

4 Forvaltning etter 01.01.2010 ► Fylkeskommunene får ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering). ► Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. ► Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen. 4

5 Godkjenning av tilbud ► Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. ► NOKUT har fått denne godkjennerrollen. ► NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering. 5

6 Ønske om en nasjonal standard ► Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.  For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)  For fagfelt helse i 2006 (NUFHS) 6

7 NUTFs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (4) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (3) ► Fylkesutdanningssjefene (1) ► Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget 7

8 Typiske NUTF-saker ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Kvalifikasjonsrammeverk ► Utdanningsveier ► Maritim utdanning ► Strategiarbeid ► Høringer 8

9 NUFHOs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (5) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (4) ► Helsedirektoratet og fylkesutdanningssjefene ► Studentrepresentanter fra off. og privat (2) ► HOD, KD og Udir som observatører Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget 9

10 Typiske NUFHO-saker: ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Følge samfunnsutviklingen ► Konferansedeltakelse + planlegging ► Strategiarbeid…. ► Merk at neste helsekonferanse blir på Ishavshotellet i Tromsø 25. – 26. april 2013 10

11 Nasjonal standard ► Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. ► 8/6-2010 vedtok Helsedirektoratet å overføre ansvar for utvikling og vedlikehold av fagskoleplaner til NUFHS. 11

12 Utdanningsplaner innenfor rammene ► Hver skole lager og vedlikeholder egne utdanningsplaner som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. ► Utdanningsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad. 12

13 Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk ► Fastsatt av KD desember 2011 ► Fremme mobilitet ► Styrke mulighetene for livslang læring ► Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer ► Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer) ► Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår. 13

14 Hva medfører NKR i praksis? ► Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. ► Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet). 14

15 Ikke bare kunnskap og ferdigheter. ►..men også generell kompetanse  Formuleringsevne  Problemløsningsevne  Evne til å behandle informasjon  Samarbeidsevner  osv. 15

16 Konkret planarbeid i NUTF ► Nasjonal plan for LØM godkjent vår 2010. ► Nasjonale planer for kjemi (2) høst 2011 ► Nasjonale planer bygg/anlegg (3) pågår ► Nasjonale planer elektro (3) pågår ► Nasjonale planer petroleum (4) pågår ► Nasjonale planer TIP ikke påbegynt ► Nasjonale planer datateknikk ikke påbegynt ► Maritime planer: Prosess pågår. Ferdig våren 2013 ► Generell del revideres nå. 16

17 Konkret planarbeid i NUFHS ► Plan for eldreomsorg revidert og godkjent februar 2011. Heter nå Helse, aldring og aktiv omsorg. ► Ny plan ifm. Samhandlingsreformen godkjent oktober 2011. Heter Livsstils- og kroniske sykdommer. ► Plan for psykisk helsearbeid og rusarbeid godkjent oktober 2012. ► Utvalget planlegger nasjonal plan i oppvekst, operasjonstekniker og plan i tilknytning til Nevroplan 2015. 17

18 Organisering av offentlige fagskoler ► Rådet for fylkeskommunale, nå offentlige fagskoler (RFF) ► Sammensatt av 5 ledere ved fylkeskommunale fagskoler. Leder + 2 landbaserte/helse + 2 maritime samt 2 varamedlemmer. ► Arrangerer bl.a. Årskonferansen. Nasjonal koordinator er observatør i møtene. 18

19 Andre sentrale aktiviteter 1. Etablering av Nasjonalt Fagskoleråd 2. Etablering av studentorganisasjon 3. Kandidatundersøkelse våren 2012 4. NOKUT har årlige fagskolekonferanser 5. System for rapportering og statistikk 6. Tilstandsrapport lansert 22. desember 2011 7. Felles dokumenttittel for fagskoleutdannede 8. Positive signaler i Stm. 13 (Utd. for velferd) 19

20 1. Etablering av Nasjonalt fagskoleråd ► Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010. ► Består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Skal sørge for at de ulike synspunktene i rådet blir kjent i departementet. 20

21 2. Etablering av studentorganisasjon ► 7.–8. november 2011 ble det er valgt et interimstyre for å opprette en organisasjon for fagskolestudenter. ► Styret ble valgt på en konferanse for fagskolestudenter, hvor om lag 80 studenter fra 50 skoler deltok. ► Organisasjon for norske fagskolestudenter ble etablert 27. april 2012 21

22 3. Kandidatundersøkelse (NIFU) - blant alle som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2011. - - Åtte av ti fagskolekandidater er tilfredse med utdanningen sin. - - De nyutdannede er imidlertid generelt mer fornøyde med utdanningenes faglige innhold enn med undervisningskvalitet og veiledning. 22

23 4. NOKUTs fagskolekonferanser ► Avholdes årlig om høsten. ► 2010: Fra tall til kunnskap ► 2011: Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen? ► 2012: Kvalifikasjon og kvalitet, 15. til 16. november 2012 i Stavanger. 23

24 5. System for rapportering og statistikk ► Etablering av statistikkforum. ► DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. ► Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. ► Oversikt over alle Norges fagskoler ► Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. ► Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» kommer. http://fagskole.nsd.no TA TALLENE I BRUK! 24

25 6. Tilstandsrapport for fagskolen ► 121 fagskoler ► 867 offentlige og ► 904 private fagskoletilbud (vår/høst 2011) ► 85% stedbaserte tilbud. ► 14.812 studenter (44% off. / 56%. priv.) ► 5.800 ferdige i 2011 (51% menn / 49% kvinner) Noe «barnesykdommer» i denne første rapporteringen. 25

26 7. Felles dokumenttittel for fagskole- utdannede ► Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. ► «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. ► Rådet ønsker forskriftsfesting. 26

27 27

28 8. Stortingsmelding 13 (2011/2012): Utdanning for velferd ► Kompetanse opparbeidet på et ett nivå skal kunne bygges videre på neste nivå – ingen blindveier i utdanningssystemet ► Markedsføre fagskoleutdanning tydeligere som en karrierevei for helsefagarbeidere. ► Videreutvikle fagskolesektoren som spesialiserings-arena i tråd med kompetansebehovene i tjenestene. 28

29 Nasjonalt fagskolenettsted: Nasjonalt fagskolenettsted: www.fagskolen.info www.fagskolen.infowww.fagskolen.info Ny nettportal: fagskoleportalen.no Ny nettportal: fagskoleportalen.nofagskoleportalen.no Denne presentasjonen: http://fagskole.wikispaces.com/LK2012 Denne presentasjonen: http://fagskole.wikispaces.com/LK2012 http://fagskole.wikispaces.com/LK2012 Koordinators e-post: bit@fagskole.org Koordinators e-post: bit@fagskole.orgbit@fagskole.org 29

30 Fagskolerelaterte forkortelser DBHDatatjeneste eid av Kunnskapsdepartementetrapportering ECVETEuropean Credit System for Vocational Education and Training EQFEuropean Qualification Framework FFFForum for fagskolerforum for private aktører FFUForum for fylkesutdanningssjefer FPFagskolepoengomfangsmål ISTLeverandør av skoleadministrative systemer KDKunnskapsdepartementet KUFylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKRNasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOFNasajonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUTNasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRTNasjonalt råd for teknologiske utdanningerunder UHR NSDNorsk samfunnsvitenskapelig datatjenestedriver DBH NUFHSNasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagpartsammensatt NUTFNajonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanningpartsammensatt RFFRådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale)skoleledere STCWStandards of Training, Certification & Watchkeepingmaritim konvensjon SRYSamarbeidsrådet for yrkesopplæringnasjonalt UdirUtdanningsdirektoratet UHRUniversites- og høyskolerådetnasjonalt VIGOStyringsdatatjeneste eid av fylkeskommuneneopptak, rapportering 30


Laste ned ppt "Fagskolen – system og sentrale aktiviteter Lærerkonferansen Gjøvik 1. november 2012 v/Bård Inge Thun Nasjonal fagskolekoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google